پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، آموزش و پرورش، فضای فیزیکی

دانلود پایان نامه ارشد

شده و به موارد اصلی پرداخته شده است. به جای اصطلاح تنوع سازی بهتر است از اصطلاح مرسوم متنوع سازی استفاده شود و ضمنا به ارتباط بین هنر و و فرهنگ نیز پرداحته شود.
– نوآوری و بدیع بودن در الگو دیده می شود اما مبانی فلسفی اسلامی و روانشناختی مربوط به زیبایی شناسی ارائه شود و همچنین عنصر گروه بندی غنی گردد.
– به جای اصطلاح هنرهای دیداری از اصطلاح هنرهای تجسمی استفاده شود ضمنا عنصر منطق بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
– ملاک تشخیص هنر اصیل از هنر مبتذل چیست بهتر است در مبانی به آن اشاره شود.
– در قسمت اصول شهود، خلاقیت و تخیل می توانست باهم ارائه شود.
– مشخص است که الگو پس از مطالعه کافی و عمیق ارائه گردیده و به خوبی به نکات ظریفی پرداخته شده است اما در خصوص قابلیت اجرا باید گفت با عنایت به شرایط فعلی حاکم بر آموزش و پرورش کشور نمی توان اطمینان کافی داد.
همانطور که نکات کلیدی بیان می کنند الگو دارای نقاط قوت و ضعفی بود لذا پس از بررسی دیدگاههای فوق، پژوهشگر به اصلاح موارد مطرح شده پرداخت و براساس ماهیت و اهداف الگو تغییرات اصلاحی را انجام داد بدین ترتیب که مبانی فلسفی الگو که قبلاً فقط به زیباگرایی انسان توجه داشت بسط داده شد و سه مؤلفه دیگر براساس دیدگاه دین مبین اسلام استنتاج و تشریح گردید مبانی جامعه شناسی باز بینی شد و مبانی روانشناسی نیز تدوین گردید و در هر کدام از مبانی اشاره شد که مبانی مذکور منشأ و سرچشمه چه مؤلفه هایی در بخش اصول و عناصر می باشند تا ارتباط بین مبانی با سایر قسمت های دیگر روشن گردد. برای عناصر منطق و گروه بندی نیز ضمن مطالعه ادبیات پژوهشی مؤلفه ای استخراج و ارائه شد.پس از انجام تغییرات الگوی پیشنهادی دوباره در اختیار دو نفر یکی صاحبنظر برنامه درسی و دیگر کارشناس برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش قرار گرفت که آن را تأیید نمودند.
برای پاسخدهی به سوال پژوهش که الگوی پیشنهادی ارائه شده تا چه اندازه معتبر است؟ نمرات بدست آمده بررسی و میانگین نمرات به تفکیک بخشهای مختلف الگو و همچنین به تفکیک معیارهای مطرح شده مطابق جدول (21-4)محاسبه شد. با توجه به اینکه دامنه نمرات قبلاً از صفر تا ده منظور شده بود سه طیف نامعتبر، نسبتا معتبر و معتبر به ترتیب برای دامنه های (33/3-0)، (66/6-34/3) و (10-67/6)انتخاب شد تا براساس آنها نسبت به میزان اعتبار الگو قضاوت به عمل آید.
جدول (21-4): میانگین نمرات اعتبارسنجی الگو
معیارها
مبانی
اصول
عناصر
میانگین معیارها
منطقی و قابل دفاع بودن براساس دانش برنامه درسی
6.9
7.4
7.8
7.37
هماهنگی و انسجام ساختاری
6.9
7.3
7.8
7.33
قابلیت پیاده سازی و اجرا
6.7
7.2
7.6
7.17
متعادل بودن
7.3
7.9
7.2
7.47
جذابیت
7.3
7.7
7.9
7.63
میانگین بخشهای مختلف
7.02
7.50
7.66
7.39
جدول (21-4) نشان می دهد که میانگین بدست آمده در مبانی، اصول و عناصر به ترتیب برابر با 7.02، 7.5 و 7.66 می باشد و میانگین الگو ازنظر 5 معیار در دامنه 17/7 الی 63/7 قرار دارد و اینکه میانگین کل الگو از 10 نمره برابر با 39/7 می باشد با توجه به نحوه قضاوت در مورد اعتبار الگو با سه طیف نامعتبر، نسبتا معتبر و معتبر که قبلاً شرح داده شد میانگین های بدست آمده حاکی از آن است که سه بخش مبانی، اصول و عناصر و همچنین کل الگو ازنظر 5 معیار معتبر می باشد و بیشترین اعتبار الگو در بخش عناصر و کمترین آن در بخش مبانی بود و ازنظر معیارها نیز الگو با توجه به ملاک زیباشناختی جذابیت بالاترین میانگین را داراست و کمترین آن مربوط به ملاک قابلیت اجرایی می باشد خلاصه اینکه میانگین کل الگو نشان می دهد که اعتبار الگو در طیف معتبر قرار دارد و ازنظر صاحبنظران مطالعات برنامه درسی و کارشناسان برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش الگوی پیشنهادی معتبر می باشد.

