پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، دوره ابتدایی، معرفت شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

درسی زیباشناسانه، پرورش این قوه جزء اهداف برنامه درسی باشند.
3- جذابیت: اهداف باید جاذبه داشته باشند در قرآن کریم یکی از روشهای تفهیم پیام تمثیل می باشد تا ضمن ملموس و محسوس سازی پیام جذابیت داشته باشد در عالم هنر نیز که جذابیت بیشتر مورد توجه قرار می گیرد پس اهداف باید جاذبه داشته باشند.

محتوا
1- ملموس سازی محتوا با نشانه گرفتن قوه خیال: محتوا را به دو طریق می توان انتخاب و سازماندهی کرد تخصصی و روش دوم انتخاب و سازماندهی مطابق سطح ادراک دانش آموز و ملموس کردن آن در چارچوب قوه خیال اگر محتوا تخصصی باشد خشک خواهد بود و اگر از تجربه های هنری و ابزار هنری بویژه در دوره ابتدایی استفاده نماییم تفکر انضمامی دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفته و مواد درسی در چارچوب قوه خیال قرار می گیرند که ضمن پرورش این قوه، مفاهیم انتزاعی نیز قابل ادراک خواهد بود.

روش
دروس ابتدایی ازنظر انتزاعی بودن در یک سطح قرار ندارند برخی دروس ازنظر انتزاعی بودن در سطح بالایی قرار دارند و برخی در سطح متوسط و برخی ملموس اند در روش نیز باید قوه خیال را نشانه گرفت مثلاً درس تاریخ را به جای مطالعه آن از طریق کتاب با استفاده گردش علمی و بازدید اماکن تاریخی و تصاویر و فیلم ها آموزش داد زیرا وقتی دانش آموزان تصاویر را می بینند قوه خیال فعال شود در مدارس بیشتر در آموزش علوم انتزاعی مشکل وجود دارد اما هر چه قدر از ابزار هنری و روش های دیداری و فعال شدن قوه خیال کمک بگیریم این مشکل تا اندازه زیادی برطرف می گردد.

ارزشیابی
در حوزه ارزشیابی از منظر زیباشناختی تأملی نکرده ام و نظری ندارم.
2

2

هدف
1- اتصال اهداف به زیبایی های خلقت: دانش آموز را با زیبایی های عالم هستی آشنا سازیم بویژه در دوره ابتدایی روح و روان پاک دانش آموز را باید به این زیبایی ها متصل نمود.
2- پرورش و هدایت حس زیباجویی و زیباگرایی کودکان: در دوره ابتدایی از زیبایی های محسوس باید شروع نمود و برای سوق به زیبایی های معنوی از مسیر زیبایی های محسوس مانند زیبایی های پیرامون زندگی کودک عبور کرد از این منظر لازم است توسعه شناخت زیبایی ها و هدایت زیباجویی و زیباگرایی کودک در زمره اهداف برنامه درسی باشد.
3- اهداف متعادل باشند چیزی که افراط و تفریط در آن نمود نداشته باشد زیباست خواه مادی خواه معنوی. زیرا خود انسان درباره زیبایی ها داوری می کند و انسان موجود متعادلی است در نتیجه جز تعادل را نمی توان زیبا تلقی کند مگر اینکه خود از تعادل خارج شود در آن صورت نامتعادلها را زیبا جلوه خواهد کرد از این رو اهداف هم اگر بخواهند زیبا باشند باید از منظر توجه به ابعاد مختلف رشد و حیطه های مختلف یادگیری متعادل باشند.

محتوا
1- تعادل در محتوا از منظر توجه به حیطه های مختلف یادگیری
2- استفاده از رویکرد چندرشته ای در سازماندهی محتوا، تا زیبایی ها را بروز و معرفی نماید.
3- به تجارب دست اول کودک بها داده شود در فعالیت تولید هنری، تجارب دست اول بسیار مهم و حیاتی است از این منظر در محتوای برنامه درسی فرصت بهره گیری از تجارب دست اول کودکان پیش بینی شود.

