پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، دوره ابتدایی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

مصاحبه و تکمیل پرسشنامه) شرکت داشتند تعداد افراد مشارکت کننده در پژوهش برای مصاحبه و تکمیل پرسشنامه متفاوت بود که این تعداد در جدول(1-3) آمده است. البته این تعداد شامل افرادی هستند که با محقق در انجام مصاحبه یا تکمیل پرسشنامه همکاری داشتند برای مثال از 27 پرسشنامه توزیع شده 18 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد.
جدول(1-3):تعداد افراد نمونه آماری مشارکت کننده در پژوهش مربوط به مرحله اول
رشته صاحبنظران
مصاحبه
تکمیل پرسشنامه
مطالعات برنامه درسی
5
9
هنر و زیبایی شناسی
4
9
کل
9
18

ابزار،روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها
با عنایت به منابع دوگانه گردآوری داده ها در سوال اول پژوهش از ابزار فیش برداری برای مطالعه منابع مکتوب و از مصاحبه و پرسشنامه برای احصاء دیدگاه صاحبنظران استفاده شد برای مصاحبه از روش مصاحبه با هدایت کلیات بهره گرفته شد که آن دربر گیرنده تشریح مختصر و کلی یک سری از عناوین و موضوعاتی است که باید با شرکت کنندگان در تحقیق بررسی گردد(گال و همکاران،1386،ص531).وقتی منابع مکتوب و دیدگاه صاحبنظران بررسی شد مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر برای عناصر چهارگانه(هدف،محتوا،روش و ارزشیابی) برنامه درسی بدست آمد هر چند بقیه عناصر برنامه درسی نیز در قالب همین عناصر بویژه عنصر روش مورد بررسی قرار گرفت برای مثال زمان،فضا، نقش معلم، مواد و منابع آموزشی و غیره در قالب عنصر روش تحلیل می شد اما جهت وقت گیر بودن بررسی عناصر دهگانه و کلی بودن مصاحبه همان چهار عنصرهدف، محتوا، روش و ارزشیابی موضوع سوالهای محوری در مصاحبه بودند از طرف دیگر کلی بودن مصاحبه بستر ارائه نظرات درباره عناصر یا موضوعات خاص ازجمله مبانی را برای مصاحبه شوندگان فراهم ساخته بود. به هر حال پس از بدست آمدن مؤلفه ها برای آنکه اعتبار نظرات صاحبنظران و همچنین مؤلفه هایی بدست آمده از منابع مطالعاتی توسط محقق سنجیده شود تصمیم گرفته شد آن مؤلفه ها بار دیگر توسط صاحبنظران مطابق پرسشنامه پیوست شماره 2 مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع بررسی شود که گزاره های بدست آمده تا چه اندازه مولفۀ زیبایی شناسی و هنری به شمار می آیند؟ به عبارت دیگر آیا می توان ادعا نمود که گزاره های بدست آمده ملهم از حوزه زیبایی شناسی و هنر هستند یا خیر؟ این پرسشنامه 75 مؤلفه بدست آمده از منابع مکتوب و مصاحبه را بار دیگر مورد قضاوت صاحبنطران قرار داد.
در تجزیه و تحلیل، برای داده های بدست آمده از منابع مکتوب و مصاحبه از تحلیل تفسیر استفاده می شود تحلیل تفسیر بدنبال یافتن سازه ها،مقوله ها و الگوهایی است که برای توصیف و تبیین پدیده مورد پژوهش به کار می رود(گال و همکاران،1386،ص977). در اینجا نیز مقوله ها و گزاره های تجویزی زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی استخراج و تبیین گردید. در مطالعه منابع مکتوب وقتی گزاره ای به عنوان یک مؤلفه زیبایی شناسی و هنری انتخاب می شد استدلال های مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفته و برخی از آنها به فراخور بحث ارائه می گردید در پایان قسمت مربوط به منابع مکتوب برای هر مؤلفه زیبایی شناسی آن منابعی که حمایتگر و پشیتبانی کننده مؤلفه مطرح شده می باشند مطابق جداول(1-4) تا (4-4) ذکر گردیده اند. و دلیل اینکه چهار جدول ارائه شده است تفکیک مؤلفه ها براساس چهار عنصر مهم برنامه درسی یعنی هدف، محتوا، روش و ارزشیابی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از مصاحبه ابتدا نکات کلیدی دیدگاههای صاحبنطران از فایل های صوتی و یادداشت های محقق(مصاحبه کننده) به تفکیک سؤالات کلی مصاحبه(پیوست شماره1) و صاحبنظران برنامه درسی و هنر به طور جداگانه مطابق جداول (5-4) و (6-4) پیاده شد و پس از آن مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر مورد نظر آنان مطابق جداول شماره (7-4) تا(10-4) به تفکیک عناصر چهارگانه ارائه گردید.
در مرحله بعد که پرسشنامه شماره 1(پیوست شماره 2) تهیه و به اجرا در آمد برای تجزیه تحلیل داده های بدست آمده از شاخص های آمار توصیفی(میانگین، فراوانی درصدی) بهره گرفته شد. بدین ترتیب که ابتدا برای پنج گزینه پرسشنامه وزن داده شدسپس براساس فراوانی گزینه های انتخاب شده از سوی صاحبنظران و مطابق وزن های داده‌شده، میانگین هر گزینه محاسبه گردید پس از آن برای بررسی میزان تناسب گویه ها با حوزه زیبایی شناسی و هنر، کران پایین و کران بالای هر وزن براساس جدول (13-4) در نظر گرفته شد وشماره گویه ها به تفکیک 5 گزینه پرسشنامه(خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) در جدول (14-4) ثبت شد و به این صورت میزان تناسب گویه های لحاظ شده در پرسشنامه که همان مؤلفه های بدست آمده از منابع مکتوب و مصاحبه بودند مورد بررسی قرار گرفت. البته لازم به ذکر است که برای محاسبه میانگین هر یک از گویه های پرسشنامه از نرم افزارspss استفاده به عمل آمد.
روایی و پایایی ابزار: برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی با مشورت اساتید راهنما و مشاور و برخی از صاحبنظران مطالعات برنامه درسی استفاده شد و جهت برآورد پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزارSPSS محاسبه شد که این ضریب برابر با 98/0 بود.

