پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، دوره ابتدایی، برنامه درسی ملی

دانلود پایان نامه ارشد

را بهتر بیان نماید و از سوی دیگر معلم نیز شناخت بهتر و عمیقتری نسبت به شاگرد پیدا کرده و در مورد عملکرد وی قضاوت کند.
– وحدت و هماهنگی بین تمام قسمت های یک برنامه درسی در ارزشیابی آن
وحدت و هماهنگی در ارزشگذاری زیباشناختی یا قدرشناسی یک اثر نقش حیاتی دارد هر قدر یک اثر هنری از تعادل و هماهنگی بیشتری برخوردار باشد حقیقت مورد نظرش را بهتر در دسترس فهم خواننده یا شنونده می گذارد(نصر،1389).
در ارزشیابی یک برنامه درسی به مثابه یک سند که والانس (1388) از آن به عنوان یک محصول هنری یاد می کند نیز می توان از این معیار زیباشناختی بهره برد. توضیح اینکه هر چه قدر برنامه درسی دوره ابتدایی و به تبع آن برنامه‌های درسی هر کدام از حوزه های یادگیری این دوره تحصیلی دارای هماهنگی بیرونی و درونی بیشتری باشند به لحاظ زیباشناختی بهتر می توانند پیام خویش را منتقل سازند. منظور از هماهنگی بیرونی تناسب و هم راستایی یک برنامه درسی با برنامه‌های درسی بالادستی و همچنین برنامه‌های درسی هم سطح خود می باشد برای مثال یک برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی باید با برنامه‌های درسی کل دوره ابتدایی یا برنامه درسی ملی و همچنین سایر برنامه‌های درسی هم سطح خود یعنی برنامه‌های درسی سایر حوزه های یادگیری دوره ابتدایی مانند برنامه درسی علوم و غیره هماهنگی لازم را داشته باشد. اما هماهنگی درونی به میزان توافق و انسجام عناصر تعیین شده یک برنامه درسی دلالت دارد.حال اگر هماهنگی ، تناسب و توازن را همانند افلاطون، ارسطو یا ابن سینا ویژگی های زیباشناختی یک اثر بدانیم در ارزشیابی برنامه درسی به عنوان یک سند نیز می توان از این ملاک بهره جست.

خلاصه مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری برای برنامه درسی براساس ادبیات مطالعات برنامه درسی
تا اینجا بر اساس منابع مربوط به ادبیات مطالعات برنامه درسی که محقق آنها را مورد بررسی قرار داده است مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری را در 4 بخش یا همان عناصر چهارگانه متداول برنامه درسی تشریح نمودیم. براساس آنچه ذکر شده جداول شماره (1-4) تا (4-4) این مؤلفه ها را به همراه دو دسته منابع ارائه می نماید نخست منابعی که مطالب آنها در توضیح مؤلفه ها نقل شد. دوم، سایر منابعی که مطالبی از آن ها در توضیح مؤلفه های مربوطه ارائه نشده اما با بررسی محقق مشخص شده است که از مؤلفه های مربوطه حمایت می کنند.
جدول شماره (1-4):تلخیص مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری بدست آمده از ادبیات مطالعات برنامه درسی برای عنصر هدف
ردیف
مؤلفه ها
منابع حمایتگر که مطالب آنها ذکر شد
برخی از سایر منابع حمایتگر(مستقیم یا غیر مستقیم)
1
ایجاد و پرورش سواد رسانه های مختلف
رضای الهی(1354،ص179)؛ آیزنر(2005)؛ بارکن(1966) ؛ فردت(1993)
سوانه(1388)؛ مهرمحمدی(1390)
2
پرورش خلاقیت
تاجدینی(1369،ص259)؛ گرین(1984)؛ ویلر(1971)
آیزنر(2002)؛ گوتشالک(به نقل از آیزنر،2002)؛ آیزنر(2005)؛ جعفری(به نقل از حسن زاده ،1392)؛ ریتسون و اسمیت(1975)
3
پرورش قوه شهود
مارکوزه(1368،ص133)؛ کروچه(1367)؛فنیکس(1971)؛
هگل،شیلنگ ( هر دو به نقل از احمدی، 1384)؛
حسین زاده،(1383)
4
پرورش تخیل
حائری شیرازی(1362،ص18)؛ هربرت رید(1945،ص29)؛ مهرمحمدی(1390)
آیزنر(2005)؛ تاجدینی (1369)؛ نصر(1389)؛بستانی(1371)؛کروس(1966)؛ریتسون و اسمیت(1975)
5
توجه به اهداف عاطفی و تلفیق آن با اهداف سایر حیطه ها
بستانی(1371،ص42)
جعفری(1369)؛ رضای الهی (1354)
6
پرورش همه حواس دریافتی پنجگانه
آیزنر(2005)؛ سوانه(1388)
حسین زاده(1383)؛ هربرت رید(1954)
7
انعطاف پذیری اهداف
آیزنر(2005)
آیزنر(2002)؛ گیلفورد(1966)؛مهرمحمدی(1390)

