پایان نامه رایگان درباره بازده سهام، تحلیل داده، اندازه شرکت، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

و کاکرين- اورکات78 استفاده کرد.
نحوه تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيهها
براي بررسي معنيدار بودن ضريب متغيرهاي مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. آماره t به دست آمده با t جدول در سطح اطمينان 95% مقايسه ميشود، چنانچه قدرمطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضريب مورد نظر معني دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بين متغير مستقل و وابسته دارد. همچنين به عنوان روشي جايگزين جهت تصميمگيري در مورد پذيرش يا رد يك فرضيه بر اساس مقدار احتمال يا سطح معنيداري نيز عمل ميشود. بدينصورت که اگر مقدار احتمال محاسبه شده بزرگتر يا مساوي مقدار خطاي نوع اول() باشد فرض صفر پذيرفته ميشود و اگر مقدار احتمال كوچكتر از مقدار خطاي نوع اول() باشد فرض صفر رد ميشود.
رگرسيون لجستيك
در برخي موارد براي بررسي ارتباط بين چند متغير حالتي وجود دارد كه در آن متغير وابسته به صورت دو حالتي(صفر و يك) ميباشد. بديهي است در چنين موارد توزيع احتمالي متغير وابسته و همچنين باقيماندههاي حاصل از برازش مدل نرمال نخواهد بود. بنابراين ديگر نميتوان از رگرسيون معمولي و برآوردهاي حداقل مربعات معمولي OLSاستفاده نمود. در چنين مواقعي از رگرسيون لجستيك براي بررسي ارتباط استفاده ميشود.
در مدل رگرسيون لجستيك اگر متغير تصادفي دوجمله‌اي با تعداد آزمايش و احتمال موفقيت نامعلوم باشد آنگاه رگرسيون لجستيك تابعي از متغيرهاي مستقل به صورت زير فرض ميشود:
(‏317)

در مقابل الگوي لجيت با رابطه جايگزين الگوي خطي خواهد بود. اين الگو، لگاريتم نسبت موفقيتها( نسبت موفقيت به شكست) را نشان ميدهد. بنابراين الگوي رگرسيون لجستيك به صورت زير است:
(‏318)

كه با جايگذاري معادلات قبل شكل ديگري از آن به صورت زير خواهند بود:
(‏319)

ساختار رگرسيون لجستيك داراي سه ويژگي است:
1- متغير وابسته، شمارش موفقيت‌هاي مستقل دوجمله‌اي در تعداد معلومي از آزمايش‌هاست.
2- احتمال موفقيت، تنها از طريق يك شكل خطي به پيشبينيها وابسته است.
3- تابعي كه شكل خطي موجود در پيش‌بيني‌ها را به مقادير مورد انتظار موفقيت‌ها مربوط مي‌كند، تبديل لوجيت است.
معني‌داري مدل با استفاده از آماره آزمون زير آزمون مي‌گردد كه به تابع درستنمايي معروف است:
(‏320)

و در نهايت داريم:
(‏321)

يعني توزيع آن داراي توزيع كاي – دو با k-1 درجه آزادي است بنابراين ناحيه رد و قبول فرض صفر به صورت زير است:

(‏322)

همسانی واریانس
که در این پژوهش، نمودار باقيمانده در مقابل مقادير، برآورد شده( نداشتن الگو در اين نمودار نشان از همساني واريانس است).
معناداری مدل
برای آزمون معنــاداری مدل از آزمون F فیشراستفاده میگردد.که در آن فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر است:
H0 : مدل معناداری وجود ندارد.
H1 : مدل معناداری وجود دارد.
ضریب تعیین
ميزان ضريب تعيين کاکس – اسنل برابر با عددی است که توسط آن تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل و کنترل بيان ميگردد.
ضریب VIF
مقادير VIF(عامل افزايش واريانس) شاخصي براي بررسي همخطي بين متغيرهاي مستقل است در صورتيکه مقدار آن بالاتر از 10 باشد احتمال وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل وجود دارد.
خلاصه فصل سوم
در این فصل ابتدا به روششناسی و طرح پژوهش اشاره شد، سپس جامعه آماری،روش گردآوری دادههای اطلاعات پژوهش فرضیهها بررسی شد. در ادامه مدل مفهومی،تعاریف و نحوه اندازهگیری متغیرهای مستقل وابسته و کنترلی ارائه شد. در انتها نیز مدل پژوهش و روشهای آماری آزمون فرضیهها بیان شد.در فصل چهارم نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها ارائه خواهد شد.

فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها

دیباچه
در فصل قبل تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش، نحوهی محاسبه آنها و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح گردید .
در اين فصل، اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زماني 1392-1388 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند تا ارتباط بين متغيرها براي آزمون فرضيه تحقيق بررسي شود و قابل ذکر است که اطلاعات سود هر سهم نیز از دوره زمانی1391-1385 از صورتهای مالی همان شرکت استخراج گردید و داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزار 18Spss و 6Eviews مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته‌اند.
ابتداي اين فصل با آمار توصيفي و با محاسبه شاخص‌هاي مرکزي از جمله ميانگين، ميانه، شاخص‌هاي پراکندگی، انحراف معيار ،چولگي و کشيدگي ،آغاز و در ادامه نیز، در کلیهی فرضیهها(به جز فرضیه شماره (1) که متغير وابسته آن دو حالتی میباشد) برای نرمال کردن، از آزمون كلموگروف- اسميرنف79 استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل فرضیه شماره (1) از رگرسیون لجستیک و برای سایر فرضیه ها نیز از تحليل پانلي80 کمک گرفته شده است. در اين مدلها وجود يا عدم وجود اثرات و همچنين ثابت يا تصادفي بودن اثرات در مدلها بررسي و در نهايت مناسبترين مدل انتخاب و برآورد شده است. همچنين در این فصل براساس مبانی گفته شده در فصل (3) فرضیههاي اين مدل‌ها از جمله نرمال بودن متغير وابسته، نداشتن خود همبستگي، وجود ارتباط خطي، همساني واريانس و نداشتن هم خطي بين متغيرهاي مستقل با آزمونها و نمودارهاي مناسب بررسي میشوند که در صورت نقض هر كدام از پيش فرضها راهكار مناسبي جهت رفع مشكل ارائه خواهد شد. مبحث اعتبار مدل در بخش نهايي فصل جمع‌بندي گرديده است. مبناي استنباط از روي سطح معناداري81 يا مقدار احتمال82 بوده است بدينگونه که هر گاه مقدار احتمال يا سطح معناداري آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح 95 درصد اطمينان رد ميشود.
آمار توصیفی و تحلیل آن
به طور کلی، روشهایی را که به وسیلهی آن میتوان اطلاعات جمعآوری شده را پردازش کرده و خلاصه نمود، آمار توصیفی مینامند. این نوع آمار صرفا به توصیف جامعه یا نمونه میپردازد و هدف از آن محاسبهی پارامترهای جامعه یا نمونه پژوهش است(آذر و مومنی،1389).
در جدول(4-1) شاخصهاي مرکزي از جمله ميانگين و ميانه و شاخصهاي پراکندگي از جمله انحراف معيار، کشيدگي و چولگي براي متغيرهاي مختلف محاسبه شده است. بزرگ بودن ميانگين از ميانه وجود نقاط بزرگ را در دادهها نشان ميدهد زيرا ميانگين تحت تاثير اين مقادير قرار ميگيرد در اين موارد توزيع دادهها چوله به راست است و در حالت برعکس توزيع، چوله به چپ خواهد بود. همچنین لازم به ذکر است که در ستون تعداد مشاهدات دادهها بعد از تشخیص و حذف دادههای پرت وارد محاسبات گشتهاند.
جدول‏41- آمار توصيفي – شاخص های مرکزی
متغيرها
مشاهدات
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
چولگي
کشيدگي
حداقل
حداکثر
تغييرات حجم
577
5.49
0.00
52.57
0.39
0.48
100-
275.57
بازده سهام
600
63.84
30.66
97.17
1.87
3.87
58.38-
517.35
لگاريتم بازده سهام
599
4.96
4.87
0.50
0.56
0.12
3.73
6.43
بازده عملياتي
604
0.16
0.013
0.15
0.95
1.17
0.20-
0.71
BV/MV
599
0.57
0.45
0.46
0.92
1.06
0.51-
2.49
بازدهي غيرعادي
599
0.95-
0.55-
1.09
0.99-
1.03
5.94-
0.01
دقت پیش بینی
600
28.74-
41.13
223.38
3.69-
13.96
-2
98.60
اندازه شرکت
605
27.91
27.69
1.71
0.46
0.12-
23.92
32.63
اهرم مالی
587
0.64
0.66
0.24
0.24
0.69
0.02
1.38
رشد شرکت
604
21.31
16.39
36.96
0.47
1.41
100-
144.90
کيو-توبين
604
1.55
1.32
0.71
1.56
3.38
0.41
5.03
منبع: یافته های تحقیق
در صورتي که مقادير ميانگين و ميانه متغيرها نزديك به هم است توزيع متغيرها متقارن است اين ويژگي اهميت زيادي دارد زيرا تقارن يكي از ويژگيهاي توزيع نرمال است كه در بخش بعد به آن پرداخته خواهد شد. (ميزان کشيدگي و چولگي توزيع نرمال صفر است) مقدار چولگي براي متغيرهاي بازده سهام و کيو- توبين چوله به راست است در حالي که براي متغير دقت پیشبینی سود چوله به چپ است ساير متغيرها (از جمله متغيرهاي وابسته) تقارن نسبي دارند.
بررسي اعتبار مدل فرضیهها
ميزان اعتبار مدل هاي برآورد شده به ميزان برقراري پيش فرض‌هاي لازم براي برآورد مدل است مهمترين اين پيش فرض‌ها عبارتند از:
1-نرمال بودن باقيمانده‌ها : که در این پژوهش توسط آزمون کلموگوروف اسميرنف بررسی شده است
2-همساني واريانس: که در این پژوهش، نمودار باقيمانده در مقابل مقادير، برآورد شده( نداشتن الگو در اين نمودار نشان از همساني واريانس است اين نمودارها در اعتبار سنجی مربوط به هر فرضیه در آخر فرضیه مربوط، ارايه شده است).
3-عدم خود همبستگي باقيمانده‌ها: که در این پژوهش از آزمون دوربين – واتسون ( مقادير نزديک به 2 نشانگر عدم خودهمبستگي است) استفاده شده است .
4-وجود ارتباط خطي و نداشتن نقاط پرت و تاثير گذار : که توسط نمودارهای پراکنش آزموده میشود.
5-عدم وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل: از همبستگی پیرسون استفاده شده است.
بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته
نرمال بودن باقيماندههاي مدل رگرسيوني يکي از فرضهاي رگرسيوني است که نشاندهنده اعتبار آزمونهاي رگرسيوني است در ادامه با استفاده از آزمون كلموگروف- اسميرنف نرمال بودن توزيع متغيرهاي وابسته بررسي شده است. زيرا نرمال بودن متغيرهاي وابسته به نرمال بودن باقيماندههاي مدل(تفاوت مقادير برآوردي از مقادير واقعي) ميانجامد. پس لازم است نرمال بودن متغير وابسته قبل از برآورد پارامترها كنترل شود تا در صورت برقرار نبودن اين شرط راه حل مناسبي براي نرمال نمودن آنها (از جمله تبديل نمودن آن) اتخاذ نمود. فرض صفر و فرض مقابل در اين آزمون به صورت زير نوشته مي‌شود.
H0 : دادهها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی میکند.
H1: دادهها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمیکند.
براساس محاسبات جدول (4-2) مقادير احتمال براي متغيرهاي وابسته به جز بازده سهام بيشتر از 05/0 است براي تغييرات حجم برابر با 117/0، براي بازده عملياتي برابر با 098/0، براي نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برابر با 245/0 و براي بازدهي غيرعادي برابر با 101/0 است بنابراين فرض صفر( نرمال بودن متغير) براي اين متغيرها رد نميشود يعني توزيع اين متغيرها مطابق پيشبيني( شاخصهاي چولگي و کشيدگي نزديک به صفر) نرمال است و اما براي نرمال نمودن متغير بازده سهام از تبديل لگاريتمي استفاده شده است که مقدار احتمال براي اين متغير برابر با 07/0 است که نرمال بودن لگاريتم اين متغير را نشان ميدهد.

