پایان نامه رایگان درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، اثرات ثابت، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

(117.432)
0.035
16.21
5
0.006
مدل با اثرات ثابت

مقدار کاي – دو
166.69
117
0.002

منبع: یافته های تحقیق
مقاديراحتمال آزمون چاو در این مدل كمتر از 05/0 است بنابراين مدل مورد استفاده داراي اثرات جداگانه‌اي براي شركتها هستند. مقدار احتمال براي آزمون هاسمن در این مدل کمتر از 05/0 است بنابراين مدل مورد استفاده مدل با اثرات ثابت است در ادامه از اين مدل براي بررسي فرضيات استفاده گرديده است.
اما مدل برازش شده به صورت زیر میباشد: (که ضرایب متغیرها از جدول(4-8) در آن قرار گرفت:
(‏44)

نتایج تحلیل پانلی در جدول زیر آورده شده است:
جدول‏48- برآورد مدل پانل برای فرضیه ی دوم
پارامترها
مقدار ضرايب
مقدار t
مقدار احتمال
نتيجه
VIF
مقدار ثابت
96.590-
0.48-
0.633
بيمعني

دقت پیش بینی
0.005-
0.28-
0.777
بيمعني
1.10
اندازه شرکت
5.075
0.70
0.484
بيمعني
1.12
اهرم مالی
23.387-
1.19-
0.233
بيمعني
1.16
رشد شرکت
0.1420-
2.07-
0.039
معنادار و منفي
1.04
کيو-توبين
13.651-
2.85-
0.005
معنادار و منفي
1.13
مقدار F
1.27
مقدار احتمال F
0.046
ضريب تعيين
0.26
دوربين واتسون
2
منبع: یافته های تحقیق
معناداری کل مدل
H0 : مدل معناداری وجود ندارد.
H1 : مدل معناداری وجود دارد.
در جدول بالا مدل با اثرات ثابت برآورد شده است مقدار احتمال معني‌داري F برابر با 000/0 است. اين مقدار کمتر از 05/0 است بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان 95 ‌درصد رد مي‌شود يعني در سطح اطمينان 95 درصد مدل معنيداري وجود دارد.
ضریب تعیین
ميزان ضريب تعيين برابر با 26/0 است يعني در حدود 26 درصد از تغييرات حجم توسط دقت پیشبینی و متغیرهای کنترل بيان ميگردد.
آزمون دوربین واتسون
با توجه به جدول(4-8) مقدار آماره دوربين واتسون برابر با 45/2 است و از آنجا که اگر اين آماره براي مدلي در اطراف 2 برآورد گردد نشان دهنده عدم وجود خود همبستگي در مدل ميباشد، پس استقلال باقیماندههای مدل نیز تایید میگردد.
تشخيص همساني واريانس
نمودارهاي باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده حاوي اطلاعات بسيار مهمي است از جمله اينکه نداشتن الگوي منظم در پراکندگي اين نقاط ميتواند مويد همساني واريانس که يکي از پيش فرضهاي مدلبندي رگرسيوني است، ميباشد. در نمودار زير به اين نکته توجه شده است و تقريبا پراکندگي در اين نمودار تصادفي بوده و الگومند نيست.

نمودار ‏41- نمودار پراکندگی – فرضیه ی شماره ی 2 – متغیر وابسته: تغییرات حجم
ضریب VIF
مقادير VIF(عامل افزايش واريانس) شاخصي براي بررسي همخطي بين متغيرهاي مستقل است در صورتيکه مقدار آن بالاتر از 10 باشد احتمال وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل وجود دارد. ميزان اين شاخص در بيشترين مقدار برابر با 16/1 ( براي متغير اهرم مالی) است.
آزمون فرضیهی دوم پژوهش
هدف از آزمون فرضیهی دوم پژوهش، بررسی رابطهی بین دقت پیشبینیسود در شرکت سرمایهپذیر با تغییرات حجم سرمایه گذاری در آن شرکت در دفاتر شرکت سرمایهگذار است.
اما فرضیهی آماری آزمون به صورت زیر قابل بیان است.
H0 : بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با تغییرات حجم سرمایهگذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایهگذار رابطه معناداری وجود ندارد.
H1 : بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با تغییرات حجم سرمایهگذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایهگذار رابطه معناداری وجود دارد.

