پایان نامه رایگان درباره اوقات فراغت، عرضه و تقاضا، تبلیغات بازرگانی، صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

كتابخانه ها و غيره(محلاتي، 1380).

2-24 نقش تبليغات در صنعت گردشگري
دان و استون دركتاب ” نقش تبلیغات بازرگانی در بازار یابی مدرن “تعریفی برا ی تبلیغات ارائه می‌دهند كه می‌توان آن را از دیدگاهی نظام مند چنین مطرح كرد.
تبلیغات،عبارت از برون داده ( Putout) سازمان به صورت ارتباط غیر شخصی  (non-personal) و پرداختی (( Paid از طریق رسانه‌های مختلف به منظور آگاه سازی (inform)و یا اقناع(Persuade) بخشی از مخاطبان تشكیل دهنده عامه، به عنوان محیط سازمان.
تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت در زندگی افراد ، ایجاب می كند كه این ابزار به عنوان شاخه های علمی، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی به دقت مورد مطالعه قرار ‌گیرد و با نگاهی علمی، هنری و كارشناسانه‌ترو تخصصی مورد استفاده قرار گیرد تا موفقیت و اهداف را به دنبال داشته باشد. امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار بصورت حرفه‌ای استفاده كرد، زیرا موفقیت تبلیغ برای ارزش‌های فرهنگی و گردشگری كشور مبتنی بر درك صحیح و حرفه‌ای از تبلیغات و ارزش‌های آن است. زیرا تبلیغات حرفه‌ای می تواند به عنوان ابزار برنده ای برای پیشرفت اهداف فرهنگی در داخل و خارج مد نظر قرار گیرد و در غیر این صورت، هدر دادن وقت سرمایه و انرژی است(كتابچي، 1383).
در اين فرآيند تبليغ، عنصر لازم براي ايجاد شناخت در مخاطبان نسبت به فرم و محتواي موضوعات گردشگري است و افزايش گردشگر، سرمايه گذاري ها و ايجاد رفتارهاي انگيزه بخش بستگي به حجم فعاليت هاي تبليغاتي دارد. بحث تبليغات و پي آمد هاي آن در گردشگري در قالب نوشتاري، ديداري و شنيداري، هر كدام در مرحله اي از برنامه هاي گردشگري تاثير خاص دارد. در رابطه با گردشگري هر كشور عموما بايد توانايي آن كشور و سپس برنامه ريزي و بعدعلاقه و نياز آن كشور براي اين صنعت را بررسي كرده و بعد از آن راهبردهاي برنامه ريزي شده و مصوب را به مورد اجرا گذارد. جذب گردشگران بدون برنامه هاي مناسب بازاريابي و تبليغات امكان پذير نيست. تبليغات ابزاري است كه با آن آگاهي هاي لازم در مورد مناطق توريستي به گردشگران داده مي شود و آنها را متقاعد به سفر مي كند. تبليغات شامل بهره گيري از رسانه هاي نوشتاري، صوتي و تصويري براي ارسال پيام به مصرف كنندگان مختلف خدمات مسافرتي و گردشگري مي باشد كه با هدف دريافت پاسخ فوري و پيوسته از بازار مصرف صورت مي گيرد( كتابچي، 1383).

2-25 تئوري هاي اساسي در مطالعات گردشگري
2-25-1 تئوري مديريتي
در نظرات مديريتي بحث و گفتگو بسيار وسيع و پيچيده است. به طوريكه در اقتصاد خرد توجه به مديريت فعاليت ها، توان عمليات گردشگري چون برنامه ريزي، تحقيقات، نحوه قيمت گذاري خدمات و يا توليد مصرفي گردشگران،تبليغات و شيوه انجام آن، كنترل مشاغل و تمام سرويس هاي خدماتي از لحاظ كميت و كيفيت ضرورت پيدا مي كند. استفاده و به كارگيري مجموع ديدگاه ها از ساير نظرات و علوم در اين بخش يك روش اساسي و معمولي است(پريسكيلا، بونيفال، 1995).
