پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، دوره ابتدایی، برنامه درسی ملی

دانلود پایان نامه ارشد

آموزش این حوزه شایستگی های لازم برای خودمدیریتی متربیان در اداره‌ امور روزمره‌ زندگي شامل: آداب ديني،آداب معيشت، آداب تغذيه و بهداشت، مديريت خانواده، مديريت اوقات فراغت، خودآگاهي، مهارت‌هاي تحصيلي و مطالعه، هويت‌يابي، ارتباط مؤثر، مراقبت از محيط زيست، مديريت بحران و خطر، مهارت كار با ديگران و مهارت‌هاي پدافند غير عامل و آمادگي دفاعي را فراهم مي‌كند( همان منبع،ص112).
راهبردهای یاددهی و یادگیری
در برنامه درسی ملی 17 اصل برای تعیین راهبردهای یاددهی یادگیری ذکر شده که در جدول(4-2) آمده است.
جدول(4-2):اصول تعیین راهبردهای یاددهی یادگیری
1- فراهم کردن زمینه خود راهبری
10-توجه معلمان به دیدگاه، تجارب،ارزشها و باورهای یادگیرندگان
2- تحقق اهداف یادگیری در عناصر پنج گانه
11-ارائه فرصت برابر به متربیان
3- بهره گیری از یافته های علمی ومعتبر بشری
12-کمک و یاری والدین و سایر عوامل آموزشی و غیر آموزشی و اعضای جامعه محلی
4- تحقق یادگیری در عرصه های ارتباط انسان با خود، خدا، خلق و خلقت
13-آفریننده راهبردهای یاددهی یادگیری بودنِ معلمان
5- برقراری توازن بین رویکردهای فرایند مدار و نتیجه مدار
14-فراهم نمودن زمینه های رشد و ابعاد جسمی،عاطفی،عقلی، اخلاقی،معنوی و اجتماعی
6- فراهم کردن زمینه فعالیت های مشارکتی و گروهی
15-محدود نبودن محیط یادگیری به کلاس درسی و مدرسه
7- همسویی خانواده جامعه با اهداف تعلیم و تربیت
16-شریک و پشتیبان مدرسه بودن خانواده
8- مشارکت سایر کارکنان مدرسه در فراهم کردن فرصت یادگیری
17- همخوانی راهبردها با ویژگیهای عقلی،جسمی،عاطفی و اجتماعی یادگیرندگان
9- حرکت معلمان به سمت تولید و کاربرد راهبردهای یاددهی یادگیری به شکل حرفه ای
*****

ارزشیابی
ارزشیابی همانطور که قبلاً نیز ذکر شده به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ارزشیابی برنامه درسی مربوط می شود در برنامه درسی ملی نیز اصولی برای نحوه انجام آنها تعیین شده که مورد اشاره قرار می گیرد.

