پایان نامه رایگان درباره امور مالی، ارتباط مؤثر، تعارضات زناشویی، باورهای ارتباطی

دانلود پایان نامه ارشد

این ابزار بر اساس آلفای کرونباخ 73/0 بدست آمد.
سیاهه باورهای ارتباطی (RBI)
این سیاهه به منظور اندازه گیری باورهای غیرمنطقی در زندگی زناشویی توسط ایدلسون و اپستین(1982)ساخته و توسط مظاهری و پوراعتماد (1380)با روش ترجمه و ترجمه مجدد به فارسی برگردانده،مورداستفاده قرار گرفت دارای 40 سؤال است و از ابعاد مختف (باور مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور در مورد تفاوت های جنسیتی است.
روش نمره گذاری
طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه
کاملاً غلط
غلط
شاید غلط
شاید
درست
کاملاً
امتیاز
0
1
2
3
4
5
اما این شیوه نمره گذاری در مورد سؤالات 1، 6، 11، 21، 26، 31، 12، 17، 22، 27، 32، 37، 3، 8، 23، 38، 4، 14، 19، 39، 10، 15، 30، 35، 40 معکوس شده و به صورت زیر درخواهد آمد:

گزینه
کاملاً غلط
غلط
شاید غلط
شاید
درست
کاملاً
امتیاز
5
4
3
2
1
0

پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بود که سؤالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد
سؤالات مربوطه
باور به مخرب بودن مخالفت (D)
1، 6، 11، 16، 21، 26، 31، 36
توقع ذهن خوانی (M)
2، 7، 12، 17، 22، 27، 32، 37
باور به عدم تغییر پذیری همسر (C)
3، 8، 13، 18، 23، 28، 33، 38
کمال گرایی جنسی (S)
4، 9، 14، 19، 24، 29، 34، 39
باور در مورد تفاوت های جنسیتی (MF)
5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40

برای به دست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سؤالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای به دست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سؤالات را باهم جمع کنید.
پایایی و روایی
آیدلسون واپشتاین (1982) دریافتند که نمره های این پرسشنامه با باورهای عمومی که توسط تست باورهای غیر منطقی جونز (جونز، 1968) اندازه گیری شده بود همبستگی مثبت داشت. همچنین در تحقیق ایمل کامپ و همکارانش (1987) شواهد کافی برای روایی محتوایی و سازه وجود داشت و ارتباط مثبت بین باورهای ارتباطی و ناسازگاری زناشویی به همراه ارتباط منفی معنی دار بین بیشتر خرده مقیاس ها ارتباط نزدیک (پرسشنامه ارتباطی بنک، نیجسکنز، 1980) وجود داشت. (بوشمن به نقل از عبدالمحمدی، 1998)
آیدلسون واپشتاین (1982) در تحقیق خود نشان دادند که پایایی این آزمون با آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها از دامنه 72/0 تا 81 /0 است و هر 5 خرده مقیاس رابطه معناداری با سازگاری زناشویی دارند. (مظاهری، 1381) و پایایی بازآزمایی 76/0بود (بوشمن 1998 به نقل از عبدالمحمدی، 1385). نسخه فارسی این ابزار را مظاهری و پور اعتماد ترجمه کرده اند. در پژوهشی که مظاهری (1381) استفاده کرده آلفای کرونباخ محاسبه شده 75/0 بود.
در پژوهش حاضر نیز پایایی این ابزار بر اساس آلفای کرونباخ 66/0 بدست آمد.
پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ)
این پرسشنامه یک ابزار 54 سؤالی است که برای سنجیدن تعارضات زن و شوهری و بر مبنای تجربیات بالینی ثنایی ودیگران(1387) ساخته شده است. این پرسشنامه هشت بعد از تعارضات زناشویی را می سنجد که عبارتند از کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش های هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، جدا کردن امور مالی از یکدیگر، و کاهش ارتباط مؤثر مشاوران و سایر متخصصان بالینی می توانند از این پرسشنامه برای سنجیدن تعارض های زن و شوهری و ابعاد آن استفاده کنند.
نمره گذاری:
برای هر سؤال پنج گزینه در نظر گرفته شده که به تناسب 1 تا 5 نمره به آن ها اختصاص داده شده است. حداکثر نمره کل پرسشنامه 270 و حداقل آن 54 است. سؤال های خرده مقیاس ها از این قرار است: کاهش همکاری، پرسش های 4، 12، 18، 25، 34 کاهش رابطه جنسی، پرسش های 5، 13، 19، 35، 40 افزایش جلب حمایت فرزند، پرسش های 9، 22، 31، 38، 44؛ افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، پرسشهای 8، 15، 21، 29، 37، 43؛ کاهش رابطه فردی با خویشاوندان همسر و دوستان، پرسش های 1، 23، 32، 46، 50، 53 جدا کردن امور مالی از یکدیگر، پرسش های 2، 10، 17، 24، 33، 39، 48، کاهش ارتباط مؤثر پرسش های 3، 7، 11، 16، 26، 28، 30، 41، 45، 47، 52، 54 حداکثر نمره هر خرده مقیاس مساوی با تعداد سؤال های آن خرده مقیاس ها ضربدر 5 است. در این ابزار نمره بیشتر به معنی تعارض بیشتر و نمره کمتر به معنی رابطه بهتر و تعارض کمتر است.
نمره گذاری گزینه ها به این صورت است: هرگز (1)، به ندرت (2)، گاهی (3)، اکثرا (4)، همیشه (5)، سؤالات 3، 11، 14، 26، 30، 33، 45، 47، 54 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.
پایایی و روایی
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه روی یک گروه 270 نفری برابر با 96/0 به دست آمد و برای 8 خرده مقیاس آن از این قرار است: کاهش همکاری، 81/0؛ کاهش رابطه جنسی، 61/0؛ افزایش واکنش های هیجانی، 70/0؛ افزایش جلب حمایت فرزند، 33/0 ؛ افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، 86/0؛ کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، 89/0؛ جدا کردن امور مالی از یکدیگر، 71/0؛ و کاهش ارتباط مؤثر، 69/0.
پرسشنامه تعارضات زناشویی از روایی محتوایی خوبی برخوردار است در مرحله تحلیل محتوایی آزمون، پس از اجرای مقدماتی ومحاسبه همبستگی هر سؤال با کل پرسشنامه و مقیاس های آن، به دلیل همبستگی مناسب تمام سؤالات، هیچ سؤالی حذف نشد.
در پژوهش حاضر نیز پایایی این ابزار بر اساس آلفای کرونباخ 76/0 بدست آمد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره روابط زناشویی، عوامل پایداری، رضایتمندی زناشویی، وابستگی متقابل Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع روان تحلیل گری، دلزدگی زناشویی، تحلیل داده، پنج عامل شخصیت