پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، مسئولیت پذیری، ماهیت کار، تقسیم کار

دانلود پایان نامه ارشد

سنتی است که سال‌ها بر آن گذشته و درستی آن ثابت شده باشد، و بدترین کارها آنچه که تازه پیدا شده و آینده آن روشن نیست
خطبه 145
استفاده از تجربه دیگران در کار

135
آداب پسندیده ای را که بزرگان این امت به آن عمل کردند و ملت اسلام با آن پیوند خورده، …، برهم مزن
نامه 53
استفاده از تجربه دیگران در کار

136
در تمام کارها خود را به خدا واگذار
نامه 31
توکل به خدا در کار
3
137
قبل از پیمودن راه پاکان، از خداوند یاری بجوی، و در راه او با اشتیاق عمل کن تا پیروز شوی، و از هر کاری که تو را به شک و تردید اندازد، یا تسلیم گمراهی کند بپرهیز
نامه 31
توکل به خدا در کار

138
سررشته کارها به دست توست و همهی کارها از خواست تو نشأت میگیرد
خطبه 227
توکل به خدا در کار

139
کار اندکی که ادامه یابد، از کار بسیاری که از آن به ستوه آیی امیدوارکنندهتر است
حکمت 278
مداومت در کار
3
140
چیز اندکی که با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از فراوانی است که رنجآور باشد
حکمت 444
مداومت در کار

141
کار او را تداوم بخشد
نامه 24
مداومت در کار

142
همانا عمل (علامه : کار) تو وسیلهی آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن توست
نامه 5
مسئولیت پذیری در کار
3
143
گذشت زمان آنان را از انجام وظائف پیاپی نرنجانده و از شوق و رغبتشان نکاسته
خطبه 91
مسئولیت پذیری در کار

144
انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولیتهای کوچک‌تر نخواهد بود
نامه 53
مسئولیت پذیری در کار

145
کار هرکدام از خدمتکارانت را معین کن که او را در برابر آن کار مسئول بدانی، که تقسیم درست کار سبب میشود کارها را به یکدیگر وانگذارید، و در خدمت سستی نکنند
نامه 31
تقسیم کار
2
146
مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی برای تأمین هزینه زندگی و زمانی برای واداشتن نفس به لذت‌هایی که حلال و مایهی زیبایی است
حکمت 390
تقسیم کار

147
بخیل را در مشورت کردن دخالت نده که تو را از نیکوکاری باز میدارد و از تنگدستی میترساند.
نامه 53
پرهیز از بخل در کار
2
148
در شگفتم از بخیل، …، و سرمایه ای را از دست میدهد که برای آن تلاش میکند
حکمت 126
پرهیز از بخل در کار

149
طمعها به آنان شبیخون نزده، با تلاش دنیا را بر کار آخرت مقدم دارند
خطبه 91
پرهیز از طمع در کار
2
150
کسی که آرزوهایش طولانی است کردارش (اعمالش) نیز ناپسند است
حکمت 36
پرهیز از طمع در کار

151
کودنی و غفلت و فراموشی بر تلاش و کوشش و عزم راسخ فرشتگان راه نمییابد و فریبهای شهوت، همت بلندشان را تیرباران نمیکند
خطبه 91
پرهیز از غفلت و فراموشی در کار
2
152
تاریکیهای فراموشی که همتهای بلند را نابود کرده است
خطبه 241
پرهیز از غفلت و فراموشی در کار

153
عوامل ترس آن‌ها را از مسئولیت باز نمیدارد، تا در انجام وظیفه سستی ورزند
خطبه 91
پرهیز از ترس در کار
2
154
ترسو را در مشورت کردن دخالت نده که در انجام کارها روحیه تو را سست میکند
نامه 53
پرهیز از ترس در کار

155
حق شما بر من آن است که …، کاری را جز حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم
نامه 50
مشورت در کار
2
156
بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکن
نامه 53
مشورت در کار

157
هرگز تلاش و رنج کسی را به صاحب دیگری نگذاشته و ارزش خدمت او را ناچیز نشمار
نامه 53
عدالت در کار
2
158
مبادا گمنامی کسی باعث شود که کار بزرگ او را ناچیز بدانی
نامه 53
عدالت در کار

159
کارهای مهمی که انجام دادهاند برشمار، زیرا یادآوری کارهای ارزشمند، شجاعان را بر می‌انگیزاند
نامه 53
نتیجه مداری کار
2
160
جوینده چیزی یا به آن یا به برخی از آن خواهد رسید
حکمت 386
نتیجه مداری کار

161
سرپرستی برگزین که بزرگی کار بر او چیره نگردد
نامه 53
رهبری خردمند کار
2
162
مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند، تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهرهمند شوند
خطبه 40
رهبری خردمند کار

163
با نیروی جسمانی کار میکنند
نامه 53
ارزش کار یدی
2
164
با بدنهایی که منافع خود را تأمین میکنند
خطبه 83
ارزش کار یدی

