پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، علامه جعفری، ترس از خدا، ماهیت کار

دانلود پایان نامه ارشد

از دنیای فناپذیر برای جهان پایدار و از گذرگاه دنیا برای زندگی جاودانه آخرت توشه برگیرد، انسان باید از خدا بترسد، زیرا تا لحظهی مرگ فرصت داده شده و مهلت عمل نیکو دارد. انسان باید نفس را مهار زند و آن را در اختیار گرفته از طغیان و گناهان بازدارد، و زمان آن را به سوی اطاعت پروردگار بکشاند (خطبه/237).
ـ ای بندگان خدا، هم اکنون عمل کنید، که زبانها آزاد و بدنها سالم، و اعضا و جوارح آمادهاند و راه بازگشت فراهم و فرصت زیاد است، پیش از آنکه وقت از دست برود، و مرگ فرارسد. پس رسیدن مرگ را حتمی بشمارید و در انتظار آمدنش به سر ببرید (خطبه/196).
ـ از آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید، زیرا اعمال فراوان و کوششهای مداوم او را با تکبر از بین برد. … و اگر در تعصب ورزیدن ناچارید، برای اخلاق پسندیده، افعال نیکو و کارهای خوب تعصب داشته باشید، همانا افعال و کرداری که انسانهای باشخصیت و شجاعان خاندان عرب و سران قبائل در آن‌ها از یکدیگر پیشی میگرفتند یعنی اخلاق پسندیده، بردباری به هنگام خشم فراوان، و کردار و رفتار زیبا و درست، و خصلتهای نیکو است. از کارهایی که پشت آن‌ها را شکست و قدرت آن‌ها را در هم کوبید مثل کینه‌توزی و … بپرهیزید (خطبه/192).
ـ خدا، …، فرصت مناسب در اختیارتان قرار داده است، برای جایزه بهشت با ستیز کنید. پس کمربندها را محکم ببندید، و دامن همت بر کمر زنید، که به دست آوردن ارزشهای والا با خوشگذرانی میسر نیست! چه بسا خواب‌های شب که تصمیمهای روز را از بین میبرد و تاریکیهای فراموشی که همتهای بلند را نابود کرده است (خطبه/241).
ـ هیچ تجارت یا خرید و فروشی آن‌ها را از یاد خدا باز نمیدارد. اگر اهل ذکر را در اندیشه خود آوری و …، آنان نامههای اعمال خود را گشوده، … و در اندیشهاند، که در کدامیک از اعمال کوچک و بزرگی که به آنان فرمان داده شده، کوتاهی کردهاند یا چه اعمالی که از آن نهی شده بودند مرتکب گردیدهاند (خطبه/222).
ـ (مردم شام) مردمی که سزاوار بودند احکام دین را بیاموزند و تربیت شوند، و دانش فراگیرند، و کارآزموده شوند، و سرپرست داشته باشند، و دستگیرشان کنند و آن‌ها را به کار مفید وادارند (خطبه/238).
ـ ارزش مرد به اندازهی همت اوست (حکمت/47).
ـ ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست (حکمت/81).
ـ شما را و تمام فرزندان و خاندانم را، و کسانی که این وصیت به آن‌ها میرسد، به ترس از خدا، نظم در امور زندگی و ایجاد صلح و آشتی در میانتان سفارش میکنم (نامه/47).
ـ نیکوکاران را با نام نیکی توان شناخت که خدا از آنان بر زبان بندگانش جاری ساخت، پس نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و درست باشد، هوای نفس را در اختیار گیر و از آنچه حلال نیست، خویشتن‌داری کن، …، بخیل را در مشورت کردن دخالت نده که تو را از نیکوکاری بازمیدارد و از تنگدستی میترساند. ترسو را در مشورت کردن دخالت نده که در انجام کارها روحیه تو را سست میکند…، هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشد، زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بیرغبت، و بدکاران در بدکاری تشویق میشوند. پس هر کدام از آن‌ها را بر اساس کردارشان پاداش ده. …، هیچ وسیلهای برای جلب اعتماد والی به رعیت بهتر از نیکوکاری به مردم، و تخفیف مالیات، و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند، نمیباشد. ..، و آداب پسندیدهای را که بزرگان این امت به آن عمل کردند، و ملت اسلام با آن پیوند خورده، …، بر هم مزن. …، زمامدار از انجام آنچه خدا بر او واجب کرده است نمیتواند موفق باشد جز آنکه تلاش فراوان نماید، و از خدا یاری بطلبد، و خود را بر انجام حق آماده سازد، و در همه کارها، آسان باشد یا دشوار، شکیبایی ورزد.
