پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، ماهیت کار، مدیریت زمان، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

دارد
نامه 53
143
خودپسندی، کردار نیک نیکوکاران را نابود سازد
نامه 53
144
مبادا آنچه را انجام دادهای بزرگ بشماری، …، کاری را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند
نامه 53
145
مبادا هرگز در کاری که وقت آن فرا نرسیده شتاب کنی یا کاری که وقت آن رسیده، سستی ورزی
نامه 53
146
مبادا در کارهای واضح و آشکار کوتاهی کنی! تلاش کن تا هر کاری را در جای خود و در زمان مخصوص به خود انجام دهی
نامه 53
147
رسیدگی به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگشان وامگذار
نامه 53
148
کارهای مهمی که انجام دادهاند برشمار، زیرا یادآوری کارهای ارزشمند، شجاعان را بر می‌انگیزاند
نامه 53
149
در یک ارزشیابی دقیق، رنج و زحمت هر یک از آنان را شناسایی کن
نامه 53
150
هرگز تلاش و رنج کسی را به صاحب دیگری نگذاشته و ارزش خدمت او را ناچیز نشمار
نامه 53
151
گمنامی کسی باعث شود که کار بزرگ او را ناچیز بدانی
نامه 53
152
سرپرستی برگزین که بزرگی کار بر او چیره نگردد
نامه 53
153
بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکن
نامه 53
154
با نیروی جسمانی کار میکنند
نامه 53
155
جوینده چیزی به آن یا به برخی از آن خواهد رسید
حکمت 386
156
چراغ دل را از نور گفتار گویندهی با عمل روشن سازید
خطبه 105
157
حق را میشناسد و به آن عمل میکند
خطبه 87
158
نیکیها را با اعمال و گفتار خود در میان شما رواج ندادم؟
خطبه 87
159
هیچ کاری با تقوا اندک نیست
حکمت 95
160
چگونه اندک است آنچه (کار همراه با تقوا) که پذیرفته شود؟
حکمت 95
161
کارها را به پا داشت، و استقامت ورزید
حکمت 467
162
با صبر و استقامت، نعمتهای خدا را بر خود تمام گردانید
خطبه 188
163
برترین مردم در پیشگاه خدا کسی است که عمل به حق نزد او دوستداشتنیتر از باطل باشد
خطبه 125
164
با اعمال نیکو به استقبال اجل بروید
خطبه 64
165
آن کس که در کارها خود را به رنج اندازد، خود را هلاک سازد
حکمت 349
166
پاداش اعمال اندک را فراوان قرار داد
حکمت 78
167
پس به اعمال نیکو مبادرت کنید تا با همسایگان خدا در سرای او باشید
خطبه 183
168
مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند، تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهرهمند شوند
خطبه 40

جمعبندی مصادیق ماهیتی کار در متن کامل نهجالبلاغهی امام علی (ع) مبین آن است که در مجموع 168 مقوله مصداقی در خصوص ماهیت کار احصاء شده است.

2- بررسی سؤال دوم پژوهش
سؤال دوم پژوهش عبارت بود از اینکه:
مؤلفه‌های ماهیت کار36 از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه چه هستند؟

