پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، دوره ابتدایی، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

قابلیتهای همه رشته های هنری در ملموس سازی محتوا
58
ملحوظ نمودن ساعات عملی بیشتر نسبت به ساعات نظری
9
ارتباط اهداف با زیبایی های خلقت
34
پیش بینی صفحات سفید در کتاب ها جهت ارائه تصویر،طرح و غیره از سوی دانش آموزان
59
پیش بینی فضاهای سبز برای حرف زدن، مکان آزاد برای رفتار و فعالیت های فردی
10
پرورش و هدایت میل زیباجویی و زیبایی شناسی کودکان
35
توجه به خرده فرهنگها و فرهنگهای محلی
60
پیش بینی محیط های متغیر، چندرسانه ای و دیجیتالی
11
متعادل بودن اهداف از منظر ابعاد مختلف وجود یادگیرنده
36
توجه به ویژگی های جنسیتی دانش آموزان
61
نگهداری از برخی حیوانات و پرورش فضای سبز در مدرسه
12
تناسب برنامه درسی با تفاوت های فردی یادگیرندگان
37
توجه انتقادی به مسائل روزمره زندگی
62
پیش بینی برخی جلسات آموزشی آزاد برای حضور داوطلبانه
13
پرورش تفکر انتقادی و ایجاد فرصت مباحثه های انتقادی
38
حمایت محتوا از توسعه دید جهانی و مسائل بین المللی
63
آشنایی معلمان با قابلیت هنر و زیبایی شناسی در تدریس
14
توجه به وجه انسانی هنر یعنی نقش هنر در شکوفایی آدمی و ارتباطات انسانی و اجتماعی
39
نشانه گرفتن و بکار انداختن چند حس دریافتی از حواس پنجگانه به صورت ترکیبی از سوی محتوا
64
ایجاد کاتارسیس (پالایش، تطهیر و تزکیه)در وجود شاگردان
15
تناسب اهداف با رشد زیبایی شناسی(حسی تصوری تخیلی)
40
استفاده از هنرشناس(کارشناس هنر) در تیم برنامه‌ریزی درسی
65
استفاده از کدها،نمادها و علائمی که بتوان قسمت ناخودآگاه ذهن یادگیرنده را تحریک و فعال نمود
16
کلی و قابل انعطاف بودن اهداف
41
فراهم نمودن رضایت درونی یادگیرنده راجع به یادگیری
66
استفاده از خبرگی و نقادی آموزشی
17
افزایش توان و قدرت بیانی معلمان و یادگیرندگان
42
استفاده از معلمان هنر به عنوان مشاور زیبایی شناسی در مدرسه
67
در ارزشیابی علاوه بر نتیجه به فرایند توجه نماید
18
توسعه نگرش کودکان نسبت به محیط زیست و جامعه
43
استفاده از روشهای کارگاهی و پروژه در تدریس
68
توجه به راه حل های جانشین و بدیع یک مسئله
19
تهیه محتواهای مختلف به صورت نیمه تجویزی با استفاده از قالب های بازنمایی اطلاعات
44
فراهم سازی فرصت تمرین و کاربردآموخته ها
69
توجه به بعد زیبایی شناسی آثار دانش آموزان در ارزشیابی آن آثار
20
تلفیق هنر و زیبایی شناسی با سایر دروس
45
فراهم سازی موجبات عشق و علاقه معلم به دانش آموزان و یادگیری آنان
70
تفویض اختیار به دانش آموز در انتخاب فرم بازنمایی برای ارائه نتایج فعالیتها و عملکرد خود
21
توجه به توانایی افراد از منظر رشد زیبایی شناسی در استفاده از قالب های هنری
46
سازماندهی فضاهای یادگیری غنی براساس حوزه های یادگیری(درس ها)
71
توجه به میزان وحدت و هماهنگی بین تمام قسمت های برنامه درسی در ارزشیابی برنامه درسی
22
برقراری شباهت بین پدیده های به ظاهر ناهمخوان
47
توجه معلمان به ملاحظات ارزشی و عوامل فرهنگی غالب
72
تقویت امید و عزت نفس در یادگیرندگان هنگام ارزشیابی
23
استفاده از احادیث و دعا های هنری
48
آشنایی معلمان با هنر و زیبایی شناسی و برخی فنون هنری
73
استفاده از رویکرد کیفی، توصیفی تفسیری در ارزشیابی
24
توجه به علاقه های زیبایی شناسی و هنری یادگیرندگان
49
فراهم نمودن تجارب زیباشناختی
74
استفاده از ارزشیابی اصیل(authentic ) ، باز و کل گرایانه
25
ارتباط محتوا با زیبایی و جمال الهی و ظهور و بروز آن در همه حوزه های یادگیری
50
توجه به همه سطوح و انواع مختلف زیبایی ها در حین بهره گیری از آنها
75
استفاده از ارزشیابی مستمر جهت زنده نگه داشتن رابطه شاگرد با معلم، شاگرد با درس و غیره
سوال دوم)براساس دیدگاه برنامه ریزان درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران، تا چه اندازه مؤلفه های بدست آمده از زیبایی شناسی و هنر در برنامه درسی دوره ابتدایی کاربرد دارند؟
