پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

مجموع مؤلفه‌های استخراج پیامدی کار، مؤلفه پاداش اخروی با 16 فروانی، مؤلفه کسب روزی با 11 فراوانی، مؤلفه بهشت یا دوزخ با 10 فراوانی، مؤلفه بهرهمندی عمومی با 3 فراوانی، مؤلفه محافظ در روز قیامت با 2 فراوانی، مؤلفه کسب سلامتی جسم با 2 فراوانی، مؤلفه ماندگاری نام نیک با 2 فراوانی، مؤلفه رستگاری آخرت با 2 فراوانی، مؤلفه بهرهمندی در دو جهان با 2 فراوانی، مؤلفه آبرو نزد خدا با 1 فراوانی، مؤلفه ایمان راسخ با 1 فراوانی، مؤلفه ماندگاری عمل نیک با 1 فراوانی، مؤلفه شفاعت در آخرت با 1 فراوانی، مؤلفه رفع حاجات دنیوی با 1 فراوانی، مؤلفه خوشحالی در آخرت با 1 فراوانی، مؤلفه همسایگی جوار حق با 1 فراوانی، مؤلفه هم‌نشینی با پیامبران با 1 فراوانی، مؤلفه دوری از آتش جهنم با 1 فراوانی، مؤلفه رسیدن به جایگاه نیکان با 1 فراوانی، مؤلفه روشنی عاقبت کار با 1 فراوانی، مؤلفه سهم در پایدارسازی دین با 1 فراوانی، مؤلفه کسب منزلت حسب انجام کار با 1 فراوانی و مؤلفه آسایش ابدی 1 فراوانی، را به خود اختصاص دادهاند.
بنابراین مؤلفه‌های به دست آمده حسب تعداد فراوانی حاصل به ترتیب در رتبهبندی زیر قرار میگیرند:
1ـ پاداش اخروی
2ـ کسب روزی
3ـ بهشت یا دوزخ
4ـ بهرهمندی عمومی
5ـ محافظ در روز قیامت
5ـ کسب سلامتی جسم
5ـ ماندگاری نام نیک
5ـ رستگاری آخرت
5ـ بهرهمندی دو جهان
6ـ آبرو نزد خدا
6ـ ایمان راسخ
6ـ ماندگاری عمل نیک
6ـ شفاعت در آخرت
6ـ رفع حاجات دنیوی
6ـ خوشحالی در آخرت
6ـ همسایگی جوار حق
6ـ هم‌نشینی با پیامبران
6ـ دوری از آتش جهنم
6ـ رسیدن به جایگاه نیکان
6ـ روشنی عاقبت کار
6ـ سهم در پایدارسازی دین
6ـ کسب منزلت حسب انجام کار
6ـ آسایش ابدی

جدول 4-6 . مؤلفه‌های پیامد کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه
ردیف
مصادیق پیامدی کار
آدرس
استخراج مؤلفه های پیامدی کار
فراوانی مؤلفه‌ها
1
عملی که رنج آن میگذرد و پاداش آن ماندگار است
حکمت 121
پاداش اخروی
16
2
از آن همه تلاش اجر خداوندی را میخواست
نامه 9
پاداش اخروی

3
پاداش داده میشوید به کارهایی که از پیش مرتکب شدهاید
خطبه 190
پاداش اخروی

4
(همانا انسان) پاداش داده خواهد شد
نامه 21
پاداش اخروی

5
در برابر کارهای نیک به شما پاداش میدهد، و با نعمتهای گسترده و بخششهای بیحساب شما را گرامی داشته است
خطبه 83
پاداش اخروی

6
در قبر، محل زندگی خویش، بهشت یا دوزخ را بنگرد و پاداش اعمال خود را مشاهده کند
خطبه 83
پاداش اخروی

