پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، دوره متوسطه، امام علی (ع)، ماهیت کار

دانلود پایان نامه ارشد

جمله شیواترین متون عربی محسوب می‌شود و شامل 241 خطبه و سخن و 79 مكتوب و رساله و 480 حکمت است.
1-5-7. طراحی
طراحی در لغت به معنای اختراع کردن، اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی، ترسیم، ساختن و آماده کردن پیشنویس یک نقشه، اختصاص دادن یا به‌کارگیری منابع برای دستیابی به یک هدف، و سرانجام تهیه یک نقشه کاری برای حصول آنچه که از پیش تعیین شده است (لشين و ديگران: 1374).
1-5-8. هدف
هدف در لغت به معنای قصد، غرض و نشانه تیر به‌کاررفته است (معین، 1377: 5108). در اصطلاح به معنای وضع نهایی و مطلوبی است که فرد به صورت آگاهانه آن را مفید تشخیص داده و برای دستیابی به آن، دست به اعمال مناسب میزند و به تعبیر دیگر نقطهای است که همهی رفتارهای انسان جهت رسیدن به آن سامان پیداکرده و مقدمهای برای تحقق آن شمرده میشود؛ به این ترتیب هدف، بیانگر فعل آگاهانه و اختیاری انسان بوده و جهت دهنده اعمال انسان به حساب میآید، به گونهای که همهی رفتارها برای تحقق یافتن آن ساماندهی پیدا میکند (حبیبی، 1390: 118).
1-5-9. برنامه درسی
برنامه درسی به محتوای رسمی و غیررسمی، فرایند محتوا، آموزشهای آشکار و پنهان اطلاق میگردد که به وسیله آن‌ها فراگیر تحت هدایت مدرسه دانش لازم را به دست میآورد، مهارت‌ها را کسب میکند و گرایشها، قدرشناسیها و ارزشها را در خود تغییر میدهد (ملکی، 1388: 32). برنامه درسی یک مدرسه، یا یک کلاس یا یک درس را میتوان مجموعهای از وقایع از قبل پیشبینی شده دانست که به قصد دستیابی به نتایج آموزشی، تربیتی، برای یک یا بیش از یک دانشآموز در نظر گرفته شدهاند (آیزنر، 1994؛ به نقل از ملکی، 1388: 28). به اعتقاد سیلور و الکساندر برنامه درسی طرحی برای تدارک مجموعهای از فرصتهای یادگیری برای افراد تحت تعلیم قلمداد میشود و به اعتقاد دال، برنامه درسی تمام تجربیاتی است که تحت راهنمایی مدرسه به دانشآموزان ارائه میشود (فتحیواجارگاه، 14:1386).
1-5-10. هدف برنامه درسی
هدف در برنامه درسی عبارت است از تغییرات مشخص و پیش‌بینی‌شده‌ای که باید در افکار، نگرشها، مهارتها و به طور کلی در کلیهی رفتار فراگیران حاصل شود (بهارستان، 1384: 392).
1-5-11. دوره متوسطه
دوره متوسطه دورهاي است كه در آن دانشآموزان گروه سني چهارده تا هفده يا هجده ساله تحصيل ميكنند و به دليل تنوع برنامهها و تعداد رشتههاي تحصيلي، فرصت انتخاب دارند. در گزارش نهایی اجلاس منطقهای یونسکو آمده است، دوره متوسطه عبارتست از دورهی برزخ یا دورهی انتقالی میان آموزش پایه که عمومی و غیرتخصصی است و آموزش تخصصیتر در سطح آموزش عالی. شاخه متوسطه نظری بزرگ‌ترین جزء ساختار آموزشی دورهی متوسطه است و چهار رشتهی ریاضی، فیزیک، ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی را در برمی‌گیرد (صافی، 1380: 89). آموزش متوسطه از حلقههای زنجیر آموزشی است، حلقهای که آموزش ابتدایی را به آموزش عالی پیوند میدهد. مسلم است که وجود هرگونه ضعف در این حلقه میتواند تأثیری ناخوشایند بر هر دو حلقهی قبل و بعد داشته باشد (موسی پور، 1385: 60).

ب) تعاریف عملیاتی:
1-5-12. کار
در پژوهش حاضر، کار به معنای کار و عمل مفید در جهت رفع احتیاجات فردی و جمعی برای رضای خدا میباشد.
1-5-13. ماهیت کار
در پژوهش حاضر، به معنای چیستی کار و مشخص نمودن جنبههای اساسی آن از منظر امام علی (ع) است.
1-5-14. پیامد کار
در پژوهش حاضر، مشخص نمودن آثار و نتایج کار در ابعاد گوناگون زندگی، از منظر امام علی (ع) است.