علم و آگاهي از نظرات مديريتي يك ضرورت محسوب مي شود. تغيير و تنوع توليدات، تغيير قوانين و مصوبات، تغييرات اجتماعي و جزء اينها موضوعات و بحث هاي مهم مديريت را تشكيل مي دهد. در هر حال عمليات مديرتي مي بايستي تغييرات گردشگري را با تغييرات محيط آن چنان تلفيق و تركيب نمايد كه گردشگري روز به روز گسترده تر و عموميت پيدا كند. مجله تحقيقات مسافرت، مجله مديريت گردشگري، مجله راهنمايي توريسم از مجلات مناسبي در اين مورد تلقي مي شود
2-25-2 تئوري تاريخي
نظرات تاريخي به طور گسترده و وسيع مورد استفاده قرار نمي گيرد. اگرچه در مطالعات و تجزيه و تحليل گردشگري قوانين مربوط به سير تكاملي گردشگري در طول تاريخ ضروري است(پريس برندون،توماس كوك،1993).در اين بخش از نظرات مي توان نو آوري ها را در طول تاريخ براي افزايش تعداد گردشگران و گسترش گردشگري، بدعت هاي منفي و مثبت را در كاهش و يا افزايش فعاليت هاي گردشگري و گردشگر همراه با جذابيت هاي تاريخي تحقيق و تتبع كرد. مي دانيم گردشگري دسته جمعي در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است (پاتريك، جي.تي.كوران، 1978). نهايتاً مطالعات اين بخش را با توجه به محدوديت ها بسيار پرفايده قلمداد مي كنند.
2-25-3تئوري توليدي
در نظرات توليدي انواع توليدات توريستي، بازاريابي، مراكز مصرف و زمان هاي مصرف دقيقا مورد بحث و مطالعه قرار مي گيرد. به عنوان مثال مطالعه موضوع تهيه مكان اقامت،رزرو و جا از خطوط هواپيمايي، چگونگي افزايش و يا كمبود جا نسبت به تعداد مراجعه كنندگان(مشتري)، رفتار فروشندگان و خريداران بليط، چگونگي قيمت ها . پرداخت قيمت، نحوه تبليغات و غيره در راس مسائل قرار مي گيرد.خوشبختانه اگرچه در نظرات توليدي به مطالعه مدت اقامت گردشگر، خصوصيات مصرف گردشگر و كالاهاي مخصوص خريد گردشگر تمايل بيشتري نشان داده مي شود، معهذا تسهيلاتي را نيز بوجود مي آورند كه محقق و دانشجو بتواند مسائل اساسي گردشگر و گردشگري را به سرعت و با دقت بيشتر تهيه و پيگيري كند.
2-25-4تئوري اقتصادي
نقش و اهميت توريسم چه روي اقتصاد داخلي و چه روي اقتصاد خارجي بسيار شديد مي باشد.لذا توجه به مسائل عرضه و تقاضا،موازنه پرداختها،تبديل ارزها،اشتغال، توسعه و گسترش رفاه، توسعه حركتهاي دوسويه و ساير عوامل اقتصادي در گردشگري مورد تاكيد تمام محققين قرار دارد.همين نظرات و بحث ها براي آماده سازي چهارچوب تجزيه و تحليل گردشگري و همكاري هاي اقتصادي بين كشور ها در توسعه اقتصادي بسيار مفيد و قابل انكار نيست.از اين نظر گردشگري يك عنصر مهم در اقتصاد كشورها به حساب مي آيد (ام.جي.استابلر،1997). البته در اين مورد اقتصاددانان توجه شايسته اي به محيط زيست، فرهنگ، روانشناختي و جامعه شناسي و عقايد پيرامون مردم شناسي نشان مي دهند.