مجموعه مصادیق احصاء شده در خصوص ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه با عنایت به مفاد موضوعی آن‌ها در 34 مؤلفه مستقل، دستهبندی شده است (جدول شماره 4-2).
در مجموع مؤلفه‌های استخراج ماهیتی کار، مؤلفه تناسب کار با شخص با 7 فراوانی، مؤلفه کار الهی توشه آخرت با 25 فراوانی، مؤلفه کار برای رضای خدا با 28 فراوانی، مؤلفه بهرهور بودن کار با 5 فراوانی، مؤلفه عامالمنفعه بودن کار با 1 فراوانی، مؤلفه استفاده از تجربه دیگران در کار با 3 فراوانی، مؤلفه توکل به خدا در کار با 3 فراوانی، مؤلفه جدیت در کار با 5 فراوانی، مؤلفه مدیریت زمان در کار با 12 فراوانی، مؤلفه پاک‌دامنی در کار با 1 فراوانی، مؤلفه تقسیم کار با 2 فراوانی، مؤلفه دقت در انجام کار با 5 فراوانی، مؤلفه کار همراه با علم با 11 فراوانی، مؤلفه مداومت در کار با 3 فراوانی، مؤلفه پرهیز از چند شغلی با 1 فراوانی، مؤلفه پرهیز از بخل در کار با 2 فراوانی، مؤلفه پرهیز از طمع در کار با 2 فراوانی، مؤلفه پرهیز از غفلت و فراموشی در کار با 2 فراوانی، مؤلفه پرهیز از راحت طلبی در کار با 1 فراوانی، مؤلفه پرهیز از غرور و تکبر در کار با 8 فراوانی، مؤلفه پرهیز از ترس در کار با 2 فراوانی، مؤلفه مسئولیتپذیری در کار با 3 فراوانی، مؤلفه دوراندیشی در کار با 1 فراوانی، مؤلفه صبر و استقامت در کار با 6 فراوانی، مؤلفه تقوا در کار با 8 فراوانی، مؤلفه پرهیز از شتاب‌زدگی در کار با 2 فراوانی، مؤلفه مشورت در کار با 2 فراوانی، مؤلفه ارزش کار نیک با 6 فراوانی، مؤلفه تناسب گفتار با کار با 6 فراوانی، مؤلفه تعصب در کار با 1 فراوانی، مؤلفه تنظیم اندازه کار با 1 فراوانی، مؤلفه نتیجه مداری کار با 2 فراوانی، مؤلفه عدالت در کار با 2 فراوانی، مؤلفه رهبری خردمند کار با 2 فراوانی و مؤلفه ارزش کار یدی 2 فراوانی را به خود اختصاص دادهاند.
بنابراین مؤلفههای به دست آمده حسب تعداد فراوانی حاصل به ترتیب در رتبهبندی زیر قرار میگیرند:
1ـ کار برای رضای خدا
2ـ کار الهی توشه آخرت
3ـ مدیریت زمان در کار
4ـ کار همراه با علم
5ـ پرهیز از غرور و تکبر در کار
5ـ تقوا در کار
6ـ تناسب کار با شخص
7ـ صبر و استقامت در کار
7ـ ارزش کار نیک
7ـ تناسب گفتار با کار
8ـ بهرهور بودن کار
8ـ جدیت در کار
8ـ دقت در انجام کار
9ـ استفاده از تجربه دیگران در کار
9ـ توکل به خدا در کار
9ـ مداومت در کار
9ـ مسئولیتپذیری در کار
10ـ تقسیم کار
10ـ پرهیز از بخل در کار
10ـ پرهیز از طمع در کار
10ـ پرهیز از غفلت و فراموشی در کار
10ـ پرهیز از ترس در کار
10ـ مشورت در کار
10ـ عدالت در کار
10ـ نتیجه مداری کار
10ـ رهبری خردمند کار
10ـ ارزش کار یدی
11ـ عامالمنفعه بودن کار
11ـ پاک‌دامنی در کار
11ـ پرهیز از چند شغلی
11ـ پرهیز از راحتطلبی در کار
11ـ دوراندیشی در کار
11ـ تعصب در کار
11ـ تنظیم اندازه کار

جدول 4-2 . مؤلفه‌های ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه
ردیف
مصادیق ماهیتی کار
آدرس
استخراج مؤلفه‌های ماهیتی کار
فراوانی مؤلفه‌ها
1
(اوصاف مؤمنان) در همهی کارهایت خدا را اطاعت کن
نامه 69
کار برای رضای خدا
28
2
و در راه خدا آن گونه که شایسته است تلاش کن، و هرگز سرزنش ملامتگران، تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد
نامه 31
کار برای رضای خدا

3
از هر کاری که از کننده‌ی آن پرسش کنند، نپذیرد یا عذرخواهی کند، دوری کن
نامه 69
کار برای رضای خدا

4
از هر کار پنهانی که در آشکار شدنش شرم داری پرهیز کن
نامه 69
کار برای رضای خدا

5
پس در بدست آوردن دنیا آرام باش، و در مصرف آنچه به دست آوردی (علامه: کسب و تجارت)، نیکو عمل کن
نامه 31
کار برای رضای خدا

6
زاهدان گروهی از مردم دنیایند که در دنیا با آگاهی و بصیرت عمل میکنند، …، بدن‌هایشان به گونه ای در تلاش و حرکت است که گویا میان مردم آخرتند
خطبه 230
کار برای رضای خدا

7
در این دنیا آزمایش میگردید، و در برابر اعمال خود محاسبه میشوید
خطبه 83
کار برای رضای خدا

8
خداوند روزی شما را ضمانت کرده و شما را به کار و تلاش امر فرمود
خطبه 114
کار برای رضای خدا

9
اگر بر سر دو راهی دو کار قرار میگرفت میاندیشید که کدام یک با خواسته نفس نزدیکتر است با آن مخالفت میکرد
حکمت 289
کار برای رضای خدا

10
خردمند را نشاید جز آنکه در پی سه چیز حرکت کند: کسب حلال برای تأمین زندگی، یا گام نهادن در راه آخرت، با به دست آوردن لذتهای حلال
حکمت 390
کار برای رضای خدا

11
مبادا کاری انجام دهی که به عذرخواهی روی آوری
نامه 33
کار برای رضای خدا

12
از آن همه زر و زیوری که به دنبال آن حرکت میکنید، پرهیز میکنم
خطبه 174
کار برای رضای خدا

13
یاد مرگ مرا از شوخی و کارهای بیهوده باز میدارد
خطبه 84
کار برای رضای خدا

14
(خداوند) اعمالی که دوست دارد بیان فرموده و از آنچه کراهت دارد معرفی کرد، تا از خوبیها پیروی و از بدیها دوری گزیند
خطبه 176
کار برای رضای خدا

15
ای فرزند آدم، کار نیک را انجام ده و کار بد را واگذار
خطبه 176
کار برای رضای خدا

