پایان نامه رایگان درباره اوقات فراغت، فرهنگ و تمدن، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

المللي است. اين پديده از چنان سرعت و کيفيتي برخوردار بوده است که در مدتي بسيار کوتاه توانسته ارقام بزرگي از مبادلات جهاني را به خود اختصاص دهد. کشورهايي که گردشگر بيش تري را پذيرا بوده اند ارزش صادرات صنايع دستي آن کشورها نسبت به ديگر کشورهابالاتر بوده است. صنايع دستي گزارشگر صنعت و هنر نياکان و بيانگر هنر و ذوق مردم هر کشور است و مي توان آن را جلوه گاه آفرينش هنري مردم يک مرز و بوم و ذوق و سليقه معاصران دانست. نهايتا صنايع دستي گزارشي از هويت مجموعه يک قوم و قبيله و در نهايت يک ملت است.
در اين ميان بازاريابي محصولات صنايع دستي نيازمند فرهنگ سازي، برنامه ريزي و توجه به موانع و مشکلات و ارائه راه کارها در اين زمينه است. براي بازاريابي مناسب و ترويج استفاده از محصولات صنايع دستي در زندگي روزمره ، بايد فرهنگ سازي شود. اين دو مقوله هم اکنون بايد سرلوحه قرار بگيرد.
در همين راستا لزوم توجه به بازاريابي صنايع دستي امري بسيار مهم است و به همين دليل ضرورت توجه به آموزش در راستاي ترويج و گسترش صنايع دستي استان بسيار مهم است. آموزش از مهم ترين مباحث صنايع دستي است که بايد به صورت فراگير و الکترونيکي به آن توجه شود. در جامعه امروز که همه کشورهاي دنيا به هم نزديک شده و ميدان رقابت يکي شده است ديگر مدرک گرايي کمکي به پيشرفت جامعه نمي کند و مهارت ها و دانش امروز حرف اول را مي زند. در همين راستا ماموريت سازمان بايد توسعه مهارت و ايجاد رقابت جدي براي ارتقاي ارزش افزوده کالاهاي دستي باشد. با ورود بخش خصوصي به آموزش مي توانيم از سرمايه گذاري دولت در بخش بازاريابي و توسعه چرخه توليد و فروشاستفاده کنيم. امروزه يکي از مهم ترين اهداف و شعار هاي سازمان WTO اشتغال زنان و جوانان است. صنايع دستي يکي از مهم ترين صنايع دستي به اين هدف است.
هم چنين امروزه با توجه به اهميت بازاريابي الکترونيکي و رويکرد اقتصاد جهاني به اين سمت، توجه بازاريابي هاي صحيح محصولات صنايع دستي استان گيلان از واجبات است تا عدم تمايل توليد محصول توسط صنعتگران گيلان ، باعث آشکار شدن دست چيني ها در اين بازار با توليد اين محصولات نگردد.
……………………………………………………………………………………………………………………
گروه : اقتصادي
صنايع دستي کردستان و نقش آن در توسعه گردشگري

