پایان نامه رایگان درباره بازار سهام، عملکرد شرکت، کارایی بازار سهام، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

در آن به صفر میل کردن ضرایب همبستگی حاکی از قابل‌اغماض بودن تأثیرات متقابل متغیرها و به تعبیری استقلال خطی متغیرهای مستقل بوده است.
5) همسان‌سازی داده‌ها: در مواردی که داده‌های مربوط به یک متغیر به‌صورت مطلق و بر مبنای ارزش ریالی تعریف‌شده بود، به‌منظور فراهم کردن قابلیت مقایسه ارزش‌های متعلق به زمان‌ها یا تلفیق داده‌های مربوط به سال‌های مختلف عملکردی از تعدیل داده‌ها به روش لگاریتمی یا در صورت امکان از تعدیل بر مبنای شاخص عمومی قیمت‌ها استفاده شده است.
6) استقلال باقی‌مانده‌ها: به‌منظور ارزیابی استقلال باقی‌مانده‌ها یا خطاهای در برآورد رابطه خطی مرکب بین متغیرهای وابسته و مستقل از آماره دوربین واتسون بهره گرفته شده است. ملاک استقلال خطاها قرار گرفتن این آماره در فاصله بین 1.5 تا 2.5 می‌باشد.
7) تعیین نوع تحلیل تابلویی: به‌منظور انتخاب از بین روش‌های ثابت یا غیرثابت و اثرات تصادفی یا غیر تصادفی از آزمون‌های چاو و هاسمن استفاده شده است .
ج) روش‌های تعیین ارتباط بین متغیرها:
پس از ارزیابی پیش‌فرض‌ها به شرح بند قبل، و درصورتی‌که این پیش‌فرض‌ها برقرار نبوده استفاده از روش‌های نرمال‌سازی، از رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یا تحلیل داده‌های تابلویی استفاده شده است. ضمناً به‌منظور اعتبارسنجی استفاده از این روش از تفسیر ضریب تعیین بهره گرفته شده که به یک میل کردن آن حاکی از قوی بودن رابطه خطی بین متغیرها بوده است.
د) با توجه به اینکه از نمونه‌گیری تصادفی استفاده خواهد شد برای تعمیم نتایج از آزمون خطی بودن ، معنی‌دار بودن پارامترهای برآوردی در رگرسیون از آزمون فیشر استفاده شده است .
2) سایر روش‌ها :
در این تحقیق از تحلیل محتوا جهت تحلیل ادبیات تحقیق استفاده شده است .

مدل تحقیق
در این بخش از روش تحقیق، مدل تحقیق به‌عنوان چارچوب کلی تعریف متغیرها، نحوه اندازه‌گیری، دسته‌بندی آن‌ها، رابطه بین متغیرها و نحوه برآورد این رابطه از دو بیان ریاضی و مفهومی استفاده شده است.
نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق

مدل ریاضی تحقیق
در این بیان با استفاده از نمادها و روابط ریاضی یا منطقی تعریف، اندازه‌گیری و ارتباط بین متغیرها تعریف‌شده است. رابطه کلی این تحقیق که به‌صورت یک مدل یک متغیره می‌باشد، به‌صورت زیر تعریف می‌شود :
R=f(X_۱,X_۲,X_۳,X_۴,X_۵,X_۶)
تعریف متغیرها و نحوه اندازهگیری آن‌ها
R: ریسک شرکت
: X_۱ عملکرد شرکت
X_۲: نوسانات سرمایه شرکت
X_۳ : کارایی بازار سهام شرکت
X_۴: کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت
X_۵: اندازه شرکت
X_۶: اهرم مالی

1- R : ریسک سیستماتیک (بتای حسابداری) با معادله زير محاسبه شده است (شارفمن و
فرناندو 2008):
که کوواریانس به بررسی و مقایسه تغییرات دو واریانس باهم می‌پردازد و واریانس پراکندگی را بررسی می‌کند که به‌صورت زیر محاسبه شده است: ( لازم به ذكر است كه براي اندازه گيري ريسك سيستماتيك، از اطلاعات مربوط به نرخ بازده سهام و پرتفوي بازار موجود در سازمان بورس استفاده شده است.)

2. X_۱ : عملکرد شرکت:
ابتدا عملکرد شرکت از طریق نسبت کیو توبین به‌صورت زیر محاسبه شده است (سعيدي ، علي و شيري قهي، اميري 1391):
X_۱ =
ارزش بازار سهام) + (ارزش دفتری کل بدهی ها

ارزش دفتری كل دارایی‌ها

3.

X_٢ : نوسانات سرمایه شرکت:براي محاسبه متغير نوسانات سرمایه شرکت از پژوهش مورليس (2001) پيروي كرده كه نحوه محاسبه آن از طريق فرمول زير مي‌باشد:

كه در آن:
= برابر است با نرخ رشد دارایی‌ها كه نحوه محاسبه آن به‌صورت زير مي‌باشد:

كه در آن:
= برابر است با مجموع دارایی‌ها در سال جاري
= برابر است با مجموع دارایی‌ها در سال ماقبل سال جاري
= برابر است با نرخ رشد فروش شرکت‌ها كه نحوه محاسبه آن به‌صورت زير مي‌باشد:

= برابر است با مبلغ فروش شركت در سال جاري.
= برابر است با مبلغ فروش شركت در سال ماقبل سال جاري.

