پایان نامه رایگان درباره بازار سرمایه، کیفیت افشا، بازده سهام، ریسک سیستماتیک

دانلود پایان نامه ارشد

و ربانی،1390).
در ايران نيز پژوهشهاي انجام شده بيانگر اين هستند كـه بـين تغييـرات غيرمنتظـره سـود و تغييرات غيرعادي بازده سهام رابطه مثبت معنـاداري وجـود دارد. از سـوي ديگـر بـين آنتروپي اقلام ترازنامه و صورت حساب سود و زيان و تغييرات قيمت سهام رابطه معناداري وجود دارد بنابراين ملاحظه ميشود، متغيرهاي حسابداري از جمله سود تقسـيمي، جريـانهـاي نقـدي، درجه اهرم مالي، ارزش بازار شركت و تغييرات غيرمنتظره سـود داراي محتـواي اطلاعـاتي بوده و به واكنش بازار منجر ميشوند. خريد سهام شركتهاي جديدالورود، نسبت به ساير شركتها فرآيندي مخاطره آميز است؛ زيرا به دليل عدم سابقهي معاملاتي، اطلاعات تاريخي مربوط به آنها اندك اسـت . از سوي ديگر عدم تقارن اطلاعاتي ميان مديران و سرمايه گذاران بـالقوه، مهـمتـرين مسـئلههاي اسـت كـه سـرمايه گـذاران در مـورد ايـن شـركتهـا بـا آن مواجـهانـد. در چنـين شـرايطي شركتهاي جديدالورود اطلاعاتي به بازار ارايه ميكنند كه بر مبناي آنها سهام قيمت يابي ميشود. شواهد تجربي نشان دادهاند، سرمايه گذاران به اطلاعاتي نظيـر پـيشبينـي سـود هـر سهم اتكا كرده و در قيمت گذاري سهام از آن استفاده ميكنند. اين پـيشبينـي بيـانگر انتظارات مديريت در مورد رويدادهاي آتي است كه ممكن است به وقوع بپيوندند. بنابراين دقــت ايــن پیشبینی بــراي ســرمايه گــذاران حــائزاهميــت اســت؛ زيــرا تصميم گيــري سرمايه گذاران (در مورد خريد، فروش و يا نگهداري سهام) بر مبناي ايـن اطلاعـات اسـت. بنابراين خطاي پيشبيني سود عامل مهمي در عملكرد بازار ثانويه است. گفتني است در ايران «عرضه اوليه اوراق بهادار» با مفهوم رايج در كشورهاي ديگر يكـي نيست؛ زيرا در كشورهاي ديگر منظور از «عرضه اوليه اوراق بهادار» سهام جديدي اسـت كه در بازار اوليه عرضه ميشود. اما در ايران بـازار اوليـه كـارا نبـوده واز مقـررات خاصـي پيروي نميكند(کردستانی و آشتاب، 1388).
آقای فرث در سال 1998 با مطالعه بر روی 716 شرکت جدیدالورود به بورس نیوزلند طی سالهای 1977- 1992 ارتباط بین سود پیشبینی شده و ارزش شرکت و بازده غیرعادی سهام این نوع شرکتها را در مقطع عرضه اولیه بررسی کرد و به این نتیجه رسید که پیشبینیهای سود در ارتباط با ارزش شرکتهای دارای عرضه عمومی اولیه سهام بوده و از سایر ابزارهایی همچون سود انباشته موثرتر هستند و بین خطای پیشبینی سود و بازده غیرعادی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
ریسک
زیان بالقوه قابل اندازهگیري یک سرمایهگذاري را ریسک مینامند. در فرهنگ و بستر، ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده و تعریف مالی و مقداري ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاري میباشد. در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آمده است: «ریسک عبارت است از هر چیزي که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید میکند.» وستون و بریگام35 در تعریف ریسک یک دارایی مینویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیکلز36» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم میکند. وي معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را دربر میگیرد. در حالیکه ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر میگیرد و شامل احتمال سود نمیشود، مانند احتمال وقوع سیل. هر نوع سرمایهگذاي با عدم اطمینانهایی مواجه میگردد که بازده سرمایهگذاري را در آینده مخاطره آمیز میسازد. ریسک یک دارایی سرمایهاي بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارائی کمتر از بازده مورد انتظار است. بنابراین ریسک عبارت است از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیشبینی شده و یا میتوان گفت ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.
وستون بریگام، ریسک یک دارائی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی ناشی از دارائی میداند. بنابراین با معیار پراکندگی بازده دارایی، ریسک را میتوان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود. پس میتوان پراکندگی بازدههاي ممکنه از بازده مورد انتظار را با واریانس محاسبه و بهعنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود. بهطور کلی با اندازهگیري بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار میتوان ریسک را بهوسیله روشهاي آماري نظیر واریانس، نیمه واریانس شیب خط رگرسیون و واریانس مقادیر باقیمانده رگرسیون بدست آورد.