فصل دوم
مروری بر ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه
این فصل دربرگیرنده ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی مرتبط با موضوع است با توجه به مفاهیم اصلی مندرج در موضوع ابتدا به مفهوم شناسی کار پرداخته ایم، سپس پیامدهای تربیتی حاصل از کار کردن را براساس سیره معصومین (علیهم السلام) مورد بررسی قرار داده و بعد از مشخص نمودن مفاهیم و پیامدهای حاصل از کار کردن، رابطه کار و تربیت مورد بحث قرار گرفته و درنهایت با توجه به اهمیت بکارگیری مباحث مذکور در برنامه درسی دوره متوسطه، در بخشی مجزا به بررسی هدف در برنامه درسی دوره متوسطه پرداخته ایم.
بخش اول «مفهوم شناسی کار» شامل؛ ماهیت کار، حکمت کارکردن، علل کار کردن، کار در بستر تاریخ، اهمیت کار و تلاش در کلام امام علی (ع)، نمونه هایی از کار و تلاش امام علی(ع) و مناسبات کار از منظر امام علی (ع) می باشد.
در بخش دوم تحت عنوان «آثار و پیامدهای کار در سیره معصومین (علیهم السلام)»، پیامدهای کار در سه بعد؛ آثار دنیوی کار در بعد فردی، آثار دنیوی کار در بعد اجتماعی و پیامدهای معنوی کار بر انسان، مورد بحث قرار گرفته است.
بخش سوم را به بررسی رابطه کار و تربیت اختصاص داده و به بررسی مباحثی چون؛ نظریههای تربیت، الگوهای ارتباط میان مدرسه و محیط کار، رابطه کار و تربیت از دیدگاه اسلام و ضرورت تحکیم پیوند نظام آموزشی و کار پرداخته ایم.
عمده ترین مباحث مطرح در بخش چهارم «هدف در برنامه درسی دوره متوسطه» شامل؛ آموزش متوسطه، اهمیت آموزش متوسطه، هدف در برنامه درسی، منابع تعیین هدف، صافی اهداف، اصول انتخاب اهداف و هدفهای کلی دوره متوسطه در ایران می باشد.
در بخش آخر نیز پژوهش های مرتبط با موضوع، در دو قسمت مجزا؛ پژوهشهای داخلی و پژوهشهای خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.

2-1. بخش اول: مفهوم شناسی کار
در این بخش، ابتدا ماهیت کار را در ابعاد گوناگون (لغوی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فلسفی، اسلام و قرآن) مورد بررسی قرار میدهیم، سپس به بررسی حکمتهای کار کردن، علل آن، تاریخ مختصری از مفهوم کار، اهمیت کار از منظر حضرت علی (ع)، نمونههایی از کار و تلاش ایشان و در نهایت به بررسی مناسبات کار از منظر امام علی (ع) میپردازیم.