در سوال قبل مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی از منابع حوزه نظری(منابع مطالعاتی و دیدگاه متخصصان دانشگاهی) بدست آمدند. اما همانطور که شوآب (1388) در ترکیب گروه برنامه‌ریزی درسی حضور نمایندگان حوزه عمل را نیز ضروری می سازد بدین منظور دیدگاه کارشناسان برنامه‌ریزی درسی دوره ابتدایی وزارت آموزش و پرورش که در قالب گروههای درسی موجود در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی فعالیت می نمایند بررسی گردید. در این بررسی مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر در قالب پرسشنامه ای با طیف لیکرت پنج گزینه ای خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم در اختیار کارشناسان مذکور قرار داده شد تا روشن شود تا چه اندازه مؤلفه ها در برنامه درسی دوره ابتدایی کاربرد دارند؟ در تجزیه و تحلیل با وزنی که به 5 گزینه داده شد میانگین هر کدام از مؤلفه ها محاسبه شد. بررسی میانگین ها مطابق جدول (16-4) و (18-4) نشان داد که 6/14 درصد خیلی زیاد،6/78 درصد زیاد و 6/6 درصد مؤلفه ها در حد متوسط در برنامه درسی دوره ابتدایی قابل استفاده و پیاده سازی می باشند. اما با عنایت به اینکه 6/6 درصد مؤلفه یعنی 5 مؤلفه از دیدگاه کارشناسان برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش در حد متوسط در برنامه درسی دوره ابتدایی کاربرد داشتند در این مرحله از تحقیق کنار گذاشته شدند و 70 مؤلفه باقیمانده که در حد خیلی زیاد و زیاد قابل بکارگیری بودند برای ادامه پژوهش انتخاب شدند. مؤلفه هایی که کاربردی بودن آنها در حد متوسط ارزیابی شده بودند عبارت اند از :
1. نگهداری از برخی حیوانات و پرورش فضای سبز در مدرسه
2. ایجاد کاتارسیس (پالایش، تطهیر و تزکیه)در وجود شاگردان
3. استفاده از احادیث و دعا های هنری(احادیث و دعاهایی که دارای فصاحت و بلاغت مناسب می باشند و از تمثیل و عنصر تصور در آنها استفاده شده است)
4. تعیین محتوا دربارۀ توسعه دید جهانی و مسائل بین المللی
5. استفاده از کدها، نمادها و علائمی که بتوان قسمت ناخودآگاه ذهن یادگیرنده را تحریک و فعال نمود.
از 5 مؤلفه فوق 3 مؤلفه نگهداری برخی حیوانات، ایجاد کاتارسیس و استفاده از کدها برای تحریک قسمت ناخودآگاه ذهن مربوط به عنصر روش و 2 مؤلفه استفاده از احادیث هنری و تعیین محتوا دربارۀ دید جهانی و مسائل بین المللی مربوط به عنصر محتوا می باشند. هر چند این 2 مؤلفه در عنصر روش نیز قابل استفاده می باشند ولی قبل از بکارگیری در روش لازم است در محتوای برنامه درسی گنجانده شوند ولی به هر حال کارشناسان برنامه‌ریزی درسی حوزه عمل برای برنامه درسی دوره ابتدایی مناسب تشخیص ندادند.
از بین مؤلفه های بررسی شده 11 مؤلفه زیر از دیدگاه کارشناسان برنامه‌ریزی درسی به ترتیب بیشترین میانگین را به خود اختصاص دادند و قابلیت بکارگیری برای برنامه درسی دوره ابتدایی آن ها در حد خیلی زیاد می باشد.
1- ارتباط اهداف با زیبایی های خلقت
2- ارتباط محتوا با زیبایی و جمال الهی و ظهور و بروز آن در همه حوزه های یادگیری
3- پرورش تخیل
4- پرورش و هدایت میل زیباجویی و زیبایی شناسی کودکان
5- استفاده از ارزشیابی مستمر جهت زنده نگه داشتن رابطه شاگرد با معلم، شاگرد با درس و غیره
6- استفاده از رویکرد کیفی، توصیفی تفسیری در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی شاگردان
7- استفاده از روش های طبیعت گرایانه مانند بازی،نمایش، استفاده از ترانه، اشعار مختلف و فعالیت های آزادو غیره
8- در ارزشیابی علاوه بر نتیجه به فرایند توجه نماید
9- زیبا و شاداب سازی فضای فیزیکی،عاطفی و روانی اجتماعی با استفاده از قواعد زیباشناختی،روانشناسی رنگها،ارتباطات و غیره
10- پرورش حواس دریافتی پنجگانه
11- پرورش خلاقیت و تفکر واگرا
از یازده مؤلفه بالا، شماره های 1، 3، 4 و 10 مربوط به عنصر هدف، شماره 2 مربوط به محتوا، شماره های 7 و 9 مربوط به عنصر روش و اجرا و شماره های 5، 6 و 8 نیز به ارزشیابی اختصاص دارند به عبارت دیگر مؤلفه هایی که در حد خیلی زیاد کاربرد دارند مربوط به عناصر هدف و ارزشیابی می باشند. نکته دیگر اینکه توجه به زیبایی های خلقت و و طبیعی و همچنین توجه به زیبایی های معنوی و جمال الهی در محتوا قابلیت خیلی زیادی برای بکارگیری دارند که به نظر می رسد توجه برنامه درسی فعلی دوره ابتدایی به دین اسلام بستر لازم را برای بکارگیری مؤلفه های مذکور فراهم می سازد.