جدول ‏42- آزمون کلموگروف اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغير وابسته تحقيق
متغير
تعداد
پارامترهاي نرمال
بيشترين تفاوت
مقدار Z کلموگروف – اسميرنف
مقدار احتمال

ميانگين
انحراف معيار
قدرمطلق
مثبت
منفي

تغييرات حجم
577
5.49
52.57
0.29
0.28
0.29-
1.19
0.117
بازده سهام
600
63.84
97.17
0.18
0.18
0.12-
4.43
0.000
لگاريتم بازده سهام*
599
4.96
0.50
0.09
0.09
0.05-
1.30
0.070
بازده عملياتي
604
0.16
0.15
0.09
0.09
0.07-
1.23
0.098
BV/MV
599
0.57
0.46
0.12
0.12
0.01-
1.02
0.245
بازدهي غيرعادي
599
0.95-
1.09
0.19
0.19
0.19-
1.22
0.101
منبع: یافته های تحقیق
بررسی همبستگی بین متغیرها
در جدول (4-3) ميزان همبستگي پيرسون بين متغيرهاي وابسته و متغيرهاي کنترلي و مستقل برآورد و ارايه شده است:
جدول‏43- نتایج آزمون همبستگی پیرسون

دقت پیش بینی
اندازه شرکت
اهرم مالی
رشد شرکت
کیو – توبین
افق نگهداری
**0.253
**0.297
0.064-
0.010
**0.126-
سطح احتمال
0.000
0.000
0.122
0.800
0.002
تغییرات حجم
0.039
0.008
0.008-
0.055-
0.013-
سطح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اثرات ثابت، روش حداقل مربعات، رگرسیون، مدل ترکیبی Next Entries پایان نامه رایگان درباره رشد شرکت، اندازه شرکت، اهرم مالی، آزمون فرضیه