جدول شماره (2-4):تلخیص مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری بدست آمده از ادبیات مطالعات برنامه درسی برای عنصر محتوا
ردیف
مؤلفه ها
منابع حمایتگر که مطالب آنها ذکر شد
برخی از سایر منابع حمایتگر(مستقیم یا غیر مستقیم)
1
تهیه محتواهای گوناگون (نیمه تجویزی)درفرم های مختلف بازنمایی اطلاعات
ویلر(1971،ص338)؛ راس(1377،ص46)
آیزنر(2005)
2
تلفیق هنر با سایر دروس
اسمیت(2008)؛آیزنر(2005)؛کروس(1966) ؛ اسمیت(1971)

کارول(به نقل از اسمیت،2008)؛ آیزنر(2002)؛مارکوزه(1368)؛دیویی (1934)؛ پیراگاسام66 و همکاران(2013)؛ پریولو و چرنوبیل اسکای(2009)؛ شرفی(1390)؛ فرانک(1966)؛ ریتسون و اسمیت(1975)
3
توجه به توانایی افراد از منظر رشد زیباشناختی در استفاده از قالب های هنری
رشید و دیگران(1387)؛ نصر(1389)؛ لون فلد(به نقل از آیزنر1977)
مصباح( به نقل از تاجیک و حسینی،1389)
4
برقراری شباهت بین پدیده های مختلف به ظاهر ناهمخوان
آیزنر (2002)

5
استفاده از احادیث و دعا های هنری
بستانی(1371)؛ مطهری( به نقل از تاجدینی، 1369،ص18)
مطهری الهامی(1389)
6
استفاده از شعر، قصه، داستان، تمثیل و امثالهم
ایتون67( به نقل از اسمیت،2008)
آیزنر(2002)؛ رضای الهی(1354)؛ تاجدینی(1369)؛ مطهری الهامی ( 1389)؛ بلک(1391)؛
7
توجه به علاقه های زیباشناختی و هنری یادگیرندگان
وایتهد(1371،ص 678)؛ نوروزی و متقی(1388)؛ افلاطون، ارسطو،سارتر و آیزر(به نقل از احمدی،1384)
حسین زاده(1383)؛ برنامه درسی ملی(1390،ص135)
8
تعیین محتوا راجع به ارتباط زیبایی ها با جمال الهی و سازماندهی آن در تمام حوزه های یادگیری با شیوه چند رشته ای
تاجدینی(1369،ص79)؛
حسین زاده(1383)؛ نصر(1389،ص47) ؛ مطهری الهامی،1389)؛ مصباح( به نقل از تاجیک و حسینی،1389)؛ جعفری(1369)؛ نوروزی و متقی(1388)
9
ارتقاء جایگاه هنر در مدارس به عنوان یک حوزه یادگیری مهم
آیزنر(2005)؛ کویچ (1389ب)؛
فروبل (به نقل از رضای الهی،1354)؛ دیویی(1934)؛ مهرمحمدی(1383)؛آمادیو و دیگران (2006، ص18)؛ رونی(2004)

