پایان نامه رایگان درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بازده مورد انتظار، سود حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

را ایفا میکند. در سطح یک بنگاه اقتصادي، سـرمایهگـذاران، اعتبـار دهندگان، مدیریت و سایر استفاده کنندگان از صورتهاي مالی به پیش بینیهاي خود یا دیگران اتکا مینمایند(مشکی و ربانی،1390).
و از آنجا کـه بیشتر استفاده کنندگان صورتهاي مالی مستقیم به اطلاعات مالی دسترسی ندارند به ناچار به پیشبینیهـاي ارایـه شـده توسط مدیریت اتکا میکنند. در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار کشـور شرکتهـاي بورسی را ملـزم نمـود تـا پیشبینی آتی سود را به صورت پیشبینی سود هر سهم ارایه دهند(همان منبع).
پیشبینیهاي سود میتوانند نگرانیهاي مدیران در برابر دعاوي حقوقی را تقلیل داده، بر شهرت مدیران به گزارشگري شفاف و دقیق، قیمت سهام، پیشبینیهاي تحلیلگران، انتظارات بازار از سودآوري شرکتها و اختلاف قیمت سفارشهاي عرضه و تقاضا تأثیر گذارند(غلامعلی پور و ثقفی،1391).
از آنجایی که پیشبینی سودهاي آتی براي سرمایهگذاران مهم است، در این راستا آن سودي با کیفیتتر است که جریانهاي نقدي آتی را درست پیشبینی کند و صحت پیشبینی سود میتواند در تصمیم گیريهاي سرمایهگذاران براي نگهداري و یا واگذاري سهام موثر باشد(دارابی و امام جمعه، 1392).
در ایران نیز، بر اساس ردیف(7) بند (ج) مدیران شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، موظف هستند که پیشبینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه ماهه و یک ساله برآورد و حداکثر 20روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکتهاي سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند(لطفی و حاجی پور، 1389).
کیفیت پیشبینی سود
پیشبینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان رویدادی اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده است .مهم‌ترین منبع اطلاعاتی سرمایه‌ گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان، پیشبینی‌های سود شرکت‌ها است. با توجه به اهمیت پیشبینی سود شناخت عوامل موثر در پیشبینی آن، اطلاعات مفیدی را برای ذینفعان فراهم می‌کند. اما آن‌چه در این مقوله حائز اهمیت می‌باشد، توجه به کیفیت سودی است که به عنوان پیشبینی‌ کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد(مومن زاده گل،1390).
اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد که ما در این پژوهش از معیار دقت پیشبینی سود استفاده خواهیم نمود.
دقت پیش بینی سود
اهمیت سود پیشبینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیشبینی از دقت بیشتري برخوردار است. پژوهشها نشان میدهد، بازار براي برآورده شدن انتظارات سود هـر سهم ارزش قابل ملاحظهاي قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان میدهد(ریس،2007). دقت پيشبيني با استفاده از خطاي پيشبيني، قدر مطلق خطاي پيشبيني، مربع خطاي پيشبيني و لگاريتم طبيعي مربع خطاي پيشبيني اندازه گيري ميشود(نمازی و شمس الدینی، 1385).
شواهد تجربی نشان میدهد، سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیشبینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمتگذاری سهام از آن استفاده میکنند. این پیشبینیها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین دقت این پیشبینیها که مبنای تصمیمگیری آنهاست برای سرمایه گذاران حائز اهمیت بوده و خطای پیشبینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است(کردستانی و آشتاب، 1389).
انواع سرمایه گذاری از نظر افق زمانی
1- سـرمايه گذاري بلندمدت : به طبقهاي از سرمايه گذاريها گفته ميشود كه به قصد استفاده مسـتمر در فعاليتهاي واحد تجاري نگهداري شود. يك سرمايه گذاري هنگامي به عنوان دارايي غـيرجاري طبقهبندي ميشود كه قصد نگهداري آن براي مدت طولاني به وضوح قابل اثبات باشد يا توانايي واگذاري آن توسط سرمايه گذار مشمول محدوديتهايي باشد.
2- سرمايه گذاري جاري : به طبقهاي از سرمايه گذاريها گفته ميشود كه سرمايه گذاري بلندمدت نباشد(استاندارد شماره 15 حسابداری ایران،1386).
