پایان نامه رایگان درباره انحراف معیار، آزمون فرضیه، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

نقدی**
495
0.20
0.06
1.54
0.01
20.32
11.79
141.4
انحراف معیار فروش**
495
0.173
0.15
0.116
0.02
0.75
2
5.37
انحراف معیارتحقیق وتوسعه**
495
0.000
0.000
0.001
0
0.01
9.82
94.9
متغیرهای پژوهش
تعداد مشاهدات
شاخص های مرکزی
شاخص های پراکندگی
شاخص های شکل توزیع

میانگین
میانه
انحراف معیار
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
چولگی
کشیدگی
انحراف معیار کل سرمایهگذاری**
495
0.0408
0.03
0.0408
0
0.3
2.37
8.18
دارایی ثابت مشهود
495
0.322
0.26
0.27
0
2.88
3.59
23.5
اهرم مالی
495
0.608
0.63
0.171
0.1
1.19
0.34-
0.19-
جریان نقد عملیاتی
495
0.197
0.16
0.223
0.69-
1.6
1.34
5.85
سن شرکت
495
35.1
37
12.13
9
61
0.23-
1-
چرخه عملیاتی شرکت
495
2.39
2.42
0.277
1.51
3.77
0.115
3.46
وجوه نقد
495
0.051
0.04
0.56
0
0.43
3.06
12.5
بازده دارایی
495
0.137
0.11
0.132
0.25-
0.7
0.86
1.6

*داده ها با دارایی های ابتدای دوره همگن شدهاند.
** داده ها با میانگین دارایی ها همگن شده اند.
4-3-1 تحلیل آمار توصیفی
در این راستا از گزارشات ارائه شده در نگارهی 4-3 آمار توصیفی مشاهده میگردد که حجم نمونه شرکتهای مورد مطالعه برابر 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد لذا با توجه به بازه زمانی 5 ساله 1387-1391 تعداد مشاهدات 495 میگردد.بر این اساس میانگین متغیر مستقل کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای مورد مطالعه برابر با 0.37- با انحراف معیار 0.129 به دست آمد. کمترین مقدار کیفیت گزارشگری مالی مربوط به شرکتی است که دارای مقدار 2.29- بوده و بیشترین مقدار کیفیت گزارشگری مالی شرکتی با مقدار0.03- داراست. مقادیر کوچک چولکی 2.73- و کشیدگی 8.54 است. انحراف معیار متغیرها نشان می دهد که از پراکندگی اندکی برخوردار هستند. همچنین قابل ذکر است که متغیر اهرم مالی دارای میزان حداکثری بیش از 1 است مربوط به دو شرکت آبگینه و آهنگری تراکتور در سال 1391 می باشد و سایر شرکت از اهرم مالی کمتر از یک برخوردار هستند.میانگین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه نشان می دهد که در شرکت های ایرانی مخارج تحقیق و توسعه از جایگاه مطلوبی برخوردار نبوده و شرکت میل به انجام چنین مخارجی ندارند.
نمودارهای 4-2 هیستوگرام