روش
1- استفاده از زیبایی های پدیدارشونده در موقعیت تدریس: در این جا فنون بیشتر از روشها می توانند کودک را به زیبایی و امور هنری سوق دهند معلم باید نظاره گر پیرامون خود باشد. فنون زیبا گرایی در دوره ابتدایی پدیدارشونده و برآمدنی هستند نه از پیش تعیین شده. چون طبیعت پیرامون پر از صحنه های زیباست باید معلم هوشیارانه با محیط برخورد نماید و در طبیعت و محیط فرصت بکارگیری برخی فنون را فراهم سازد به عنوان مثال فرض کنید دانش آموزان در محوطه مدرسه در حال بازی هستند و معلم نظاره گر است و می خواهد از برخی فنون استفاده نماید مثلاً صدای آبی که در جریان است از دانش آموزان می خواهد به صدای زیبای آب گوش دهند یا به صدای باد و غیره تا ضمن گوش کردن به آنها روح آنان تلطیف می شود. از این رو باید موقعیت ها را بررسی نمود و از فنون پدیدارشونده استفاده کرد و معلم در این کارها حوصله به خرج دهد.باید کاشف فرصتها باشیم تا مبدع فرصتها، قبل از ابداع برخی فرصتها باید بتوانیم از فرصتهایی که پیش می آیند استفاده نماییم.
2- استفاده از اشعار مختلف زیبا خواندن آن و یاد دادن آن
3- توجه به موقعیت زمانی و مکانی فعالیت های یاددهی یادگیری: در طول زمان تدریس همه اوقات فرصتی برای زیبایی شناسی در اختیار ما نمی گذارند برخی قسمت های زمانی بهتر می توانند به معلم جهت تقویت زیباشناسی کمک نمایند مثل افق یا غروب، بارش برف و…. در مورد فضا نیز بایستی به فضای روانی اجتماعی و فیزیکی توجه نمود فضا و مکان باید هنرمندانه طراحی شود هندسه فضا و طراحی فضا در سوق دادن حاضرین به زیبایی نقش کلیدی دارد فضای روانی نیز به سمت ایجاد نشاط گرایش داشته باشد مانند یک کلام خاص یا یک صحنه خاص که موجب شادابی می شود و زیبایی روانی اجتماعی را بوجود می آورد.

ارزشیابی
ارزشیابی باید با ایجاد امید، عزت نفس و خودپنداره مثبت در دانش آموزان پیوند بخورد و طوری صورت پذیرد که آنها را در وجود یادگیرندگان بوجود آورد.
3
هدف
1- تعیین اهداف مبتنی بر تفاوت های فردی: از منظر زیباشناختی و هنر که به ظرافت ها توجه می‌نماید برنامه ریزان درسی باید تفاوت های موجود در یادگیرندگان را به رسمیت بشناسند و علاوه بر بعد تجویزی، بعد غیرتجویزی و نیمه تجویزی را هم در نظر بگیرند که در گزینش و سازماندهی محتوا نیز این امر صادق است.
2- توجه به تفکر انتقادی به عنوان یک هدف از منظر زیبایی شناسی قابل توجیه است.

محتوا
همان طور که گفته شد جهت رعایت تفاوت های فردی برنامه درسی طوری طراحی و سازماندهی شود که به اختیار و آزادی انتخاب دانش آموز اهمیت داده شود چون هنر بدون مرز بوده و محدود به زمان و مکان نیست.

روش
در روش نیز باید تفاوت های فردی را ملحوظ نمود.
زیبایی شناسی را در همه دروس به صورت تلفیقی مدنظر قرار داد و معلم در حین تدریس از قابلیت هنر جهت تحقق اهداف آموزشی بهره گیرد.