شرایط احراز سرمایه گذاری بلند مدت
براسـاس تعـريف سـرمايه گـذاري بلـندمدت مندرج در بند 315، سرمايه گذاري فقط زماني بـه عنوان بلندمدت طبقه بندي ميشود كه قصد نگهداري آن براي مدت طولاني به وضوح قابل اثبات باشد يا اينكه در عمل محدوديتهايي در توانايي واگذاري آن توسط واحد تجاري وجـود داشـته باشد. اين اصل صرف نظر از اينكه سرمايه گذاري مورد نظر سريع المعامله در بازار باشد يا نباشد، مصداق دارد. بنابراين سرمايه گذاري بلندمدت مشتمل بر موارد زير است:
الف. سـرمايه گذاري در واحد تجاري فرعي و وابسته يا تسهيلات بلندمدت اعطايي به اين واحدها؛
ب . سـرمايه گذاريهايي كه اساساً جهت حفظ، تسهيل و گسترش فعاليت يا روابط تجاري موجـود انجام شده است (اين سرمايه گذاريها اصطلاحاً سرمايه گذاريهاي تجاري نام گرفته است)؛
ج . سرمايه گذاريهايي را كه نميتوان واگذار كرد، يا بدون تأثير عمده برفعاليتهاي واحد تجاري قابل واگذاري نيست.
د . سرمايه گذاريهايي كه با قصد استفاده مستمر توسط واحد تجاري نگهداري ميشود و هدف آن نگهـداري پرتفويـي از سرمايه گذاريها جهت تأمين درآمد و يا رشد سرمايه براي صاحبان سرمايه واحد تجاري است(همان منبع).
نکته مهم در مورد سرمایه گذاری بلند مدت
تـنها در شـرايطي كـه معـيارهاي پيشگفته احراز شود، سرمايه گذاري را ميتوان بلندمدت تلقـي كـرد. ايـن واقعيـت كه يك سرمايهگذاري براي مدت نسبتاً طولاني نگهداري شده اسـت، لـزوماً بـه معناي بلند مدت بودن سرمايهگذاري نيست. در ساير موارد كه معيارهاي مـزبور احـراز نگـردد، سـرمايهگـذاري(اعـم از سريع المعامله در بازار يا ساير) به عنوان سرمايهگذاري جاري طبقهبندي ميشود(همان منبع).
حجم معاملات
تعداد سهام مبادله شده دریک نقطه زمانی مشخص است. فیـرث(1998) طی تحقیقی به رابطهی سود پیشبینی شده و ارزشیابی شرکتها پی بـرد و متوجه شد سود پیشبینی شده حاوی اطلاعـات مهمـی دربـارهی ارزش شـرکتهـای جدید الورود به بورس اوراق بهادار است و نقشی بسیار مهمتر از سایر روشها و ابزارهای علامت دهی از جمله درصد مالکیت محفوظ برای سهامداران اصلی شرکت دارد. کـیم و ریتر32(1999) نیز دریافتند که سود پیشبینی شده در مقایسه با سودهای تاریخی، ابزار علامت دهی مؤثری برای ارزشیابی شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار است. استفاده از سود پیشبینی شده بـرای ارزشـیابی شـرکتهـا بـه بـاور سـرمایهگـذاران دربارهی دقت این پیشبینیها بستگی دارد.
بازده سهام
بازده سهام عادی، عبارتست از مجموعه عایداتی که در طول یک دوره مالی به شرح ذیـل بـه دارنده سهم تعلق میگیرد:
1- تغییر قیمت33: تغییرات قیمت سهم طی یک دوره، به عنوان یکی از عوامل اصلی بازده است؛
2- سود نقدی هر سهم34: که پـس از کـسر مالیـات بـه سـهامداران پرداخـت مـیشـود.
3- مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام : سهامداران شرکتهای سهامی عـام در خریـد سـهام جدیدی که پس از افزایش سرمایه توسط شرکت منتشر میشود، نسبت به سایرین اولویـت داشته و میتوانند در ظرف مهلت مقرر از حق خود استفاده نمایند. ایـن حـق دارای ارزش مبادلاتی است.
4- مزایای ناشی از سود سهم یا سهام جایزه: برخی شرکتها تـرجیح مـیدهنـد کـه سـود را بـه صورت سهام جایزه به سهامداران پرداخت نمایند. بنابراین بـه جـای سـود نقـدی، تعـدادی سهام به سهامداران تخصیص مییابد(قائمی و طوسی، 1384).
بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار، همواره مورد توجه تصمیمگیرندگان اقتصادی و مالی است. این شاخص نشان دهنده بازدهی کل بازار سهام است و کارشناسان مالی و اقتصادی جامعه توجه زیادی به این شاخص دارند.آنها با استفاده از بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار به تحلیل وضعیت و ارزیابی عملکرد میپردازند. علاوه بر اینکه بخشی از بازده سهام را سود دریافتی سهامداران تشکیل میدهد، سود نشانهای است که موجب تغییر باورهای سرمایه گذاران میشود و تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهدهای از تغییر نظاممند باورهای سرمایهگذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته است(پاکدامن و همکاران،1390).
یکی از معیارهای اساسی برای تصمیمگیری در بورس، بازده سهام میباشد، بازده سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیشتر سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیشبینیها از آن استفاده مینمایند(حاجیان نژاد،1393).