در کاهش ریسک نکته قابل ذکر این است که چگونه ریسک را کم کنیم و آیا ریسک قابل کاهش هست یا خیر؟ طبق تئوري پورتفولیو بخشی از ریسک را میتوان از طریق تنوع گرایی حذف نمود و مزیت پورتفولیو نیز در کاهش ریسک سرمایه گذاري میباشد. با در نظر گرفتن مزایاي ناشی از تنوع گرایی، متاسفانه نمیتوان کل ریسک سرمایهگذاري را از بین برد، به این دلیل که اوراق بهادار داراي ریسک سیتماتیک میباشند، (ریسکی که نمیتوان از طریق تنوع گرایی حذف نمود. (در حالت کلی دو نوع ریسک وجود دارد:
1.ریسک سیستماتیک (بتا)؛
2.ریسک غیر سیستماتیک.
بنابراین: ریسک غیرسیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل(مدیریت آموزش بورس،1390)37.
انواع ریسک
انواع ریسک را به سه دسته کلی به شرح زیر تقسیم نمودند:
1- ریسک مالی: احتمال زیانهایی است که از ساختار مالی شرکت ناشی شده و با استفاده از اهرم مالی و اندازه شرکت تعیین میشود ؛
2- ریسک تجاري: ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب وکار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص است؛
3- ریسک سیستماتیک: بتا نشان دهندهي حساسیت نوسانات بازده اوراق بهـادار در ازاي نوسـانات بـازده پرتفوي بازار بوده و از حاصل تقسیم کواریانس بازده اوراق بهادار(داراییهاي ریسکی) با بازده پرتفوي بازار بر واریانس بازده پرتفوي بهدست میآید(مشکی و ربانی،1390).
ضریب بتا اصل تنوع بخشیدن بـه داراییهاي سرمایهاي موجب میشود کـه در تئـوري سرمایهگذاري براي سهام یک معیار مهم ریسک مطرح شـود که آن را بتا مینامند. ضریب بتا تغییرات بازدهی یک سرمایهگذاري را در رابطه با تغییرات بازدهی پرتفوي بازار مورد سنجش قرار میدهد و در حقیقت تعیین میکند که بـه ازاء هر یـک درصد تغییـر در شـاخص بـازار چنـد درصد تغییر در بازدهی سرمایهگذاري مورد نظر پـیش میآید. بتاي یـک سـهم معیار بسیار مهمی اسـت کـه هنگام اسـتقرا و انجام تحقیقات تجربی، با سودمندي اطلاعات موجود در صورتهاي مالی مـرتبط مـیشـود (خواجه محمود،1390).
ریسک و افشای اطلاعات
بهطور کلی امر افشاي اطلاعات و کیفیت ایـن افشا، یکی از مهمترین عواملی است که میتواند بـر ارزش شـرکت از طریـق کاهش ریسک اطلاعاتی تاثیر گذار باشد. ایزلی و اوهارا(2004) این جریان منابع نظري را به منظور تمایز بین کمیت و کیفیت افشا توسـعه دادهانـد. این دو نشان دادهاند که افزایش کمیت و یا کیفیت افشا باعث افزایش مقبولیت شرکت در بازار سرمایه از طریـق ریسک پـایینتر اطلاعاتی مـیشود. یکی از مشکلات مطالعه در خصوص افشاي شرکتی، اندازهگیري کیفیت افشا و ویژگیهاي آن است(خواجه محمود،1390).
ریسک و پیشبینی سود
پیشبینی سود مدیریت اطلاعاتی را به صورت داوطلبانه به بازار ارائه مینماید و کیفیت چنین اطلاعاتی این امکان را میدهد تا نسبت به ایجاد بینش در مورد رابطهی میان موارد افشای داوطلبانه با ارزش شرکتها اقدام نماییم. سرمایهگذاران دوست دارند بدانندکه آیا میتوانند به اطلاعات منتشر شده از سوی مسئولین شرکت اطمینان کنند یا خیر. درحالی که حسابرسیهای مستقل تا حدی موجب کاهش برخی از نگرانیها در مورد کیفیت صورتهای مالی میشوند، اما توانایی تعیین کیفیت اطلاعات حسابرسی نشده مالی توسط سرمایهگذاران امر جندان بارزی محسوب نمیشود(همان منبع).
چارچوب مربوط به هیرست و همکاران38(2008) مبتنی بر این اصل است که نتایج ناشی از پیشبینی سود مدیریت تابعی از موارد پیشین و ویژگیهای پیشبینی میباشد. این محققین خاطر نشان میکنند که مطالب زیادی را میتوان از طریق تعامل میان این دو تبیین نمود. هیرست وهمکاران اطلاعات تاریخی را به صورت محیط و روندهای خاص شرکت توصیف میکنند که برتصمیم مدیریت مبنی بر صدور پیشبینی تاثیرگذار میباشد و درعین حال به ویژگیهای پیشبینی به عنوان خصوصیات پیشبینی تاثیر روندهای خاص شرکت توصیف میکنند که بر تصمیم مدیریت مبنی بر صدور پیشبینی به عنوان خصوصیات پیشبینی مدیریت و نتایج پیشبینی را به صورت تاثیرات ناشی از آن نگاه میکنند(همان منبع).