اما با توجه به نتایج به دست آمده در جدول(4-8) از آن جایی که مقدار آماره t برای دقت پیشبینی سود برابر با 0.28- است. و این با توجه به نمودار(4-2) به معنای قبول H0 میباشد و از طرف دیگر همانطور که قبلا گفته شد فرض H0بر این بنا دارد که بین متغیر مستقل و وابسته رابطهی معناداری وجود ندارد. پس نتیجه میگیریم که بین دقت پیشبینی سود با تغييرات حجم رابطه معناداري وجود ندارد. این به این معناست که به موازات افزایش(کاهش)دقت پیشبینی سود، تغییری درحجم سرمایهگذاری ایجاد نمیشود. بنابراین فرضیهی دوم پژوهش مبنی بر این که بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با تغییرات حجم سرمایهگذاری در آن شرکت در دفاتر شرکت سرمایهگذار رابطهی معنا داری وجود دارد- رد میگردد .
ولی نمیتوان به طور قطع اعلام کرد که این مخالف مبانی نظری است. اما نتیجه پژوهش حاضر مخالف با اکثریت مبانی نظری در این رابطه میباشد. در این مبحث دو دیدگاه وجود دارد.
از یک دیدگاه به موازات افزایش (کاهش)دقت پیش بینی سود حجم سرمایه گذاری نیز تغییر پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال جهانخانی و صفاریان (1382)به بررسی واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سـود بـرآوردي هـر سـهم در بـورس اوراق بهادار تهران پرداختند و دریافتند که سود برآوردي انتشار یافته هر سـهم داراي محتـواي اطلاعـاتی بـوده و باعـث تغییـر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شـده اسـت و یا خدادادی و جان جاني( 1389) واکنش سرمایه گذاران به پیش بیني سود جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نمونه متشکل از 280 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال های 1379 تا 1385، را بررسی نمودند. نتایج حاکی از آن بود که سرمایه گذاران تا حدی به پیش بینی سود واکنش درست نشان داده اند (البته نه به اندازه ی جریانات نقدی). به این معنی که در سال بعد از پیش بینی، تقاضا برای سهام شرکت هایی که سودی مازاد بر سود پیش بینی شده کسب کرده اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها شده است. در نتیجه بازده این شرکت ها افزایش یافته است . و یا گودمن و همکاران (2013) به بررسی رابطه بین کیفیت پیش بینی سود و تصمیمگیری های سرمایه گذاری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رابطه معنا داری بین کیفیت پیش بینی و تصمیم گیریهای مختص تحصیل سهام و هزینههای سرمایه وجود دارد و کیفیت پیش بینی سود می تواند مبنایی برای پی بردن به کیفیت بودجه بندی سرمایه ای مدیریت باشد. فرث( 1998)، طی تحقیقی به رابطه ی سود پیش بینی شده و ارزشیابی شرکت ها پی بـرد و متوجه شد سود پیش بینی شده حاوی اطلاعـات مهمـی دربـاره ی ارزش شـرکت هـای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار است و نقشی بسیار مهم تر از سایر روشها و ابزارهای علامت دهی از جمله درصد مالکیت محفوظ برای سهامداران اصلی شرکت دارد.
اما از دیدگاهی دیگر رابطه ای بین دقت پیش بینی و تغییرات حجم سرمایه گذاری وجود ندارد . به عنوان مثال: سعید فتحی و شریفه معتمدی (1391) در بررسی تحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر انحراف پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای مستقل پژوهش (حجم معاملات و ترکیب سهامداران) رابطه‌ی معنی‌داری با انحراف پیش‌بینی سود سهام شرکت‌های مورد مطالعه ندارند.
در ادامه نتایج آزمون پژوهش همانند تفسیر رابطه ی بین متغیر مستقل و وابسته می توان رابطه ی بین متغیروابسته با متغیرهای کنترل را نیز به این ترتیب تفسیر نمود که :
مقدار آماره t براي اندازه شرکت برابر با 70/0 (بي معني)، براي اهرم برابر با 19/1- (بي معني), براي رشد شرکت برابر با 07/2- (معنادار و منفي) و براي کيو-توبين برابر با 85/2- (معنادار و منفي) است مقدار آماره t براي عرض از مبدا برابر با 48/0- است که در سطح اطمينان 95 درصد در ناحيه عدم رد فرض صفر قرار دارد يعني عرض از مبدا معنادار نيست.
برازش مدل سوم پژوهش
فرضیه سوم: بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایه پذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود رابطه معنا داری وجود دارد.
(‏45)

در ادامه بحث اعتبار سنجی مدل برای اجرای روشهای آماری و محاسبهی آمارهی آزمون مناسب و استنتاج منطقی در باره این فرضیه، مهمترین عمل قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب است.
انتخاب مدل مناسب
همانگونه که پيشتر گفته شد ابتدا مدل مناسب را ازميان مدلهای، ادغام شده، مدل با اثرات ثابت و يا مدل با اثرات تصادفي انتخاب ميگردد نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب در جدول زير ارايه شده است:
جدول‏49- نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب
مدلها
آزمون چاو يا ليمر
آزمون هاسمن
نتيجه

