پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، ماهیت کار، مدیریت زمان، تقسیم کار

دانلود پایان نامه ارشد

دوره متوسطه امکان پذیر است. مباحث مستخرج از تحلیل در ابعاد گوناگونی قابلیت کاربرد دارند و میتوان آن‌ها را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با توجه به اهداف دروس و در کنار اهداف اصلی مطرح در هر درس به کار برد.
توجهی همهجانبه به آموزهها، به همراه دید جامع متخصصان طراحی برنامه در کاربرد مباحث میتواند دستیابی به یکی از رسالت اساسی آموزش متوسطه که همانا، آمادهسازی نوجوانان برای ورود به دنیای کار میباشد، تسهیل نماید.

فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری

مقدمه
در راستای تحلیل محتوای ماهیت و پیامد کار در نهج البلاغه به منظور ارائه راهکارهایی در طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه، مجموعاً نه سوال (هشت سوال پیرامون تحلیل نهج البلاغه در ابعاد دو گانه ماهیت و پیامد کار و یک سوال در خصوص ارائه راهکارهایی در طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه) مورد بررسی واقع شده است.
روش مورد استفاده در انجام پژوهش حاضر در بخش اول (تحلیل ماهیت و پیامد کار در نهجالبلاغه) تحليل محتوا و در بخش دوم (راهکارهای بکارگیری نتایج تحلیل محتوا در طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه) نیز توصيفي از نوع تبیینی می‌باشد تا بتوان در نهایت به بسط مفهومی موضوع پرداخت.
شایان ذکر است که جامعه مورد بررسی در پژوهش حاضر متن کامل نهج البلاغه، ترجمه مرحوم محمد دشتی و علامه محمدتقی جعفری میباشد که به دلیل جامعیت جامعه، نمونه گیری انجام نگرفت و کل جامعه پژوهشی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .
اکنون با عنایت به مجموعه تحلیل های انجام شده در فصل چهارم پژوهش، طی فصل حاضر، عمده ترین نتایج حاصل از بررسی سوال های اصلی پژوهش به بحث گذاشته شده است.

5-1. نتایج بررسی سؤال‌های پژوهش
در اين قسمت نتایج سؤالات نهگانه، به صورت مجزا مورد توجه، بررسي و بحث قرار گرفته و نتايج كلي ارائه میگردد.

5-1-1. اولین سؤال پژوهش عبارت بود از؛ «مصاديقي از ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه چه هستند؟».
بررسی و تحلیل کلام امام علی (ع) در نهجالبلاغه نشان داد که 168 مصداق مفهومی در باب ماهیت کار بیان شده است.
بررسی مضامین مصادیق ماهیت کار در نهجالبلاغه نشان میدهد که حضرت علی (ع) به گونهای از کار صحبت به میان آوردهاند که هم به جنبه دنیوی و هم اخروی اشاره دارد. در این راستا حضرت کاری را اخروی میدانند که ملازم با اخلاق اسلامی است و آداب و شرایط مورد قبول دین اسلام نیز در آن رعایت شده باشد لذا به وفور در بین مصادیق ماهیتی کار به مصادیقی برمیخوریم که حضرت آداب، شرایط، اخلاقیات و مناسبات کار را بیان نمودهاند و پیروان و رهروان خویش را به رعایت این آداب سفارش کردهاند.

