پایان نامه رایگان درباره اوقات فراغت، شاه عباس اول، محمود افغان

دانلود پایان نامه ارشد

حکومت شاه عباس اول مي باشند. اين برادران در سفرنامة خود از رفتار ايرانيان با خارجيان چنين نقل کرده اند: بايد دانست که مملکت ايران براي سکناي اهل خارجه به مراتب بهتر از عثماني است زيرا که پادشاه ايران از حين جلوس خود حکومت و مملکت خود را به طوري مطيع و امن کرده است که شخص، مي تواند در تمام مملکت مسافرت کند، بدون اينکه حربه يا اسلحه اي با خود داشته باشد، اهالي خيلي مودّب و نسبت به خارجيان مهربان هستند.
دلاواله ايتاليايي از مشاهير سياحاني است که در زمان شاه عباس اول به ايران سفر کرده و بهترين سفرنامه را در پيرامون مشاهدات خود، خصوصا از زيبايي هاي طبيعت و از معماريهاي ارزشمند قصر سلطنتي و چهار باغ و خيابانهاي بزرگ و خانه هاي بزرگ کوچک و آب نماي چهار باغ که به نظر او بسيار جالب و اعجاب انگيز مي باشد و از جاده ها و کاروانسراهاي متعدد و شهرهاي مختلف بويژه از شهرهاي مازندران و کاخهاي سلطنتي و از ‌آداب و روسم مردم ايران نوشته است.
از مهمترين ويژگيهاي زمان حکومت شاه عباس اول که باعث رواج سير و سفر و جلب سياحان بسيار زياد گرديد، علاقة شخص او به اعزام فرستادگاني نزد سلاطين کشورهاي مسيحي، به منظور رونق امور تجاري و صنعتي در کشور و پذيرش سفرايي از آن کشورها و جلب سياحان مختلف براي انتقال علم و تکنولوژي مي باشد در زمان حکومت شاه عباس اول جهانگردان به ندرت گرفتار ناامني و ملول بي ثباتي کشور شده و همواره مصون از خشونت و تعرضات بوده و جانشان ايمن و مالشان محفوظ بوده است.[??]
ژان باتيسيت تاورنيه[??] از بزرگترين سياحان قرن هفدهم ميلادي است که در زمان حکومت شاه صفي و شاه عباس، شش بار به ايران مسافرت کرده و آنگونه که گفته مي شود او کسي است که ايران مسافرت کرده و آنگونه که گفته مي شود او کسي است که ايران را بهتر از ايرانيان همزمان خود شناخته است، مشاهدات او که در سفرنامة معروفش سفرنامه تاورنيه منعکس است از مطمئن ترين مستندات و صادق ترين روايات تاريخي است زيرا با نظري دقيق به همة امور نگريسته و با صراحت و صداقت بدون اغراق آنچه را که ديده به زبان و قلم آ‌ورده است.
ژان شاردن [??] فرانسوي از سياحان مشهور ديگر زمان صفويه است، که مفصل ترين و ارزشمندترين سفرنامه ها دربارة ايران را در ?? جلد نوشته است. ژان شاردن فرانسوي اوضاع حکومت شاه عباس دوم و مخصوصا دورة حکومت شاه سليمان صفوي را به دقت تصوير کرده و نوشته هاي او بدون اغراق به دور از هرگونه تعصب و با داوري هاي بسيار صائب و به حق است و به همين علت او را معرف تمدن و فرهنگ دورة صفويه نزد ملل غرب مي دانند، سفرنامة او را دايره المعارف تمدن ايران مي شناسند. شاردن در سياحت نامه خود در زمينة وجود امنيت، سهولت جهانگردي در ايران اين گونه مي نويسد:
… در تمام جهان، کشوري مانند ايران براي سياحت و جهانگردي وجود ندارد، از لحاظ قلت خطرات و از لحاظ امنيت طرق، که مواظبت دقيقي در اين مورد به عمل مي آيد و خواه از جهت کمي مخارج که معلول کثرت تعداد عمارات عمومي مخصوص مسافرين در سرتاسر امپراتوري در بلاد و بيابان است . در اين عمارات به رايگان سکونت مي کنند، بعلاوه در نقاط صعب العبور، پل ها و جاده هاي مسطحي (شوسه) وجود دارد، که براي کاروانها و کلية کساني که براي کسب نفع در حرکتند تعبيه شده است.[??]
