پایان نامه رایگان درباره بازده سهام، اثرات ثابت، دقت پیش بینی سود، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

شد فرض H0 بر این بنا دارد که بین متغیر مستقل و وابسته رابطهی معناداری وجود ندارد. پس نتیجه می گیریم که بین دقت پیش بینی سود با بازده سهام (لگاریتم بازده سهام) رابطه معناداري وجود دارد. و چون علامت آن مثبت است پس به این معناست که به موازات افزایش (کاهش) دقت پیش بینی سود ،بازده سهام نیز افزایش (کاهش ) می یابد .بنابراین فرضیه ی سوم پژوهش –مبنی بر این بین دقت پیشبینیسود در شرکت سرمایه پذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود رابطه معنا داری وجود دارد، قابل قبول می باشد.
ولی با توجه به اکثریت پژوهش های قبلی موافق مبانی نظری است. همانطور که خدادادی و جان جاني(1389) واکنش سرمایه گذاران به پیش بیني سود جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نمونه متشکل از 280 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال های 1379 تا 1385، را بررسی نمودند .نتایج حاکی از آن بود که سرمایه گذاران تا حدی به پیش بینی سود واکنش درست نشان داده اند (البته نه به اندازه ی جریانات نقدی). به این معنی که در سال بعد از پیش بینی، تقاضا برای سهام شرکت هایی که سودی مازاد بر سود پیش بینی شده کسب کردهاند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها شده است. در نتیجه بازده این شرکتها افزایش یافته و توانسته اند بازده مازاد بر میانگین بازده بازار را کسب کنند. در مقابل شرکت های با سود تحقق یافته کمتر از سود پیش بینی شده، بازده کمتر از میانگین بازده بازار داشته اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران تا حد بسیار زیادی به پیش بینی جریان نقدی واکنش درست نشان داده و جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی مبنای بهتری برای تصمیم گیری است. طالب نیا و حسین پور تابستان (1389) این دو برای بررسي مقایسه ای کاهش خطای پیش بیني سودهرسهم و سودتقسیمی هرسهم در ارتباط با بازده سهام شرکتها پرداختند و نتیجه گرفتند که هرقدر خطای سودهرسهم کاهش پیدا نماید بازده سهام افزایش یافته و همین طور کاهش سودتقسیمی هرسهم نیز با افزایش بازده سهام همراه خواهد بود و درک مدیران شرکتها و تصمیمگیرندگان باید در پیشبیني سود به موضوع خطای ناشي از پیشبیني توجه کامل نمایند که مقدار کم یا زیاد آن در بازده شرکتها تاثیر دارد و این موضوع را بایددر سیاستهای مالي شرکت در نظر بگیرندو یا ونکانی و فیرث (2005) نیز با انتخاب 175 شرکت از 468 شرکت که طـی سـالهـای 1991-1993در بورس اوراق بهادار تایلند به ثبت رسیده بودند به مطالعـهی رابطـهی دقت پیش بینی سود و بازده اولیه ی سهام شرکتهای جدیدالورود پرداختند و دریافتنـد که بین خطای پیش بینی سود و بازده اولیه ی سهام رابطـهی مثبـت و معنـی دار وجـود دارد
در ادامه نتایج آزمون پژوهش همانند تفسیر رابطهی بین متغیر مستقل و وابسته میتوان رابطهی بین متغیر وابسته با متغیرهای کنترل را نیز به این ترتیب تفسیر نمود که :
مقدار آماره t براي اندازه شرکت برابر با 17/2 (معنادار و مثبت)، براي اهرم برابر با 27/1- (بيمعني)، براي رشد شرکت برابر با 15/5 (معنادار و مثبت) و براي کيو-توبين برابر با 47/7 (معنادار و مثبت) است مقدار آماره t براي عرض از مبدا برابر با 13/11 است که در سطح اطمينان 95 درصد در ناحيه رد فرض صفر قرار دارد يعني عرض از مبدا معنادار است.
برازش مدل چهارم پژوهش
فرضیه چهارم: بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده عملیاتی آن شرکت رابطه معنا داری وجود دارد.
(‏47)

در ادامه بحث اعتبار سنجی مدل برای اجرای روش های آماری و محاسبه ی آماره ی آزمون مناسب و استنتاج منطقی در باره این فرضیه ،مهمترین عمل قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب است.
انتخاب مدل مناسب
همانگونه که پيشتر گفته شد ابتدا مدل مناسب را از ميان مدلهای، ادغام شده, مدل با اثرات ثابت و يا مدل با اثرات تصادفي انتخاب ميگردد نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب در جدول زير ارايه شده است:

جدول‏411- نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب
مدلها
آزمون چاو يا ليمر
آزمون هاسمن
نتيجه