جدول شماره (3-4): تلخیص مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری بدست آمده از ادبیات مطالعات برنامه درسی برای عنصر روش
ردیف
مؤلفه ها
منابع حمایتگر که مطالب آنها ذکر شد
برخی از سایر منابع حمایتگر(مستقیم یا غیر مستقیم)
1
فراهم نمودن رضایت درونی یادگیرنده راجع به یادگیری و درس
آیزنر(2002)؛ اسمیت(1971)؛ مهرمحمدی(1390)
آیزنر(2005)؛ تاجدینی(1369)
2
تخصیص برخی از ساعات کار معلمان هنر به مشاوره زیباشناختی
آرنشتاین(1971،ص412)
رونی(2004)
3
استفاده از روش پروژه در تدریس
ریتسون و اسمیت(1975)؛ آیزنر (2005) ؛ مهرمحمدی(1390)
آیزنر(2002)
4
فراهم سازی فرصت تمرین و کاربرد آموخته ها
آیزنر(2002)

5
فراهم سازی موجبات عشق و علاقه معلم به دانش آموزان و یادگیری آنان
سیمپونز و دیگران(2005)
تاجدینی(1369)؛ حسین زاده(1383)
6
توجه به تفاوتهای فردی یادگیرندگان
آیزنر(2005)؛ نوروزی و متقی(1388)
حسین زاده(1383)
7
سازماندهی فضاهای یادگیری غنی براساس حوزه های یادگیری(درس ها)
آیزنر (2005)
حسین زاده(1383)
8
توجه معلمان به ملاحظات ارزشی و عوامل فرهنگی غالب
گوتشالک(به نقل از آیزنر،2002)

9
آموزش فنون هنری از قبیل مجری گری،بازیگری، خوشنویسی،طراحی و غیره به معلمان
تراورس(به نقل از اسمیت،2008)؛ کانلین(1971،ص554)؛ اسمیت(c 1971،ص569)؛ تاجدینی(1369،ص20)
جنکینز(به نقل از اسمیت،2008)؛ گوتشالک( به نقل از آیزنر،2002)
10
تلفیق مطالب تدریس با احساس و عاطفه
جعفری(1368)؛نوروزی و متقی (1388) ؛ مهرمحمدی(1390)
رضای الهی(1354)
11
توجه معلمان به زیبایی و آراستگی ظاهری
مطهری الهامی(1389،ص71)

12
فراهم نمودن تجارب زیباشناختی
آیزنر(2002)؛ نوروزی و متقی(1388)
اسمیت(2004،2008)؛سیمپونز و دیگران(2005)؛ رایمر(1971)؛ برودی(1971)؛ کویچ(1389ب)
13
توجه به همه سطوح و انواع مختلف زیبایی ها در حین بهره گیری از آنها
کانت(به نقل از رضای الهی،1354)؛ سوانه(1388)؛ جعفری(1369،ص119)
تاجدینی(1369)؛ مطهری الهامی (1389)
14
فراهم نمودن موقعیت های مسئله مدار جهت شگفت زدگی،تأنی و تأمل زیباشناختی
اگر(1966)؛ اسبورن(1971،ص469)؛ مهرمحمدی(1390) احمدی(1384)
نوروزی و متقی(1388)؛ فلاحی و همکاران(1390)؛ برودی(به نقل از حسن زاده،1392)؛ جعفری(به نقل از حسن زاده،1392)؛
15
استفاده از فیلم،انیمیشن و سایر ابزارهای هنری چند رسانه ای
آرواسمیت(1971،ص520)؛ فردت(1993)
آیزنر(2005)؛ حسین زاده(1383)؛ بارکن(1966)
16
فراهم سازی فرصت مباحثه های انتقادی
اِشنر(1971،ص433)؛ دیویی(1966،ص353)؛ می یر(1966)
اسمیت(b1971)
17
ارزشگذاری به مرحله جرقه روشنگرانه و لحظه کشف بینش جدید
روزاریو،1988، به نقل از فتحی واجارگاه،1386)؛
جعفری(1369)
18
توجه به مسئله هنر و زیباشناسی در ساماندهی وآرایش محیط کلاس و مدرسه
هربرت رید،1954،ص239 و صص 299-298)؛
سیمپونز و دیگران(2005)؛ کانلین (1971)؛ حسین زاده(1383)؛ نوروزی و متقی(1388)
19
تلفیق آموزش ها با بازی
هربرت رید(1954،صص224-223) ؛ ریتسون و اسمیت(1975)؛ احمدی(1384)؛ اسمیت(2008)
دیویی(به نقل از رضای الهی،1354)
20
روی آوردن به تدریس خلاق
ریتسون و اسمیت(1975)
ویلر(1971)؛ ماکسین گرین(1984)؛ تاجدینی(1369)