آزمون اثرات
مقدار
درجه آزادي
مقدار احتمال
مقدار کاي -دو
درجه آزادي
مقدار احتمال

مدل سوم
مقدار F
1.22
(119.451)
0.081مدل بدون اثرات

مقدار کاي – دو
160.35
119
0.007

منبع: یافته های تحقیق
مقادير احتمال آزمون چاو در مدل بیشتر از 05/0 است بنابراين مدلهاي مورد استفاده داراي اثرات جداگانه‌اي براي شركتها نیست و مدل ادغام شده مناسب است. پس آزمون هاسمن اجرا نمیگردد.
تشخيص همساني واريانس
نمودارهاي باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده حاوي اطلاعات بسيار مهمي است از جمله اينکه نداشتن الگوي منظم درپراکندگي اين نقاط ميتواند مويد همساني واريانس که يکي از پيش فرضهاي مدلبندي رگرسيوني است، ميباشد. در نمودار زير به اين نکته توجه شده است و تقريبا پراکندگي دراين نمودار تصادفي بوده و الگومند نيست.

نمودار-‏43- نمودار پراکندگی – فرضیه ی شماره 3- متغیر وابسته: لگاریتم بازده سهام
اما مدل برازش شده به صورت زیر میباشد: (که ضرایب متغیرها از جدول(4-10) در آن قرار گرفت:
(‏46)

جدول‏410- برآورد مدل پانل برای فرضیه ی سوم
پارامترها
مقدار ضرايب
مقدار t
مقدار احتمال
نتيجه
VIF
مقدار ثابت
3.932
11.13
0.000
معنادار و مثبت

دقت پیش بینی
0.0003
3.14
0.002
معنادار و مثبت
1.10
اندازه شرکت
0.026
2.17
0.030
معنادار و مثبت
1.12
اهرم مالی
0.109-
1.27-
0.203
بي معني
1.16
رشد شرکت
0.0027
5.15
0.000
معنادار و مثبت
1.04
کيو-توبين
0.212
7.47
0.000
معنادار و مثبت
1.13
مقدار F
24.82
مقدار احتمال F
0.000
ضريب تعيين
0.18
دوربين واتسون
1.86
منبع : یافته های تحقیق
معناداری کل مدل
H0 : مدل معناداری وجود ندارد.
H1 : مدل معناداری وجود دارد.
در جدول بالا مدل بدون اثرات برآورد شده است مقدار احتمال معني‌داري F برابر با 000/0 است. اين مقدار کمتر از 05/0 است بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان 95 ‌درصد رد مي‌شود يعني در سطح اطمينان 95 درصد مدل معني داري وجود دارد.
ضریب تعیین
ميزان ضريب تعيين برابر با 18/0 است يعني در حدود 18 درصد از تغييرات بازده سهام توسط دقت پیش بینی و متغیرهای کنترل بيان ميگردد.
آزمون دوربین-واتسون
با توجه به جدول(4-10) مقدار آماره دوربين واتسون برابر با 1.86 است .و از آنجا که اگر اين آماره براي مدلي در اطراف 2 برآورد گردد نشان دهنده عدم وجود خود همبستگي در مدل مي باشد. پس استقلال باقیمانده های این مدل نیز تایید می گردد.
ضریب VIF
مقاديرVIF (عامل افزايش واريانس) شاخصي براي بررسي همخطي بين متغيرهاي مستقل است در صورتيکه مقدار آن بالاتر از 10 باشد احتمال وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل وجود دارد. ميزان اين شاخص در بيشترين مقدار برابر با 16/1 ( براي متغير اهرم مالی) است. مدل مورد استفاده مدل با اثرات ثابت بوده و ميزان ضريب تعيين برابر با با 18/0 است.
آزمون فرضیهی سوم پژوهش
هدف از آزمون فرضیه ی سوم پژوهش، بررسی رابطه ی بین دقت پیش بینیسود در شرکت سرمایهپذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود می باشد.
اما فرضیه ی آماری آزمون به صورت زیر قابل بیان است.
H0 : بین دقت پیشبینیسود در شرکت سرمایه پذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود رابطه معنا داری وجود ندارد.
H1 : بین دقت پیشبینیسود در شرکت سرمایه پذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود رابطه معنا داری وجود دارد.

اما با توجه به نتایج به دست آمده در جدول(4-10) از آن جایی که مقدار آماره t برای دقت پیش بینی سود برابر با 3.14 است.و این با توجه به نمودار(4-2)به معنای ردH0 می باشد و از طرف دیگرهمانطور که قبلا گفته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره رشد شرکت، اندازه شرکت، اهرم مالی، آزمون فرضیه Next Entries پایان نامه رایگان درباره بازده سهام، اثرات ثابت، دقت پیش بینی سود، متغیر مستقل