شکل شماره(2-3): تلخیص روش شناسی مرحله اول

روش شناسی مرحله دوم: بررسی دیدگاه برنامه ریزان درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران نسبت به مؤلفه های بدست آمده در مرحله قبل
شوآب (به نقل از مهرمحمدی،1388،ص290) بازگشت متخصصان به صحنه های تصمیم گیری را حیاتی ترین اقدام جهت بازگرداندن هویت رشته برنامه درسی به آن می داند و می گوید مقام برنامه‌ریزی درسی همان مقام پژوهش و مقام پژوهش همان مقام برنامه‌ریزی درسی است. لذا همانطور که در شکل شماره 3 نشان داده‌شده است در این مرحله جهت بهره گیری از دیدگاه نمایندگان حوزه عمل، نگرش برنامه ریزان درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران را نسبت به کاربردی بودن یافته های گام قبلی بررسی نموده ایم و به سوال زیر پاسخ دادیم:
« براساس دیدگاه برنامه ریزان درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران، تا چه اندازه مؤلفه های بدست آمده از زیبایی شناسی و هنر در برنامه درسی دوره ابتدایی کاربرد دارند؟»
روش تحقیق: روش پژوهش این مرحله توصیفی و از نوع زمینه یابی می باشد که دیدگاه نمایندگان حوزه عمل بررسی و توصیف شده است.
جامعه و نمونه: جامعه سوال پژوهشی این مرحله، برنامه ریزان درسی دوره ابتدایی ایران می باشند که در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در قالب گروههای درسی نسبت به عمل برنامه‌ریزی درسی دوره ابتدایی اقدام می نمایند.برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله استفاده شد بدین صورت که ده حوزه یادگیری دوره ابتدایی با هماهنگی معاونت دوره ابتدایی سازمان به عنوان خوشه در نظر گرفته شد سپس از هر خوشه مطابق جدول (2-3) افرادی برای تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری قابل دسترس انتخاب شدند.
جدول(2-3):حجم و مختصات نمونه مرحله دوم
نام حوزه
قرآن و هدیه های آسمان
هنر
زبان آموزی
ریاضی
علوم
مطالعات اجتماعی
تربیت بدنی
تفکر و پژوهش
کار و فناوری
مهارتهای زندگی
جمع کل
تعداد
1
2
1
1
2
1
1
2
1

12
با توجه به اینکه حوزه مهارتهای زندگی در برنامه درسی ملی به عنوان یک حوزه تلفیقی پیش بینی شده است ولی با بررسی محقق مشخص شد که این حوزه یادگیری در عمل فقط در دوره متوسطه مورد توجه قرار می گیرد و در دوره ابتدایی برای این حوزه، برنامه درسی تعیین و تدوین نمی شود لذا پرسشنامه ها بین کارشناسان 9 حوزه یادگیری توزیع شد و از 13(در برخی حوزه ها بیش از یک کارشناس در تکمیل پرسشنامه همکاری نمودند) پرسشنامه توزیع شده 12 پرسشنامه تکمیل و به محقق عودت داده شد.