بعد از حکومت صفويه که عصر طلايي ايران آن زمان ناميده شد، و شکست سلطان حسين صفوي از محمود افغان، سير و سفر در ايران از رونق افتاد ولي در زمان نادرشاه تلاش براي بهبود امور سياحتي و توسعة آن حتي با تعمير و تعويض راهها و احداث جاده هاي جديد صورت گرفت. معروفترين فردي که در اين دوره به ايران مسافرت کرد ويليام فرانکلين افسر ارشد سپاه بنگالمي باشد که در فاصلة سالهاي ???? – ???? ميلادي به ايران سفر کرد.[??]
از آنچه گذشت اينطور استناد مي شود که کشور ايران از قديم الايام همواره مورد توجه جهانگردان بوده است و کساني که در طي ساليان متمادي براي شناخت تمدن و فرهنگ کهن سرزمين ما به ايران آمده اند به شدت مسحور و مفتون هنر و اخلاق و خصوصيات مردم ايران شده و بررسيهاي فراواني در اين خصوص بعمل آورده اند. در قرن نوزدهم ميلادي و مقارن دولت حکومت قاجاريه، سياحت وجهانگردي در ايران بر خلاف زمان افشاريه و زنديه رونق پيشين خود را بازيافته و همانند عصر صفويه تعداد زيادي جهانگرد مخصوصاً از کشورهاي اروپايي با انگيزه ها و اهداف مختلف به ايران سفر کرده اند. به هر حال از قرن نوزدهم به بعد است که جهانگردي بصورت امري منظم و دسته جمعي و ضروري در مي آيد و چنان وسعتي که خود مي گيرد که کم و بيش ضرورت توجه به آن در همه جا احساس مي شود. اين امر از آن جهت مورد توجه قرار مي گيرد که جهانگرد با خود رونق و ثروت به ارمغان مي آورد.[??]
?-? تعريف اصطلاحات:
?- توريسم : توريسم از کلمه Tour در ريشه يوناني Tourionis اخذ شده و معني آن گشت و سياحت است. در فرهنگ آکسفورد‌(oxford) معاني مختلفي براي توريسم بيان شده از جمله مسافرتي کوتاه (قرباني، ???? ، ص ??)
اما طبق تعريفي که در سال ???? ازطرف سازمان ملل و براساس پيشنهاد کنفرانس بين المللي تورانسپورت و جهان گردي آن سازمان در روم به تصويب رسيد، جهان گردي عبارتست از فعاليت هاي افرادي که براي استراحت، تفريح، ديدار دوستان و خويشان، تجارت، امور حرفه اي ، درمان بيماري، انگيزه هاي مذهبي، زيارتي و … به خارج از محيط معمول خويش مسافرت کرده که حداقل ? شب و حداکثر ? سال به طور متوالي در آنجا اقامت داشته باشد. (سينائي، ???? ، ص ??).
?- صنعت توريسم: صنعت به عملي اطلاق مي شود که اشتغال زا و توليدي باشد. به مجموعه فعاليت ها و خدماتي که در خدمت توريست و به جهت توسعه آن انجام مي گيرد، صنعت توريسم گفته مي شود.
به طور کلي به هر نوع از مجموعه فعاليت هاي مولد اقتصادي عنوان صنعت مي توان اطلاق کرد و از آنجا که جهان گردي امروزه نقش موثري در اقتصاد هر کشور يا منطقه اي مي تواند داشته باشد، به فعاليت هاي مرتبط با آن صنعت توريسم گفته مي شود .(قرباني، ???? ، ص ??)
