پایان نامه رایگان درباره باورهای ارتباطی، سلامت روان، رضایت زناشویی، دلزدگی زناشویی

دانلود پایان نامه ارشد

نوع تفکر غیرمنطقی،تایید دیگران،انتظار بیش از حد،واکنش به ناکامی بیش دلواپسی اضطرابی،اجتناب از مشکل و درماندگی برای تغییر،با رضایت زناشویی پایین مرتبط هستند(به نقل از گردی،میناکاری،حیدری،1384).
-در پژوهش لستر83(1989) رابطه بین نارضایتی از زندگی زناشویی و) تفکر غیرمنطقی را مورد بررسی قرار داده و نشان داد که،رابطه افکار غیرمنطقی با رضایتمندی زناشویی منفی و معنادار بوده و افرادی که بدبینی نسبت به زندگی زناشویی و یا احساس انزجار از همسر داشتند میزان باورهای غیرمنطقی در آنها زیاد بود.
-نتایج پژوهش کریستنس و هوی84 (1990) که با هدف تعیین رابطه ای بین جنسیت در الگوی ارتباطی کناره گیری و تعارض زناشویی در مورد نمونه ای شامل 34 زوج انجام گرفت، نشان می دهند که فقط کناره گیری شوهر به نارضایتی هم زمان ارتباط دارد.
-کایزر85(1990) در ضمن پژوهشی چند مرحله ای برای تعیین مراحل و فرایندهای شناختی، عاطفی و رفتاری سرخوردگی زوجین نشان داد، اگر چه تغییرات زیادی در احساسات، افکار و رفتار طی فرایند سرخوردگی اتفاق می افتد ولی بعضی از افکار غالبا در همه ی مراحل تکرار می شوند که از جمله این تکرار شونده ها، تمرکز بر ویژگی های منفی همسر است. بنابراین کایزر معتقد است علاوه بر کاهش صمیمیت عاطفی و شیوه های حل تعارض ناکافی ، اسنادهای مکرر مشکلات به همسر یکی از عوامل مهم بروز سرخوردگی در زوجین می باشد.
– مولر و وانزیل86 (1991) در پژوهشی به آزمون این فرض که بین باورهای ارتباطی و سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد پرداختند. در این پژوهش نشان داد که بین نمره مقیاس سازگاری زناشویی و نمره خرده مقیاس باور به تخریب کنندگی مخالفت (D) و کمال گرایی جنسی (S) همبستگی وجود دارد.
– سالیوان و سوییل87 (1991) رابطه بین انتظارات جوانان و سطوح باروهای غیر منطقی مرتبط با انواع ارتباط آن ها و رضایت آنها از روابط زناشویی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که عدم رضایت زندگی فعلی با سطوح باروهای غیر منطقی و انتظارات آن ها از رضایت در آینده رابطه دارد.
-بوشمن88(1998)پژوهشی با عنوان ارتباط بین تعارض،باورهای ارتباطی و تکنیک های حل مساله در ارتباطات عاشقانه زوجین انجام داد و نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که استفاده از تکنیک های حل مساله مخرب ارتباط معنی داری با دو باور تخریب کنندگی مخالفت و عدم تغییرپذیری همسر با کمال گرایی جنسی دارد.
-جکسون، والدرسون و مور89 (1998) با تاکید بر نقش ارتباط منطقی در جلوگیری از بروز دلزدگی زناشویی تأکید می کنند و شایع ترین مشکلی را که زوج های ناراضی مطرح می کنند عدم موفقیت در برقراری رابطه منطقی دانسته اند. چنانچه اگر همسران نیازهای خود را مطرح نکنند و یا در ارتباط با یکدیگر به نیازهای هم پی نبرند و به راه حل مثبتی جهت دست یابی به نیازهایشان نرسند، استرس، ناکامی، سرخوردگی، خشم و نهایتا دلزدگی بروز پیدا می کند.
-یوکو و هوسومی و تاکاشی90 (1999) در پژوهشی که به بررسی رابطه دلزدگی و وابستگی در 1370 پرستار شاغل در بیمارستان ژاپن و 1247 زن در گروه کنترل بود نتایج نشان داد که بسیاری از پرستاران در مرحله ای از دلزدگی قرار داشتند حال آنکه در گروه کنترل این گونه نبود از نظر نمرات وابستگی در میان پرستاران و گروه کنترل تفاوتی دیده نشد وابستگی شدید در افرادی که در آستانه دلزدگی بودند هم در گروه آزمایش و هم در گروه کنترل دیده شد.
-در پژوهشی دیگر که توسط ادیس و برنارد91(2002)انجام شد نشان داده شد که بین باورهای نامعقول و ارتباط زناشویی رابطه منفی وجود دارد.