2ـ1ـ1. ماهیت کار
برای کار تعاریف مختلفی ذکر شده است، در کتب لغت برای آن معانی گوناگونی بیان گشته و در هر کدام از علوم معنای منحصر به فردی دارد، در اینجا معانی مختلف کار را در علوم مختلف ذکر میکنیم سپس دیدگاه اسلام و قرآن را در این مورد بیان میکنیم.
2-1-1-1. معنای لغوی و اصطلاحی کار
کار از ریشهی «Tripolivm» که در زبان لاتین متداول در اواخر حکومت رومیان به معنای «ابزار شکنجه» بود، گرفته شده است. در زبان عربی معمولاً «عمل» را معادل کار که واژهای فارسی است به کار میبرند. در زبان انگلیسی برای کار واژه «Work» یا «Labour» ذکر میشود و در فرانسه واژه Travail به معنی کار است (توسلی، 1375: 9).
کار در لغت به معنای «پیشه، شغل، عمل، جنگ، رزم، کشت و زارعت» (عمید، 1369: 989)، «آنچه از شخص یا شیء صادر شود، آنچه که کرده شود، فعل، سعی و جهد، مسئول» (معین، 1371: ج 3/ 37)، «عملی که از آن سودی اجتماعی به دست آید، عملی که از آن محصولی تولید یا بازدهی آموزشی و پرورشی یا صنعتی عاید شود» (انصافپور، 1373: 837)، «فعالیت انسانی به قصد تولید، فعالیتی که سبب تغییر شکل اشیاء شود و یا صفتی بر آنها افزوده گردد» (سووه، 1354: 373) آمده است.
بعضی از لغویین معنای آن را از معنی فعل محدودتر دانسته و گفته‌اند: «کار آن است که به خدا نسبت داده نشود» و راغب گفته است: «هر فعلی که با اراده از حیوان صادر شود کار است» (راغب اصفهانی، 1412: 348).
در اصطلاح، کار عبارت است از حرکت تمام بدن یا قسمتی از آن، و گاهی به حرکتهای قلبی و باطنی نیز کار میگویند، بنابراین کار عبارت از بوجود آوردن عملی است چه از قبیل گفتار باشد و چه از اعمال ظاهر بدن یا اعمال قلب، ولی کار با فعالیتهای بدنی تناسب بیشتری دارد، و بعضی گفتهاند «هر عملی که از قبیل گفتار نباشد کار است» (قریشی، 1354: 52).
کار، عملی انسانی است که با تمامی وجودش و به جهت توانایی ناشی از پیشگیری که به کمک عقل به او تفویض شده است، طبیعت را در آن جهت که به خدمت اهدافش درآید و به او امکان فعالیت یافتن استعدادهایش را دهد، منقاد میسازد. هیچ تعریفی از کار کاملاً رضایتبخش نیست (بیرو، 1380: 451).
خلاصه اینکه برای ماده و ریشه کلمهی «کار» معانی بسیار و استعمالهای زیادی در قاموسهای لغت دیده میشود، ولی مهم این است که کار به معنی شغل و بیشه است و معانی دیگر آن مجاز و یا مشترک لفظی است (قریشی، 1354: 53).
2-1-1-2. کار از منظر علم فلسفه
در فلسفه، کار به معنای هر فعلی است که از فاعل (به معنای عام آن) سر زند. در این حالت تمام موجودات هستی من جمله خداوند، کار میکنند (آمیغی، 1389: 10). همچنین از این نقطه‌نظر، کار فعالیتی است که حاوی نفع عقلانی باشد (شفیع آبادی، 1387: 135).
2-1-1-3. کار از منظر علم اخلاق
منظور از مفهوم کار در علم اخلاق این است که افراد دو نوع هستند، بعضیها ملکهای دارند که نمیتوانند بیکار بنشینند، دائماً در تلاش‌اند. برعکس انسانهایی نیز هستند که نمیخواهند کار کنند، اقدام به هیچ کار و حرکتی نمیکنند، حتی حاضر به فکر کردن هم نیستند. در اخلاق، از کار به این معنا بحث میشود که از اخلاق پسندیده این است که انسان فعال باشد، کار بکند و بیکار نباشد. در این مفهوم کار در مقابل تنبلی است (مصباح یزدی، 1374: 27).
2-1-1-4. کار از منظر جامعه‌شناسی
کار از نظر خصوصیات ظاهری و توصیفات زبان‌شناختی، سازهای اجتماعی است. از نقطه‌نظر اجتماعی، کار بیش از آنکه از جهت افزایش ثروت آنانی که به انجام آن فرمان میدهند، مطمح نظر قرار گیرد، از دیدگاه ارتباطش با انسانی که بدان دست میزند، مورد توجه قرار میگیرد. شرایط اجتماعی کار، به نظام اقتصادی، میزان توسعهی نیروهای مولد، میزان تشکیل یا سازمانیافتگی کارگران و قوانین و مقررات دولت (حقوق کار) وابسته است (بیرو، 1380: 452).
از دیدگاه جامعه‌شناسی، کار یک کنش و یک فرایند است که به شدت از بافت اجتماعی فرهنگی جامعه متأثر است. از نظر تاریخی برای نخستین بار کارل مارکس اقتصاددان و جامعه‌شناس آلمانی «کار» را در معنای اجتماعیاش مطرح کرد، به نظر وی کار کنشی است که بین انسان و طبیعت برقرار میشود و انسان در جریان تغییر طبیعت، خود نیز تغییر میکند (حاجیزاده میمندی، 1377: 10).
لذا از دیدگاه اجتماعی کار از منظر همکاری متقابل افراد با یکدیگر و رفع نیاز همدیگر مورد بحث قرار میگیرد.
2-1-1-5. کار از منظر علم اقتصاد
در علم اقتصاد کار دومین عنصر تولید معرفی‌شده و به عنوان یکی از آثار حیات انسان از شئونات ضروری زندگی او به شمار میرود. برخی از اقتصاددانان، کار را اینگونه تعریف کردهاند: «هر کوششی که انسان از روی قصد و اراده انجام دهد، و هنگام تلاش احساس ناراحتی کند و منظورش تولید چیزهایی باشد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم نیازمندیهای او را برطرف نماید» (تقیان، 1389: 19).
از این تعریف معلوم میشود که کار در عرف اقتصاددانان دارای سه امتیاز ویژه است: 1ـ کار، آن تکاپو و تلاشی است که از روی اختیار و اراده انجام گیرد 2ـ برای کارگر ایجاد درد و ناراحتی نماید 3ـ منظور از آن تولید ثروت باشد (قریشی، 1354: 53).
بنابراین کار در علم اقتصاد، وسیله‌ای است برای تولید و کسب درآمد.
2-1-1-6. کار از نظر اسلام
تعاریف گوناگونی از کار در اسلام بیان گردیده است. برخی کار را هر نوع حرکت یا فعلی تعریف کردهاند که به وسیله انسان و از روی قصد، آگاهی و اختیار وی صادر گردد و هدف از آن رسیدن به نتایج مادی و معنوی در ساختن و بینیازی در زندگی آدمی باشد (خلیل، 1982: 123). همچنین کار به هر تلاش بدنی یا ذهنی هدف‌دار گفته میشود، که انسان را در ایجاد یا افزایش منفعت مورد قبول از منظر شرعی تشویق میکند (مرطان، 1979: 123).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، برنامه درسی، دوره متوسطه، ماهیت کار Next Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، پیامبر (ص)، امام حسین (ع)، اجتماعی و سیاسی