2-25-5 تئوري جامعه شناسي
اصولا گردشگران بيشتر با فعاليت هاي اجتماعي درگير مي شود.نتيجتا نظرات جامعه شناسي و تحقيقات مربوط به آن محققين را بيشتر به سوي خود جلب ميكند. جامعه شناسي در اين خصوص رفتارهاي شخصي و يا گروهي را با تاكيد به جامعه گردشگري مطالعه مي نمايد.در نظرات جامعه شناسي و تحقيقات مربوط به سطح فرهنگ جامعه، عادات جامعه، سنن و آداب جامعه و بالاخره مهمان نوازي جامعه فراموش نمي گردد. اگرچه جامعه شناسي اوقات فراغت كاملا تكامل و توسعه نيافته است، معهذا مدعي گسترش و افزايش فعاليت هاي گردشگري در جوامع مي باشد.از آنجايي كه گردشگري روي جامعه تاكيد بيشتري دارد، لذا محققين در مطالعات خود از نظريه هاي اجتماعي غفلت نمي كنند.
خلاصه منافع حاصل از گردشگري را به عنوان افزايش و اصلاح كيفيت زندگي در جامعه تلقي مي كنيم. اين مساله با يك نمودار در زير به روشني به چشم مي خورد:

2-25-6 تئوري جغرافيايي
مي دانيم علم جغرافيا با قوانين و ضوابط گردشگر و گردشگري بسيار در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد. به اين ترتيب جغرافي دانان با نظرات و ديدگاه هاي گوناگون گردشگري را مطالعه مي نمايند(جاناتان كروآل، 1995).كلا جغرافي دانان با دو ديدگاه متفاوت گردشگري را مطالعه مي كنند:
1- نگاه آكادميك
2- نگاه تجربي
در نگاه آكادميك سه مساله اساس كار را تشكيل مي دهد:
1- قوانين سنتي
2- تحقيقات و پژوهش
3- تجزيه و تحليل و آموزش
در نگاه تجربي هم سه مساله اساسي پايه كار را تشكيل مي دهد(دوگلاس جي، پرس و ريچارد، باتلر، 1999):
1- كار قراردادي،عمليات هاي ويژه، پروژه هاي خاص و تخصصي جهت تامين منافع
2- استفاده از دانش خاص در گزارش و برنامه ريزي
3- توسعه و كسب اعتبار و امنيت براي آيند
مع الوصف جغرافيا در مطالعات مكان يابي، زيست محيطي، آب و هوا ، چشم اندازهاي طبيعي و نظرات اقتصادي به صورت تخصصي كار مي كند.يكي از تاكيدات جغرافيا در توجيه نظرات خود، مكان ها و محيط هاي گردشگري است. حركت مردم كه به وسيله گردشگري محلي شروع مي شود،ابتدا در منظره خدمات رفاهي و تسهيلاتي مكانها، با توزيع فضايي و فيزيكي برنامه ها در اقتصاد و فرهنگ جامعه تغييراتي پديد مي آورد. بنابراين طبيعي است كه گردشگر در خيلي موارد با عوامل و عناصر متعدد جغرافيايي تماس پيدا مي كند.البته جغرافيا نيز در تحقيقات خود از ساير علوم مدد مي گيرد.به علت رويارويي نظرات جغرافيايي در كاربري اراضي، نظرات اقتصادي، مشكلات جمعيتي و فرهنگي همراه با توزيع مكاني با علوم متنوع ارتباط پيدا ميكند. جغرافياي اوقات فراغت مدام در جريان بوده و ايستا نمي باشد،چرا كه گردشگري اوقات فراغت با محل هاي تفريحي ارتباط و همبستگي دايم التزايد دارد،لذا ضروري است كه تمام موضوعات در هر محل مطالعه و بررسي شود، چرا كه جغرافي دان مجهز به ابزارها و آگاهي هايي كه در هر محلي مي تواند درباره اوقات فراغت تحقيق كند.
