پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، دوره ابتدایی، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

حسین صابر. انتشارات آستان قدس رضوی.
16) بلک،دبراه ال.(1389). زیبایی شناسی در فلسفه اسلامی. ترجمه سید روح اله موسوی(کاشمری). دوفصلنامه زیباشناخت،سال یازدهم، شماره22،زمستان 89
17) تاجدینی، علی.(1369). مباحثی در زمینه زیبایی شناسی و هنر،گردآوری از آثار استاد شهید مرتضی مطهری.انتشارات حوزه هنری.
18) تاجدینی، علی.(1389). زیبایی شناسی و هنر در اندیشه طباطبایی،از مجموعه مقالات زیبایی شناسی اثر محمد افروغ. انتشارات جمال هنر.
19) تاجیک،علیرضا و حسینی قلعه بهمن،سید اکبر.(1391).هنر و زیبایی در اندیشه مصباح. فصلنامه معرفت فلسفی،سال دهم،شماره اول،پاییز91،صص198-167.
20) تایلر،رالف.(1383). اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزش. ترجمه علی تقی پور ظهیر. تهران: انتشارات آگاه.
21) تقی پورظهیر،علی.(1382). مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی.تهران: انتشارات آگاه.
22) تقی پورظهیر،علی.(1388). برنامه‌ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم.تهران: انتشارات آگاه.
23) تمنائی فر، محمدرضا و دیگران.(1389). تأملی در کارکردهای تربیت هنری در نظام آموزشی. رشد آموزش هنر، دوره هشتم، شماره دوم، زمستان89.
24) جعفری،محمد تقی.(1369). زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام. تهران: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
25) حائری شیرازی،محی الدین.(1362). تبلیغات در جبهه. تهران:نشر سپاه پاسداران.
26) حسن زاده،روح اله.(1392). مقایسه دیدگاههای جعفری و هری برودی درباره تربیت زیباشناختی. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه طباطبایی تهران.
27) حسین زاده،محمد علی.(1383).موسیقی ازدیدگاه اسلام.انتشارات زعیم.
28) خاکباز،عظیمه سادات و موسی پور نعمت الله.(1387). بهره گیری از ریاضیات غیررسمی برای طراحی فرصت های یادگیری در برنامه درسی ریاضی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی،سال سوم،شماره11،زمستان1387.
29) خلاصه راهنمای برنامه درسی علوم تجربی.(بدون تاریخ). ارائه شده از سوی گروه درسی علوم تجربی دفتر تالیف کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش.
30) دالوند،عباس.(1388). سیرتحولی بیان ترسیمی از کودکی تا نوجوانی. ماهنامه پژوهشی آموزشی،شماره 108،فروردین1388.
31) دلاور،علی.(1383). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
32) دووینیو،ژان.(1384).جامعه شناسی هنر.ترجمه مهدی سحابی. تهران: نشر مرکز.
33) دهقانی،مرضیه.(1388). تحلیل محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی براساس مهارتهای اجتماعی با توجه به دیدگاه براساس آموزگاران.فصلنامه نوآوری های آموزشی،سال هشتم، شماره 31،پاییز88.
34) راس،دیودی.(1377). ارسطو. ترجمه مهدی قوام صفری، تهران:انتشارات فکر روز.
35) راستگو،سید محمد و راستگوفر، سیدمحمدفرید.(1388).جمال جلال و جلال جمال. مجله علمی و پژوهشی مطالعات عرفانی،شماره دهم،پاییز و زمستان 88،صص202-173.
36) رامین،علی.(1392). مبانی جامعه شناسی هنر. تهران: نشر نی.ل
37) راهنمای برنامه درسی هنرپایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی.(1391). ارائه شده از سوی گروه درسی هنر دفتر تالیف کتاب های درسی.
38) راهنمای برنامه درسی فارسی.(1386). ارائه شده از سوی گروه درسی ادبیات و زبان فارسی دفتر تالیف کتاب های درسی.
39) راهنمای برنامه درسی هنرپایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی.(1391). ارائه شده از سوی گروه درسی هنر دفتر تالیف کتاب های درسی.
40) رحیمیان،مهدی.(1379).کارکرد اجتماعی هنر مدرن. ماهنامه هنر،شماره 44،تابستان1379.
41) رشید،خسرو؛مهرمحمدی،محمود؛دلاور، علی و قطریفی،مریم.(1387).بررسی مراحل تحول زیباشناسی در دانش آموزان شهر تهران.فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 27،پاییز87.
42) رضای الهی،محمود.(1354). فلسفه هنر. تهران: انتشارات مدرسه عالی ورزش.
43) رضایی، منیره.(1383). بررسی نظریه زیبایی شناسی هری برودی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت. رساله دوره دکتری. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
44) رضایی،منیره.(1388). تدوین الگوی نظری زیبایی شناسی و هنری در تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران.طرح پژوهشی پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش.
