پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، تعلیم و تربیت، زیبایی شناسی، علوم انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

،رویکردها و چشم اندازها، اثر محمود مهرمحمدی. ویراست دوم. انتشارات سمت.
101) مهرمحمدی،محمود.(1388ب).پژوهش مبتی بر عمل فکورانه در فرایند برنامه‌ریزی درسی: نظریه عمل گرای شوآب. از مجموعه مقالات مندرج در کتاب برنامه درسی نظرگاهها ،رویکردها و چشم اندازها، اثر محمود مهرمحمدی. ویراست دوم. انتشارات سمت.
102) مهرمحمدی،محمود.(1388ج).مدیریت هم زمان مدارج تمرکززدایی در نظام برنامه ریزی درسی. از مجموعه مقالات مندرج در کتاب برنامه درسی نظرگاهها ،رویکردها و چشم اندازها، اثر محمود مهرمحمدی. ویراست دوم. انتشارات سمت.
103) مهرمحمدی،محمود.(1384).اشکال تلفیق چیستی و چرایی. از مجموعه مقالات مندرج در کتاب برنامه درسی نظرگاهها ،رویکردها و چشم اندازها، اثر محمود مهرمحمدی. ویراست دوم. انتشارات سمت.
104) مهرمحمدی،محمود.(1390).تبیین چرخش زیباشناسانه در تعلیم و تربیت: درسهای خرد و کلان برای بهبود کیفیت آموزش با الهام از عالم هنر. فصلنامه تعلیم و تربیت، سال بیست و هفتم،شماره 1،بهار 90.
105) مهرمحمدی،محمود و امینی،محمد.(1380). طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری دوره ابتدایی و مقایسه آن با وضعیت موجود. فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا،سال یازدهم،شماره 39.
106) مهرمحمدی، محمود.(1388). پژوهش مبتنی بر عمل فکورانه در فرایند برنامه‌ریزی درسی: نظریه عمل گرای شوآب. مندرج در برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها اثر دکتر محمود مهرمحمدی و همکاران. ویراست دوم. تهران: انتشارات سمت.
107) مفیدی،فرخنده و سبزه، بتول.(1387).تأثیر فعالیت های زبان آموزی دوره پیش دبستانی بر رشد زبان گفتاری دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی.فصلنامه مطالعات برنامه درسی،سال سوم شماره10،پاییز1387.
108) میرزابیگی، علی.(1376). نقش هنر در آموزش و پرورش و بهداشت روان کودکان. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
109) میلر،جی . پی.(1386). نظریه های برنامه درسی. ترجمه محمود مهرمحمدی. انتشارات سمت.
110) نادری، عزت اله و سیف نراقی، مریم.(1385). روش تحقیق در علوم انسانی. تهران انتشارات بدر.
111) نجفی،محمد و متقی،زهره.(1389). پیامدهای تربیتی آموزش نظام احسن از دیدگاه اسلام. دوفصلنامه تربیت اسلامی،سال 5،شماره 11. پاییز و زمستان1389.
112) نصر،سید حسین.(1389).زیبایی شناسی اسلامی، ترجمه محمد رضا ابوالقاسمی. دوفصلنامه زیباشناخت،سال یازدهم، شماره22،زمستان 89
113) نقیب زاده، عبدالحسین.(1383).فلسفه تعلیم و تربیت. انتشارات آگاه.
114) نقی زاده،محمد.(1380) بهره گیری دین از هنر: رابطه متقابل دین و هنر، فصلنامه هنر دینی. شماره 9،پاییز1380.
115) نوروزی،رضاعلی و متقی، زهره.(1388). زیبایی شناسی از مظر جعفری و پیامدهای تربیتی آن. فصلنامه بانوان شیعه،سال ششم. شماره 21.
116) والانس،الیزابت.(1388). پژوهش زیباشناسانه:نقد هنر. ترجمه محمود مهرمحمدی. مندرج در روش شناسی مطالعات برنامه درسی اثر ادموند سی شورت ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران. تهران: انتشارات سمت.
117) وایتهد،آلفرد نورث.(1371). سرگذشت اندیشه ها. ترجمه عبدالرحیم گواهی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
118) ویگوتسکی،لوسمنوویچ.(1377). روانشناسی هنر. ترجمه بهروز عربدفتری. انتشارات دانشگاه تبریز.
119) هرگنهان،بی. آر و السون، متیو.اچ.(1386). مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف. ویراست هفتم.تهران : نشر دوران.
120) هومن،حیدرعلی.(1386). شناخت روش علمی در علوم رفتاری.تهران: انتشارات سمت.
منابع خارجی

1) AIWAI,KARI.(2003).CONTRIBUTION OF ARTS EDUCATION IN LIVE CHILDEREN. to Children’s Lives , Paper presented at Preparedness for Teaching Art, International Journal of Education& the Arts, Volume 8, Number 5.
2) Akker, Jan,Van.(2003).curriculum perspectives: an introduction. Included at: curriculum landscape and trends. Writted by Jan,Van Akker; Wiland Kuiper and Uwe Hameyer. Published by Kluwer academic publishers.
3) Akker, Jan,Van; Fasoglio, Daniela & Mulder, Hetty.(2010). A curriculum perspective on plurilingual education. Published by :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، دوره ابتدایی، آموزش و پرورش Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نقش برجسته، ایران باستان، باستان شناسی، عوامل اجتماعی