پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، روش تحقیق، دوره ابتدایی

دانلود پایان نامه ارشد

بیان نمود که ارتباط هنر با تعلیم و تربیت از پنج دیدگاه قابل توجه است رشد زیباشناختی، رشد اجتماعی- عاطفی،اجتماعی فرهنگی،شناختی و پیشرفت تحصیلی. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که فعالیت های مناسب هنری نه تنها رشد زیباشناختی کودکان را بهتر می کنند بلکه ارج گذاری آنها به هنر را نیز تقویت می کنند کودکان در برنامه‌های نمایشی از طریق ایفای نقش و نوشتن داستان توانستند به دیدگاههای بهتری درباره خوداظهاری، پذیرش خود، پذیرش دیگران و خود آگاهی دست یابند.
پریولو و چرنوبیل اسکای52(2009) تحقیقی باعنوان کاربرد توأمان هنر و ریاضی جهت کمک به بهبود پیشرفت دانش آموزان انجام دادند هدف این پژوهش بررسی تأثیر کاربرد درس هنر به همراه ریاضی بر پیشرفت دانش آموزان در یک مهارت خاص ریاضی بود. بدین منظور دو کلاس پایه چهارم مورد مطالعه قرار گرفت به طوری که یکی به عنوان گروه آزمایشی، آموزش ریاضی را به همراه هنر دریافت کرد و گروه دیگر به عنوان گروه گواه در معرض آموزش ریاضی قرار گرفت. نتایج نشان داد پیشرفت معناداری در دانش آموزان گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه به دست نیامد اما دانش آموزان گروه آزمایشی احساس کردند فهم عمیقی از محتوای ریاضی که به همراه هنر ارائه شده به دست آوردند. در طول مطالعه گروه آزمایشی عملکرد بهتری داشته و درک بیشتری به دست می آوردند گروه آزمایشی همچنین از درس هنر لذت برده و جهت یادگیری ریاضی با کاربرد هنر بیشتر برانگیخته شده بودند.
هیواِی و حسین53(2012) در پژوهشی با عنوان مزایای تربیت هنری به یک مطالعه موردی دست زدند این بررسی در 17 مدرسه ابتدایی و 8 مدرسه دوره متوسطه در ایالت کینتای مالزی صورت گرفت که 40 مصاحبه به صورت تصادفی از مدیران، معلمان، والدین و دانش آموزان 25 مدرسه به عمل آمد مصاحبه شوندگان از سنین دهه های بیست، سی، چهل و پنجاه بودند. نتایج نشان داد که5/87 درصد آنها تربیت هنری را برای خودشان بویژه در کاهش استرس مفید می دانند زیرا سیستم آموزشی فعلی آنها بیشتر بر نتایج علمی تأکید دارد. 5/82 درصد آنها اظهار نمودند طراحی ها54 نه تنها بر تمرکزشان کمک می‌نماید بلکه میزان شهود و دریافت آنها را افزایش می دهد. برخی اضافه کردند که طراحی یک فعالیت تسکین دهنده می باشد و به آرامش ذهن کمک می کند. 90 درصد تأکید می کنند که تربیت هنری در زندگی دانش آموزان جهت توسعه یک ذهن متعادل مهم و مفید می باشد. ضمنا 5/62 درصد به افزایش مهارتهای ریاضی از طریق جنبه های هنری مانند موسیقی اشاره کردند که این می تواند نشان از وجود ارتباط ریاضی با موسیقی باشد هرچند آنها دو رشته مختلف هستند. از منظر گروه های سنی، یافته ها نشان داد که 80 در صد افراد بزرگتر(آنهائیکه در در دهه های 30،40 و 50 زندگی می کنند) احساس کردند موسیقی مهارتهای ریاضی آنان را افزایش می دهد اگرچه 4/73 درصد افراد جوان یعنی زیر 30 سال بر این عقیده بودند که موسیقی به آنها در افزایش مهارتهای ریاضی کمک نکرده است.
ونالاینن(2012) در پژوهشی تحت عنوان هنر معاصر به عنوان تجربه یادگیری کوشیده است روشهای مختلفی که هنر معاصر خود به عنوان یک محیط یادگیری ارائه می کند را توصیف نماید داده های مطالعه وی نشان داد که هنر در آموزش و پرورش سه کارکرد دارد.
1- آموزش هنر که می توان آن را به عنوان دانش و درک و فهم در هنر یا از هنر توصیف کرد و دارای اهداف، محتوا و روش های تدریس خاص هنر و زیبایی شناسی است آموزش هنر همچنین تمرین تولید در هنر را دربر می گیرد که معمولاً پداگوژی هنر نامیده می شود.
2- کارکرد گسترده تر در آموزش هنر که به تربیت کلی افراد و دانش آموزان ، بیان و خلاقیت می پردازد به عبارت دیگر به دنبال توسعه مهارتهایی از قبیل فراشناختی و عاطفی است.
3- کارکرد سوم استفاده ابزاری از هنر به طوریکه با موضوعات مختلف درسی تلفیق می گردد.
وی در پایان یافتها می گوید با توجه به کارکرد دوم و سوم ما درباره هنر در آموزش و پرورش یا آموزش و پرورش از طریق هنر سخن می گوییم.
از پژوهش های خارجی مطرح شده، یافته های تحقیقات آیوای(2003)و ونالاینن(2012) نشان می دهند که ارتباط هنر با تعلیم و تربیت از دیدگاه اجتماعی، فرهنگی، شناختی و پیشرفت تحصیلی قابل توجیه است همچنین هنر کاربرد گسترده ای در آموزش و پرورش می تواند داشته باشد. حتی یافته های فردت(1993) نیز به این موضوع اشاره داشته و ضرورت پرداختن کودکان به زیبایی شناسی را مطرح کرده است. این یافته ها زمینه اولیه برای پژوهش حاضر محسوب می شود که اگر هنر در کل جریان تعلیم و تربیت می تواند کارساز باشد چگونه می توان آن به آن جامه عمل پوشانید. از این رو در تحقیق فعلی سعی شده است به این موضوع پرداخته شود. بقیه پژوهش های خارجی نیز بر نقش هنر در پیشرفت تحصیلی سایر دروس پرداخته اند که این نیز بیانگر ضرورت بسط و گسترش جاری ساختن هنر و زیبایی شناسی در کل فرایند تعلیم و تربیت می باشد.