45) رهبرنیا،زهرا و خیری، مریم.(1392). هنر تعاملی به مثابه ی یک متن. مجله جهانی رسانه. دوره 8،شماره 1،صص 113-92.
46) رید، هربرت ادوارد.(1386). معنی هنر. ترجمه نجف دریابندری. انتشارات علمی و فرهنگی.
47) سرمد،زهره؛بازرگان،عباس و حجازی، الهه.(1391).روش های تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات آگه.
48) سوانه،بیر.(1388).مبانی زیبایی شناسی. ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی.نشر ماهی.
49) سیف،علی اکبر.(1383).روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات آگاه.
50) شایگان فر،مهدی.(1388). جایگاه موزه در تأملات زیبایی شناسانه دیویی. دو فصلنامه زیباشناخت،سال دهم، شماره 21، نیمسال دوم 1388.
51) شریعتمداری،علی.(1384). اصول و فلسفه تعلیم و تربیت. تهران : انتشارات امیرکبیر.
52) شعاری نژاد،علی.(1384).فلسفه آموزش و پرورش. تهران: انتشارات امیرکبیر.
53) شورت، ادموندسی.(1388). روش شناسی مطالعات برنامه درسی. ترجمه محمود مهرمحمدی و دیگران. تهران: انتشارات سمت.
54) شرفی،حسن.(1390). امکان کاربرد رویکرد تلفیق تولید هنری و مفاهیم علوم تجربی در آموزش هنر. فصلنامه نوآوری های آموزشی،شماره 39،سال دهم، پاییز1390.
55) صادقی،عبدالحسین و دیگران.(1386).عوامل مؤثر در ایجاد مدرسه با نشاط. مجله پژوهشی آموزشی مدارس. شماره سوم،سال تحصیلی 87-86.
56) صافیان، محمد جواد و امینی،عبداله.(1388).جایگاه هنر در اندیشه شوپنهاور. فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی،سال چهارم،شماره 12 و 13، بهار و تابستان88.
57) صفرنواده،مریم.(1390).طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی تلفیقی رشته دندانپزشکی. رساله دوره دکتری. دانشگاه طباطبایی تهران.
58) عابدی،لطفعلی و مهرمحمدی، محمود.(1380).ماهیت تدریس و ابعاد زیبا شناختی آن. فصلنامه مدرس،دوره 5،شماره 3،پاییز80
59) عطاران،محمد.(1383). فناوری اطلاعات بستر اصلاحات در آموزش و پرورش. تهران: انتشارات مدرسه هوشمند.
60) فتحی واجارگاه،کورش.(1386). به سوی هویت های جدید برنامه درسی.تهران: انتشارات آییژ.
61) فتحی واجارگاه،کورش.(1388). اصول و مفاهیم برنامه درسی.تهران: انتشارات بال.
62) فرشی،امید.(1391). زیباشناسی چیست؟. مقاله ارائه شده در سایت اداره کل آموزش و پژوهش سیما.
63) فرگوسن،جرج آ و تاکانه، یوشیو .(1384). تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی. ترجمه ی علی دلاور و رضا نقشبندی . تهران: انتشارات ارسبارن.
64) فقیهی، فاطمه.(1378). اصلاح برنامه های درسی: پرورش مهارتهای فکری. فصلنامه تعلیم و تربیت. سال 15. شماره سوم،پاییز78.
65) فلاحی،ویدا؛صفری، یحیی و یوسف فرحنک،ماندانا.(1390).تأثیر آموزش با رویکرد تربیت هنری بر فعالیتهای هنری و مهارتهای فرایندی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی. فصلنامه نوآوری های آموزشی،شماره 39،سال دهم، پاییز90.
66) فنایی اشکوری،محمد و کریمیان صیقلائی، علی.(1391). مبانی هستی شناختی زیبایی شناسی در مکتب عرفانی ابن عربی. فصلنامه حکمت و فلسفه، سال هشتم، شماره سوم،پاییز91،صص40-29.
67) فهیمی فر، علی اصغر.(1386). جستارها: تفاوت آراء افلاطون و ارسطو در زیباشناختی و هنر. فصلنامه هنر و معماری،شماره 16،بهار86،صص198-173.
68) قادری،عرفان و مراثی،محسن.(1393).پژوهشی در تعریف و تحدید انواع هنرهای مشارکتی – تعاملی. مجله جهانی رسانه،دوره9، شماره1، بهار و تابستان1383.
69) قزلسفلی،محمد نقی.(1382). هنر و سیاست. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. سال سوم، شماره 9،تابستان 1382.
70) قضاوی،منصوره؛لیاقتدار محمد جواد؛عابدی،احمد و اسماعیلی مریم.(1389). تحلیل محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی به لحاظ توجه به معضلات زیست محیطی. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی،دوره6،شماره4،زمستان1389، صص152-123.
71) کتاب معلم سلامت و تربیت بدنی پایه ششم.(1391). ارائه شده از سوی گروه درسی سلامت و تربیت بدنی دفتر تالیف کتاب های درسی.
