پایان نامه رایگان درباره باورهای ارتباطی، تعارضات زناشویی، باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی

دانلود پایان نامه ارشد

های ملایر، دوپرسشنامه الگوهای ارتباطی زناشویی و باورهای غیرمنطقی، توسط 171 نفر از دبیران تکمیل شد. بررسی نتایج نشان داد که بین الگوی ارتباط سازنده متقابل و باورهای غیرمنطقی دبیران رابطه منفی معناداری وجود دارد اما همبستگی بین سایر الگوهای ارتباط زناشویی و باورهای غیر منطقی مثبت معنادار بود.
– خسروی، بلیاد، ناهیدپور و آزادی (1385) در پژوهشی که سبک دلبستگی نا ایمن، اضطرابی والدین مورد بررسی قرار دادند به این نتیجه رسیدند که این سبک دلبستگی والدین با تعارضات زناشویی آنان همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد
-عبدالمحمدی (1385) در پژوهشی به «بررسی رابطه باورهای ارتباطی و تعارضات زناشویی در زنان و مردان مراجعه کننده به دادگاه» پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که بین باورهای ارتباطی و تعارضات زناشویی رابطه معنادار وجود داشت.
– شایسته، صاحبی وعلیپور (1386) در پژوهشی که رابطه رضایت مندی زناشویی با باروهای ارتباطی و انتظارات غیر منطقی زوجین در بین 50 زوج ایرانی مقیم استرالیا و کانادا مورد بررسی قرار دادند، نتایج نشان داد که رضایت مندی زناشویی و متغیرهای شناختی با یکدیگر همبستگی دارند.
-افخمی،(1386) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد» می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که بین تعارض زناشویی و بخشودگی در سه خرده مقیاس درک واقع بینانه، تشخیص و تصدیق خطا و جبران عمل اشتباه رابطه وجود دارد هم چنین بین بخشودگی و تعارض زناشویی در خرده مقیاس های رابطه فردی با خویشاوندان خود و رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان رابطه معناداری دیده شد.
-نعیم (1387) در پژوهشی نشان داد که دلزدگی زناشویی و تعارضات زناشویی رابطه مثبت معناداری با خشونت علیه زنان دارد، ولی رابطه صمیمی با همسر رابطه ی منفی معناداری با خشونت علیه زنان دارد.
-عطاری (1387) در بررسی که سبک های دلبستگی را به عنوان پیش بینی های موفقیت و شکست رابطه زناشویی مطرح کرده بودند نتایج به دست آمده نشان داد که از روی سبک های دلبستگی می توان شکست وموفقیت زناشویی را پیش بینی کرد.
-عبدالمحمدی (1387) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه باورهای ارتباطی و سازگاری زناشویی در زنان شاغل و متاهل می باشد. نتایج نشان داد که توقع ذهن خوانی و تخریب گنندگی مخالف 24% از تغییرات سازگاری، توقع ذهن خوانی، تخریب کنندگی مخالفت و عدم تغییرپذیری همسر روی هم رفته 83% از تغییرات رضایت دو نفری، توقع ذهن خوانی، تخریب کنندگی مخالفت 83% از تغییرات توافق دو نفری را تبیین می کنند.
– بختیارپور و عامری(1389) در پژوهشی با عنوان رابطه ی بین وابستگی خاص نسبت به همسر و باورهای غیرمنطقی با دلزدگی زناشویی در دبیران متأهل اهواز، به این نتیجه دست یافت که بین وابستگی خاص نسبت به همسر و باورهای غیرمنطقی با دلزدگی زناشویی دبیران رابطه ی مثبت معنی دار وجود دارد و همچنین از بین مؤلفه های وابستگی خاص نسبت به همسر( وابستگی مضطربانه و هیجانی) و مؤلفه های باورهای غیرمنطقی (باور تمایل به سرزنش) دلزدگی زناشویی دبیران را به طور معنی دار پیش بینی می کند.
-مهین ترابی، مظاهری،صاحبی و موسوی (1389) در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش های شناختی ـ رفتاری بر تعدیل انتظارات غیرمنطقی، بلوغ عاطفی و نارضایتی زناشویی در زنان. نتایج نشان داد که اثر متقابل گذشت زمان و تأثیر عمل آزمایشی در هر سه مؤلفه ی فوق در گروه آزمایش تغییر معناداری ایجاد نموده است. و همچنین به این نتیجه دست یافت که، به نظر می رسد بتوان با به کارگیری آموزش های شناختی رفتاری، زمینه کاهش انتظارات غیرمنطقی، افزایش بلوغ عاطفی و پیشگیری از بروز نارضایتی زناشویی را فراهم کرد.
-در پژوهشی که توسط اسماعیل پور خواجه و مهدوی(1389) با عنوان نقش باورهاي ارتباطي و مهارت هاي ارتباطي در پيش بيني رضايت زناشويي انجام گرفت نتایج نشان داد که مهارتهاي ارتباطي مدت ازدواج و برخي از باورهاي ارتباطي از جمله باور افراد به آسان بودن حفظ روابط زناشويي باور به انجام همه كارها با كمك يكديگر و باور به ارضا كردن همه نيازها مي توانند به طور قابل ملاحظه اي رضايت زناشويي زوج ها را پيش بيني كند.
-هنرپروران، قادری و قبادی(1390) در پژوهشی تحت عنوان مقایسه ی الگوهای ارتباط و تعارضات زناشویی در زنان متأهل در بانک های دولتی و زنان خانه دار شهر شیراز، نتایج نشان داد که زنان شاغل بیشتر از الگوی ارتباطی سازنده متقابل وزنان خانه دار بیشتر از الگوی ارتباطی اجتناب متقابل استفاده می کنند. در زمینه ی تعارضات زناشویی نیز زنان شاغل در خرده مقیاس جداکردن امور مالی از یکدیگر دارای تعارضات بیش تری هستند و زنان خانه دار در خرده مقیاس های افزایش جلب حمایت فرزندان و افزایش واکنش های هیجانی دارای تعارضات بیشتری بودند.
-طاهری (1390) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه باورهای ارتباطی زوجین با میزان رضایتمندی آنها در زندگی» نتایج حاصل از آن بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین میزان رضایت از زندگی زناشویی و متغیرهایی مثل سطح تحصیلات تعداد سنوات زندگی مشترک در کنار هم و میزان درآمد خانوار است در حالی که بین میزان رضایت از زندگی زناشویی و باورهای ارتباطی همسران، رابطه معناداری وجود دارد و هر چه باورهای ارتباطی همسران، کارآمدتر باشد، میزان رضایت از زندگی زناشویی افزایش پیدا می کند. بین باورهای ارتباطی و خرده مقیاس های تعارضات زناشویی در همه مولفه ها (به جز مولفه کاهش رابطه جنسی، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه فردی با خویشان همسر و و دوستان و جدا کردن امور مالی در مردان) بین تعارضات زناشویی و خرده مقیاس های باور ارتباطی در همه مولفه ها (به جز دو مولفه کمال گرایی حسی در زنان و مردان توقع ذهن خوانی) در زنان و مردان رابطه معنادار وجود داشت.
-در پژوهشی که از سوی شریفی (1390) با عنوان بررسی و مقایسه باورهای غیرمنطقی و باورهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق با زنان عادی انجام شد، نتایج نشان داد که بین دو گروه زنان و مردان در نمره کل باورهای غیرمنطقی و خرده مقیاس های آن تفاوت معنادار وجود دارد و در سطح معناداری این باورهای غیرمنطقی در متقاضیان طلاق بیشتر است و در نمره کل باورهای ارتباطی و هر پنج خرده مقیاس آن تفاوت وجود دارد و این باورها در سطح معناداری در متقاضیان طلاق بیشتر است.