165
از کاری که تو را خشنود و عموم مسلمانان را ناخوشایند است بپرهیز
نامه 69
عام‌المنفعه بودن کار
1
166
شغل همراه با پاک‌دامنی، بهتر از ثروت فراوانی است که با گناهان به دست آید
نامه 31
پاک‌دامنی در کار
1
167
کسی که به کارهای گوناگون پردازد، خوار شده و پیروز نمی‌گردد
حکمت 403
پرهیز از چند شغلی
1
168
راحت طلبی آن‌ها را به کوتاهی در انجام دستوراتش وادار نساخته
خطبه 91
پرهیز از راحت طلبی در کار
1
169
عمل صالح! عمل صالح! سپس آینده نگری! آینده نگری! و استقامت! استقامت! آنگاه بردباری! و پرهیزکاری! پرهیزکاری! برای هر کدام از شما عاقبت و پایان مهلتی تعیین شده، با آن هدایت شوید و برای اسلام نیز هدف و نتیجه ای است به آن دسترسی پیدا کنید
خطبه 176
دوراندیشی در کار
1
170
اگر در تعصب ورزیدن ناچارید، برای اخلاق پسندیده، افعال نیکو و کارهای خوب تعصب داشته باشید
خطبه 192
تعصب در کار
1
171
رسیدگی به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگشان وامگذار
نامه 53
تنظیم اندازه کار
1

3- بررسی سؤال سوم پژوهش
سومین سؤال پژوهش عبارت بود از اینکه:
محورهاي ماهیت کار37 از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه چه هستند؟

با عنایت به جمعبندی مصادیق و مؤلفه‌های ماهیتی کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه میتوان، مجموع مؤلفه‌های مذکور را در سه محور شاخص؛ اهداف ماهیتی کار، مناسبات ماهیتی کار و شروط ماهیتی کار، به شرح جدول ذیل، طبقهبندی نمود
جدول شماره 4-3 نشان میدهد؛ مؤلفه‌های ماهیتی کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه طی سه محور؛ اهداف ماهیتی کار، مناسبات ماهیتی کار و شروط ماهیتی کار طبقهبندی شده است.

در محور اهداف ماهیتی کار؛ 67 مصداق مطرح در 4 مؤلفه‌ی کار برای رضای خدا، تقوا در کار، ارزش کار نیک و کار الهی توشه آخرت قرار گرفتهاند.
هم چنین در محور مناسبات ماهیتی کار نیز؛ 86 مصداق مطرح در 23 مؤلفه شامل؛ توکل به خدا در کار، تناسب کار با شخص، بهره‌ور بودن کار، عامالمنفعه بودن کار، استفاده از تجربه دیگران در کار، جدیت در کار، مدیریت زمان در کار، پاک‌دامنی در کار، تقسیم کار، دقت در انجام کار، کار همراه با علم، مداومت در کار، مسئولیت پذیری در کار، دوراندیشی در کار، صبر در کار، استقامت در کار، مشورت در کار، تناسب گفتار با کار، تعصب در کار، تنظیم اندازه کار، نتیجه مداری کار، عدالت در کار، رهبری خردمند کار و ارزش کار یدی قرار گرفتهاند.
در محور سوم؛ شروط ماهیتی کار نیز 18 مصداق مطرح در 7 مؤلفه قرار گرفته شامل؛ پرهیز از چند شغلی، پرهیز از بخل در کار، پرهیز از طمع در کار، پرهیز از غفلت و فراموشی در کار، پرهیز از راحت طلبی در کار، پرهیز از غرور و تکبر در کار و پرهیز از ترس در کار میباشند
از مجموع 171 مصداق مطرح در راستای ماهیت کار (سه مصداق از 168 مصداق احصائی اولیه در مواردی دیگری نیز حاوی مؤلفه بوده لذا سه مورد به جمع مصادیق احصایی اولیه اضافه شده است)، بیشترین مؤلفه‌های احصائی با 86 فراوانی در محور مناسبات ماهیتی کار بوده و محورهای اهداف ماهیتی کار و شرایط ماهیتی کار به ترتیب با فراوانی 67 و 18 در طبقات پس از آن واقع شده است.
جدول 4-3 . محورهاي ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهج‌البلاغه
مصادیق ماهیتی کار
آدرس
استخراج مؤلفه های ماهیتی کار
فراوانی مؤلفه
فراوانی مؤلفه در محور
محور ماهیت کار
(اوصاف مؤمنان) در همهی کارهایت خدا را اطاعت کن
نامه 69
کار برای رضای خدا
28
67
اهداف ماهیتی کار
و در راه خدا آن گونه که شایسته است تلاش کن، و هرگز سرزنش ملامتگران، تو را از تلاش در راه خدا بازندارد
نامه 31
کار برای رضای خدا