?- صنايع دستي: به موجب تعريفي که از طرف دفتر بين المللي کار (I.L.O) براي صنايع دستي شده است، به کليه فعاليت هاي توليدي و خدماتي وابسته که در موسسات با کمتر از ?? نفر کارگر صورت مي گيرد صنايع دستي گفته مي شود. (تحقيقي پيرامون سفال لالجين، ????)
برحسب تعريفي که در شوراي صنايع دستي ايران از اين رشته فعاليت به عمل آمده است، به آن رشته از صنايع اطلاق مي شود که تمام يا قسمتي از مراحل ساخت فرآورده هاي آن با دست انجام گرفته و درچهارچوب فرهنگ و بينش فلسفي و ذوق هنري انسانهاي هر منطقه با توجه به ميراث هاي قومي آنان ساخته و پرداخته مي شود. (تاج، ???? ، ص ?)
?- اوقات فراغت : فراغت ترجمه معادل فرانسوي Loisir و انگليسي Leisure و يا معادل آلماني Freizeit است که در زبان فارسي رايج گشته است، برداشتهايي که از ديدگاههاي مختلف علوم انساني از اوقات فراغت مي شود بسيار متنوع هستند و روي اين اصل تاکنون تعاريف متفاوتي از جنبه هاي گوناگون براي اوقات فراغت ارائه شده است. از نظر جغرافيايي اوقات فراغت عبارت است از زمان بيداري که انسان در طول آن از کار و اشتغال ووظايف اجتماي روزمره فارغ گشته و مي تواند به طور دلخواه آن را در نواحي مختلف صرف کند. به طور کلي مجموع اوقاتي که انسان در اختيار دارد به صورت زير حرف مي شود:
?- اوقاتي که صر ف کار براي امرارمعاش مي شود.
?- اوقاتي که براي تعادل صرف حيات مي گردد.
?- اوقاتي که انسان در طي آن فارغ از کار و خواب بوده و مي تواند آن را به دلخواه بگذارند. همان گونه که انسان از طريق کار يا خواب به نحوي وجود خود و نتايج منبعث از آن در جامعه و محيط پيرامون خود عينيت مي بخشد، به همين ترتيب مي تواند از طريق گذران اوقات فراغت خود محيط پيرامون را دگرگون نمايد .(رضواني، ????، ص ???)
?- خدمات توريستي: آنچه که تحت عنوان خدمات توريستي مطرح مي گردد، شامل موارد گوناگون و متنوعي است که نه تنها موجب رونق بخشيدن به جريانهاي توريستي هر کشوري مي شود، بلکه توجه به آن، به امر برنامه ريزي توريستي نيز کمک مي نمايد و بدين وسيله به رشد و توسعه صنعت توريسم مي افزايد. خدمات توريستي شامل اين موارد مي شود: آموزش نيروي انساني، راهنمايان تور، خدمات تبليغات، خدمات سازماندهي تور، خدمات و تسهيلات ويزايي و گذرنامه، خدمات گمرکي و عوارض، خدمات بانکي و تسهيلات ارزي، خدمات بيمه و امداد پزشکي.
?-? تعريف و مفهوم جهانگردي:
بيشتر لغت نامه ها واژه ساده مسافرت (travel) را عمل جابجائي تعريف کرده اند، که البته در مفهوم جهانگردي اين واژه تعريف ديگري دارد که عبارت است از : “عمل جابجائي به خارج از جامعه براي تجارت يا تفريح و نه براي انجام کار روزمره يا تحصيل. براي اينکه مسافرت نوعي صنعت به حساب آيد، بايد در سايه اينگونه فعاليت ها نوعي ارزش اقتصادي ايجاد شود. در نيمه اول قرن بيستم، ورود و خروج مسافران و جهانگردان به ندرت ثبت مي شد، اگر هم اين کار انجام مي گرفت روش ثبت از کشوري به کشور ديگر فرق مي کرد. در ضمن شمارش نهايي اين مسافران و جهانگردان به علت وجود تعريف هاي مختلفي از جهانگردان، امکان نداشت و فقط از روي گذرنامه هاي افراد خارجي امکان اين ثبت ايجاد مي شود. سرانجام با ارائه تعريف استانداردي از اين صنعت، پژوهشگران جهانگردي ، درباره صنعت مربوطه مفروضات علمي قابل اتکائي ارائه دادند و اين صنعت به سرعت گسترش يافت و باعث شد اين صنعت نقش فوق العاده در سيستم اقتصاد جهاني ايفا کند. اين صنعت هنوز به عنوان يک رشته آموزشي و علمي فاقد تحقيقاتي است که در ساير رشته هاي بازرگاني مشاهده مي شود.