سوال سوم) با چه الگویی می توان برنامه درسی مبتنی بر مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر برای دوره ابتدایی طراحی نمود؟
منظور از الگوی برنامه درسی مدلی است که برای نمایش نظریه های برنامه درسی به کار می رود(هنسن،2010). البته با عنایت به اینکه نظریه های برنامه درسی توصیفی یا تجویزی هستند الگوها نیز به دو دسته توصیفی و تجویزی تقسیم می شوند. الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر یک مدل تجویزی و از سوی دیگر مفهومی است که مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر را برای برنامه درسی دوره ابتدایی پیشنهاد می‌نماید. از این رو الگوی بومی برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر الگویی است که مؤلفه های حوزه زیبایی شناسی و هنر برای تعلیم و تربیت را در برنامه درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران با توجه به اقتضائات بومی تشریح و تبیین می‌نماید که جهت رعایت اقتضائات بومی از دیدگاه کارشناسان برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش استفاده شده است.
الگوی پیشنهادی مطابق شکل(1-4) شامل سه بخش اصلی مبانی ،اصول و عناصر می باشد محتوای آن حاصل داده هایی است که در دو سوال قبل بدست آمدند. هرچند یافته های سؤالات قبل بیشتر مربوط به عناصر چهارگانه هدف، محتوا، روش و ارزشیابی بود اما شناخت و بصیرتی که داده ها برای محقق فراهم آورده بود و همچنین ماهیت پژوهش نظروزانه که در این قسمت به کار گرفته شد امکان استنباط مؤلفه هایی برای مبانی، اصول و عناصر را میسر ساخت که در مؤلفه های بدست آمده از مراحل قبلی پژوهش به طور مستقیم اشاره نشده بودند.
در مبانی الگوی پیشنهادی سه نوع مبانی فلسفی، جامعه شناسی و روانشناسی ارائه شد و مؤلفه هایی ارائه گردیدند که تصمیمات برنامه ریزان درسی را در تدوین عناصر برنامه درسی متأثر می سازند. به عبارت دیگر سعی شده است بستر و زمینه مؤلفه های مربوط به اصول و عناصر در بخش مبانی تبیین گردد.
نظر به اهمیت انسان شناسی در برنامه ریزی درسی، ماهیت انسان از دید زیبایی شناسی و هنر تحلیل شد که زیبایی گرایی، زیبایی جویی و زیبایی آفرینی از این منظر قابل ذکر هستند علاقه ای که انسان به زیبایی ها دارد یا شوق انسان به زیبایی جویی و همچنین زیبایی آفرینی زمینه ای برای بسیار از مؤلفه ها فراهم می سازد مؤلفه هایی مانند پرورش و هدایت زیباگرایی انسان، جذابیت اهداف، توجه ویژه به اهداف عاطفی، تلفیق، فراهم نمودن تجارب زیباشناختی، زیباسازی فضا و غیره ریشه در این نوع ویژگی انسان دارند. این یافته با نتایج حسن زاده(1392) مطابقت دارد. از سوی دیگر وقتی انسان قدرت زیبایی آفرینی دارد و در این زیبایی آفرینی یا هنر قوای درونی او ازجمله تخیل، خلاقیت و غیره مؤثر است تربیت و پرورش این قوا و همچنین اصولی مانند جذابیت ، تعادل و انعطاف پذیری ریشه در قدرت زیبایی آفرینی انسان دارند. زیبایی هستی و جمال خالق هستی مؤلفه دیگری بود که در مبانی معرفی گردید اینکه عالم به جهت نظام احسن بودن زیباست و منشأ این زیبایی جمال خدای باری تعالی است این موضوع نیز مؤلفه هایی چون اصل تصعید، آشنایی دانش آموزان با زیبایی های خلقت و غیره را به دنبال داشته است. موضوع بعدی ماهیت زیبایی است که در مبانی با عنوان زیبایی پدیده دو قطبی است مطرح شده است و براین اساس ویژگی های اشیاء زیبا و همچنین برداشت مخاطب مهم شمرده شده است و این نوع برداشت نیز سبب مؤلفه هایی شده که از یک سو بیان می کنند فضا، محتوا، مواد و منابع و غیره زیبا تولید و تهیه شوند و از سوی دیگر به علائق و سطح رشد زیبایی شناسی کودکان توجه گردد. نکته دیگری که در مبانی فلسفی مطرح شده است تفاوت زیبایی اصیل با زیبایی ها و هنر کاذب است در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، آموزش و پرورش، فضای فیزیکی Next Entries پایان نامه رایگان درباره زیبایی شناسی، برنامه درسی، تعلیم و تربیت، انعطاف پذیری