خلاصه و جمع بندی
آنچه در این فصل ذکر شد،بیان کننده پیشینه نظری متغیرهای تعارض زناشویی،باورهای ارتباطی و وابستگی به دیگران است که دراین قسمت با نگاهی اجمالی از نظر گذرانده می شود.
هر نظریه و دیدگاهی از منظر خود تعریفی را از تعارض زناشویی بیان کرده که وجه تشابه تمام این تعاریف اختلاف در خواسته ها،نیازها،نگرشهاونحوه ی ارضای آن بین و زن و شوهر می باشد.بعد از هر تعریفی انواع تعارضها و سبک های مختلف مقابله با آن ذکر شده است. هر دیدگاهی نیز تعارضات زناشویی را پیامد عواملی می داند که از جمله مشکلات درون روانی،باورهای ارتباطی،میزان تقویت یا تنبیه اعمال شده،عدم اجرای قواعد و اصول و…
لستر(1989) در پژوهش خود نشان داد افرادی که بدبینی نسبت به زندگی زناشویی و یا احساس انزجار از همسر داشتند میزان باورهای غیرمنطقی در آنها زیاد بود. اپشتاین و ایدلسون درمطالعات وسیعی نقش باورهای غیر واقعی را در انتظارات از درمان و استنباط افراد از مشکلات زناشویی و همینطور باورهای غیر منطقی مربوط به خودشان را بررسی کردند و نشان دادند که شناخت،تفکرات و باورها نقش به سزایی در روابط زوجین ایفا می کنند همچنین باتی در پژوهشهای خود نشان داد که خانواده هایی با مشکلات وابستگی قوانینی را وضع می کنند که وابستگی را افزایش می دهد
شکی نیست که در بروز تعارضات زناشویی و باورهای ارتباطی و هم چنین وابستگی به دیگران عوامل مختلفی مؤثرند. و هر محققی از زاویه و منظر خاصی به بررسی و علت یابی آن پرداخته.لذا پژوهش حاضر برآن است که به بررسی رابطه بین وابستگی به دیگران و باورهای ارتباطی با تعارض زناشویی بپردازد.امید است که این پژوهش گامی هر چند ابتدایی در این مسیر برداشته باشد و برای پژوهش های آینده بتواند به مراتب راهگشا باشد.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