ابزار،روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:
ابزار گردآوری داده در این سوال مرحله پژوهشی، پرسشنامه شماره … محقق ساخته با طیف لیکرت (پیوست شماره 3) بود و گویه های آن متشکل از 75 مؤلفه زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی بود که در مرحله اول بدست آمده بودند که جهت بررسی میزان کاربردی بودن آنها در اختیار نمونه آماری قرار گرفت.
در تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده همانند تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه شماره 1 از آمار توصیفی (میانگین و فراوانی درصدی) استفاده شد بدین صورت که به هر کدام از گزینه های طیف لیکرت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم به ترتیب با نمرات 1،2،3،4،5 وزن داده شد و براساس وزن داده‌شده و فراوانی گزینه ها میانگین هر مؤلفه با استفاده از نرم افزارSPSS محاسبه گردید سپس این میانگینها از کوچک به بزرگ مطابق جدول(16-4) مرتب شدند. مؤلفه هایی که میزان کاربردی بودن آنها خیلی زیاد و زیاد بودند جهت ادامه پژوهش در مرحله بعد انتخاب شدند.
روایی و پایایی ابزار: برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی با مشورت اساتید راهنما و مشاور استفاده شد و جهت برآورد پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزارSPSS محاسبه شد که این ضریب برابر با 94/0 بود.

شکل شماره(3-3): تلخیص روش شناسی مرحله دوم

روش شناسی مرحله سوم: ارائه و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مبتنی بر زیبایی شناسی و هنر برای دوره ابتدایی
این گام که آخرین قدم می باشد الگویی پیشنهاد و اعتبار سنجی شد که تبیین می‌نماید چگونه می توان مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر را در برنامه درسی دوره ابتدایی گنجاند. در واقع این مرحله به دو سوال پژوهشی زیر پاسخ داد:
« با چه الگویی می توان برنامه درسی مبتنی بر مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر برای دوره ابتدایی طراحی نمود؟»
«تا چه اندازه الگوی پیشنهادی برنامه درسی مبتنی بر هنر و زیبایی شناسیِ دوره ابتدایی معتبر است؟»
روش پژوهش مرحله سوم
در مرحله سوم برای طراحی الگو از روش پژوهش جستار نظرورزانه استفاده شد جستار نظرورزانه شکلی از پژوهش در برنامه درسی می باشد که محقق جهت ارائه جمع بندی شخصی خود از دانش و تجربیات، به شکل سودمند به دیگران می باشد(شورت و دیگران،1388،ص33). از آنجا که نتایج این نوع تحقیق مبتنی بر داده های کلامی است و از قید و بند رویکرد معرفت شناسی اثبات گرایی آزاد است جزء روشهای کیفی به شمار می رود.بدین صورت محقق با توجه به مطالعه نتایج مراحل قبل به طراحی و تدوین الگو پرداخت. پس از طراحی الگو به اعتباریابی آن اقدام گردید که اعتبار سنجی با روش زمینه یابی انجام شد.
جامعه و نمونه: جامعه و نمونه در این مرحله پژوهشی شامل دو قسمت می باشد
الف) جامعه و نمونه برای طراحی الگو:
همان طور که ذکر شد از نتایج دو سوال قبل در طراحی الگو بهره گرفتیم لذا جامعه پژوهشی برای طراحی الگو همان نتایج سؤالات قبلی است و نمونه نیز کل این جامعه می باشد
ب) جامعه و نمونه بخش اعتبار سنجی:
جامعه این قسمت نمونه های انتخاب شده از جامعه صاحبنظران مطالعات برنامه درسی در سوال اول و نمایندگان حوزه عمل در سوال دوم بودند. برای نمونه گیری از جامعه صاحبنظران از روش نمونه قابل دسترس استفاده شد بدین صورت که به 10 نفر از اساتید الگو و ابزار پژوهشی ارسال شد ولی از این 10 نفر 7 نفر الگو را اعتبارسنجی کردند.
برای نمونه گیری از جامعه کارشناسان برنامه‌ریزی درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور از نمونه گیری هدفمند استفاده شد بدین صورت آن کارشناسانی که علیرغم فعالیت در گروه های درسی دوره ابتدایی در رشته مطالعات برنامه درسی نیز تخصص داشتند به تعداد 3 نفر انتخاب شدند و همانند صاحبنظران مطالعات برنامه درسی به اعتبارسنجی الگو پرداختند
ابزار،روش گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها:
در طراحی الگو از یافته های سؤالات قبل با روش نظرورزانه که شرح آن گذشت استفاده شد اما در اعتبار یابی از ابزار پرسشنامه با سؤالات باز پاسخ(پیوست شماره4) استفاده شد در این پرسشنامه 5 ملاک منطقی بودن،انسجام، قابل اجرا بودن،متعادل بودن و جذابیت مطرح شد که افراد سه بُعد اصلی الگو یعنی مبانی، اصول و عناصر را با توجه به این ملاک یا سایر ملاک های مدنظر خود(در قسمت سایر موارد) ارزیابی نمودند و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، تربیت هنری، آموزش هنر Next Entries پایان نامه رایگان درباره زیبایی شناسی، برنامه درسی، دوره ابتدایی، انعطاف پذیری