در مورد سیمای نظامیان آمده است: رسیدگی به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگشان وامگذار، زیرا از نیکی اندک تو، سود میبرند و به نیکیهای بزرگ تو بینیاز نیستند، …، آرزوهای سپاهیان را برآور، و کارهای مهمی که انجام دادهاند برشمار، زیرا یادآوری کارهای ارزشمند، شجاعان را بر می‌انگیزاند و ترسوها را به تلاش وامی‌دارد و در یک ارزشیابی دقیق، رنج و زحمت هر یک از آنان را شناسایی کن و هرگز تلاش و رنج کسی را به صاحب دیگری نگذاشته و ارزش خدمت او را ناچیز نشمار، تا شرافت و بزرگی کسی موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ شماری یا گمنامی کسی باعث شود که کار بزرگ او را ناچیز بدانی. و در مورد سیمای نویسندگان و منشیان آمده است: (وظیفه حاکم) برای هر یک از کارهایت سرپرستی برگزین که بزرگی کار بر او چیره نگردد. …، بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکن. و در مورد سیمای بازرگانان و صاحبان صنایع آورده است: با نیروی جسمانی کار میکنند چرا که آنان منابع اصلی منفعت، پدیدآورندگان وسایل زندگی و آسایش و آورندگان وسایل زندگی از دوردست میباشند.
در ادامه نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر میفرماید: انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولیتهای کوچکتر نخواهد بود. …، کار هر روز را در همان روز انجام بده، زیرا هر روزی کار مخصوص به خود را دارد. …، خودپسندی، کردار نیک نیکوکاران را نابود سازد، …، مبادا آنچه را انجام دادهای بزرگ بشماری، …، کاری را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند…، مبادا هرگز در کاری که وقت آن فرا نرسیده شتاب کنی یا کاری که وقت آن رسیده، سستی ورزی، و یا در چیزی که حقیقت آن روشن نیست ستیزهجویی نمایی و یا در کارهای واضح و آشکار کوتاهی کنی! تلاش کن تا هر کاری را در جای خود و در زمان مخصوص به خود انجام دهی (نامه/53).
ـ جوینده چیزی به آن یا به برخی از آن خواهد رسید (حکمت/386).
ـ چراغ دل را از نور گفتار گویندهی با عمل روشن سازید (خطبه/105).
ـ حق را میشناسد و به آن عمل میکند. کار خیری نیست مگر که به آن قیام میکند، و در هیچ جا گمان خیری نبوده جز آن که به سوی حق شتافته (حضرت علی)…، نیکیها را با اعمال و گفتار خود در میان شما رواج ندادم؟ (خطبه/87).
ـ هیچ کاری با تقوا اندک نیست، و چگونه اندک است آنچه که پذیرفته شود؟ (حکمت/95).
ـ کارهای دشوار دنیا مرگ را از یادتان برده و بلاهای طاقتفرسای آن را از شما پنهان داشته است. پس پیوندهای خود را با دنیا قطع کنید و از پرهیزکاری کمک بگیرید (خطبه/204).
ـ بر آنان فرمانروایی حاکم شد که کارها را به پا داشت، و استقامت ورزید، تا دین استوار شد (حکمت/467).
ـ پس بشتابید به سوی آماده کردن خانههایی که شما را به آبادانی آن فرمان دادند، و تشویقتان کرده، به سوی آن دعوت کردهاند و با صبر و استقامت، نعمتهای خدا را بر خود تمام گردانید و از عصیان و نافرمانی کناره گیرید، که فردا به امروز نزدیک است (خطبه/188).
ـ همانا برترین مردم در پیشگاه خدا کسی است که عمل به حق در نزد او دوست داشتنیتر از باطل باشد، هر چند از قدر او بکاهد و به او زیان رساند، و باطل به او سود رسانده و بر قدر او بیفزاید (خطبه/125).
ـ ای بندگان خدا! از خدا بپرهیزید؛ و با اعمال نیکو به استقبال اجل بروید (علامه جعفری: با اعمال خود به سرانجام حیات، که دست شما را از کار قطع خواهد کرد، سبقت جویید) (خطبه/64).
ـ آن کس که در کارها خود را به رنج اندازد، خود را هلاک سازد (حکمت/349).
ـ پاداش اعمال اندک را فراوان قرار داد (حکمت/78).
ـ پس به اعمال نیکو مبادرت کنید تا با همسایگان خدا در سرای او باشید (خطبه/183).
ـ مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند، تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهرهمند شوند، …، در حکومت پاکان، پرهیزکار به خوبی انجام وظیفه میکند ولی در حکومت بدکاران، ناپاک از آن بهره‌مند میشوند تا مدتش سر آید و مرگ فرارسد (خطبه/40).