4. X_۳ :کارایی بازار سهام شرکت :در این پژوهش کارایی بازار سهام شرکت از طریق نرخ رشد بازدهی بازار سهام محاسبه شده است.
و بازدهي بازار به صورت فرمول زير تعريف مي شود:
Rm= (I1-I0)/I0
که در آن:
Rm: بازده بازار
I1: شاخص قیمتی بازار سهام در سال t
I0:شاخص قیمتی بازارسهام در سال t-1

5.

X_۴: کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت:در این پژوهش کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت به‌صورت زیر محاسبه خواهد شد (کاگلایان و همکاران، 2013):
=X_۴
كه در آن :
= كارايي بازار سهام شركت
6. X_(۵ ) : اندازه شرکت: برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت (نیکراسو و شیراف، 2006).
7. X_۶ اهرم مالی: در این پژوهش برای محاسبه نسبت اهرم مالی از تحقیق گینر و ریورت (2006)، پیروی کرده و نسبت اهرم مالی () را به‌صورت زیر محاسبه شده است:
X_۶=
ارزش دفتری جمع کل بدهی‌ها

ارزش دفتری جمع کل دارایی‌ها

دسته‌بندی متغیرها
R = متغیر وابسته
X_۱ = متغیر مستقل
X_٢ = متغیر مستقل
X_۳= متغیر مستقل
X_۴= متغیر مستقل
X_۵= سایر متغیر مستقل
X_۶= سایر متغیر مستقل
رابطه بین متغیرها
در این تحقیق جهت به دست آوردن رابطه بین متغیرها از رابطه خطی مرکب زیر استفاده شده است:
X_۳+β_۴ X_۴+β_۵ X_۵+β_۶ X_۶ β_۳ +X_۲ β_۲ +X_۱ β_۱ R=α +
اندازه‌گیری رابطه
به‌طوری که گفته شد در این تحقیق به‌منظور برآورد رابطه بین متغیرها از روش‌های اقتصادسنجی، رگرسیون خطی مرکب استفاده شده است. بر مبنای داده‌های عملکردی 5 ساله در بازه زمانی بین 92-1388و به عبارتی 6 نمونه تصادفی وابسته مقادیر متغیرهای مستقل X_۳, X_۴, X_۵, X_۶,X_۲ X_۱,و متغیر وابسته Yتعیین شده با استفاده از روش تحلیل داده‌های تابلویی یا Data Panelپارامترهای α وβ1 تا β6 بهره گرفته شده است.

نرم‌افزارها
با عنایت به استفاده از سری های زمانی داده‌ها و به عبارتی 5 نمونه وابسته در گردآوری داده‌ها و لزوم به کارگیری تحلیل داده‌های تابلویی جهت انجام محاسبات و تحلیل های آماری از نرم افزار Eviews استفاده شده است. پیش از آن از نرم افزار Eexcel جهت پردازش اولیه داده‌ها و آماده سازی آن‌ها به‌عنوان متغیرهای تحقیق بهره گرفته شده است. بعلاوه از نرم افزار ره آورد نوین نیز برای بهره مندي از اطلاعات و داده‌های بورس استفاده شده است.

فصل چهارم:
یافته‌های تحقیق

مقدمه‏
در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها و نهایتاً روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها موردبحث قرار گرفت. در اين فصل داده‌هاي موردنیازی كه جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق جمع‌آوری‌شده، به‌عنوان منبعی براي تجزیه‌وتحلیل استفاده شده است. براي تجزیه‌وتحلیل اطلاعات گردآوری‌شده از روشهاي توصیفی و استقرایی آزمون فرضیه استفاده شده است. ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها، تحلیل روابط بین متغیرها و نهایتاً تعمیم‌یافته‌ها از نمونه تصادفی به جامعه آماری تنظیم شده است. پیش‌فرض‌های مورد ارزیابی به‌تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به‌منظور تعیین رابطه بین متغیرها موردبررسی قرارگرفته‌اند.
در این تحقیق به‌منظور داده‌پردازی اولیه از نرم‌افزار اکسل و در راستای توصیف یا تحلیل یافته‌ها از نرم‌افزارهای آماری SPSS و EVIEWS بهره گرفته شده است. در اين فصل ابتدا جدول آمار توصيفی متغيرهای تحقيق ارائه گرديده و پس‌ازآن آزمون فرضيات تحقيق ارائه گرديده است.
توصیف جامعه آماری
جامعه آماری مربوط به این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بوده است که شرایط زیر را دارا باشند:
1) سهام شرکت از سال 88 تا 92 در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده باشد.
2) نماد معاملاتي شرکت به تابلوي غیررسمی منتقل نشده باشد.
3) نماد معاملاتی شركت فعال و براي حداقل یک‌بار در سال معامله‌شده باشد.
4) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
5) اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
6) شرکت باید در گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
بر مبنای اطلاعات به‌دست‌آمده جامعه آماری تعریف‌شده محدود به مرزهای تعریف‌شده در بند قبل 150 شرکت با توزیع مندرج در جدول شماره 4-1 می‌باشد:
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری
ردیف
صنعت
جمع کل جامعه