ارزشیابی
1- در ارزشیابی نظر به اینکه در عالم هنر به راه حل های بدیل یک مسئله توجه می گردد باید به انواع پاسخ هایی که شاگردان ارائه می کنند توجه نشان داد و از دید محدود وپاسخ های بسته پرهیز نمود.
2- استفاده از روش ارزشیابی کیفی و مستمر از بعد زیبایی شناسی قابل ذکر است تا از انواع فنون و ابزار ارزشیابی کیفی مثل کارپوشه در فرصت های متنوع یادگیری استفاده نمود.
4

4
هدف
1- توجه به وجه انسانی هنر یکی از اهداف برنامه درسی باشد تا معلمان و دانش آموزان به اهمیت هنر در شکوفایی استعدادهای آدمی و همچنین پیشرفت اجتماعی و ارتباطات پی ببرند و وجه انسانگرایانه هنر بیشتر مطرح و مورد توجه قرار گیرد.
2- خلاقیت و تفکر واگرا یکی از اهداف برنامه درسی باشد چون در حوزه هنر به راه حلهای مختلف یک سوال و مسئله توجه می شود پرورش تفکر واگرا و خلاقیت از منظر هنر قابل توجیه می باشد.

محتوا
1- تبیین وجه انسانگرایانه هنر با رویکرد چندرشته ای
2- توجه و اهمیت دادن به حوزه یادگیری هنر و ارتقاء جایگاه آن
3- آشنایی با میراث هنری و فرهنگی
4- از همه رشته های هنری مانند نقاشی، کاردستی، عکاسی و غیره برای غنی سازی محتوا پیش بینی شود.

روش
1- با توجه به وجه انسانی هنر استفاده از روشهای طبیعت گرایانه مانند بازی ها نمایش های خلاق، ترانه ها،ادبیات و قصه های ملی و محلی و همچنین روشهای کارگاهی از منظر هنر و زیبایی شناسی قابل ذکر است.
2- معلم آرایش و پیرایش مناسب داشته باشد معلمان دوره ابتدایی از لباس های محلی شاد و مصنوعات مخصوص ایام خاص استفاده نمایند.
3- تقویت هنر بیانی معلمان: تا معلمان زیبا و رسا صحبت نمایند.

ارزشیابی
به جای روشهای تکنیکی از روشهای کیفی مانند مصاحبه مشاهده و غیره استفاده شود.
5

5
هدف
در وهله نخست، اهداف با رشد زیباشناختی (حسی، تصوری و تخیلی) تناسب داشته باشد. در وهله دوم، جنس اهداف با توجه به ماهیت هنر و ابعاد زیباشناسی آن تدوین شود. آنگونه که بندتو کروچه فیلسوف حوزه فلسفه هنر معتقد است، هنر هم جنبه تحلیلی دارد و هم جنبه شهودی. از این رو، هم باید اهداف رفتاری (مهارتی) را مدنظر داشت و هم اهداف غیررفتاری. برای غیررفتاری می توان به آیزنز استناد کرد و بدیل های اهداف رفتاری را لحاظ کرد یعنی: پیامدهای ابرازی یا بیانگر (Expressive Outcomes) و اهداف حل مسأله

محتوا
به اعتقاد من در حوزه هنر برخلاف سایر حوزه های موضوعی، باید بر کیفیات تأکید بیشتری داشت. و این بدان معناست که محتوا بیشتر ماهیت کیفی پیدا می کند و سازماندهی محتوا نیز بر خلاف رویکرد متداول که از جزئی به کلی است، از کل به جزء باشد. یا به جای تأکید صرف بر سازماندهی عینی به انتزاعی، از انتزاعی به عینی نیز استفاده شود چرا که تخیل و تصور همانگونه که ایگن معتقد است باید اساس آموزش دبستان قرار بگیرد.