فصل سوم

روش پژوهش

مقدمه
پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد و مشخص نماید که چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است(نادری و سیف نراقی،1385،ص61). روشهای تحقیق از منظر ماهیت داده های گردآوری شده و رویکرد معرفت شناسی، به صورت کلی به دو روش کمی و کیفی تقسیم می شوند(گال و همکاران،1386) البته برای پژوهش درباره برخی مسائل استفاده از هر دو روش کمی و کیفی اجتناب ناپذیر است که به استفاده توأم از این دو روش را روش تحقیق آمیخته(ترکیبی) می نامند(بازرگان،1389،ص21).
براساس هدف، پژوهش ها به سه نوع تحقیق بنیادی، کاربردی، و توسعه دسته بندی می شوند و براساس نحوه گردآوری داده ها نیز، تحقیقات به انواع تحقیقات توصیفی(غیرآزمایشی) و آزمایشی تقسیم می شوند که هر کدام از آنها با روشهای مختلفی انجام می پذیرد(سرمد، بازرگان و حجازی،1391).
این تحقیق براساس هدف، کاربردی است زیرا نتایج آن می تواند در طراحی و تدوین برنامه‌های درسی به کار گرفته شود. از لحاظ ماهیت گردآوری داده ها دارای رویکرد آمیخته می باشد زیرا داده های کیفی از منابع مکتوب و مصاحبه با صاحبنظران گردآوری شده و داده های کمی نیز از طریق پرسشنامه تکمیل شده توسط متخصصان مطالعات برنامه درسی و هنر به عنوان نمایندگان حوزه نظر و برنامه ریزان درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران به عنوان نمایندگان حوزه عمل بدست آمده است.
از طرف دیگر یکی از اهداف پژوهش ارائه الگوی برنامه درسی بوده است در ارائه این الگو از روش نظرورزانه استفاده شده است نظرورزانه نوعی روش پژوهش در برنامه درسی است که به لحاظ معرفت شناسی از قید بند رویکرد اثبات گرایی آزاد است(شورت و دیگران،1388،ص91) و همچنین داده ها را به صورت کلامی تحلیل و نمایان می سازد لذا جزء روش های کیفی به شمار می رود.
از لحاظ نحوه گردآوری داده ها این تحقیق، توصیفی می باشد که هدف این نوع تحقیق، توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است(سرمد، بازرگان و حجازی،1391،ص81). در تحقیق حاضر مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر بر اساس ادبیات حوزه مطالعات برنامه درسی و دیدگاه متخصصان حوزه نظر و عمل و همچنین الگویی که بتواند آن مؤلفه ها را در برنامه درسی دوره ابتدایی پیاده نماید توصیف و تبیین گردیده است.
هر موضوع پژوهشی دارای اهداف و پرسشهای خاصی است و پاسخ یابی برای انواع پرسشها با استفاده از یک روش پاسخ یابی یا به اصطلاح روش تحقیق مقدور نیست(نادری و سیف نراقی،1385،ص62) پس توجه به هدف و سوال پژوهش از اصول انتخاب نوع روش تحقیق ، جامعه، نمونه و روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها است از این رو در این تحقیق نیز هر کدام از اهداف و سؤالات، روش تحقیق خاصی داشته اند که ما جهت وضوح بخشی به طور جداگانه مراحل اجرایی پژوهش را ذکر و روش شناسی سوال موجود در هر مرحله را تشریح نموده ایم.
مراحل اجرایی تحقیق
این پژوهش با عنایت به سؤالات آن دارای سه مرحله بوده است.
1- بررسی مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی
2- بررسی دیدگاه برنامه ریزان درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران نسبت به مؤلفه های بدست آمده در سوال قبل
3- ارائه و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر زیبایی شناسی و هنر برای دوره ابتدایی