جدول(5-2):اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برنامه درسی ملی
1- جامع بودن
9-اندازه گیری و سنجش برآیند کاملی از یادگیری متربیان دربارۀ اهداف و محتوا
2- جداناپذیری ارزشیابی از فرایند یاددهی یادگیری
10-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی متناسب با قدرت درک و فهم یادگیرندگان
3- استفاده از نتایج ارزشیابی جهت رشد حرفه ای معلم و برنامه درسی
11-پایایی و ثبات ارزشیابی
4- درک یادگیرنده از نقاط قوت و ضعف خود
12-تولید نتایج رسمی واضح و قابل درک برای تمام معلمان، مربیان، مدیران مدارس، والدین و …
5- تشویق خود ارزیابی
13-مشارکت مربی، متربیان و والدین در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
6- انجام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به گونه ای که منجر به یأس و نومیدی، ترس و اضطراب یادگیرنده نشود.
14-شناسایی موانع یادگیری و کاهش آنها
7- تدارک برنامه اصلاحی و تربیتی براساس نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
15- استفاده از روش ها و فنون ارزشیابی مناسب با اهداف مورد انتظار برنامه درسی
8- ارزشیابی میزان صلاحیت های بدست آمدۀ مناسب با اهداف برنامه درسی توسط متربیان
****
( برنامه درسی ملی،صص127-126)
توجه به این اصول و آنچه که در قسمت سیاست های ارزشیابی در بندهای 9/2/5،13/3/5 و 8/4/5 آمده چنین برمی آید که رویکرد ارزشیابی در دوره ابتدایی ارزشیابی کیفی و با استفاده از منابع مختلف(اسناد روایتی،اسناد دوره ای،مشاهده ای ،عملکردی و غیره) می باشد که در حال حاضر نیز در شش پایه دوره ابتدایی با رویکرد توصیفی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در حال انجام است.
ارزشیابی برنامه درسی یز مطابق بند1/8 و زیر بندهای آن به شکل زیر انجام خواهد پذیرفت.
1- ارزشیابی پیامد برنامه درسی ملی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از ورود فارغ التحصیلان به جامعه
2- ارزشیابی برونداد برنامه توسط شورای عالی آموزش و پرورش در پایان دوره آموزش عمومی و آموزش متوسطه
3- ارزشیابی برنامه‌های درسی هر یک از حوزه های یادگیری توسط مرکز پایش برنامه درسی ملی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور در اردی بهشت ماه هرسال
اصول ارزشیابی برنامه درسی ملی و برنامه‌های درسی حوزه های یادگیری به شرح زیر می باشد.
1- ارزشیابی باید منعکس کننده میزان تحقق اهداف باشد
2- رعایت حقوق متوازن متعادل دانش آموزان، مجریان در سطوح مختلف ارزشیابی
3- انعکاس منصفانه میزان ارزشمندی، جامعیت،کارآمدی،اثربخشی و قابلیت تعمیم برنامه درسی ملی ومعضلات اجرایی آن
4- تدارک اطلاعات معتبر مفید و مشارکت تمامی افراد ذینفع و ذی ربط
5- انجام ارزشیابی برنامه درسی ملی به صورت مستمر و پویا با استفاده از روشهای کمی و کیفی(همان منبع،ص147).
خلاصه مبانی نظری
چشم انداز زیبایی شناسی و هنر یکی از مسائل قابل بررسی در حوزه مطالعات برنامه درسی است که برخی از صاحبنظران این رشته برنامه درسی را از دیدگاه زیبایی شناسی مورد بررسی قرار دادند. بدین منظور همان طور که گذشت ابتدا زیبایی شناسی و هنر و همچنین ارتباط بین آن دو تشریح شد که زیبایی شناسی و هنر علیرغم ارتباط تنگاتنگی که دارند تفاوتهایی نیز بین آن دو قابل طرح می باشد مثلاً زیبایی شناسی علاوه بر بررسی زیبایی های هنری به سایر زیبایی ها مانند زیبایی های طبیعی می پردازد. پس از آن زیبایی شناسی به عنوان یکی از ابعاد فلسفی مطرح شد و دیدگاههای مختلف راجع به هنر و زیبایی در 5 دسته بازنمایی، فرانمایی،شکل گرایی، تعریف هنر به فرانمایی و بازنمایی و تعریف چند ساحتی برای هنر طبقه بندی گردید. بدنبال آن زیبایی شناسی از منظر برخی مکاتب فلسفی مطرح گردید که آراء افلاطون و کانت برای ایده آلیسم، دیدگاه ارسطو برای رئالیسم، دیدگاه دیویی برای مکتب پراگماتیسم تبیین گردید در نهایت زیبایی شناسی اسلامی با مطرح کردن زیبایی شناسی اندیشمندان اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در هرکدام از دیدگاههای فوق سعی شد به تعریف زیبایی، انواع زیبایی ها و غیره اشاره گردد که در انواع زیبایی ها از منظر اندیشمندان عمدتاً زیبایی های محسوس و زیبایی های معقول یا معنوی وجود داشت که زیبایی های معقول و معنوی در بین دیدگاههای اندیشمندان مسلمان نمود بیشتری داشت.
پس از زیبایی شناسی و هنر، ارتباط آنها با تعلیم و تربیت و برنامه درسی مطرح گردید که به دو نوع ارتباط زیبایی شناسی تربیتی به عنوان آموزش هنر و زیبایی شناسی و دیگری زیبایی شناسی تربیتی به عنوان یک دیدگاه و حتی پارادیم اشاره شد پس از آن براساس زیبایی شناسی تربیتی به عنوان یک دیدگاه عناصر چهارگانه برنامه درسی یعنی هدف، محتوا، روش و ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفت که صاحبنظران با برقراری ارتباط و شباهت بین هنر و برنامه درسی تلویحات و ویژگی هایی برای آن عناصر برشمرده اند برای مثال تدریس را به هنر، بازیگری، مجری گری، ارزشیابی را به نقد هنری تشبیه نموده و در اهداف و محتوا به اشکال مختلف بازنمایی اطلاعات و سواد خواندن این اشکال گوناگون اشاره نموده اند .