سازمان جهاني جهانگردي (که بسياري از دولت ها در آن عضويت دارند) راهي را براي ارائه تعريفي عمومي از جهانگردي نشان داده است. در سال ???? ، سازمان جهاني جهانگردي و دولت کانادا کنفرانس بين المللي درباره مسافرت و آمارهاي جهانگردي در اوتاکوا، کانادا تشکيل دادند.
اين تعريف مبتني بر تعريفي است که اين سازمان ارائه نموده است:
?-?-? جهانگردي:
به عمل فردي که به مسافرت مي رود و در آن مکان که خارج از محيط زندگي وي است براي مدتي کمتر از يک سال جهت تفريح، تجارت و ديگر هدف ها اقامت نمايد، گفته مي شود. ( شهام، ???? ، ص ??)
?-?-? جهانگرد (بازديد کننده يک شبه):
کسي که حداقل يک شب در يک اقامتگاه عمومي يا خصوصي در محل مورد بازديد به سر ببرد.
?-? انواع گردشگري
با توجه به طول مدت مسافرت، نوع تاسيساتي که به خدمت گرفته مي شود، فصل و چگونگي سازماندهي مسافرت، همچنين انگيزه هاي گوناگون که به موجب پيدايش يک جريان توريستي مي شوند مي توان اشکال مختلفي از جهانگردي را از يکديگر تميز داد.
?-?-? گردشگر يک روزه
گردشگري که شب را در يک اقامتگاه عمومي يا خصوصي در محل مورد بازديد به سر نمي برد. (شهام، ???? ، ص ??)
?-?-? مسافر – سفر
مسافر کسي است که بين دو يا چند مکان سفر کند .
سفر با احراز معاني تازه، اوج و اهميتي بيشتر مي يابد و به عنوان يک عنصر اساسي در کار رشد و توسعة جوامع بشري تثبيت مي گردد.
معناهاي تازة سفر، جنبه هاي گوناگون دارد. جنبة اقتصادي، جنبة فرهنگي، جنبة اجتماعي. اما معناي رواني سفر هرگز از ميان نمي رود، و حتي کمرنگ تر هم نمي شود. در کنار عوامل اقتصادي و فرهنگي برآمده از رشد جوامع ، نيازهاي رواني انسان همچنان پابرجا باقي مانده است، و به گونه يک انگيزة نيرومند، آدمي را به اين تلاش يا آن تلاش رهنمون است.
رشد و توسعة اقتصادي وفرهنگي جامعة انساني، نياز به سفر را افزايش داد. هر چه جامعه انساني ساختار پيچيده تر مي يابد، باز هم نياز به سفر افزايش مي يابد. اگر يک روز انسان فقط به انگيزه رواني خود پا به سفر مي نهاد، در مراحل پيچيده تر و تکامل يافته تر اقتصادي و فرهنگ انگيزه هاي سفر رنگين تر مي شد.
هر قوم براي خود، داستانهايي از سفرهاي حماسي پهلوانان خود دارد. در متن سفرهاي حماسي، فرهنگ جوانه مي زند. پس از جوانه زدن فرهنگ، شوق تازه اي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره کاروانسرا، اوقات فراغت، شاه طهماسب Next Entries پایان نامه رایگان درباره اوقات فراغت، سرعت گردش پول