5-1-2. دومین سؤال پژوهش عبارت بود از؛ «مؤلفه‌های ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه چه هستند؟».
مجموعه مصادیق احصاء شده در خصوص ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه با عنایت به مفاد موضوعی آنها در 34 مؤلفه مستقل، دستهبندی شد.
این مؤلفه‌ها شامل؛ تناسب کار با شخص، کار الهی توشه آخرت، کار برای رضای خدا، بهرهور بودن کار، عامالمنفعه بودن کار، استفاده از تجربیات دیگران در کار، توکل به خدا در کار، جدیت در کار، مدیریت زمان در کار، پاک‌دامنی در کار، تقسیم کار، دقت در انجام کار، کار همراه با علم، مداومت در کار، پرهیز از چند شغلی، پرهیز از بخل در کار، پرهیز از طمع در کار، پرهیز از غفلت و فراموشی در کار، پرهیز از راحت طلبی در کار، پرهیز از غرور و تکبر در کار، پرهیز از ترس در کار، مسئولیتپذیری در کار، دوراندیشی در کار، صبر و استقامت در کار، تقوا در کار، مشورت در کار، ارزش کار نیک، تناسب گفتار با کار، تعصب در کار، تنظیم اندازه کار، نتیجه مداری کار، عدالت در کار، رهبری خردمند در کار و ارزش کار یدی، میباشند.
از مجموع مؤلفه‌های استخراجی ماهیت کار، مؤلفه تناسب کار با شخص با 7 فراوانی، مؤلفه کار الهی توشه آخرت با 25 فراوانی، مؤلفه کار برای رضای خدا با 28 فراوانی، مؤلفه بهرهور بودن کار با 5 فراوانی، مؤلفه عامالمنفعه بودن کار با 1 فراوانی، مؤلفه استفاده از تجربه دیگران در کار با 3 فراوانی، مؤلفه توکل به خدا در کار با 3 فراوانی، مؤلفه جدیت در کار با 5 فراوانی، مؤلفه مدیریت زمان در کار با 12 فراوانی، مؤلفه پاک‌دامنی در کار با 1 فراوانی، مؤلفه تقسیم کار با 2 فراوانی، مؤلفه دقت در انجام کار با 5 فراوانی، مؤلفه کار همراه با علم با 11 فراوانی، مؤلفه مداومت در کار با 3 فراوانی، مؤلفه پرهیز از چند شغلی با 1 فراوانی، مؤلفه پرهیز از بخل در کار با 2 فراوانی، مؤلفه پرهیز از طمع در کار با 2 فراوانی، مؤلفه پرهیز از غفلت و فراموشی در کار با 2 فراوانی، مؤلفه پرهیز از راحت طلبی در کار با 1 فراوانی، مؤلفه پرهیز از غرور و تکبر در کار با 8 فراوانی، مؤلفه پرهیز از ترس در کار با 2 فراوانی، مؤلفه مسئولیتپذیری در کار با 3 فراوانی، مؤلفه دوراندیشی در کار با 1 فراوانی، مؤلفه صبر و استقامت در کار با 6 فراوانی، مؤلفه تقوا در کار با 8 فراوانی، مؤلفه مشورت در کار با 2 فراوانی، مؤلفه ارزش کار نیک با 6 فراوانی، مؤلفه تناسب گفتار با کار با 6 فراوانی، مؤلفه تعصب در کار با 1 فراوانی، مؤلفه تنظیم اندازه کار با 1 فراوانی، مؤلفه نتیجه مداری کار با 2 فراوانی، مؤلفه عدالت در کار با 2 فراوانی، مؤلفه رهبری خردمند کار با 2 فراوانی و مؤلفه ارزش کار یدی 2 فراوانی را به خود اختصاص دادهاند.
بنابراین مؤلفه‌های به دست آمده حسب تعداد فراوانی حاصل به ترتیب عبارتند از: کار برای رضای خدا در رتبه اول، کار الهی توشه آخرت در رتبه دوم، مدیریت زمان در کار در رتبه سوم، کار همراه با علم در رتبه چهارم، پرهیز از غرور و تکبر در کار به همراه مؤلفه تقوا در کار در رتبه پنجم، مؤلفه تناسب کار با شخص در رتبه ششم، مو له صبر و استقامت در کار به همراه مؤلفه‌های ارزش کار نیک و تناسب گفتار با کار در رتبه هفتم، مؤلفه بهرهور بودن کار به همراه مؤلفه‌های جدیت در کار و دقت در انجام امور در رتبه هشتم، مؤلفه استفاده از تجربه دیگران در کار به همراه مؤلفه‌های توکل به خدا در کار، مداومت در کار و مسئولیتپذیری در کار در رتبه نهم، مؤلفه تقسیم کار به همراه مؤلفه‌های پرهیز از بخل در کار، پرهیز از طمع در کار، پرهیز از غفلت و فراموشی در کار، پرهیز از ترس در کار، مشورت در کار، عدالت در کار، نتیجه مداری کار، رهبری خردمند کار و ارزش کار یدی در رتبه دهم و مؤلفه عامالمنفعه بودن کار به همراه مؤلفههای پاک‌دامنی در کار، پرهیز از چند شغلی، پرهیز از راحتطلبی در کار، دوراندیشی در کار، تعصب در کار و تنظیم اندازه کار در رتبه یازدهم قرار دارند.
تعدد مؤلفه‌های مذکور نشاندهنده دیدگاه کامل و همه جانبه امام علی (ع) نسبت به مسئلهی کار میباشد. ایشان با بیان تمامی جوانب ماهیت کار اسلامی، راه عذر و بهانه را بر همگان بسته و ما را در قبال تمامی فعالیتهایی که انجام میدهیم مسئول میدانند.
از بین مؤلفه‌های مذکور، حضرت به دو مؤلفه اصلی تاکید فراوان دارند اولین مؤلفه؛ کار برای رضای خدا، میباشد، حضرت در بین سخنان خود در موقعیتها و شرایط گوناگون این نکته را به ما گوشزد مینمایند که اولین اصل در انجام کار اسلامی، در نظر گرفتن رضایت خداوند تعالی است و کاری که برای رضای غیر از او باشد کاری عبث و بینتیجه میباشد. دومین مؤلفه‌ی مورد تاکید حضرت؛ کار الهی توشه آخرت، میباشد.
تاکید بسیار حضرت علی (ع) بر این دو مؤلفه نشاندهنده این امر است که در کارهای روزمره بیش از توجه به مسائل مادی کار باید توجه افراد معطوف به امور معنوی گردد تا از این طریق به سعادت نائل آیند. رعایت دیگر مؤلفه‌های مطرح در کلام حضرت نیز ضروری می‌باشد.

