پایان نامه رایگان درباره اندازه شرکت، آزمون همبستگی پیرسون، وجوه نقد، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

ت فروش
250
0.134
7.444
1.0220
0.642
2.652
4.304
اندازه شرکت
250
10.816
17.635
13.8064
1.324
0.424
0.113-
جدول 4-3. آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در شرکتهای سالم
متغیرها
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کیفیت اقلام تعهدي
250
0.000
0.466
0.0814
0.079
2.006
5.641
پایداري سود
250
0.070-
1.370
0.3897
0.244
1.149
1.849
قابلیت پیش‌بینی سود
250
0.000
0.562
0.0717
0.079
2.660
9.336
یکنواختی سود
250
0.025
2.829
0.8375
0.465
0.818
1.426
نوسانات جريان وجوه نقد عملياتي
250
0.001
1.148
0.15744
0.135
2.625
4.526
نوسانات فروش
250
0.157
2.716
1.0193
0.476
1.048
1.353
اندازه شرکت
250
10.949
18.455
13.8632
1.312
1.422
2.764
با مقایسه جدول (4-2) و (4-3) می‌توان بیان کرد که، میانگین مقدار کیفیت اقلام تعهدي، قابلیت پیش‌بینی سود و یکنواختی سود در شرکت‌های درمانده نسبت به شرکت‌های سالم بیشتر می‌باشد. همچنین، میانگین مقدار پایداري سود در شرکت‌های درمانده نسبت به شرکت‌های سالم کمتر می‌باشد. این مسائل حاکی از این است که به صورت بالقوه کیفیت سود در شرکت‌های درمانده پایین‌تر از شرکت‌های سالم است.

4-3. بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهای وابسته تحقیق
در ادامه با استفاده از آزمون كلموگروف- اسميرنف نرمال بودن توزيع متغيرهای وابسته تحقیق بررسي شده است. زيرا نرمال بودن متغيرهای وابسته تحقیق به نرمال بودن باقيمانده‌هاي الگو مي‌انجامد. نتایج آزمون كلموگروف- اسميرنف در جدول شماره (4-4) ارائه شده است.
جدول 4-4. نتايج آزمون کولموگروف– اسميرنوف متغيرهای وابسته تحقیق
متغیرها
آماره کولموگروف – اسميرنوف
سطح معنی‌داری
نتیجه
کیفیت اقلام تعهدي
1.175
0.134
قبول H0
پایداري سود
1.354
0.071
قبول H0
قابلیت پیش‌بینی سود
1.269
0.089
قبول H0
یکنواختی سود
1.322
0.076
قبول H0
با توجه به این که سطح معنی‌داری همه متغیرها بیشتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق در سطح اطمینان 95% مورد تایید قرار می‏گیرد.
4-4. آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق
در صورتي که متغيرهاي تحقيق با مقياس نسبتي و پيوسته باشند از ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي همبستگي بين آن‌ها استفاده مي‌شود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق در جدول شماره (4-5) ارائه شده است.

جدول 4-5. نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق
متغیرها
کیفیت اقلام تعهدي
پایداري سود
قابلیت پیش‌بینی سود
یکنواختی سود
شرکت‌های درمانده در مقابل شرکت‌های سالم
نوسانات جريان وجوه نقد عملياتي
نوسانات فروش
اندازه شرکت
کیفیت اقلام تعهدي
1

پایداري سود
**0.314-
(0.000)
1

قابلیت پیش‌بینی سود
**0.208
(0.000)
**0.171-
(0.000)
1

یکنواختی سود
**0.214
(0.000)
**0.195-
(0.000)
**0.202

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مدیریت سود، درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار، جامعه آماری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی وفاداری مشتری، رضایت مشتری، توزیع فراوانی، وفاداری مشتریان