در دنياي کنوني صنعت جهانگردي يکي از مهمترين بخش هاي درآمدزاي برخي از کشورها در کنار صنايع خودرو سازي و نفت محسوب مي شود. به عبارت ديگر، صنعت جهانگردي به عنوان بزرگ ترين و متنوع ترين صنعت در دنيا به حساب مي آيد. بسياري از کشورها اين صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي درآمد، اشتغال زايي، گسترش بخش خصوصي و توسعه ساختارهاي زير بنايي مي دانند.
آمارهايي که سازمان جهاني جهانگردي ارائه مي دهد نشانگر تاثيرات مهمي است که گردشگري در سطح جهان بر سيستم اقتصادي دارد. درآمد گردشگري بين المللي در سال 1988 بالغ بر 8 درصد کل درآمدهاي صادراتي جهان و 37 درصد صادرات در بخش خدمات را تشکيل داده و با توجه به رشد 4 تا 5 درصدي اين صنعت در دهه 1990 صاحب نظران پيش بيني مي نمايند اگر رشد گردشگري به همين شکل ادامه يابد، درآمد حاصله از آن در سال 2010 به بيش از 55/1 تريليون دلار و تعداد جهانگردان به بيش از يک ميليارد نفر خواهد رسيد، همچنين از سال 1950 تا سال 2007 تعداد جهانگردان بين المللي از 25 ميليون به 903 ميليون نفر افزايش يافته است و درآمد ناشي از اين فعاليت به 865 ميليارد دلاررسيده است وپيش بيني مي شود که تا سال 2020 اين تعداد به 6/1 ميليارد نفر برسد.
ايران با موقعيت ژئواستراتژيک و ؤئوپولتيک در خاورميانه، سرزميني با گستره جغرافيايي وسيع، متنوع آب و هوايي و شرايط اکوزيستي متفاوت، تنوع قومي و فرهنگ غني، کشوري با 30 استان در اشکال شهري و روستايي و جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي بسيار همچون قاره پهناوري است که در قالب يک کشور جاي داده شده است. متاسفانه علي رغم استعدادها و توانايي هاي زياد، هنوز از اين استعدادهاي بالقوه بهره برداري مناسب نشده است. توريست يا گردشگري در ايران پديده اي فصلي با قطبهاي محدود و تقريبا درون زا است و در قسمت توريست خارجي بيشتر به عنوان بازاري براي کشورهاي همسايه محسوب مي شود تا جلب توريست براي بازارهاي داخلي. چرخه داخلي اين صنعت تحت تاثير عوامل بسياري هنوز نتوانسته نگاه اقتصادي و درآمد زاي همراه با گسترش ارتباطات ميان فرهنگي را به بازارهاي بين المللي و تبادلات عظيم و تاثيرات سازنده آن داشته باشد.
در ميان انواع جاذبه هاي توريستي نقش و اهميت صنايع دستي بعنوان هنري مقدس، صنعتي مستقل، بومي و اصيل با جنبه هاي قوي کاربردي از جهات هنري ، فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و حتي سياسي بر همگان و به ويژه محققان و اهالي فرهنگ آشکار است. نکته مهم و شايان توجه آن است که ‌اين هنر ملي بواسطه بازتاب ذوق سرشار ، انديشه خلاق و هنر مندان پرمايه ولي بي ادعا بايد بصورت جدي و برنامه ريزي شده مورد حمايت قرار گيرد. اين در حالي است که صنايع دستي طي ساليان متمادي، چه در دوران رونق و شکوفائي و چه در دوره هاي رکود، هنگامي که با توسعه صنعت گردشگري همراه بوده سهم شايسته و در خور توجهي در اقتصاد کشور و معرفي هنر ناب و خالص ايراني و نهايتاً زندگي اقتصادي و حيات فرهنگي ما داشته است.
امروزه توليد صنايع دستي که مزين به نقش آثار تاريخي، باستاني و يادمان هاي ويژه هر کشور است در دستور کار صنعتگران جهان قرار دارد و تلاش مي شود که حتي بخشي از اين گونه آثار که از سنگ، چوب، فلز و يا بر روي سراميک و پارچه پديد مي آيد با قيمتهاي ارزان در اختيار توريست ها قرار گيرد. تمامي ممالک جهان، اعتقاد به تأثير متقابل صنايع دستي و صنعت گردشگري دارند. چرا که در عمل و تجربه در يافته اند که هنرهاي صناعي يکي از عوامل بسيار مؤثر در جلب و جذب گردشگر در تمامي گرايش هاي ملي، منطقه اي و داخلي است و متقابلاً به اين نتيجه هم رسيده اند که صنعت گردشگري مي تواند به رشد، توسعه و گسترش صنايع دستي و بهبود کيفيت آن کمک کند. بر پايه اين اعتقاد و تجربيات حاصله تشکيلات صنايع دستي و گردشگري در بسياري از کشورها در هم ادغام و يا در رابطه اي هماهنگ با هم ديده شده اند. نمونه اين موضوع کشور ترکيه (شهر استانبول) مي باشد که زمينه احياي صنايع دستي و پيوند بين مظاهر سنتي و مدرنيته را فراهم نموده است.