– استاکرت و بورسیک92 (2003) رابطه بین باورهای ارتباطی و سبک وابستگی (احساس امنیت، اشتیاق دو سویه و کناره گیری) و نارضایتی در ارتباط متقابل را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که افراد نا ایمن (کسانی که بین اشتیاق و کناره گیری قرار دارند) باورهایارتباطی غیر منطقی تری نسبت به کسانی که شیوه دلبستگی ایمن دارند، نشان داده اند. دو شیوه وابستگی نا ایمن و پیوستگی قوی، با باورهای غیر منطقی رابطه معنی دار دارد و عدم رضایت از ارتباط نیز با باورهای غیر منطقی رابطه دارد.
-زینگلر93 (2003) پژوهشی در جهت نقش باورهای غیرعقلانی و ناسازگاری زناشویی انجام دادند. به این منظور برای اندازه گیری عقاید غیرعقلانی ،پرسشنامه باورهای غیرمنطقی را روی زوجین آشفته ای که تمایل به مشاوره داشتند و زوجین آشفته ای که تمایل به مشاوره نداشتند،اجرا کردند نتایج نشان می دهد که افراد که با مشکلات زناشویی عقاید غیر عقلانی بیشتری نسبت به افراد در ازدواج های غیر آشفته بروز دادند.
-هنری و میلر94(2004) تحقیقی به منظور بررسی مشکلات زناشویی در میانه عمر و میزان اثر آنها بر رضایتمندی زناشویی انجام داده اند.نتایج این تحقیق نشان داده است که رایج ترین مشکلات عبارت بودند: از موضوعات مالی (27%)،موضوعات جنسی (8/23%)،شیوه برخورد باکودکان (3/15%)،صمیمیت عاطفی (7/18%)،تمیز کردن منزل (18%)و ارتباط (3/15%)هم چنین نتایج نشان داد که تمام زمینه های مشکلات همبستگی زیادی با رضایت زناشویی داشتند.
– سوسان95 (2004) وابستگی هیجانی را در زنان مورد سنجش قرار داد نتایج نشان داد که وابستگی هیجانی به طور منفی با سن، تحصیلات و نگرش های فمنیستی رابطه داشتند و در زنان شاغل کمتر بود.
-فینی96 (2005) در پژوهشی با عنوان “سبک دلبستگی،الگوهای ارتباطی با رضایت زناشویی در چرخه زندگی زناشویی”که روی 361 زوج انجام داد به این نتیجه دست یافت. افرادی که سبک دلبستگی ایمن داشتند بر اساس میزان اضطراب و آرامش در ارتباط با همسرشان منجر به این شد که همسران آنها سبک دلبستگی ایمن پیدا کنند.دلبستگی ایمن با رضایت هریک از زوجین ارتباط داشت.بین رضایت مردان و میزان دلواپسی و اضطراب زنان رابطه عکس وجود داشت.رابطه بین دلبستگی و رضایت زناشویی تا حدود زیادی از الگوهای ارتباطی زنان الگوهای ارتباطی مردان ناشی می شد.هم در زنان هم در مردان ارتباط سودمند و سازنده بیشترین همبستگی را با رضایت زناشویی نشان می داد.این یافته ها در سرتاسرزندگی زوجین معمولا ثابت بود.
– میدانوکی ومامی97 (2007) وابستگی مشترک و سلامت روان را در دانشجویان رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار دادند نتایج نشان دادکه میان وابستگی، افسردگی و سلامت روان افراد افسرده رابطه معنی داری وجود دارد.
– دو گان و آشلی98 (2007) وابستگی و سلامت روان و افسردگی را بر روی 68 زوج که یکی از طرفین دچار افسردگی بود را بررسی کردند و نتایج مشخص کرد که وابستگی یک صفت فردی است. در زوج هایی که یکی از طرفین افسرده است، وابستگی، افسردگی بیشتر، شناخت های منفی و اضطراب را پیش بینی کرده و انسجام پایین تر و خشنودی رابطه ای پایین تر را نیز پیش بینی می کند و در نتیجه با سلامت روان رابطه منفی دارد.
-نتایج پژوهشی تراستر، گاندلاچ و پاپ99 (2007) در مورد 103 دانشجوی دانشگاه نیز نشان داد که باورهای غیر منطقی برای کنار آمدن با مسائل، به افزایش فشار روانی و پیامدهای منفی از جمله کاهش در برخی ابعاد رضایتمندی زناشویی نظیر حل تعارضات بین زن و شوهر، ارتباط جنسی و کاهش ارتباط با بستگان در دانشجویان متأهل منجر می شود. (به نقل از رسولي، 1392)
-هافر کامپ100 (2008) به بررسی رابطه باورهای ارتباطی و رفتار متعارض در 74 زوج پرداخت. نتایج نشان داد که باور تخریب کنندگی مخالفت و عدم تغییرپذیری همسر در پیش بینی اختلافات زناشویی سهیم بودند و در سطح دو متغیری بین باورهای ارتباطی و شروع مشاجره در اختلافات زناشویی همبستگی منفی وجود دارد.