72) کروچه،بندتو.(1367). کلیات زیبایی شناسی. ترجمه فؤاد روحانی. انتشارات ملی فرهنگی.
73) کلاین،ام،اف.(1388). الگوهای طراحی برنامه درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی. از مجموعه مقالات مندرج در کتاب برنامه درسی نظرگاهها ،رویکردها و چشم اندازها، اثر محمود مهرمحمدی. ویراست دوم. انتشارات سمت.
74) کوثری،یداله.(1386).حب و بغض در تحلیلی روانشناختی با نگاهی به آیات و روایات.ماهنامه معرفت. سال شانزدهم،شماره 112،فروردین 86،صص142-125.
75) کویچ،ولادیسلاو تاتار.(1389الف). زیبایی شناسی ارسطو1.ترجمه سید جواد فندرسکی و شادی حدادپور خیابان. نشریه فلسفه و کلام،شماره 57،آذر89.
76) کویچ،ولادیسلاو تاتار.(1389ب). زیبایی شناسی ارسطو2.ترجمه سید جواد فندرسکی و شادی حدادپور خیابان. نشریه فلسفه و کلام،شماره 60،آذر89.
77) کویچ،ووادیسواف تاتار.(1390الف). زیبایی شناسی افلاطون1.ترجمه سید جواد فندرسکی. نشریه فلسفه و کلام،شماره 64،مرداد90.
78) کویچ،ووادیسواف تاتار.(1390ب). زیبایی شناسی افلاطون2.ترجمه سید جواد فندرسکی. نشریه فلسفه و کلام،شماره 65،شهریور90.
79) گال،بورگ و همکاران.(1386). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی.ترجمه احمد رضا نصراصفهانی و دیگران. تهران: انتشارات سمت.
80) گرگور،اوبریشن.(1368). تاریخ سینمای هنری. ترجمه هوشنگ طاهری. تهران: انتشارات ماهور.
81) گلشن فومنی،محمد رسول.(1380). جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات آگاه.
82) گودرزی،فریده.(1385). بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت فاوا در مهارتهای شغلی معلمان مقطع متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه طباطبایی تهران.
83) لرکیان،مرجان.(1389). طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه درسی هنر دوره ابتدایی. تهران: دانشگاه طباطبایی، رساله دوره دکتری.
84) لوی،الف.(1380).مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی مدارس. تهران: انتشارات مدرسه.
85) مارکوزه، هربرت.(1368). بعد زیباشناختی. ترجمه داریوش مهرجوئی. انتشارات اسپرک.
86) مایر،فردریک.(1374).تاریخ اندیشه های تربیتی. ترجمه علی اصغر فیاض.تهران: انتشارات سمت.
87) محبی،بهزاد.(1388). هنر نقاشی در دوران دفاع مقدس. کتاب ماه هنر، شماره 136 ، دی ماه 1388.
88) محمدرضایی،محمد.(1385). براهین اثبات وجود خدا. فصلنامه قبستان،سال یازدهم،پاییز85.
89) محمدیان،بهرام .(1379). زیبایی و جمال ازنظر قرآن، رشد آموزش معارف اسلامی، شماره،41،بهار79،صص12-9.
90) مطهری الهامی،مجتبی.(1389). زیباشناسی و ره آورد هنری پیامبر اسلام. فصلنامه آفاق دین،سال اول،شماره سوم.
91) معین،محمد.(1387).فرهنگ فارسی. انتشارات فرهنگ نما.
92) مطیع،مهدی.(1390). مبانی زیبایی شناسی در قرآن: قرآن به مثابه نظریه پردازی زیبایی. فصلنامه هنر،شماره 70.
93) ملکی، حسن.(1383). برنامه‌ریزی درسی راهنمای عمل. انتشارات پیام اندیشه.
94) ملکی،حسن.(1390). دیدگاه برنامه درسی فطری معنوی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی.قابل دسترس درسایت:www.ensani.ir 2012/01
95) موسوی گیلانی،سید رضی.(1386). هنر و زیبایی از منظر فیلسوفان.مقاله موجود در سایتwww.firooze.ir/article-fa-50.html 2013/08:
96) موسی پور،نعمت الله.(1391). جزوه درسی برنامه‌ریزی درسی دوره ابتدایی، دوره دکتری،دانشگاه طباطبایی.
97) موسی پور، نعمت الله.(1392). درباره روش تدریس دانشگاهی. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
98) مهرمحمدی،محمود.(1383). آموزش هنر،چیستی،چرایی وچگونگی .تهران:انتشارات مدرسه
99) مهرمحمدی،محمود.(1385).بازاندیشی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه های درسی و آموزش با تاکید بر دوره ابتدایی. ارائه شده به ششمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی.شیراز
100) مهرمحمدی،محمود.(1388الف).باز اندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات. از مجموعه مقالات مندرج در کتاب برنامه درسی نظرگاهها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، آموزش و پرورش، اجرای برنامه Next Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، تعلیم و تربیت، زیبایی شناسی، علوم انسانی