پيامدها و اثرات جهانگردي و صنايع دستي
الف) جهانگردي
جهانگردي فعاليتي گسترده است که داراي تأثيرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي قابل توجهي است که در زير به برخي از عمده ترين آنها اشاره مي شود.
بعد اقتصادي: پيامدها و اثرات مثبت گردشگري در بعد اقتصادي شامل ايجاد اشتغال، افزايش عرضه نيروي کار، افزايش استانداردهاي زندگي، افزايش سرمايه گذاري، افزايش ميزان دسترسي به امکانات و تسهيلات، افزايش توليد و نظاير آن است و اثرات منفي جهانگردي دربعد اقتصادي نيز ايجاد تورم در سطح محلي، احتکار املاک، ناتواني در جذب گردشگر، از دست رفتن فرصت براي سرمايه گذاري هاي بهتر، هزينه هاي فرصتي ناخواسته شامل انتقال سرمايه از بخش بهداشت و آموزش به گردشگري، مقاومت در برابر اثر نيروهاي بازار گردشگري بر هنرهاي سنتي قلمداد مي شود.

بعد اجتماعي- فرهنگي: بهبود سطح زندگي مردم، نوسازي ساختار خانوده،گسترش يکپارچگي و همگرايي اجتماعي- فرهنگي در سطح کشور و تقويت وحدت و وفاق ملي، حفظ ميراث فرهنگي منطقه، توسعه و نگهداري موزه ها، سالن هاي تئاتر، تبادل فرهنگي ميان ميزبان و گردشگر، ارتقاي صلح و تفاهم ميان ملتها و حفظ تکريم هويت هاي فرهنگي، افزايش ميزان مشارکت در فعاليت هاي متنوع، تقويت ارزشها و سنن محلي در منطقه از پيامدهاي مثبت گردشگري در بعد اجتماعي- فرهنگي محسوب مي شود . علاوه بر اثرات مثبت جهانگردي اثرات منفي نظير تغيير در ساختار جامعه، اختلالات اجتماعي، تمايل به نگرش تدافعي به جامعه ميزبان، بروز تعارضات بين گردشگر و ميزبان، افزايش بيماري هاي واگيردار از جمله ايدز، استحاله فرهنگي، تهاجم فرهنگي، بروز مفاسد و ناهنجاريهاي اجتماعي ، رشد الکليسم، شکل گيري فرهنگ غلط محلي و غيره نيز در بعد اجتماعي- فرهنگي اجتناب ناپذير است.