از هر کاری که از کنندهی آن پرسش کنند، نپذیرد یا عذرخواهی کند، دوری کن
نامه 69
کار برای رضای خدا

از هر کار پنهانی که در آشکار شدنش شرم داری پرهیز کن
نامه 69
کار برای رضای خدا

پس در بدست آوردن دنیا آرام باش، و در مصرف آنچه به دست آوردی (علامه: کسب و تجارت)، نیکو عمل کن
نامه 31
کار برای رضای خدا

زاهدان گروهی از مردم دنیایند که در دنیا با آگاهی و بصیرت عمل میکنند، …، بدنهایشان به گونهای در تلاش و حرکت است که گویا میان مردم آخرتند
خطبه 230
کار برای رضای خدا

در این دنیا آزمایش میگردید، و در برابر اعمال خود محاسبه میشوید
خطبه 83
کار برای رضای خدا

خداوند روزی شما را ضمانت کرده و شما را به کار و تلاش امر فرمود
خطبه 114
کار برای رضای خدا

اگر بر سر دو راهی دو کار قرار میگرفت میاندیشید که کدام یک با خواسته نفس نزدیکتر است با آن مخالفت میکرد
حکمت 289
کار برای رضای خدا

خردمند را نشاید جز آنکه در پی سه چیز حرکت کند: کسب حلال برای تأمین زندگی، یا گام نهادن در راه آخرت، با به دست آوردن لذتهای حلال
حکمت 390
کار برای رضای خدا

مبادا کاری انجام دهی که به عذرخواهی روی آوری
نامه 33
کار برای رضای خدا

از آن همه زر و زیوری که به دنبال آن حرکت میکنید، پرهیز میکنم
خطبه 174
کار برای رضای خدا

یاد مرگ مرا از شوخی و کارهای بیهوده باز میدارد
خطبه 84
کار برای رضای خدا

(خداوند) اعمالی که دوست دارد بیان فرموده و از آنچه کراهت دارد معرفی کرد، تا از خوبیها پیروی و از بدیها دوری گزیند
خطبه 176
کار برای رضای خدا

ای فرزند آدم، کار نیک را انجام ده و کار بد را واگذار
خطبه 176
کار برای رضای خدا

(خداوند) کارهای ناخوشایند و خوشایند، بایدها و نبایدها را ابلاغ کرد، و اوامر و نواهی را آموزش داده و راه عذر را بر شما بست و حجت را تمام کرد
خطبه 86
کار برای رضای خدا

خوشا به حال آن کسی که …، کسب و کار او پاکیزه است
حکمت 123
کار برای رضای خدا

برای رسیدن به حق تلاش کنید
نامه 50
کار برای رضای خدا

آنچه در راه خدا بر شما واجب است انجام بدهید
نامه 51
کار برای رضای خدا

نیکوترین کارت (همان اطاعت از اهل بیت پیامبر ص و حضرت علی ع می‌باشد)
نامه 73
کار برای رضای خدا

با ترس از خدایی که یکتاست و همتایی ندارد حرکت کن
نامه 25
کار برای رضای خدا

بهترین کارها آن است که با ناخشنودی در انجام آن بکوشی (علامه جعفری: برترین اعمال، عملی است که نفس امارهات را با وجود اکراهش به انجام آن وادار کنی)
حکمت 249
کار برای رضای خدا

از خدا بترسید، چه بسا آرزومندی که به آرزوهای خود نرسید، و سازندهی ساختمانی که در آن مسکن نکرد، و گردآورندهای که زود آنچه را گرد آورده رها خواهد کرد
حکمت 344
کار برای رضای خدا

در کارهای خود از او (خدا) یاری میجوییم
خطبه 99
کار برای رضای خدا

(پرهیزکار) در جستجوی کسب حلال است و … و اعمال نیکو انجام میدهد و ترسان است
خطبه 193
کار برای رضای خدا

برترین مردم در پیشگاه خدا کسی است که عمل به حق نزد او دوست داشتنی‌تر از باطل باشد
خطبه 125
کار برای رضای خدا

در فراهم آوردن خشنودی خدا با رغبت تلاش کرده
خطبه 83
کار برای رضای خدا

هیچ تجارت یا خرید و فروشی آن‌ها را از یاد خدا باز نمیدارد
خطبه 222
کار برای رضای خدا

کار نیک به جا آورید، و آن را هر مقدار که باشد کوچک نشمارید، زیرا کوچکِ آن بزرگ و اندک آن فراوان است
حکمت 422
ارزش کار نیک
6

پاداش اعمال اندک را فراوان قرار داد
حکمت 78
ارزش کار نیک

در برابر کارهای نیک به شما پاداش میدهد
خطبه 83
ارزش کار نیک

پس به اعمال نیکو مبادرت کنید تا با همسایگان خدا در سرای او

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، ماهیت کار، مدیریت زمان، کسب و کار Next Entries پایان نامه رایگان درباره مدیریت زمان، تقسیم کار، آینده نگری، فکر و اندیشه