شکل(1-3): مراحل اجرایی پژوهش
روش شناسی مرحله اول: بررسی مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی
در گام اول مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی بدست آمد و به این موضوع پرداخته شد که وقتی زیبایی شناسی و هنر به عنوان یکی از چشم اندازها و مبانی برنامه درسی مدنظر قرار می گیرد چه گزاره ها، ملاک ها و معیارهایی برای تعیین عناصر برنامه درسی ارائه می‌نماید. از این رو گزاره های تجویزی زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی مورد بررسی قرار گرفت و به سوال اول تحقیق پاسخ داده شد که عبارت است از:
« براساس ادبیات حوزه مطالعات برنامه درسی و دیدگاه صاحبنظران دو رشته مطالعات برنامه درسی و هنر، زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی چه مؤلفه هایی می تواند ارائه نماید؟»
برای پاسخ یابی به این سوال و تعیین این مؤلفه ها از 2 منبع بهره گرفته شد: 1- منابع مکتوب انگلیسی و فارسی در حوزه مطالعات برنامه درسی 2- دیدگاه صاحبنظران رشته مطالعات برنامه درسی و رشته هنر
روش تحقیق: روش پژوهش برای پاسخدهی به سوال مرحله اول، توصیفی و ازنظر ماهیت داده ها آمیخته بود به این صورت که برای بررسی منابع مکتوب حوزه مطالعات برنامه درسی از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شد و برای استخراج آن مؤلفه ها از دیدگاه صاحبنظران از روش زمینه یابی بهره گرفتیم. در روش مطالعه کتابخانه ای منابع مکتوب مورد مطالعه و اطلاعات لازم فیش برداری می گردد(نادری و سیف نراقی،1385) و شیوه زمینه یابی غالبا زمانی به کار برده می شود که محقق قصد جمع آوری اطلاعاتی نظیر درصد افرادی که موافق یا مخالف یک عقیده مشخص هستند را دارد( دلاور،1383،ص99). براین اساس ابتدا منابع مطالعاتی به ترتیبی که در روش نمونه گیری توضیح داده‌شده است تعیین و تهیه می شد سپس مورد بررسی قرار می گرفت. در بررسی دیدگاه صاحبنظران نیز اطلاعات مربوط به مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی دوره ابتدایی کنکاش و بدست آمد.
جامعه و نمونه :منابع گردآوری داده های سوال اول به دو دسته تقسیم می شود لذا دو جامعه وجود داشت:
الف) جامعه منابع مکتوب انگلیسی و فارسی رشته مطالعات برنامه درسی . برای نمونه گیری از این جامعه از روش نمونه گیری هدفمند از نوع زنجیره ای استفاده شد نمونه گیری زنجیره ای مستلزم مشورت با افراد مطلع است تا موارد مناسب تحقیق را معرفی نمایند (گال و همکاران،1386،ص393) لذا برای دستیابی به نمونه منابع مکتوب انگلیسی و فارسی از جستجوی اینترنتی،جستجوی منابع کتابخانه ها، مشورت با صاحبنظران و استفاده از منابع قید شده در پایان هر اثر علمی مربوطه استفاده شد. جستجوی منابع براساس عناوین منابع و نویسندگانی که در زمینه هنر و زیبایی شناسی دارای آثاری بودند صورت گرفت و از بین منابع بدست آمده منابعی که از نظر محتوا با موضوع تحقیق ارتباط داشتند مطالعه و مورد استفاده قرار گرفت که منابع استفاده شده در فصل چهارم و در جداول (1-4) تا (4-4) آمده است.
ب) صاحبنظران: جامعه دوم صاحبنظران رشته مطالعات برنامه درسی و رشته هنر می باشد برای نمونه گیری از این جامعه نیز از نمونه گیری هدفمند از نوع زنجیره ای استفاده شد به این طریق که نمونه از صاحبنظران مطالعات برنامه درسی دانشگاه های طباطبایی، تهران، تربیت مدرس، خوارزمی و شهید بهشتی تهران بدست آمد البته افرادی که برای پاسخ به سوالات تحقیق اعلام آمادگی می کردند و برخی از آنان در زمینه هنر و زیبایی شناسی مطالعاتی داشتند. و همچنین نمونه صاحبنظران هنر از اساتیدی که در زمینه فلسفه هنر،زیبایی شناسی و پژوهش هنر فعالیت علمی داشته اند از دانشگاه تهران، تربیت مدرس و دانشگاه هنر تهران انتخاب گردیدند با توجه به اینکه در این مرحله صاحبنظران 2 بار در پژوهش(برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، تربیت هنری، آموزش هنر Next Entries پایان نامه رایگان درباره زیبایی شناسی، برنامه درسی، دوره ابتدایی، انعطاف پذیری