پس از بررسی توصیفی متغیر مستقل و برخی متغیرهای کنترلی پژوهش به بررسی توصیفی متغیرهای وابسته پژوهش میپردازیم. نتایج حاصل از دادههای گردآوری شده در خصوص متغیر سرمایهگذاری سرمایهای بیان میدارد که میانگین و میانه این متغیر در 99 شرکت مورد مطالعه به ترتیب برابر 0,037 و 0,01 است کمترین مقدار و انحراف معیار سرمایهگذاری سرمایهای به ترتیب مربوط به شرکتی با 0,47- و 0,132 و بیشترین مقدار آن مربوط به شرکتی با 1,23 را به خود اختصاص داده است از سوی دیگر مقدار چولگی که برابر است با 2,89 میباشد و مقدار کشیدگی که 19,15 می باشد که از نظر کشیدگی و چولگی نرمال نمی باشند. متغیر سرمایهگذاری کل بیان میدارد که میانگین و میانه این متغیر به ترتیب برابر 0,038 و 0,01 است و کمترین مقدار انحراف معیار و سرمایهگذاری کل به ترتیب مربوط به شرکتی با 0,47- و 0,132 و بیشترین مقدار آن مربوط به شرکتی با 1,23 را به خود اختصاص داده است از سوی دیگر مقدار چولگی که برابر است با 2,87 میباشد و مقدار کشیدگی که 19,07 می باشد و نشان دهنده این است که از نظر کشیدگی و چولگی نرمال نمی باشند.
4-4 آمار استنباطی
پژوهشگر، نمونهگیری میکند برای این که بتواند بر مبنای نمونه در مورد جامعه استنباط نماید. یکی از زیرشاخه های تحلیل آماری داده ها که در پی انجام استنباط های دقیق و درست است آمار استنباطی نامیده می شود. پژوهشگر مستقیماً متغیرها را با استفاده از واحدهای نمونه مشاهد می کند. نمونه نماینده یا معرف جامعه است و هدف نهایی نیز استنباط در مورد جامعه است. آمار استنباطی با دو دسته از مسائل سر و کار دارد؛.) ابتدا به برآورد میپردازد و سپس به آزمون فرضیه )دلاور،1390).
برای تحلیل مدل پژوهش از مجموعه داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین ترتیب که چند شرکت در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در داده های ترکیبی ابتدا باید برای انتخاب بین روشهای تلفیقی و تابلویی از آزمون F لیمر استفاده شود؛ رد فرضیه صفر بیانگر معنی داری آزمون به روش داده های تابلویی )ترکیبی) است . در ادامه اگر داده ها ازنوع تابلویی باشد باید از آزمون هاسمن برای تصمیم گیری در رابطه با استفاده از اثرات ثابت یا تصادفی استفاده نمود. در آزمون هاسمن اگر فرضیه صفر قابل رد کردن نباشد، روش اثرات تصادفی به روش اثرات ثابت ترجیح داده می شود و به عنوان روش مناسب تر و کاراتر انتخاب می گردد در غیر این صورت روش اثرات ثابت کارا است. در ادامه به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته میشود.
4-5 همبستگی بین متغیرهای پژوهش
در صورت وجود همبستگی میان متغیرهای مستقل مدل، هر متغیر را میتوان به صورت تابعی از متغیر دیگر تعریف نمود که وجود این امر میتواند در تحلیل رگرسیون و اخذ نتیجه منطقی از مدل تأثیر نامطلوب داشته باشد. جهت کنترل عدم وجود همبستگی میان متغیرها ( نرمال یا غیر نرمال) میتوان از یکی از آزمونهای پیرسون ( توزیع نرمال ) و یا اسپیرمن ( توزیع غیر نرمال) استفاده کرد. برای این منظور ابتدا نوع توزیع متغیرهای مستقل به وسیله آزمون کولموگروف- اسمیرنف مورد بررسی قرار میگیرد که نتیجه این آزمون حاکی از نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل میباشد. با مشخص شدن نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل میتوان از آزمون پیرسون برای بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل استفاده کرد. ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در نگاره زیر ارائه شده است.

نگاره(4-4) همبستگی بین متغیرهای پژوهش

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Investment R&D(1)
1

Investment Capital(2)
0.00-
1

0.94

Investment Total(3)
0.02
0.99
1

0.62
0.00

Dividend(4)
0.06
0.14
0.14
1

0.16
0.00
0.00

RQ(5)
0.07
0.05
0.05
0.07
1

0.1
0.22
0.21
0.09

Size(6)
0.03-
0.06
0.06
0.07
0.06
1

0.45
0.14
0.15
0.11
0.16

Q-Tobin’s(7)
0.02-
0.13
0.13
0.35
0.05-
0.03
1

0.65
0.00
0.00
0.00
0.24
0.49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SdCfo(8)
0.01-
0.02
0.02
0.03-
0.04
0.05-
0.03-
1

0.69
0.59
0.59
0.42
0.31
0.22
0.45

SdSale(9)
0.06
0.00-
0.00-
0.09
0.09-
0.03-
0.04
0.02
1

0.17
0.93
0.98
0.03
0.04
0.43
0.34
0.60

SdInvestment(10)
0.06-
0.12-
0.13-
0.03-
0.12
0.03-
0.03-
0.07
0.02-
1

0.13
0.00
0.00
0.52
0.00
0.44
0.48
0.07
0.55

Tangibility(11)
0.01
0.61
0.61
0.2
0.24
0.14
0.07
0.01
0.08-
0.28
1

0.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.79
0.06
0.00

Lev(12)
0.07
0.14-
0.14-
0.59-
0.09-
0.11
0.36-
0.00
0.01-
0.05
0.2-
1

0.08
0.00
0.00
0.00
0.04
0.01
0.00
0.93
0.66
0.26
0.00

Cfo(13)
0.01-
0.13
0.13
0.56
0.06
0.13
0.21
0.05-
0.12-
0.02
0.31
0.44-
1

0.73
0.00
0.00
0.00
0.16
0.00
0.00
0.24
0.00
0.52
0.00
0.00

Age(14)
0.05
0.01-
0.01-
0.16-
0.11-
0.07
0.06-
0.00
0.12
0.05
0.03-
0.16
0.16-
1