مقدمه
در این فصل طرح پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار پژوهش، روش اجرا، و روش تجریه و تحلیل داده ها مورد بحث قرار می گیرد.
طرح پژوهش
روش پژوهش حاضربا توجه به اینکه به بررسی وابستگی به دیگران و باورهای ارتباطی باتعارض زناشویی درکارمندان بهزیستی می پردازد توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارمندان (کارکنان) زن و مرد متأهل شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان شیراز در سال 93-92، که 200 نفر(123 نفر زن، 77 نفر مرد) می باشد.
نمونه و روش نمونه گیری
با استفاده از جدول مورگان از میان جامعه مورد نظر که 200 نفر بود،نمونه آماری 138 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی (94 نفر زن، 44 نفر مرد) انتخاب شدند.
اطلاعات جمعیت شناختی نمونه

جدول شماره 3-1 : فراواني ودرصد گروه بندي سني آزمودنيها
گروه هاي سني
فراواني
درصد
زير 30 سال
18
13
بين 30 تا 40 سال
43
2/31
40 تا 50سال
60
5/43
بالای 50 سال
17
3/12
کل
138
100

جدول شماره3-2: فراواني و درصد ميزان تحصيلات آزمودنيها
تحصیلات
فراواني
درصد
سیکل
4
9/2
دیپلم
36
1/26
فوق دیپلم
23
7/16
لیسانس
58
42
فوق لیسانس
17
3/12
کل
138
100

جدول شماره 3-3 : فراواني و درصد وضعيت جنسیت آزمودنیها
جنسیت
فراواني
درصد
زن
94
1/68
مرد
44
9/31
كل
138
100

جدول شماره 3-4 : فراواني و درصد مدت زمان ازدواج آزمودنیها
مدت زمان
فراواني
درصد
زیر 5
18
13
5 تا 10
25
1/18
10 تا 20
47
1/34
بالای 20
48
8/34
کل
138
100

ابزار پژوهش
ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه می باشد و از پرسشنامه های:
1- وابستگی به دیگران
2- باورهای ارتباطی
3- تعارضات زناشویی
استفاده شده است.
پرسشنامه وابستگی به دیگران (IDI)
پرسشنامه وابستگی به دیگران یک ابزار 48 سؤالی است که برای سنجیدن افکار، رفتار وا حساس های مربوط به نیاز به مراوده نزدیک با اشخاص ارزشمند است. مقیاس 48 سؤالی با استفاده از تحلیل عاملی 98 سؤال اولیه ساخته شده است. تحلیل عامل منجر به این سه خرده مقیاس شد:
– اتکاء عاطفی به دیگران: سؤالات 3، 6، 7، 9، 15، 16، 19، 22، 26، 33، 35، 38، 40، 43، 45، 47
– فقدان اعتماد به خود: سؤالات، 2، 5، 10، 13، 17، 19، 20، 23، 24، 27، 30، 32، 36، 36، 39، 41،44، 46
– تایید خود مختاری: سؤالات، 1، 4، 8، 11، 14، 18، 21، 25، 28، 31، 34، 37، 42، 48
نمره گذاری
پرسشنامه وابستگی به دیگران با جمع زدن پاسخ های هر یک از سه خرده مقیاس برای به دست آوردن نمره هر یک از آنها محاسبه می شود. نمره پرسش های 10، 23 و 44 خرده مقیاس اعتماد به خود
معکوس محاسبه می شود. نمره کل با جمع نمرات سه خرده مقیاس به دست می آید.
پایایی و روایی
پرسشنامه وابستگی به دیگران از همسانی درونی خوبی با دامنه اعتبار دو نیمه کردن 72% تا 91% برخوردار است. اطلاعاتی از منابع خارجی درباره بازآزمایی این پرسشنامه در اختیار نیست؛ اما نتایج بازآزمایی آن با فاصله یک هفته در پژوهش امینی (1379) برای کل مقیاس و خرده مقیاس های «اتکا عاطفی به دیگران»، «فقدان اعتماد به خود» و «تایید خودمختاری» به ترتیب 88/0، 81/0، 80/0 و 84/0 به دست آمد.
این پرسشنامه با توجه به این که دو خرده مقیاس اول آن همبستگی معناداری با مقیاس های روان رنجور خوبی و اضطراب، حساسیت بین اشخاصی و افسردگی (چک لیست نشانگان – 90) دارد، از روایی همزمان خوبی برخوردار است. در پژوهش حاضر نیز پایایی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره روابط زناشویی، عوامل پایداری، رضایتمندی زناشویی، وابستگی متقابل Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع روان تحلیل گری، دلزدگی زناشویی، تحلیل داده، پنج عامل شخصیت