-بیکر101 (2009). در پژوهش خود نشان داد رفتارهای مخالف دلزدگی زناشویی با سلامت روانی و دلزدگی زناشویی زوجین با افسردگی رابطه ی معناداری دارند. آنها همچنین نشان دادند که تعارض زناشویی نقش میانجی را در رابطه ی بین دلزدگی کارمندان و سلامت روانی آنها دارند.
-نتایج پژوهش لارنسیو102 (2010) نشان داد که بین صمیمیت و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و حاکی از آن استکه انگیزه برای ایجاد روابط صمیمانه و دوری از خطر با مشکلات زناشویی کمتری همراه است.
پژوهش های داخلی
-براتی (1375) در پژوهش خود تحت عنوان “تاثیرتعارضات زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر” به این نتیجه دست یافت که تعارضات زناشویی با هفت مؤلفه کاهش همکاری،کاهش رابطه حنسی،افزایش واکنش هیجانی، رو آوردن به فرزند برای کسب حمایت او در مقابل همسر،کاهش روابط خانوادگی با خویشاوندان خود و جدا کردن امور مالی از یکدیگر رابطه مثبت دارد.
-پژوهش مومن زاده (1381) نشان داد که ارتباط منفی ومعنی داری بین تفکرات غیر منطقی به جز تفکرات بدون کنترل هیجانات و کمال طلبی و سازگاری زناشویی وجود دارد و هم چنین بین الگوهای دلبستگی و سازگاری زناشویی ارتباط معنی داری مشاهده شد و بین تفکرات توقع بیش از حد، واکنش نومیدی، دلواپسی اضطرابی اجتناب از مشکلات، درماندگی نسبت به تغییر خویشتن و کمال طلبی در الگوهای مختلف دلبستگی تفاوت معنی دار ومثبتی وجود داشت.
– حیدری، مظاهری و ادیب راد (1381) در پژوهشی که با هدف تاکید بر تاثیر آموزش مهارت های شناختی زندگی زناشویی در تغییر باورهای ارتباطی دانشجویان طراحی و اجرا شده نتایج پژوهش نشان داد که باورهای غیر منطقی ارتباطی به طور معنی داری با آموزش کاهش پیدا می کند.
-بشارت ،گلی نژاد و احمدی (1382) در پژوهشی که سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی را مورد بررسی قرار دادند، نتایج نشان داد که آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ایمن نسبت به آزمودنی های سبک دلبستگی نا ایمن مشکلات بین شخصی کمتری داشتند.
-در پژوهشی که توسط قمرانی و طباطبایی(1384) به منظور بررسی رابطه عاشقانه زوجین ایرانی و رابطه آن با رضایت زناشویی انجام شد، نشان داده شده که رابطه ی عاشقانه در روابط زوجین جوان می تواند میزان رضایتمندی آنها را از زندگی در سطح بالایی حفظ نماید. بدین نحو که زوجینی که در مؤلفه های عشق نمره ی بالایی کسب می کنند رضایتمندی آنها در سطح بالایی بود.
– حیدری، مظاهری و پوراعتماد (1384) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه باورهای ارتباطی بااحساسات مثبت نسبت به همسر با روش همبستگی نشان دادند که «باور به تغییرناپذیری همسر» پیش بینی کننده معتبر برای احساسات مثبت نسبت به همسر است. «کمال گرایی جنسی»در مردان پیش بینیکننده معتبر برای احساسات مثبت به همسر هم در مردان و هم در زنان است باورهای غیر منطقی «تفاوت های جنسیتی» در زنان پیش بینی کننده معتبر برای احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان و مردان و باور به تخریب کنندگی مخالفت و توقع ذهن خوانی در زنان پیش بینی کننده نگرش مثبت آنان نسبت به همسرانشان است.
– ادیب راد و ادیب راد (1384) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و مقایسه آن در زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترک انجام گرفته است.نتایج نشان دهنده تفاوت معنی دار بین باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی بود و همچنین تفاوت معنی داری بین باورهای ارتباطی (کل) و خرده مقیاس های باور به تخریب کنندگی مخالفت، انتظار ذهن خوانی و تغییرناپذیری همسر بود.
-ادیب راد، مهدوی و دهشیری (1384) در دو پژوهش یکی به مقایسه باورهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق و زنان و زنان عادی شهر تهران پرداختند و در پژوهشی دیگر – ادیب راد و همکاران (1385) به بررسی و مقایسه رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک پرداختند؛ نتایج دو پژوهش نشان داد که باورهای ارتباطی عدم تغییرپذیری همسر، توقع ذهن خوانی و تخریب کنندگی مخالفت به طور معناداری در زنان متقاضی طلاق بیشتر از زنان مایل به ادامه زندگی مشترک بود.
-سیاوشی(1385) در بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی زناشویی و باورهای غیر منطقی دبیران دبیرستان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره روابط زناشویی، عوامل پایداری، رضایتمندی زناشویی، وابستگی متقابل Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع روان تحلیل گری، دلزدگی زناشویی، تحلیل داده، پنج عامل شخصیت