5-1-3. سومین سؤال پژوهش عبارت بود از؛ «محورهای ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه چه هستند؟».
با عنایت به جمعبندی مصادیق و مؤلفه‌های ماهیتی کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه، مجموع مؤلفه‌های مذکور در سه محور شاخص؛ اهداف ماهیتی کار، مناسبات ماهیتی کار و شروط ماهیتی کار، طبقهبندی شد
در محور اهداف ماهیتی کار؛ 67 مصداق مطرح در 4 مؤلفه‌ی کار برای رضای خدا، تقوا در کار، ارزش کار نیک و کار الهی توشه آخرت قرار گرفتهاند.
هم چنین در محور مناسبات ماهیتی کار نیز؛ 86 مصداق مطرح در 23 مؤلفه شامل؛ توکل به خدا در کار، تناسب کار با شخص، بهرهور بودن کار، عامالمنفعه بودن کار، استفاده از تجربه دیگران در کار، جدیت در کار، مدیریت زمان در کار، پاک‌دامنی در کار، تقسیم کار، دقت در انجام کار، کار همراه با علم، مداومت در کار، مسئولیتپذیری در کار، دوراندیشی در کار، صبر در کار، استقامت در کار، مشورت در کار، تناسب گفتار با کار، تعصب در کار، تنظیم اندازه کار، نتیجه مداری کار، عدالت در کار، رهبری خردمند کار و ارزش کار یدی قرار گرفتهاند.
در محور سوم؛ شروط ماهیتی کار نیز 18 مصداق مطرح در 7 مؤلفه قرار گرفته که شامل؛ پرهیز از چند شغلی، پرهیز از بخل در کار، پرهیز از طمع در کار، پرهیز از غفلت و فراموشی در کار، پرهیز از راحت طلبی در کار، پرهیز از غرور و تکبر در کار و پرهیز از ترس در کار میباشند
از مجموع 168 مصداق مطرح در راستای ماهیت کار (سه مصداق از 168 مصداق احصائی اولیه در مواردی دیگری نیز حاوی مؤلفه بوده لذا سه مورد به جمع مصادیق احصایی اولیه اضافه شده است)، بیشترین مؤلفه‌های احصائی با 86 فراوانی در محور مناسبات ماهیتی کار بوده و محورهای اهداف ماهیتی کار و شرایط ماهیتی کار به ترتیب با فراوانی 67 و 18 در طبقات پس از آن واقع شده است.
بیشترین تعداد مصادیق در محور مناسبات ماهیتی کار نشاندهندهی تاکید امام علی (ع) به رعایت آداب و اصول اسلامی در ابتدا و حین انجام کار میباشد. تاکید فراوان حضرت بر رعایت اصول اسلامی در حین انجام کار، این نکته را بر ما روشن میسازد که کار باید با اصول اسلامی همراه باشد و انجام کار و فعالیت بدون توجه به آداب و اصول اسلامی، نه تنها به انسان سود نمیرساند بلکه برای او زیانآور است. از دیدگاه امام علی (ع)، در صورتی که کار و تجارت و… با رعایت شرایط و مقررات اسلامی انجام گیرد، بالاترین عبادات به شمار آمده تا جایی که با جهاد در راه خدا برابری میکند. لذا صحبت کردن از شرایط و مناسبات کار در بحث از ماهیت کار، امری اجتنابناپذیر میباشد.
حضرت علاوه بر تاکید بر مناسبات و شروط کار، به شیوهای بسیار زیرکانه، در میان کلام خود، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، مسلمانان را با اهداف کار آشنا نمودهاند. دو مورد از اهداف کار که حضرت به صورت فراوان به آنها تاکید کردند این است که هدف از کار باید جلب رضایت خالق و همچنین رسیدن به جایگاه نیک و پاداش در آخرت باشد.

5-1-4. چهارمین سؤال پژوهش عبارت بود از؛ «عمده‌ترین وجوه ماهیت كار از منظر امام علی (ع) بر اساس مجموعه تحليل محتواي انجام شده چه هستند؟».
تحلیل کلام امام علی (ع) در باب ماهیت کار، دربرگیرنده سه محور اساسی؛ اهداف ماهیتی کار، مناسبات ماهیتی کار و شرایط ماهیتی کار میباشد. لذا به صورت استنباطی میتوان کار را از منظر امام علی (ع) اینگونه تعریف نمود: «کار عبارتست از تلاش و کوشش هدفمندی که در راه رضای خدا، رسیدن به توشه الهی و تقوا است و مستلزم رعایت مناسبات و شرایط خاصی میباشد».
مهمترین اهدافی که حضرت علی (ع) برای کار بر می‌شمرند به ترتیب شامل؛ کار برای رضای خدا، کار به عنوان توشه الهی، تقوا در کار و ارزش کار نیک میباشد.
انسان، زمانی که در انجام امور رضایت خدا را در نظر داشته باشد هرگز شکست نمیخورد چرا که پیروزی در درون رضای خدا نهفته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، سلامت جسمانی، امیرالمومنین، عزت نفس Next Entries منبع پایان نامه با موضوع تحلیل محتوا، تحلیل محتوایی، زبان فارسی، شعر معاصر