7
از نعمتهای شکوهمند خدا برخوردارند
خطبه 83
پاداش اخروی

8
برای پاداش الهی عمل کنید
نامه 47
پاداش اخروی

9
آن گونه کاشتی، درو میکنی
خطبه 153
پاداش اخروی

10
در نیکیها، انجام دهندهی آن پاداش میگیرد
نامه 33
پاداش اخروی

11
هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشد، زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بیرغبت، و بدکاران در بدکاری تشویق میشوند. پس هر کدام از آن‌ها را بر اساس کردارشان پاداش ده
نامه 53
پاداش اخروی

12
عمل صالح زارعت آخرت است
خطبه 23
پاداش اخروی

13
آنچه در این راه نصیب تو میشود، برتر از آن است که از نیروی بدنی خود از دست میدهی
نامه 59
پاداش اخروی

14
هرکس عمل نیکو انجام دهد بهرهمند خواهد شد و مرگ او را زیانی نمیرساند
خطبه 28
پاداش اخروی

15
کوتاهی در اعمال نیکو با وجود یقین به پاداش آن، زیانکاری است
حکمت 384
پاداش اخروی

16
هر درختی که آبیاری‌اش به اندازه و نیکو باشد شاخ و برگش نیکو و میوهاش شیرین است و آنچه آبیاری‌اش پاکیزه نباشد درختش عیب دار و میوهاش تلخ است (در توصیف پیامد کار آمده است)
خطبه 154
پاداش اخروی

17
نعمتهای دنیا نیز بدون تلاش به او روی میآورد
حکمت 269
کسب روزی
11
18
روزی دو قسم است: یکی آن که تو آن را میجویی و دیگر آن که او تو را میجوید
نامه 31
کسب روزی

19
خدا دنیای او را کفایت میکند
حکمت 423
کسب روزی

20
و برای به دست آوردن روزی خود تلاش میکند
خطبه 185
کسب روزی

21
و با بهای آن به خوردن نان جویی قناعت میکرد
خطبه 160
کسب روزی

22
روزی بر دو قسم است: آن که تو را میخواهد، و آن که تو او را میجویی
حکمت 431
کسب روزی

23
روزی بر دو قسم است: روزیی که تو آن را میجویی
حکمت 379
کسب روزی

24
فکرت را به کار گیر، مالک کار خویش باش و سهم و بهرهات را بردار
نامه 63
کسب روزی

25
مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند: زمانی برای تأمین هزینه زندگی
حکمت 390
کسب روزی

26
کسب حلال برای تأمین زندگی
حکمت 390
کسب روزی

27
خوشا به حال کسی که به خانه و خانوادهی خود پردازد، و غذای حلال خود را بخورد
خطبه 176
کسب روزی

28
در گرو اعمال خود بوده، برابر آن محاسبه میگردند
خطبه 89
بهشت یا دوزخ
10
29
هرکس در گرو اعمال خویش است
حکمت 343
بهشت یا دوزخ

30
او را به سوی منزلگاهش در درون زمین میبرند، و به دست عملش میسپارند
خطبه 109
بهشت یا دوزخ

31
پایان کارها به خدا برمیگردد
خطبه 182
بهشت یا دوزخ

32
در گرو کارهایی هستید که انجام دادهاید
خطبه 190
بهشت یا دوزخ

33
پس بهشت برای پاداش نیکوکاران سزاوار و جهنم برای کیفر بدکاران مناسب است
خطبه 83
بهشت یا دوزخ

34
برای جایزه بهشت با هم ستیز کنید
خطبه 241
بهشت یا دوزخ

35
چه کسی از عمل کننده به بهشت، به بهشت نزدیکتر؟ و چه کسی از عملکننده برای آتش، به آتش نزدیک‌تر؟
نامه 27
بهشت یا دوزخ

36
فقر و بینیازی ما پس از عرضه شدن اعمال بر خدا آشکار میشود
حکمت 452
بهشت یا دوزخ

37
برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتار متناسب با آن انجام دهید
خطبه 132
بهشت یا دوزخ