2-25-7 تئوري قضايي
نظرات قضايي در مطالعات گردشگري به صورت متنوع و رسمي، تمام فعاليت هاي مربوط به گردشگري را تحت تاثير قرار مي دهد. در اين مورد بحث ها بيشتر روي نيازهايي چون: تحقيقاتي، سازمانهاي عمل كننده، مشكلات مربوط به هزينه ها، مكانها، دفاتر فروش بليط اتوبوس و هواپيمايي كه رفتارهاي آنان روي مشتريان به ويژه در مواقع خريد بليط تاثير مهمي مي گذارد همراه با نحوه برخورد مسئولين شركت هاي كرايه دهنده اتومبيل، هتل ها و غيره تاكيد دارد. منافع حاصل از اين نظرات داير شدن دفاتر آماري است كه هر پنج سال يكبار نتايج خدمات و تمام موضوعات انتخابي شامل اطلاعات مربوط به دفاتر مسافرتي، مكان هاي اقامتي و ساير آمارهاي پايه اي را براي تجزيه تحليل و مطالعات دقيق منتشر مي سازد.
2-25-8 تئوري علوم مختلف
گردشگري بالقوه تمام سيماي جامعه را در بر مي گيرد. ما گردشگري فرهنگي و موروثي داريمفكه اكثرا نظرات مردم شناسي را مطمح نظر قرار مي دهد. به علت رفتارهاي متفاوت مردم،مسافرت در فصول مختلف ضرورت پيدا ميكند. پس شايسته است با استفاده از نظرات جامعه شناس بهترين روش را در حركت، بازار توليدات و نيازهاي خدماتي در گردشگري را انتخاب و پيگيري كنيم.در گام نخست گردشگر به علت عبور از مرزهاي متفاوت نياز به گذرنامه و رواديد از طرف كنسولگري هاي دول پيدا مي كند.
وجود سازمان توسعه گردشگري در اغلب كشورها اطلاع از علوم سياسي را براي مسولين ضروري مي سازد.
بديهي است كه صنايع بزرگ به صورت كلان در زندگي تمام مردم تاثير مي گذارد.لذا دقت به قوانين و قانون گذاري با همكاري جامعه شناس، جغرافي دان، اقتصاد دان و مردم شناس همگام با قوانين مربوط به محيط زيست ضروري به نظر مي رسد. پس در مطالعات گردشگري نياز به اطلاع اط قوانين حقوقي نبايد فراموش گردد. در حقيقت گردشگري بگونه اي وسيع، مركب، پيچيده و آن چنان چند بعدي است كه اطلاع از شمار زيادي از نظرات مختلف علوم را در مطالعات ضروري مي سازد. حتي درگير شدن برخي از وظايف و اهداف با يكديگر كار را مشكل
مي سازد.

2-26 گردشگري و اشتغال
انجمن مسافرت و گردشگري جهان(WTTC) اظهار مي دارد كه امروزه حدود 231 ميليون نفر و يا ده درصد جمعيت نيروي كار در مشاغلي كه به خاطر نيازهاي گردشگري به وجود آمده اند استخدام شده و فعاليت مي كنند. ضمن اينكه در توليد ملي GDP، سرمايه گذاري ها، استخدام، تبديل ارزهاي خارجي،درآمدهاي حاصل از صادرات به صورت تنگاتنگ اثر مي گذارد. سال 2010 طبق برآوردهاي (WTTC) حدود 328 ميليون نفر در دنيا در مشاغل مرتبط با گردشگري فعاليت خواهند كرد. مي توان گفت افزايش شغل و به دنبال آن بالا رفتن درآمدهاي ملي معمولا نتيجه گسترش گردشگري است.
واسكانسيلوس كامپاس(2002) در رساله دكتراي خود با عنوان اهداف سياست در برزيل در زمينه اهميت توريسم براي اشتغال عنوان كرد كه منابع انساني يكي از نيروهاي اساسي از صنعت توريسم است. سازمان جهاني توريسم نشان داد تا سال 2005 شغل هاي ايجاد شده توسط توريسم سريع تر از شغل هاي صنايع متداول تقريبا 59% افزايش پيدا مي كند. از نظر ايجاد اشتغال طبق آمار منتشر شده از سوي سازمان جهاني جهانگردي (W.T.O) هر تخت(محل اسكان هر جهانگرد) در كل جهان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره زیست محیطی، زمین گردشگری، رونق اقتصادی، صنعت گردشگری Next Entries پایان نامه رایگان درباره بازاریابی، برنامه ریزی استراتژیک، مصرف کنندگان، شهرستان مریوان