آزمون اثرات
مقدار
درجه آزادي
مقدار احتمال
مقدار کاي -دو
درجه آزادي
مقدار احتمال

مدل چهارم
مقدار F
4.87
(119.456)
0.000
51.10
5
0.000
مدل با اثرات ثابت

مقدار کاي – دو
476.52
119
0.000

منبع: یافته های تحقیق
مقادير احتمال آزمون چاو در این مدل كمتر از 05/0 است بنابراين مدل هاي مورد استفاده داراي اثرات جداگانه‌اي براي شركتها هستند.
مقدار احتمال براي آزمون هاسمن در این مدل کمتر از 05/0 است بنابراين مدل مورد استفاده مدل با اثرات ثابت است در ادامه از اين مدل براي بررسي فرضيات استفاده گرديده است.
تشخيص همساني واريانس
نمودارهاي باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده حاوي اطلاعات بسيار مهمي است از جمله اينکه نداشتن الگوي منظم در پراکندگي اين نقاط ميتواند مويد همساني واريانس که يکي از پيش فرضهاي مدلبندي رگرسيوني است، مي باشد. در نمودار زير به اين نکته توجه شده است و تقريبا پراکندگي در اين نمودار تصادفي بوده و الگومند نيست.

نمودار‏44- نمودار پراکندگی- فرضیه ی شماره 4- متغیر وابسته: بازده عملیاتی
و اما مدل برازش شده به صورت زیر می باشد: (که ضرایب متغیرها از جدول(4-12) در آن قرار گرفت.
(‏48)

جدول ‏412- برآورد مدل پانل برای فرضیه ی چهارم
پارامترها
مقدار ضرايب
مقدار t
مقدار احتمال
نتيجه
VIF
مقدار ثابت
0.267-
0.86-
0.392
بي معني

دقت پیش بینی
0.0001
4.23
0.000
معنادار و مثبت
1.10
اندازه شرکت
0.015
1.38
0.169
بي معني
1.12
اهرم مالی
0.144-
4.81-
0.000
معنادار و منفي
1.16
رشد شرکت
0.0006
5.71
0.000
معنادار و مثبت
1.04
کيو-توبين
0.050
6.80
0.000
معنادار و مثبت
1.13
مقدار F
12.48
مقدار احتمال F
0.000
ضريب تعيين
0.77
دوربين واتسون
1.99
منبع: یافته های تحقیق
معناداری کل مدل
H0 : مدل معنا داری وجود ندارد.
H1 : مدل معنا داری وجود دارد.
در جدول(4-12) مدل بدون اثرات برآورد شده است مقدار احتمال معني‌داري F برابر با 000/0 است. اين مقدار کمتر از 05/0 است بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان 95 ‌درصد رد مي‌شود يعني در سطح اطمينان 95 درصد مدل معني داري وجود دارد.
آزمون دوربین-واتسون
با توجه به جدول(4-12) مقدار آماره دوربين واتسون برابر با 1.99 است و از آنجا که اگر اين آماره براي مدلي در اطراف 2 برآورد گردد نشان دهنده عدم وجود خود همبستگي در مدل مي باشد. پس استقلال باقیماندههای این مدل نیز تایید می گردد.
ضریب VIF
مقادير VIF (عامل افزايش واريانس) شاخصي براي بررسي همخطي بين متغيرهاي مستقل است در صورتيکه مقدار آن بالاتر از 10 باشد احتمال وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل وجود دارد. ميزان اين شاخص در بيشترين مقدار برابر با 16/1 ( براي متغير اهرم مالی) است.
آزمون فرضیهی چهارم پژوهش
هدف از آزمون فرضیه ی چهارم پژوهش ، بررسی رابطه ی بین دقت پیش بینی سود در شرکت سرمایه پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت می باشد اما فرضیه ی آماری آزمون به صورت زیر قابل بیان است.
H0 : بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده عملیاتی آن شرکت رابطه معنا داری وجود ندارد.
H1 : بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده عملیاتی آن شرکت رابطه معنا داری وجود دارد.