16
(خداوند) کارهای ناخوشایند و خوشایند، بایدها و نبایدها را ابلاغ کرد، و اوامر و نواهی را آموزش داده و راه عذر را بر شما بست و حجت را تمام کرد
خطبه 86
کار برای رضای خدا

17
خوشا به حال آن کسی که …، کسب و کار او پاکیزه است
حکمت 123
کار برای رضای خدا

18
برای رسیدن به حق تلاش کنید
نامه 50
کار برای رضای خدا

19
آنچه در راه خدا بر شما واجب است انجام بدهید
نامه 51
کار برای رضای خدا

20
نیکوترین کارت (همان اطاعت از اهل بیت پیامبر ص و حضرت علی ع می‌باشد)
نامه 73
کار برای رضای خدا

21
با ترس از خدایی که یکتاست و همتایی ندارد حرکت کن
نامه 25
کار برای رضای خدا

22
بهترین کارها آن است که با ناخشنودی در انجام آن بکوشی (علامه جعفری: برترین اعمال، عملی است که نفس امارهات را با وجود اکراهش به انجام آن وادار کنی)
حکمت 249
کار برای رضای خدا

23
از خدا بترسید، چه بسا آرزومندی که به آرزوهای خود نرسید، و سازندهی ساختمانی که در آن مسکن نکرد، و گردآورندهای که زود آنچه را گرد آورده رها خواهد کرد
حکمت 344
کار برای رضای خدا

24
در کارهای خود از او (خدا) یاری میجوییم
خطبه 99
کار برای رضای خدا

25
(پرهیزکار) در جستجوی کسب حلال است و … و اعمال نیکو انجام میدهد و ترسان است
خطبه 193
کار برای رضای خدا

26
برترین مردم در پیشگاه خدا کسی است که عمل به حق نزد او دوست داشتنیتر از باطل باشد
خطبه 125
کار برای رضای خدا

27
در فراهم آوردن خشنودی خدا با رغبت تاش کرده
خطبه 83
کار برای رضای خدا

28
هیچ تجارت یا خرید و فروشی آن‌ها را از یاد خدا باز نمیدارد
خطبه 222
کار برای رضای خدا

29
برای خود در سرای آخرت جایی آماده کن، و چیزی پیش فرست
خطبه 153
کار الهی توشهآخرت
25
30
نهایت کوشش را در زندگی داشته باش و در فکر ذخیره سازی برای دیگران مباش
نامه 31
کار الهی توشهآخرت

31
مردم! عمل کنید که عمل نیکو به سوی خدا بالا میرود
خطبه 230
کار الهی توشهآخرت

32
به سوی اعمال نیکو بشتابید پیش از آنکه عمرتان پایان پذیرد
خطبه 230
کار الهی توشهآخرت

33
تنها برای دنیا به تلاش فرمان داده نشدهایم
نامه 55
کار الهی توشهآخرت

34
همت خویش را به دنیای پس از مرگت واگذار
نامه 22
کار الهی توشهآخرت

35
بر شما باد به تلاش و کوشش، آمادگی و آماده شدن، و جمعآوری زاد و توشهی آخرت در دوران زندگی دنیا
خطبه 230
کار الهی توشهآخرت

36
همت و تلاش خود را برای پس از مرگ قرار ده
نامه 66
کار الهی توشهآخرت

37
آن کس که بهشت و دوزخ را پیش روی خود دارد در تلاش است
خطبه 16
کار الهی توشهآخرت

38
خدا رحمت کند کسی را که …، عمل نیکو انجام دهد، ذخیرهای برای آخرت فراهم آورد
خطبه 76
کار الهی توشهآخرت

39
آیا کسی هست که قبل از رسیدن روز دشوار قیامت، اعمال نیکی انجام دهد؟
خطبه 28
کار الهی توشهآخرت

40
امروز هنگام عمل است نه حسابرسی و فردا روز حسابرسی است نه عمل
خطبه 42
کار الهی توشهآخرت

41
برای آن روز که زاد و توشه ذخیره میکنند و اسرار آدمیان فاش میگردد، عمل کنید
خطبه 120
کار الهی توشهآخرت

42
این دو گواهی (شهادتین) گفتار را بالا میبرد و کردار و عمل را به پیشگاه خدا میرسانند
خطبه 114
کار الهی توشهآخرت

43
پیش از آنکه مرگ شما فرا رسد، با اعمال نیکو آماده باشید
خطبه 190
کار الهی توشهآخرت

44
با اعمال خود به سوی زندگی جاویدان و خانه همیشگی کوچ کردند
خطبه 111
کار الهی توشهآخرت

45
کجایند پرهیزکاران در کسب و کار؟ آیا جز این است که همگی رخت بستند و رفتند؟
خطبه 129
کار الهی توشهآخرت

46
آگاه باشید، امروز هرکس گرفتار بذری است که کاشته و عملی است که انجام داده، جز اعمال منطبق با قرآن
خطبه 176
کار الهی توشهآخرت

47
در این دنیای نابود شدنی برای زندگی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، علامه جعفری، ترس از خدا، ماهیت کار Next Entries پایان نامه رایگان درباره مدیریت زمان، آینده نگری، فکر و اندیشه، فقه اسلامی