38
مردم از تلاش آنان سود میبرند
حکمت 199
بهره‌مندی عمومی
3
39
(بازرگانان) منابع اصلی منفعت، پدیدآورندگان وسایل زندگی و آسایش و آورندگان وسایل زندگی از دوردست میباشند
نامه 53
بهره‌مندی عمومی

40
برای قیامت خود را به زحمت میافکند، ولی مردم را به رفاه و آسایش میرساند
خطبه 193
بهره‌مندی عمومی

41
از این خانه زاد و توشه بردارید که فردای رستاخیز نگهبانتان باشد
خطبه 64
محافظ در روز قیامت
2
42
با چیزهای فانی شدنی دنیا آنچه که جاوید میماند خرید کنید
خطبه 64
محافظ در روز قیامت

43
از سلامت خدادادی بهرهمندند
خطبه 83
کسب سلامتی جسم
2
44
بر بدنهایشان هیچگونه رنج و ناراحتی نرسد
خطبه 183
کسب سلامتی جسم

45
نیکوکاران را با نام نیکی توان شناخت که خدا از آنان بر زبان بندگانش جاری ساخت
نامه 53
ماندگاری نام نیک
2
46
نام نیکی که خدا برای کسی میان مردم قرار دهد، بهتر از مالی است که برای دیگران باقی میگذارد که او را ستایش نمیکنند
خطبه 120
ماندگاری نام نیک

47
دنیا خانهای است که کسی در آن ایمنی ندارد جز آنکه به جمعآوری توشهی آخرت پردازد و از کارهای دنیایی کسی نجات نمییابد
خطبه 63
رستگاری آخرت
2
48
(عمل نیکو) شما را به خانهی امن و امان دعوت میکند
خطبه 94
رستگاری آخرت

49
پس بهرهی هر دو جهان را چشیده
حکمت 269
بهره‌مندی دو جهان
2
50
مالک هر دو جهان میگردد
حکمت 269
بهره‌مندی دو جهان

51
با آبرومندی در پیشگاه خدا صبح میکند
حکمت 269
آبرو نزد خدا
1
52
با اعمال نیکو به ایمان میتوان دسترسی پیدا کرد
خطبه 156
ایمان راسخ
1
53
کار مردم را اصلاح، و شهرهای مصر را آباد سازد
نامه 53
ماندگاری عمل نیک
1
54
من گواه اعمال شما بوده و در روز قیامت از شما دفاع میکنم و به سود شما گواهی میدهم
خطبه 176
شفاعت در آخرت
1
55
حاجتی را از خدا درخواست نمیکند جز آن که روا میگردد
حکمت 269
رفع حاجات دنیوی
1
56
(روز قیامت) صاحبان کارهای پسندیده خوشحالند و تأسف میخورند که چرا اعمالشان اندک است
نامه 48
خوشحالی در آخرت
1
57
همسایگان خدا در سرای او باشید
خطبه 183
همسایگی جوار حق
1
58
همنشینان آن‌ها پیامبران و زیارت کنندگانشان فرشتگانند
خطبه 183
هم‌نشینی با پیامبران
1
59
چنان گرامی داشته میشوند که صدای آهسته آتش را نشنوند
خطبه 183
دوری از آتش جهنم
1
60
با دل و جان برای رسیدن به جایگاه نیکان تلاش میکنند
خطبه 165
رسیدن به جایگاه نیکان
1
61
برخی از تجربیاتی که بر ما پنهان مانده بود برای شما روشن گردد
نامه 31
روشنی عاقبت کار
1
62
کارها را به پاداشت و استقامت ورزید تا دین استوار شد
حکمت 467
سهم در پایدار سازی دین
1
63
نیکوکار، از کار نیک بهتر و بدکار از کار بد، بدتر است
حکمت 32
کسب منزلت حسب انجام کار
1
64
کسی که به اندازه کفایت زندگی از دنیا بردارد به آسایش دست یابد، و آسوده خاطر گردد
حکمت 371
آسایش ابدی
1