در پایان نظر به هدف پژوهش که ارائه الگوی بومی برای برنامه درسی دوره ابتدایی براساس زیبایی شناسی و هنر است برنامه درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران مطابق سند برنامه درسی ملی بررسی گردید و ویژگی ها و مختصات عناصر چهار گانه اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی به همراه اصول حاکم بر آنها مورد اشاره قرار گرفت.
پیشینه پژوهشی
پژوهش های داخلی
مهرمحمدی و امینی (1380) در تحقیقی با عنوان طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری در دوره ابتدایی بعد از بيان دوازده اصل بنيادين تربيت هنري دوره ابتدايي الگوي مورد نظر را ارائه نمودند و به مقایسه آن با برنامه درسی رسمی هنر دوره ابتدایی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران پرداختند. الگوی ارائه شده توسط آنها شامل سه ركن اساسي به ترتيب زير است:1-ركن تجويزي كه ناظر بر تدوين اهداف، انتخاب محتوا، تعيين روشهاي ياددهي و يادگيري و شيوه هاي ارزشيابي تربيت هنري مي باشد.2-ركن غيرتجويزي كه شامل انعطاف و عدم تمركز در برنامه درسي هنر مي باشد.3-ركن تلفيقي در برنامه درسي هنر.
در رکن تجویزی اشاره شده که اهداف تربیت هنری دوره ابتدایی شامل تولید هنری، نقادی هنری،تاریخ هنر و زیبایی شناسی ؛ محتوای آن شامل هنرهای تجسمی، موسیقی و نمایش بوده؛ روش های یاددهی یادگیری ناظر بر استفاده از روشهای تدریس فعال و مبتنی بر تولید اثر هنری توسط فراگیران و شیوه های ارزشیابی هم بر اجتناب از روشهای مرسوم نمره گذاری و بکارگیری مجموعه روشهای کیفی تأکید می‌نماید. در رکن غیر تجویزی بر اعمال انعطاف و عدم تمرکز در بکارگیری این الگو تأکید شده تا الگوی طراحی شده متناسب با موقعیت ها و اقتضائات اجرائی و شرایط دانش آموزان باشد و بالاخره در رکن تلفیقی بیان گردیده که هرچند این پژوهش به هنر به عنوان یک حوزه محتوایی مستقل اشاره داشته ولی باید گفت بر ایجاد پیوند هنر با سایر حوزه های یادگیری دوره ابتدایی نیز توجه اساسی مبذول گردد تا از این طریق دانش آموزان به جامعیت فکری و ذهنی برسند.
در مقایسه الگوی طراحی شده با برنامه درسی رسمی هنر دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران بیان کردند که تفاوت قابل ملاحظه ای میان آن دو در آن زمان وجود داشته است.
پژوهش فوق به حوزه زیبایی شناسی و هنر توجه داشته است از این منظر با پژوهش حاضر که به استفاده از ساحت زیبایی شناسی و هنر در کل برنامه درسی دوره ابتدایی پرداخته است متفاوت است اما تأکید پژوهشگران بر ایجاد پیوند هنر با سایر حوزه های یادگیری دوره ابتدایی خود دلیلی بر اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می باشد.
رضایی(1383) نظریه زیبایی شناسی هری برودی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت را مورد بررسی قرار داده است یافته های وی نشان می دهد در چارچوب نظریه برودی، تربیت زیباشناختی براساس رویکرد ادراکی یکی از ارکان آموزش عمومی است در بحث کاربردهای آموزشگاهی برودی دانستن ضمنی را آزاد یا عمومی تلقی می کند کارکرد ضمنی یا شخصی اینگونه است که فرد فیلمی را تماشا می کند آنگاه در موقعیتی که شبیه آن برایش بوجود می آید به طور ضمنی عمل می کند براین اساس تربیت زیباشناختی براساس رویکرد ادراکی یکی از ارکان آموزش عمومی به شمار می رود به نظر برودی اصالت و اعتبار ملاک های تجربه زیباشناختی هستند و دیدگاه معرفت شناسی و زیبایی شناسی برودی دارای انسجام می باشد. تجربه یاددهی معلم و تجربه یادگیری دانش آموز تجربه زیباشناسانه ای است که صبغه هنری آنها قضاوت و تصمیم گیری و عمل معلم و شاگرد را تحت تأثیر قرار می دهد زیرا وجود عناصری چون تخیل ، خلاقیت، توانایی حل مسئله، تلفیق شاخت و عاطفه، حاکمیت جو هیجانی، شادمانی و رضایت مندی در کلاس درس و اتخاذ رویکرد کل گرایانه در هر دو وجه یاددهنده و یادگیرنده دلالت براین دارد که فرایند یاددهی یادگیری موجب ادراک زیباشناسانه می شود. در نتیجه توجه به چگونگی عمل کردن رویکرد ادراکی، تربیت زیباشناختی از امور حائز اهمیت و دارای اولویت در نظام آموزش و پرورش است و جا دارد امکان برخورد و آشنایی دانش آموزان با موارد و مصادیق شی یا موضوع زیباشناسی در شکل عام و خاص آن فراهم شود منظور از شکل عام اشکال و اشیا زیبا در هر اثر غیر هنری اعم از سخن و رفتار معلم و محیط فیزیکی پیرامون دانش آموز است و منظور از شکل خاص تجربه زیباشناسی در یک اثر هنری اعم از شعر، موسیقی، نمایش و غیره می باشد.
یافته های این پژوهش از این جهت که تربیت، تدریس و یادگیری صبغه هنری دارد به پژوهش حاضر مربوط می باشد اما اینکه چگونه می توان درک زیباشناختی و تجربه زیباشناختی را فراهم نمود سوالی است که در پژوهش حاضر سعی شده است به آن پاسخ داده شود.
رشید؛مهرمحمدی ؛دلاور و قطریفی(1387) در پژوهشی با عنوان بررسی مراحل تحول زیبایی شناسی در دانش آموزان شهر تهران به نتایج زیر دست یافتند:
الف) در تحول زیبایی شناسی دانش آموزان شهر تهران سه مرحله وجود دارد 1- عینی گرایی(در دوره های سنی7تا9، 9تا11 و 11 تا 13 سال):

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، برنامه درسی ملی، دوره ابتدایی، مبانی فلسفی Next Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، تربیت هنری، آموزش هنر