جدول شماره (4-4):تلخیص مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری بدست آمده از ادبیات مطالعات برنامه درسی برای عنصر ارزشیابی
ردیف
مؤلفه ها
منابع حمایتگر که مطالب آنها ذکر شد
برخی از سایر منابع حمایتگر(مستقیم یا غیر مستقیم)
1
استفاده از خبرگی و نقادی آموزشی
بارون(1991،ترجمه کیامنش،1388، ص 369) ؛آیزنر(2005،ص41و ص51)؛ آیزنر(1991، به نقل از فتحی واجارگاه،1386،ص207)؛والانس (1388)؛ آیزنر(2002،ص190)
بستانی(1371)؛ کریتندن( به نقل از اسمیت2008)
2
توجه به ارزشیابی کیفی
آیزنر(2002،ص180)؛ کریتندن( به نقل از اسمیت2008)؛ مهرمحمدی (1390، ص30)
واترمن68(1966)
3
ارزشیابی علاوه بر نتیجه به فرایند توجه نماید
آیزنر(2002،ص180)؛ آیزنر(2005)

4
توجه به راه حل های بدیل و جانشین یک مسئله
آیزنر(2002،ص196)؛ مهرمحمدی(1390)
آیزنر(2005)
5
در ارزشیابی آثار دانش آموزان علاوه بر کیفیت های فنی به بُعد زیباشناختی آنها نیز توجه شود
آیزنر(2005)؛ آیزنر(2002،ص183)

6
ارزشیابی همه جانبه و کل گرا باشد
میلر(ترجمه مهرمحمدی،1386)؛ مهر محمدی(1390)؛ آیزنر(2002)
برودی(به نقل از رضایی؛1383)
7
تفویض اختیار به دانش آموز جهت انتخاب فرم بازنمایی مورد دلخواه برای ارائه نتایج فعالیتها و عملکرد خویش
آیزنر(2005)

8
توجه به میزان وحدت و هماهنگی بین تمام قسمت های برنامه درسی
نصر(1389،ص38)
جعفری(1369)

ب) مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی دوره ابتدایی از منظر دیدگاه صاحبنظران حوزه مطالعات برنامه درسی و هنر
با عنایت به اینکه در پژوهش حاضر برای بدست آوردن مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری از 2 منبع ادبیات حوزه مطالعات برنامه درسی و دیدگاه صاحبنظران بهره گرفتیم در اینجا به تشریح دیدگاه های صاحبنظران حوزه مطالعات برنامه درسی و متخصصان حوزه هنر می پردازیم که این دیدگاه ها از طریق مصاحبه گردآوری شده است. برای تشریح این دیدگاهها از جداول شماره های (5-4)و (6-4) استفاده شده که در آن نکات کلیدی مصاحبه شوندگان درباره مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری به تفکیک عناصر چهارگانه آمده است. پس از تشریح نکات کلیدی دیدگاه های صاحبنظران، مؤلفه های بدست آمده از این دیدگاه ها به تفکیک عناصر چهارگانه برنامه درسی ارائه گردیده است.
جدول شماره(5-4): نکات کلیدی دیدگاه های صاحبنظران حوزه مطالعات برنامه درسی
شماره مصاحبه شونده
عناصر
نکات کلیدی
1

1
هدف
1- با توجه به اینکه افلاطون ملاک تناسب را برای زیبایی مطرح نموده از منظر زیباشناختی باید بین اهداف تناسب وجود داشته باشد یعنی اهداف برنامه درسی یک مجموعه نظام دار، منسجم ، هماهنگ و متناسب را تشکیل بدهند.
2- توجه به قوه خیال و پرورش آن:ادراک سه مرتبه دارد حس، خیال و عقل. هنر و زیبایی شناسی برخاسته و برآمده از تلاش و تکاپوی قوه خیال می باشند و در برنامه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، محیط تربیتی، تعلیم و تربیت، دوره ابتدایی Next Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، دوره ابتدایی، معرفت شناسی