اما با توجه به نتایج به دست آمده در جدول(4-12) از آن جایی که مقدار آماره t برای دقت پیش بینی سود برابر با 4.23 است و این با توجه به نمودار(4-2)به معنای رد H0میباشد. از طرف دیگر همانطور که قبلا گفته شد فرض H0 بر این بنا دارد که بین متغیر مستقل و وابسته رابطهی معناداری وجود ندارد. پس نتیجه میگیریم که بین دقت پیشبینی سود با بازده عملیاتی شرکت سرمایه پذیر رابطه معناداري وجود دارد و به دلیل مثبت بودن علامت آن رابطه ی مستقیمی بین دقت پیش بینی سود با بازده عملیاتی وجوددارد به بیان دیگر می توان گفت با افزایش (کاهش) دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر بازده عملیاتی آن شرکت نیز افزایش (کاهش) می یابد. و این نتیجه موافق مبانی نظری می باشد.
کردسـتانی و بـاقري (1388 ) با استفاده از دو روش مقطعی و تلفیقی به بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و نقدي بـا خطـاي پـیش بینـی سـود پرداختند. نتایج روش مقطعی نشان دهنده رابطه منفی بین خطاي پیش بینی سود و درصد تغییر در ارزش افزوده اقتصـادي است همچنین یک رابطه منفی بین خطاي پیش بینی سود و سود عملیاتی به دست آمد.
نکته قابل توجه اینکه با توجه به این سخن رابطه معکوس و محکمی بین دقـت پیش بینی مدیریت و خطاي پیشبینی مدیریت وجوددارد(ویویان،2009). بنابراین می توان گفت که هرجا متغیری با دقت پیش بینی رابطه ی مثبت داشت یعنی با خطای پیش بینی رابطه ی منفی دارد و برعکس.
برازش مدل پنجم
فرضیه پنجم: بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن طی سال رابطه معنا داری وجود دارد.
(‏49)

در ادامه بحث اعتبار سنجی مدل برای اجرای روش های آماری و محاسبهی آماره ی آزمون مناسب و استنتاج منطقی در باره این فرضیه،مهمترین عمل قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب است.
انتخاب مدل مناسب
همانگونه که پيشتر گفته شد ابتدا مدل مناسب را از ميان مدلهای، ادغام شد، مدل با اثرات ثابت و يا مدل با اثرات تصادفي انتخاب ميگردد نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب در جدول زير ارايه شده است:
جدول‏413- نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب
مدلها
آزمون چاو يا ليمر
آزمون هاسمن
نتيجه

آزمون اثرات
مقدار
درجه آزادي
مقدار احتمال
مقدار کاي -دو
درجه آزادي
مقدار احتمال

مدل پنجم
مقدار F
2.58
(119.451)
0.000
24.74
5
0.000
مدل با اثرات ثابت

مقدار کاي – دو
298.81
119
0.000

منبع: یافته های تحقیق
مقادير احتمال آزمون چاو در این مدل كمتر از 05/0 است بنابراين مدل مورد استفاده داراي اثرات جداگانه‌اي براي شركتها هستند.
مقدار احتمال براي آزمون هاسمن در این مدل کمتر از 05/0 است بنابراين مدل مورد استفاده مدل با اثرات ثابت است در ادامه از اين مدل براي بررسي فرضيات استفاده گرديده است.
تشخيص همساني واريانس
نمودارهاي باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده حاوي اطلاعات بسيار مهمي است از جمله اينکه نداشتن الگوي منظم در پراکندگي اين نقاط ميتواند مويد همساني واريانس که يکي از پيشفرضهاي مدلبندي رگرسيوني است، ميباشد. در نمودار زير به اين نکته توجه شده است و تقريبا پراکندگي دراين نمودار تصادفي بوده و الگومند نيست.

نمودار‏45- نمودار پراکندگی- فرضیهی پنجم- متغیر وابسته: BV/MV

(‏410)

جدول‏414- برازش مدل پانل برای فرضیه ی پنجم
پارامترها
مقدار ضرايب
مقدار t
مقدار احتمال
نتيجه
VIF
مقدار ثابت
0.438
0.39
0.700
بي معني

دقت پیش بینی
0.0006
7.03
0.000
معنادار و مثبت
1.10
اندازه شرکت
0.038
0.95
0.345
بي معني
1.12
اهرم مالی
0.574-
5.25-
0.000
معنادار و منفي
1.16
رشد شرکت
0.0004-
0.92-
0.358
بي معني
1.04
کيو-توبين
0.347-
12.95-
0.000
معنادار و منفي
1.13
مقدار F
8.23
مقدار احتمال F
0.000
ضريب تعيين
0.69
دوربين واتسون
2.16
منبع: یافته های تحقیق
معناداری کل مدل
H0 : مدل معنا داری وجود ندارد.
H1 : مدل معنا داری وجود دارد.
در جدول (4-14) مدل با اثرات ثابت برآورد شده است مقدار احتمال معني‌داري F برابر با 000/0 است. اين مقدار کمتر از 05/0 است بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان 95 ‌درصد رد مي‌شود يعني در سطح اطمينان 95 درصد مدل معني داري وجود دارد.
ضریب تعیین
ميزان ضريب تعيين برابر با 69/0 است يعني در حدود 69درصد از تغييرات نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار توسط متغيرهاي مستقل و کنترل بيان ميگردد. مقدار آماره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، اثرات ثابت، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش دفتری، ارزش بازار، آزمون فرضیه، دقت پیش بینی سود