پایان نامه رایگان درباره بازار سهام، کارایی بازار سهام، رگرسیون، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

دوربین واتسن به شرح جدول شماره 4-9 خلاصه شده است:
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی
رابطه
دوربین واتسون
عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها و کارايی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت
1/59
به‌طوری‌که در جدول شماره 4-9 آورده شده است ملاحظه می‌شود که:
مقدار آماره دوربین- واتسون برای رابطه ریاضی برآوردی یعنی رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها و کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت 59/1 محاسبه شده است. با توجه به اينكه مقدار یادشده در فاصله 5/1 و 5/2 قرار دارد بنابراين فرض H0 مبني بر فقدان خودهمبستگی بین خطاها پذیرفته‌شده است.
ج) بررسی نرمال بودن توزیع خطاها:
یکی دیگر از پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی مرکب این است که خطاهای معادله برآوردی رگرسیونی نیز همانند متغیرهای مستقل و تابعی از توزیع نرمال برخوردار باشند.
بدین منظور در تحقيقات مشابه يا مرتبط، مشابه آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون كااسكوئر، آزمون کولموگروف – اسمیرونوف یا از مقایسه هیستوگرام توزیع خطاها با منحنی نرمال بهره جسته‌اند. در این تحقیق از مقایسه هیستوگرام توزیع خطاها با منحنی نرمال بهره جسته‌ایم. نتایج محاسبات در این مورد به شرح نمودار شماره 4-1 خلاصه شده است:

نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بازار سهام، عملکرد شرکت، کارایی بازار سهام، جامعه آماری Next Entries منبع پایان نامه درباره سرمایه در گردش، ساختار سرمایه، نسبت بدهی، حقوق صاحبان سهام