رابطهی بین بازده سهام و سود حسابداری
طبق تعريف بال و براون(1968) اگر در هنگام اعلام سود حسابداري، در قيمت سهام تغييري مشاهده شود، اين امر نشاندهنده بار اطلاعاتي سود حسابداري خواهد بود. اين موضوع يعني داشتن بار اطلاعاتي، زمينه ساز مجموعهاي از تحقيقات از دهه 60 ميلادي شده كه از آن، تحت عنوان رابطه سود حسابداري و بازده سهام نام برده ميشود. بنابراين يكي از راههاي بيان مفيد بودن سود حسابداري میتواند وجود همبستگی بین بازده سهام و سود حسابداری باشد(خانی، 1385).
رابطه بین دقت پیشبینی سود و بازده سهام
هاشم پور و بهزادی(1391) به بررسی تاثیر میزان دقت سود سهام پیشبینی شده در انعکاس بازدهی آینده پرداختند. که جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بود که یک نمونه 91 تایی را از آن براساس شرایط مد نظرشان طی دوره 1384 و 1389 انتخاب نمودند و به این نتیجه رسیدند که یک رابطه مثبت و معنادار بین سود دوره قبل، سود دوره جاری و سودهای دوره آتی با بازدهی دوره آتی میباشد. و همچنین در شرکتهایی که دقت پیشبینی سود بالاتری دارند این رابطه قویتر میباشد.
بازده غیرعادی سهام
بـازده غیرعادي سهام از جمله معیارهایی است که به منظور سنجش محتواي اطلاعاتی سود پیشبینی شـده شـرکتهـا، قابـل استفاده بوده و از آنجا که بازار، مازاد سود واقعی بر سود پیشبینی شده را به عنوان خبري خوب تلقـی مـینمایـد؛ بنـابراین، انتظار است که رابطه مستقیمی بین عامل مزبور و خطاي پیشبینی سود وجود داشته باشد(مشکی و ربانی،1390).
که این بازده از تفاوت بازده واقعی سهام و بازده مورد انتظار سهام سرمایهپذیر به دست میآید.
بازده مورد انتظار – بازده واقعی = بازده غیرعادی
که فرمول محاسبه بازده مورد انتظار به این شرح میباشد:
(‏21)

که منظور از rm همان نرخ بازده بازار است که از نسبت اختلاف شاخص پایان دوره و اول دوره بر شاخص اول دوره به دست میآید. منظور از rf همان میانگین نرخ بازده بدون ریسک است و نیز شاخص ریسک سیستماتیک میباشد(چترسحر و اولادی، 1387).
بررسيهاي اخير نشان ميدهد كه بازده غيرعادي ميتواند تحت تاثير اطلاعات مالي شركتها باشد. به عبارت ديگر عدهاي از سرمايه گذاران توانستهاند با استفاده از تعدادي از نسبت هاي مالي، همانند – سود هر سهم- نرخ بازده مورد انتظاري را محاسبه كنند كه به علت عدم اطلاع ساير سرمايه گذاران از اين رابطه، اين اطلاعات در قيمت واقعي سهام منعكس نشده و سبب ايجاد بازده اضافي براي آن گروه از سرمايه گذاراني شده كه از اين رابطه آگاهي داشتهاند. بر اين اساس، در صورتي كه اكثر سرمايهگذاران از وجود اين رابطه آگاه شوند، بازده غيرعادي در بازار سرمايه تا حدي كاهش پيدا ميكند و بنابراين كارايي بازار افزايش پيدا خواهد كرد. در نتيجه شناسايي اطلاعات مالي انتشار يافته و بررسي رابطه آن با بازدهي غيرعادي از اهميت فراواني برخوردار است(کوشا، 1389).
بازده غیرعادی و پیشبینی سود
ارایه پیشبینیهاي سود توسط مدیریت شرکتها ،از آن جهت که محتواي اطلاعاتی دارد، یکی از منـابع مهـم اطلاعـاتی براي استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب شده و میتواند بر ارزش بازار سهام و میزان بازده آن مـؤثر باشـد. بـازده غیرعادي سهام از جمله معیارهایی است که به منظور سنجش محتواي اطلاعاتی سود پیشبینی شـده شـرکتهـا، قابـل استفاده بوده و از آنجا که بازار، مازاد سود واقعی بر سود پیشبینی شده را به عنوان خبري خوب تلقـی مـینمایـد؛ بنـابراین، انتظار است که رابطه مستقیمی بین عامل مزبور و خطاي پیشبینی سود وجود داشته باشد(مشکی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سودآوری، وجوه نقد، سود سهام، صاحبان سهام Next Entries پایان نامه رایگان درباره بازار سرمایه، کیفیت افشا، بازده سهام، ریسک سیستماتیک