0.21
0.74
0.72
0.00
0.00
0.09
0.15
0.99
0.00
0.21
0.44
0.00
0.00

Cycle(15)
0.07
0.03
0.04
0.04
0.25-
0.07-
0.04
0.05-
0.32-
0.18-
0.14-
0.07-
0.03
0.04
1

0.10
0.39
0.37
0.31
0.00
0.10
0.33
0.23
0.00
0.00
0.00
0.09
0.38
0.33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Cash(16)
0.06-
0.12
0.12
0.16
0.11-
0.07
0.1
0.07-
0.04-
0.06-
0.08
0.17-
0.22
0.08
0.14
1

0.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
0.02
0.11
0.28
0.14
0.06
0.00
0.00
0.05
0.00

ROA(17)
0.06
0.04
0.05
0.85
0.03
0.1
0.32
0.03-
0.04
0.02-
0.1
0.61-
0.49
0.15-
0.06
0.19
1

0.14
0.28
0.26
0.00
0.39
0.74
0.00
0.47
0.35
0.51
0.02
0.00
0.00
0.00
0.17
0.00

نتایج منعکس در نگاره(4-4) نشان می دهد که متغیر های پژوهش از همبستگی بالایی برخوردار نیستند و همچنین قابل ذکر است که ضریب بالای همبستگی بین سرمایهگذاری سرمایهای و سرمایهگذاری کل نیز به دلیل اینکه این دو متغیر در یک مدل رگرسیون به کار گرفته نمی شوند نیز مشکلی ایجاد نمی کند و در نتیجه میتوان تصمیم گرفت که بین داده ها مشکل هم خطی بوجود نیایید.

4-6 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته
در انجام این پژوهش تخمین پارامترهای مدل با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است که این امر بر این فرض استوار است که متغیر وابسته پژوهش از توزیع نرمال برخوردار باشد. بنابراین لازم است نرمال بودن متغیرهای سرمایهگذاری کل و سرمایهگذاری سرمایهای را مورد آزمون قرار گیرد. نرمال بودن متغیرهای وابسته به این معنا است که ‌امید ریاضی خطاها صفر و واریانس آنها نیز ثابت باشد. از آنجا که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیماندههای مدل ( تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی ) میانجامد، بنابراین لازم است نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامترها کنترل شود و در صورت برقرار نبودن این شرط راه حل مناسبی برای نرمال نمودن آن ( از جمله تبدیل نمودن آن ) اتخاذ نمود. در این پژوهش از طریق آماره کولموگرف اسمیرنف148 این موضوع را مورد بررسی قرار می گیرد. اگر سطح اهمیت آماره اين آزمون بيشتر از 05/0 باشد (P.05) فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذيرفته می‏شود در غیر این صورت فرضیه مقابل مبنی بر نرمال نبودن دادهها پذیرفته میشود. نتایج آزمون کولموگرف اسمیرنف برای متغیرهای وابسته پژوهش سرمایه گذاری کل (Total Investment) و سرمایه گذاری سرمایهای(Capital investmen) در نگاره 4-5 ارائه شده است.
نگاره 4-5 نتايج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش
متغیر
آماره آزمون
سطح معناداری
سرمایهگذاری کل
4.868
0.000
سرمایهگذاری سرمایهای
4.949
0.000

با توجه به این که سطح معناداری آماره کولموگرف اسمیرنف برای این متغیرها کمتر از 05/0 می‌باشد (000/0) بنابراین فرضیه H1 مبنی بر نرمال نبودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار می‏گیرد و بیانگر این است که متغیرهای سرمایهگذاری کل و سرمایهگذاری سرمایهای از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشد. بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیهها این متغیرها نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از تابع انتقال جانسون149 بهره گرفته شده که فرآیند و نتایج آن در پیوست پایان نامه ارائه گردیده است. نتایج حاصل از آزمون کولموگرف اسمیرنف بعد از فرآیند نرمال سازی داده ها در نگاره 4- 6 نشان داده شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، روش پژوهش، جامعه آماری Next Entries منبع پایان نامه درمورد تقسیم سود، آزمون فرضیه، سود سهام، گزارشگری مالی