جدول 4-1 . مصاديق ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهج‌البلاغه
ردیف
مصادیق ماهیتی کار
آدرس
1
آنان برای کاری که در شأن آن‌ها نبود سر برافراشتند و پیش از رسیدن به آن سرکوب شدند
خطبه 219
2
هرکس باید از کار خویش بهره گیرد
خطبه 153
3
برای خود در سرای آخرت جایی آماده کن، و چیزی پیش فرست. ای شنونده هشدار، هشدار، ای غفلت زده، بکوش! بکوش …، همانا تمام حیوانات در تلاش پر کردن شکم هستند
خطبه 153
4
مردم! عمل کنید که عمل نیکو به سوی خدا بالا میرود
خطبه 230
5
به سوی اعمال نیکو بشتابید پیش از آنکه عمرتان پایان پذیرد
خطبه 230
6
بر شما باد به تلاش و کوشش، آمادگی و آماده شدن، و جمع آوری زاد و توشه‌ی آخرت در دوران زندگی دنیا
خطبه 230
7
زاهدان گروهی از مردم دنیایند که در دنیا با آگاهی و بصیرت عمل میکنند، …، بدنهایشان به گونهای در تلاش و حرکت است که گویا میان مردم آخرتند
خطبه 230
8
سستی انسان در انجام کارهایی که بر عهدهی اوست و پافشاری در کاری که از مسئولیت او خارج است، نشانه ناتوانی آشکار و اندیشهی ویرانگر است
نامه 61
9
فکرت را به کار گیر، مالک کار خویش باش، و سهم و بهرهات را بردار
نامه 63
10
از کاری که تو را خشنود و عموم مسلمانان را ناخوشایند است بپرهیز
نامه 69
11
از هر کار پنهانی که در آشکار شدنش شرم داری پرهیز کن
نامه 69
12
از هر کاری که از کنندهی آن پرسش کنند، نپذیرد یا عذرخواهی کند، دوری کن
نامه 69
13
(اوصاف مؤمنان) در همهی کارهایت خدا را اطاعت کن
نامه 69
14
آنچه که بر تو واجب است و باید آن را در وقت خاص خودش به جای آوری
نامه 69
15
(در توصیف مؤمن فرمود:)…، وقت او با کار گرفته است
حکمت 333
16
تنها برای دنیا به تلاش فرمان داده نشدهایم
نامه 55
17
همت خویش را به دنیای پس از مرگت واگذار
نامه 22
18
و در راه خدا آن گونه که شایسته است تلاش کن، و هرگز سرزنش ملامتگران، تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد
نامه 31
19
در تمام کارها خود را به خدا واگذار
نامه 31
20
به استقبال کارهایی برو که صاحبان تجربه، زحمت آزمون آن را کشیدهاند، و تو را از تلاش و یافتن بینیاز ساختهاند
نامه 31
21
قبل از پیمودن راه پاکان، از خداوند یاری بجوی، و در راه او با اشتیاق عمل کن تا پیروز شوی، و از هر کاری که تو را به شک و تردید اندازد، یا تسلیم گمراهی کند بپرهیز
نامه 31
22
در عمل بکوش آنچنان که همانند تو سزاوار است بکوشد
نامه 31
23
خدا تو را جز نیکوکاری فرمان نداد، و جز از زشتیها نهی نفرموده است
نامه 31
24
نهایت کوشش را در زندگی داشته باش و در فکر ذخیرهسازی برای دیگران مباش
نامه 31
25
بدان راهی پرمشقت و بس طولانی در پیش رو داری، و در این راه بدون کوشش بایسته و تلاش فراوان و اندازه گیری زاد و توشه و سبک کردن بار گناه، موفق نخواهی بود
نامه 31
26
بیش از تحمل خود، بار مسئولیتها بر دوش منه
نامه 31
27
پس در بدست آوردن دنیا آرام باش، و در مصرف آنچه به دست آوردی (علامه: کسب و تجارت)، نیکو عمل کن
نامه 31
28
شغل همراه با پاک‌دامنی، بهتر از ثروت فراوانی است که با گناهان به دست آید
نامه 31
29
کاری که برتر از توانایی زن است به او وامگذار، که زن گل بهاری است نه پهلوانی سخت کوش
نامه 31
30
کار هر کدام از خدمتکارانت را معین کن که او را در برابر آن کار مسئول بدانی، که تقسیم درست کار سبب می‌شود کارها را به یکدیگر وا نگذارید، و در خدمت سستی نکنند
نامه 31
31
سر رشته کارها به دست توست و همهی کارها از خواست تو نشأت می‌گیرد
خطبه 227
32
همت و تلاش خود را برای پس از مرگ قرار ده
نامه 66
33
آن کس که بهشت و دوزخ را پیش روی خود دارد در تلاش است
خطبه 16
34
خدا رحمت کند کسی را که …، عمل نیکو انجام دهد، ذخیرهای برای آخرت فراهم آورد
خطبه 76
35
آیا کسی هست که قبل از رسیدن روز دشوار قیامت، اعمال نیکی انجام دهد؟
خطبه 28
36
هرکس عمل نیکو انجام دهد بهرهمند خواهد شد
خطبه 28
37
امروز هنگام عمل است نه حسابرسی و فردا روز حسابرسی است نه عمل
خطبه 42
38
کسی که در انجام کاری که مردم خوش ندارند، شتاب کند، دربارهی او چیزی خواهند گفت که از آن اطلاعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره علامه جعفری، فکر و اندیشه، کسب و کار Next Entries پایان نامه رایگان درباره کسب و کار، آینده نگری، علامه جعفری، فکر و اندیشه