پایان نامه رایگان درباره بازاریابی، برنامه ریزی استراتژیک، مصرف کنندگان، شهرستان مریوان

دانلود پایان نامه ارشد

برنامه ریزی استراتژیک در هتل های اردن می پردازد. داده ها بر اساس بررسی پرسشنامه هتل های اردن در دو شهر ناملی پترا و عقبه به دست آمده اند. نتایج نشان می دهد که هتل های اردن با به کار بردن تعدادی از تکنیک های فرآیند برنامه ریزی استراتژیک خود را ملزم به آن می داند و ماهیت این التزام تحت تاثیر اندازه سازمان است و نه نوع مالکیت.
9- مشكيني، حيدري(1389) در مقاله اي با عنوان ارزيابي توسعه گردشگري شهر زنجان با استفاده از مدلSWOT با استفاده از روش پيمايش،مطالعات ميداني و تعيين نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدها به شيوه SWOT به ارائه راهبرد در جهت توسعه گردشگري منطقه زنجان رود پرداخته است. تجزيه و تحليل ها نشان مي دهد كه با توجه به توان ها و استعداد هاي بالقوه گردشگري منطقه، آن مي تواند به يك عامل توسعه درون زا تبدلي شود كه خود نياز به برنامه ريزي جامع براي بازنمايي نقاط قوت، تقويت فرصت و مقابله با تهديدات و ضعف ها را ضرورت مي بخشد.
10- همچنين نورعلي نژاد، آقاباقري در مقاله اي با عنوان بررسي نقاط ضعف و قوت گردشگري الكترونيك در ايران توسط تكنيك SWOT به بررسي نقاط قوت و فرصت هاي موجود گردشگري الكترونيكي در ايران پرداخته اند.در روش پيشنهادي در راستاي بهبود وضعيت گردشگري در ايران به استفاده از واقعيت مجازي در فضاي سايبري اشاره كرده اند و مزاياي آن را مورد بررسي قرار داده اند.
11- واحد پور، جعفري(1390) در مقاله اي با عنوان راهبردهاي مديريت و توسعه پايدار زير ساخت هاي گردشگري ايران با تاكيد بر مدل SWOT در خصوص نقش زير ساختهاي گردشگري به عنوان عواملي موثر در توسعه صنعت گردشگري مفاهيم اصلي بيان كرده اند.همچنين وضعيت اين زير ساختها در ايران مورد بررسي قرار گرفت و علل عدم موفقيت زير ساختهاي گردشگري كشور در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده نيز مورد نقد قرار گرفت.در نهايت با پرداختن به علل عدم رشد كشور در اين زمينه نسبت به ساير كشورهاي منطقه، راهكارهايي در خصوص حل مشكلات اين صنعت بيان كرده اند.نتايج حاكي از آن بود كه: دولت بايد زمينه سرمايه گذاري را براي سرمايه گذاران خصوصي باز گذارد و سختي راه را براي آنان سهل كند.همچنين با انجام سرمايه گذاري هاي بلند مدت در زمينه توسعه صنعت گردشگري و فعاليت هاي وابسته به آن زمينه هاي ورود گردشگر خارجي و بالطبع درآمدزايي به كشور را مهيا سازد.
12- صرامي، اذاني و مومن زاده، 1390، در مقاله خود فضاهاي گردشگري شهر اصفهان با معيار دسترسي معلولين با استفاده ازمدل SWOT مورد بررسی قرار داده اند و نتیجه گرفتند که كه اماكن گردشگري جهت استفاده معلولان در شهراصفهان درسه وضعيت مناسب،تاحدي مناسب ونامناسب قرار دارند،كه مسئولين جهت بهبود اين وضعيت بايد برنامه ريزي دقيقتر وصحيح ترنسبت به اين موضوع داشته باشند.
13- بدری، رحمانی، قیداری و حسن پور، 1390، در مقاله خود به بررسی راهبردهای توسعه اکوتوریزم در شهرستان مریوان با استفاده از تکنیک SWOT می پردازند که منجر به یافتن راهکارهای درسیاستگذاری و برنامه ریزی شهرستان مریوار شده است.

2-29 بازاریابی هتل ها
مدیریت بازاریابی و تکنیک های آن می تواند تا حد قابل قبولی راه را برای ما روشن کند ولی چه بهتر که از این علم در راستای رسیدن به نیاز ها وخواسته های خود و هم سوی رشد و تعالی هتل خود قدم برداریم . چند تعریف را با هم تکرار می کنیم : بازاریابی یعنی یافتن جایگاه مناسب در بازار . شناخت آنچه مردم یا بازار می خواهند و می جویند و تامین وتهیه کالا ها و برآورد نیاز ها و خواسته های افراد جامعه مد نظر . مجموعه ای از فعالیت های انسانی و اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها ی افراد جامعه از طریق فرا گرد های مبادله . گسترش ساختار تقاضای محصولات و پیش بینی خدمات . این چند تعریف ساده و کامل از این علم می باشد که می توان تار و پود کار را از بین این تعاریف در آورد( كريمي نژاد، 1390).
یکی از مهم ترین مسائل هتل ها چگونگی ورود هتل به بازارهای جهانی می باشد . روش های زیادی برای ورود به بازارهای جهانی وجود دارد . استفاده از این روش ها بستگی به وضعیت هتل از زمان تاسیس، شهرت، کیفیت خدمات، استانداردها و عوامل دیگر خواهد داشت . انتخاب استراتژی مناسب تا حد کافی ما را به اهداف به بزرگ مان نزدیک می کند . با تمرکز بر روی موارد موقعیت هتل. هدف های بخش های مصرفی . تعیین بخش های مختلف مصرف کنندگان می توان فرایند توسعه استراتژیک را طراحی نمود . موقعیت هتل و تعریف عوامل قابل لمس در اطراف هتل چه از جاذبه ها گرفته تا خاصیت های منطقه نقطه قوتی در طرح بازاریابی می تواند باشد . تمرکز بر روی توانایی های اصلی هتل به طور واضح تر تمرکز بر روی آنچه بهتر از دیگران می دانیم یا بیشتر داریم و استفاده از آن در روند رشد کار ها برای هتل مناسب و علمی می باشد . برتری طلبی و توسعه ابزار های تبلیغاتی موازی با رشد جهانی و استفاده از تکنیک های به روز تبلیغاتی امری بسیار مهم در بازاریابی می باشد . ایجاد نهاد یا دپارتمان تحقیق و توسعه در هتل ها تا روند پژوهی و تحقیق های مداوم ادامه داشته باشد تا در تصمیم گیری ها منطبق بر اطلاعات کسب شده از تحقیقات استفاده نماییم( كريمي نژاد، 1390).
بررسی مزیت های رقابتی هتل ها : که مزیت رقابتی یک سری موقعیت یا مواردی است که منجربه برتری هتل نسبت به هتل های دیگر میشود که این موقعیتها یا موارد به ترتیب اهمیت در ذیل بیان میشوند:

1- روش قیمت گذاری و تخفیفات
2- پرستیژ هتل
3- کاهش هزینه ها
4- نوآوری در نوع خدمات
5- توسعه و بهبود خدمات
6- سرعت عمل در تحویل خدمات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره شهر اصفهان، استراتژی ها، منطقه 12 تهران، گردشگری روستایی Next Entries دانلود پایان نامه درباره امکانسنجی، قاچاق کالا، نیروی انسانی، تحلیل داده