تعداد
حجم نسبی
1
حمل‌ونقل انبارداری و ارتباطات
2
0.013
2
خودرو و قطعات
18
0.120
3
دستگاه‌های برقی
6
0.04
4
ذغالسنگ
1
0.006
5
رایانه
2
0.013
6
سیمان آهک گچ
11
0.073
7
شیمیایی
12
0.08
8
غذایی بجز قند وشکر
9
0.06
9
فرآورده های نفتی
2
0.013
10
فلزات اساسی
15
0.10
11
فنی و مهندسی
1
0.006
12
قند و شکر
4
0.026
13
کاشی و سرامیک
7
0.046
14
کانه های فلزی و غیر فلزی
16
0.160
15
لاستیک وپلاستیک
8
0.053
16
ماشین آلات و تجهیزات
11
0.073
17
منسوجات
4
0.026
18
مواد دارویی
21
0.14
جمــــع
150
100

توصیف نمونه آماری
نمونه آماری به روش تصادفی و مبتنی بر محاسبات انجام‌شده در ارتباط حجم نمونه به شرح مذکر در فصل سوم 110 شرکت از بین جامعه فوق‌الذکر انتخاب گردید. توزیع نمونه تصادفی به شرح جدول شماره 4-2 می‌باشد. متغیر های مالی این شرکت‌ها در یک بازه زمانی 5 ساله 1388 تا 1392 مورد مطالعه قرارگرفته و حجم نمونه تصادفی مشتمل بر 550 سال-شرکت تعیین شده است:
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری
ردیف
صنعت
نام شرکت‌ها
جمع کل جامعه

تعداد
حجم نسبی
1
حمل‌ونقل انبارداری و ارتباطات
حمل‌ونقل توکا
1
0.009
2
خودرو و قطعات
الکتریک خودرو شرق. ایران خودرو دیزل. پارس خودرو. چرخشگر. رادیاتور ایران. ریخته گری تراکتور. رینگ سازی مشهد. زامیاد. سازه پویش. سایپا آذین. فنرسازی خاور. گروه بهمن. لنت ترمز. محورخودرو. محورسازان. موتورسازان تراکتور. مهرکام پارس. نصیر ماشین. نیرو محرکه.
18
0.163
3
دستگاه‌های برقی
لامپ پارس شهاب. نیروترانس.
2
0.018
4
ذغالسنگ
ذغالسنگ نگین
1
0.009
5
رایانه
داده پردازی ایران. خدمات انفورماتیک
2
0.018
6
سیمان آهک گچ
سیمان ارومیه. سیمان خزر. سیمان دورود. سیمان شاهرود. سیمان شمال. سیمان صوفیان. سیمان قائن. سیمان مازندران
8
0.072
7
شیمیایی
پارس پامچال. پتروشیمی آبادان. پتروشیمی خارک. پتروشیمی شازند. تولی پرس. کربن ایران. لعابیران. معدنی املاح ایران. نیروکلر
9
0.081
8
غذایی بجز قند وشکر
بیسکویت گرجی. پگاه خراسان. دشت مرغاب. سالمین. کشت و صنعت پیاذر. لبنیات پاک. نوش مازندران
7
0.063
9
فرآورده های نفتی
نفت پارس
1
0.009
10
فلزات اساسی
آلومراد. صنعتی سپاهان. فولاد امیرکبیر کاشان. فولاد خوزستان. فولاد مبارکه اصفهان. فولادخراسان. کالسیمین. لوله و ماشین سازی. مس باهنر. ملی سرب و روی. ملی صنایع مس ایران. نورد آلومینیوم
11
0. 10
11
فنی و مهندسی
تکین کو
1
0.009
12
قند و شکر
قند اصفهان. قند نقش جهان.
2
0.018
13
کاشی و سرامیک
کاشی اصفهان. کاشی پارس
2
0.018
14
کانه های فلزی و غیر فلزی
باما. چرملو. گل گهر. معادن منگنز ایران. پشم شیشه ایران. خاک چینی ایران. سایپا شیشه. سرامیک اردکان. شیشه دارویی رازی. شیشه و گاز. فرآورده های نسوز اذر
11
0.10
ادامه جدول (4-2): توزیع نمونه آماری
15
لاستیک وپلاستیک
پلاسکوکار سایپا. درخشان تهران. صنعتی بارز. لاستیک سهند.
4
0.036
16
ماشین آلات و تجهیزات
آبسال. پارس خزر. تکنوتار.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، رگرسیون خطی، سرمایه فکری، ارزش بازار Next Entries پایان نامه رایگان درباره بازار سهام، کارایی بازار سهام، عملکرد شرکت، انحراف معیار