براساس مطالب فوق، انتظار میرود شرکتهایی که دارای سیاست افشای پیشبینی سود میباشند در مقایسه با سایر شرکتها از بازده سهام بیشتر و ریسک کمتری برخودار باشند و این به دلیل اطمینان بیشتر بازار سرمایه به این شرکتهاست. همچنین براساس این انتظار به نظر میرسد نوسانات یا تغییرات در پیشبینی سود در طول سال مالی، بر روی بازدهی و ریسک شرکت تاثیرگذار باشد. شواهد تجربی نشان میدهد که شرکتها سیاستهای متفاوتی را در پیشبینی سود منتشر شده و فراوانی این پیشبینیها اتخاذ میکنند (همان منبع).
شواهد تجربی نشان میدهد که شرکتها سیاستهاي متفاوتی را در پیشبینی سود منتشر شده و فراوانی این پـیشبینـیها اتخـاذ میکنند براي مثال، روگز39 و اسـتاکن(2005) دریافتند که در طول سالهاي 1997 تا 2000، بهطور متوسط 63 درصد از شرکتهاي نمونه آماري، تنها یک بار اقـدام بـه انتشار پیشبینی نموده اند و تنها یـک درصد از این شرکتها در کل سالهاي تحقیـق، سود پیشبینی شده داشتهاند. فراوانی پیشبینی، ممکن است تحت تـاثیر عوامـل محیطی قرار بگیرد. گراهام و همکاران40(2009) نشان دادند شرکتهایی که با احتمال بیشتري به سود مورد انتظار و از پـیش تعیـینشده دست مییابنـد، فراوانی پیشبینی سود بیشتري دارنـد. تعدد پیشبینی سود ناشی از تجدیدنظر مدیران در پیشبینیهاي قبلی است و باعث میشود که مدیران اطلاعات و دادههایی را که به تازگی در خصوص عملکرد آتی شرکت به دست آوردهاند به سرمایه گذاران منعکس کنند. از این جهـت، فراوانی پیشبینی، هم محتواي اطلاعاتی و هم به موقع بودن اطلاعات را تامین میکند و در نتیجه بر واکنش سرمایهگذاران به پیشبینیهاي منتشر شده تاثیرگذار است و محرکی براي تصمیمات سرمایه گذاري آنان محسوب میشود(همان منبع).
ایزلی41 و اوهارا (2004) ثابت کردند که شرکتها میتوانند از طریق بالا بردن دقت اطلاعـات منتشره بر هزینه سـرمایه خود تاثیرگذار باشند. آنها نشان دادنـد که بازار سرمایه به دقت اطلاعات واکنش نشـان میدهـد و شرکتهایی که اطلاعات دقیـقتـري ارائـه میکنند؛ منابع مالی را با هزینه کمتري در اختیار میگیرند. بر این اساس، انتظـار مـیرود دقت پیشبینی سود هر سهم که از طریق اختلاف بین سود هر سهم تحقق یافته و سود هر سهم پیشبینی شده اندازهگیري میشـود؛ بر واکنش سرمایه گذاران تاثیرگذار بوده و در نتیجه با ارزش و ریسک شرکت رابطه معناداري داشته باشد. ممکن است مدیران انگیزه هاي متفاوتی براي انتشار پیشبینی سود داشته باشند که این انگیـزهها بر اعتبار و قابلیـت اتکاي این اطلاعات تاثیرگذار اسـت، ولی تنها پیشبینیهاي معتبر به کاهش عدم اطمینان در خصوص دورنماي آتی شرکتها و تخصیص بهینه منابع در بازار سرمایه کمک میکند. شـواهد تجربی نشان میدهند کـه اعتبار پیش بینی سود بر نگرش سـرمایه گـذاران در خصوص اطلاعات منتشـر شده شرکتها تاثیرگذار اسـت(همان منبع).
در تحقیقی فورستر و همکاران تاثیر افشاي اختیاري پیش بینی سود مدیریت بر ارزیابی سرمایه گذاران از ریسک و ارزش شـرکت را بررسی نمودند. ایـن پژوهشگران ویژگیهاي پیش بینی سود را از جهات مختلفی مدنظر قرار داده و آزمون کردهاند. آنها دریافتند که یک رابطه معکوس و معنـادار بین انتشار پیشبینی سود مدیریت با ریسک اطلاعاتی شرکت وجود دارد. در تحقیـق فورستر و همکاران، ریسک شرکت از طریق معیارهاي مختلفی ماننـد ریسک غیرسیستماتیک، نوسان در بازده سهام، ضریب بتا و دامنه تفاوت در قیمتهاي پیشنهادي خرید و فروش سهام مورد توجه قرار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بازده مورد انتظار، سود حسابداری Next Entries پایان نامه رایگان درباره نسبت بدهی، ارزش بازار، اهرم مالی، صاحبان سهام