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

مقدمه
در این پژوهش همانطور که قبلاً اشاره شد به دنبال طراحی و اعتبار بخشی یک الگوی برنامه درسی دوره ابتدایی هستیم که مبتنی بر مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر باشد. در واقع هدف اصلی دست یابی به مؤلفه هایی از هنر و زیبایی شناسی است که می توان در کنار سایر مؤلفه های برخاسته از حوزه روانشناسی، علم، فلسفه آموزش و پرورش و غیره در برنامه درسی دوره ابتدایی بکار گرفت. بدین منظور این مؤلفه ها از منابع ادبیات مطالعات برنامه درسی، دیدگاه صاحبنظران این رشته، و همچنین دیدگاه صاحبنظران رشته هنر و زیبایی شناسی استخراج گردید و پس از بررسی قابلیت بکارگیری آنها توسط کارشناسان برنامه‌ریزی درسی معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش آن مؤلفه ها در طراحی الگوی پیشنهادی به کار گرفته شدند و در ادامه الگوی پیشنهادی اعتباریابی گردید. حال در این فصل که به بحث و نتیجه گیری اختصاص دارد ابتدا خلاصه یافته ها به ترتیب سؤالات پژوهش ارائه شده است در این میان گرچه تلاش شده این قسمت با تنظیمی متفاوت از فصل چهارم به سؤالات پژوهشی پاسخ داده شود اما در برخی مطالب ممکن است همپوشانی مطالب با فصل چهارم مشاهده گردد. پس از آن بحث مربوط به یافته ها،محدودیت های پژوهش و به دنبال آن پیشنهادات پژوهشی و کاربردی مطرح گردیده است.
الف) خلاصه یافته ها
سوال اول) براساس ادبیات حوزه مطالعات برنامه درسی و دیدگاه صاحبنظران دو رشته مطالعات برنامه درسی و هنر، زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی چه مؤلفه هایی می تواند ارائه نماید؟
از عنوان سوال پیداست که سه منبع اساسی و پایه ای برای پژوهش به طور عام و برای سوال فوق به صورت خاص مطالعه شده است ابتدا منابع گردآوری شده از رشته مطالعات برنامه درسی که مربوط به زیبایی شناسی و هنر بود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت البته در این میان برخی منابع رشته هنر و زیبایی شناسی نیز مطالعه شد. سپس دو منبع اطلاعات یعنی دیدگاه صاحبنظران مطالعات برنامه درسی و صاحبنظران هنر بررسی گردید و حاصل این مطالعه مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی بود که در جداول (1-4) تا (4-4) آمده است. در ادامه انجام مصاحبه با صاحبنظران دو رشته مطالعات برنامه درسی و هنر پیگیری شد و نتایج مصاحبه نیز مطابق جداول (7-4) الی (10-4) مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی بود که برخی با مؤلفه های بدست آمده از ادبیات مطالعات برنامه درسی مشترک و برخی نیز متفاوت بود. وقتی مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر از ادبیات مطالعات برنامه درسی توسط محقق و همچنین از دیدگاههای شخصی صاحبنظران بدست آمد لازم دانسته شد تا این پرسش بررسی شود که آیا مؤلفه های بدست آمده به واقع مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری به شمار می آیند یا نه؟ زیرا ممکن بود برخی مؤلفه ها اگر چه برای برنامه درسی مناسب باشند اما مؤلفه زیبایی شناسی و هنری نباشند به عبارت دیگر صبغه زیبایی شناسی و هنری نداشته باشند. از این رو پرسشنامه ای تنظیم گردید تا میزان تناسب مؤلفه ها با حوزه زیبایی شناسی و هنر مورد بررسی قرار گیرد. البته نتیجه این بررسی همانطور که جدول (12-4) نشان می دهد حاکی از آن بود که 8 درصد مؤلفه ها خیلی زیاد و 92 درصد مؤلفه ها در حد زیاد با حوزه زیبایی شناسی و هنر تناسب داشتند و همه مؤلفه های استخراج شده جزء مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر محسوب شدند. این مؤلفه ها گرچه قبل از تنظیم پرسشنامه فوق تعدادشان بیشتر بود اما در تنظیم پرسشنامه مؤلفه هایی که شبیه یکدیگر بودند با هم تلفیق شدند و مجموعا 75 مؤلفه مورد بررسی قرار گرفتند و همانطور که ذکر شد همگی جزء مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر به شمار می آیند این مؤلفه ها در جدول(1-5) آمده است.
همانطور که از جدول(1-5) پیداست این مؤلفه ها تا اندازه زیادی در حوزه 4 عنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابی قرار دارد هر چند برخی مانند مؤلفه وجه انسانگرایانه هنر در مبانی قابل طرح است و برخی از آنها از قبیل توجه به خلاقیت، تخیل و غیره مواردی هستند که به عنوان اصل در اکثر عناصر برنامه درسی قابل استفاده هستند.
در عنصر هدف 2 نوع مؤلفه وجود دارد مؤلفه هایی که مانند پرورش تخیل، پرورش همه حواس پنجگانه و غیره به عنوان اهداف یک برنامه درسی مبتنی بر هنر و زیبایی شناسی قابل ذکر هستند و مؤلفه هایی مانند رعایت تناسب و انسجام بین اهداف، ارتباط اهداف با زیبایی های خلقت و غیره می توانند اصولی به شمار آیند که در تعیین اهداف برنامه درسی رعایت گردند. برای محتوا چون مقصد پژوهش برنامه درسی حوزه موضوعی و یادگیری خاصی نبود بیشتر مؤلفه ها مربوط به اصول تعیین، انتخاب و سازماندهی محتوا می باشند و مصادیقی ذکر نشده است برخی مؤلفه هایی از قبیل استفاده از قابلیت هنر برای غنی سازی و ملموس سازی محتوا، یا نشانه گرفتن و بکار انداختن چند حس دریافتی از حواس پنجگانه را می توان برای عنصر مواد و منابع نیز قابل اجرا دانست. در عنصر روش علاوه بر فنون تدریس سایر عناصری مانند معلم، زمان، مکان، مواد و منابع و گروه بندی که در یک موقعیت آموزشی حضور دارند نیز قابل بررسی هستند لذا علاوه بر روش تدریس و فعالیتهای یادگیری برای سایر عناصر مذکور مؤلفه هایی بدست آمدند برای مثال آراستگی معلم و آشنایی با هنر و زیبایی شناسی و قابلیت های آن در تدریس برای معلم، سازماندهی فضاهای یادگیری غنی براساس حوزه های یادگیری برای فضا، پیش بینی برخی جلسات آموزشی آزاد جهت حضور داوطلبانه برای عنصر زمان و پیش بینی منابع آموزشی چند رسانه ای و دیجیتالی برای مواد و منابع مؤلفه هایی بودند که در عناصر برنامه درسی موجود در موقعیت آموزشی و محیط اجرا از دیدگاه زیبایی شناسی و هنر قابل توجیه هستند. برخی از این مؤلفه ها مانند فراهم نمودن موقعیت های مسئله مدار جهت شگفت زدگی، تأنی و تأمل زیباشناختی و زیباسازی فضای فیزیکی با یافته های مهرمحمدی(1390) همسویی دارد. در عنصر ارزشیابی نیز مؤلفه هایی از دیدگاه زیبایی شناسی و هنر بدست آمدند که این مؤلفه ها می توانند اصولی باشند که در ارزشیابی می توان بدانها توجه نمود و بیشتر مؤلفه های مطرح شده در این عنصر بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یا ارزشیابی یادگیرنده متمرکز هستند. برخی مؤلفه ها از قبیل توجه به میزان وحدت و هماهنگی تمام قسمت های یک برنامه درسی برای ارزشیابی برنامه درسی اختصاص دارند و برخی از مؤلفه ها همانند خبرگی و نقادی آموزشی، استفاده از ارزشیابی کل گرایانه و باز در هر دو ارزشیابی برنامه درسی و یادگیرنده قابل اجرا هستند.