روش
عنوان این روش ها هرچه که باشد باید اساس و مبنای تئوریک آن”یادگیری مبتنی بر تجربه، فعالیت، آزادی و لذت” باشد.
مطمئناً عامل فضا یکی از مهمترین عناصر در برنامه درسی هنر است؛ بدین معنی که محیط آموزش باید دارای امکانات هنری مناسب و کافی باشد، از فضای زیبا و جذاب که آرایش و چیدمان آن هنری باشد استفاده شود. علاوه بر موارد فوق، آموزش و یادگیری باید به محیط خارج از مدرسه و فضای باز کشانده شود. زمان هم عنصر مهم بعدی است که برخلاف وضع موجود، جدول زمانی مدرسه باید بازبینی شود و زمان بیشتر (حداقل 1 ساعت نظری و 2 ساعت عملی) و بهتر (در آغاز تا اواسط هفته و در ساعت آغازین مدرسه) به آن اختصاص داده شود.

ارزشیابی
به اعتقاد من ارزشیابی اصیل (Authentic) که توسط آیزنز معرفی شده، مناسب ترین روش است. چراکه خود آیزنر آن را از حوزه هنر به عاریت گرفته و هم اینکه پایه و اساس آن را حس ها و اشکال گوناگون بازنمائی (نوشتاری (نوشته)، دیداری (تصویر)، گفتاری (کلام) و غیره) تشکیل می دهد.

جدول شماره(6-4): نکات کلیدی دیدگاه های صاحبنظران حوزه هنر
شماره مصاحبه شونده
عناصر
نکات کلیدی
1

1

هدف
1- اهداف باز و کلی باشند تا موجبات خلاقیت را فراهم سازند
2- اهداف انعطاف پذیر باشند

محتوا
1- داستان وار باشد و از متون ساده، تصاویر متناسب و هماهنگ با سطح رشد زیبایی شناسی کودکان استفاده شود.
2- صفحات سفیدی جهت ارائه تصویر،طرح و نقاشی از سوی شاگردان منظور شود.
3- در انتخاب محتوا به خصوصیات جنسیتی دانش آموزان توجه شود.
4- توجه به فرهنگ های محلی

روش
1- استفاده از قالب ها و فرم های مختلف مانند نمایش فیلم، نمایش آثار برتر، بازدید از نمایشگاه
2- تدارک محیط شاد و متنوع: محیط کلاس شاد متنوع و رنگارنگ باشد از موسیقی روح نواز و مناسب استفاده شود.
3- در نظر گرفتن فعالیت های آزاد برای دانش آموزان

ارزشیابی
از ارزشیابی کل گرایانه و باز استفاده شود و محدود به معیار خاصی نباشد و هر فرد نسبت به میزان خلاقیت ، یادگیری و پیشرفت خود ارزیابی شود.
2
هدف
1- توجه به قوای حس و خیال: هنرمندان حس و خیال قوی دارند معرفت شناسی هنر معرفت شناسی حس و خیال است و از این جهت تفکر اسطوره ای و تفکر شاعرانه مورد تأکید قرار می گیرد.
2- پرورش تفکر انتقادی: در هنر نقد از اهمیت خاصی برخوردار است لذا پرورش نقد و نقادی از منظر حوزه هنر مهم تلقی می شود.

محتوا
1- استفاده از مسائل زندگی روزمره: جامعه و هنر از هم جدا نیست از این رو لازم است مسائل زندگی در محتوا مدنظر قرار بگیرند.
2- استفاده از ابزارها و قالب های هنری مانند انیمیشن، تصاویر، نمایشنامه در همه حوزه های یادگیری

روش
1- تأکید بر بعد عاطفی: مهم ترین ملاک از منظر هنر توجه به بعد عاطفی وجودی کودک است و براین اساس رابطه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، دوره ابتدایی، برنامه درسی ملی Next Entries پایان نامه رایگان درباره زیبایی شناسی، برنامه درسی، محیط زیست، زیست محیطی