بعد آموزشي: در زمينه شناخت گردشگري، آموزش گردشگري‏ در دوسويه يک جريان پردازش دانش گردشگري قرار مي گيرد که از يکسو در تبيين شناخت گردشگري نقش داشته و از ديگر سو چگونگي گردشگري را در فضاي سرزميني و ديگر سرزمين ها باز مي نمايد.آموزش به عنوان پوشش دهنده جمعيت جوان هر سرزمين در پيرامون شناخت امر گردشگري با ضرورت هاي مواجه است. در وهله اول اين جمعيت جوان بنا به پويايي ناشي از سن خود اوقات فراغت بسياري را در پيش رو داشته که مي توند با شناخت گردشگري بخصوص سرزمين بومي ، ميل به آن را به عنوان گونه‏اي از گذران اوقات فراغت کسب کند و در اين راستانه تنها با فرهنگ بومي‏آشنا خواهد شد بلکه در رونق گردشگري داخلي به عنوان گونه اي از گردشگري که نقش کاتاليزور را در پخش درآمد ملي دارد، سهمي زيادي خواهد داشت.اين در حالي است که نقش موسسات آموزشي امروزه در ايجاد فرصت هاي لازم براي رشد تواناييهاي فردي و مهارت هاي زندگي و فرهنگ بومي و افزايش اين تواناييها در تمامي زمينه با رويکرد تلفيقي است اين خود شناخت از گردشگري را به وسيله آموزش گردشگري به عنوان بنيان آموزش هر جامعه توجيه مي‏کند.
بعد زيست محيطي: در بعد زيست محيطي منطقه و فضاي گردشگري ممکن است با تغييراتي مواجه شود که به دليل حضور گردشگران در محيط طبيعي جامعه ميزبان بوجود مي آيد. اين تغييرات مي تواند مثبت و منفي باشد. اما تجربه نشان داده است که در کشورهاي توسعه نيافته تاکنون حضور گردشگران تبعات منفي بيشتري در محيط زيست بر جاي گذاشته است. آسيب هاي محيطي، تغييرات در فرايندهاي طبيعي، تخريب آثار باستاني، شلوغي و ترافيک، تغيير در محيط و حيات وحش، آلودگي آب و هوا، آلودگي صوتي و آلودگي چشم انداز ها و… از جمله اثرات منفي مي باشد.

ب) صنايع دستي:
1- توسعه اشتغال و کارآفريني: رويکرد به صنايع دستي در کشورهاي مشرق زمين در ابتدا تحت تاثير عوامل اجتماعي و با هدف بالا بردن سطح اشتغال در جامعه و نيز انگيزه هاي اقتصادي به صورت ايجاد درآمد براي گروه هايي از مردم بود، ولي به سرعت آثار مستقيم آن در جهت احياء سنت ها، فرهنگ بومي و کمک به شکل گرفتن هويت ملي مطرح شد. در صنايع دستي با توجه به حجم کم سرمايه گذاري مقوله ريسک چندان اساسي نبوده ولي نوآوري و خلاقيت از اهميت بالايي برخوردار است. صنايع دستي از سويي بعنوان يک صنعت ويژگي هاي مربوط به آن همچون فناوري، کيفيت، برنامه ريزي توليد، طراحي محصول و… را دارا است و از طرفي چون هنر است با خلاقيت، ابتکار، نو آوري و ذوق هنري در ارتباط است. لذا مي تواند بستر ايجاد اشتغال براي رشته هاي متعدد تحصيلي را فراهم آورد. صنايع دستي مي تواند ارتباط مستحکم بين نيروهاي فني و مهندسي از يک سو و نيرو هاي هنري را از سوي ديگر فراهم نمايد.
2- حفظ و ترويج فرهنگ، تمدن و هويت ملي و منطقه اي: صنايع دستي با توجه به ويژگي هايي که دارد يکي از مظاهر فرهنگي و هنري محسوب مي شود و نظر به اينکه هر فرآوردهي دستي بازگو کننده خصوصيات تاريخي، اجتماعي و فرهنگي کشور محل توليد است مي تواند هم عامل مهمي در شناساندن فرهنگ و تمدن به حساب آيد هم آنکه موجبي براي جلب و جذب گردشگران قلمداد شود امروزه ديگر تنها آثار تاريخي وسيله جذب توريست به ممالک در حال توسعه که اکثراً داراي تمدني کهن هستند نبوده بلکه همراه آن فرآورده هاي دستي با طرح ها و اصالت هاي ويژه خود مطرح بوده و مي تواند مکمل ديدني هاي تاريخي هر کشور باشد، تا آنجا که در برخي از کشورها که مهد صنايع دستي هستند در کنار مراکزي که توليد عمده محصولات دستي است، امکانات گردشگري فراهم شده تا جهانگردان ضمن اقامت در اينگونه مراکز از نزديک با چگونگي توليد مصنوعات دست ساخته آشنا

پایان نامه
Previous Entries کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، پیش آزمون Next Entries پایان نامه رایگان درباره مشارکت زنان، توسعه صادرات، مهاجرت معکوس