جدول(1-5):مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری بدست آمده برای برنامه درسی از منابع ادبیات مطالعات برنامه درسی و دیدگاه صاحبنظران
ش
مؤلفه زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی
ش
مؤلفه زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی
ش
مؤلفه زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی
1
ایجاد و پرورش انواع سوادهای رسانه ای مختلف
26
ارتقا جایگاه هنر در مدارس
51
فراهم نمودن موقعیت های مسئله مدار
2
پرورش خلاقیت و تفکر واگرا
27
توجه متعادل محتوا به حیطه های مختلف یادگیری)
52
ارزشگذاری به لحظه جرقه روشنگرانه و کشف بینش
3
پرورش قوه شهود
28
استفاده از رویکردسازماندهی چندرشته ای جهت معرفی زیبایی ها
53
روی آوردن به تدریس خلاق
4
پرورش تخیل
29
پیش بینی و فراهم نمودن فرصت تجارب دست اول برای کودکان
54
استفاده از زیبایی های پدیدارشونده در موقعیت تدریس
5
توجه به اهداف حیطه عاطفی و تلفیق با سایر حیطه ها
30
اهمیت دادن به اختیار و آزادی شاگردان
55
زیبا و شاداب سازی فضای فیزیکی،عاطفی و روانی اجتماعی
6
پرورش حواس دریافتی پنجگانه
31
تبیین وجه انسانگرایانه هنر با رویکرد سازماندهی چندرشته ای
56
استفاده از روش های طبیعت گرایانه و فعالیت های آزاد
7
رعایت تناسب و انسجام بین اهداف برنامه درسی
32
آشنایی با میراث فرهنگی و سنن زیبایی شناسی
57
آراستگی مناسب معلم و استفاده از لباس مناسب در ایام خاص
8
جذابیت هدفها از طریق ملموس سازی و محسوس سازی
33
استفاده از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، عزت نفس، تعلیم و تربیت Next Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، دوره ابتدایی، آموزش و پرورش