7- بررسی سؤال هفتم پژوهش
سؤال هفتم پژوهش عبارت بود از اینکه:
محورهاي پیامد کار41 از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه چه هستند؟

با عنایت به جمعبندی مصادیق و مؤلفه‌های پیامدی کار از منظر امام علی (ع) در نهج‌البلاغه میتوان، مجموع مؤلفه‌های مذکور را در سه محور شاخص؛ منافع مادی دنیوی برای فرد، منافع غیرمادی و اخروی برای فرد و منافع برای عموم مردم، به شرح جدول ذیل، طبقهبندی نمود
جدول شماره 4-7 نشان میدهد؛ مؤلفه‌های پیامدی کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه طی سه محور؛ منافع مادی دنیوی برای فرد، منافع غیرمادی و اخروی برای فرد و منافع برای عموم مردم طبقهبندی شده است.

در محور منافع مادی و دنیوی برای فرد؛ 14 مصداق مطرح در 3 مؤلفه‌ی کسب روزی، کسب سلامتی جسم و رفع حاجات دنیوی قرار گرفتهاند.
همچنین در محور منافع غیرمادی و اخروی برای فرد نیز؛ 47 مصداق مطرح در 19 مؤلفه قرار گرفته شامل؛ ایمان راسخ، رستگاری آخرت، بهرهمندی دو جهان، پاداش اخروی، بهشت یا دوزخ، محافظ در روز قیامت، ماندگاری نام نیک، ماندگاری عمل نیک، شفاعت در آخرت، آبرو نزد خدا، خوشحالی در آخرت، همسایگی جوار حق، هم‌نشینی با پیامبران، دوری از آتش جهنم، رسیدن به جایگاه نیکان، آسایش ابدی، روشنی عاقبت کار، سهم در پایدارسازی دین و کسب منزلت حسب انجام کار میباشند
در محور سوم؛ منافع برای عموم مردم نیز؛ 3 مصداق مطرح در 1 مؤلفه شامل؛ بهرهمندی عمومی قرار گرفته است.
از مجموع 64 مصداق مطرح در راستای پیامد کار، بیشترین مؤلفه‌های احصائی با 47 فراوانی در محور منافع غیر مادی و اخروی برای فرد بوده و منافع مادی و دنیوی کار و منافع برای عموم مردم به ترتیب با فراوانی 14 و 3 در طبقات پس از آن واقع شده است.

جدول 4-7 . محورهاي پیامد کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه
مصادیق پیامدی کار
آدرس
استخراج مؤلفه های پیامدی کار
فراوانی مؤلفه‌ها
فراوانی مؤلفه در محور
محور پیامد کار
نعمتهای دنیا نیز بدون تلاش به او روی میآورد
حکمت 269
کسب روزی
11
14
منافع مادی و دنیوی برای فرد
روزی دو قسم است: یکی آن که تو آن را میجویی و دیگر آن که او تو را میجوید
نامه 31
کسب روزی

خدا دنیای او را کفایت میکند
حکمت 423
کسب روزی

و برای به دست آوردن روزی خود تلاش میکند
خطبه 185
کسب روزی

و با بهای آن به خوردن نان جویی قناعت میکرد
خطبه 160
کسب روزی

روزی بر دو قسم است: آن که تو را میخواهد، و آن که تو او را میجویی
حکمت 431
کسب روزی

روزی بر دو قسم است: روزیی که تو آن را میجویی
حکمت 379
کسب روزی

فکرت را به کار گیر، مالک کار خویش باش و سهم و بهرهات را بردار
نامه 63
کسب روزی

مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند: زمانی برای تأمین هزینه زندگی
حکمت 390
کسب روزی

کسب حلال برای تأمین زندگی
حکمت 390
کسب روزی

خوشا به حال کسی که به خانه و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، علامه جعفری Next Entries پایان نامه رایگان درباره دوره متوسطه، برنامه درسی، نظام آموزشی، امام علی (ع)