پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، علامه جعفری

دانلود پایان نامه ارشد

میبرند، بنا به ساختن ساختمان، و بافنده به کارگاه بافندگی و نانوا به نانوایی روی میآورد (حکمت/199).
ـ نیکوکاران را با نام نیکی توان شناخت که خدا از آنان بر زبان بندگانش جاری ساخت، پس نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و درست باشد، هوای نفس را در اختیار گیر و از آنچه حلال نیست، خویشتنداری کن. …، هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشد، زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بیرغبت، و بدکاران در بدکاری تشویق میشوند. پس هر کدام از آن‌ها را بر اساس کردارشان پاداش ده. زمامدار از انجام آنچه خدا بر او واجب کرده است نمیتواند موفق باشد جز آنکه تلاش فراوان نماید، و از خدا یاری بطلبد، و خود را بر انجام حق آماده سازد. …، هنگامیکه تو را به فرمانداری مصر برگزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، و با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهای مصر را آباد سازد. …، خدا را با دست و دل و زبان یاری کند، زیرا خداوند پیروزی کسی را تضمین کند که او را یاری دهد، و بزرگ دارد آن کس که او را بزرگ دارد. …، در مورد سیمای بازرگانان و صاحبان صنایع میفرماید: با نیروی جسمانی کار میکنند چرا که آنان منابع اصلی منفعت، پدیدآورندگان وسایل زندگی و آسایش و آورندگان وسایل زندگی از دوردست میباشند (نامه/53).
ـ کوتاهی در اعمال نیکو با وجود یقین به پاداش آن، زیانکاری است (حکمت/384).
ـ فقر و بی نیازی ما پس از عرضه شدن اعمال بر خدا آشکار میشود (حکمت/452).
ـ بر آنان فرمانروایی حاکم شد، که کارها را به پاداشت و استقامت ورزید تا دین استوار شد (حکمت/467).
ـ در نیکیها، انجام دهندهی آن پاداش میگیرد (علامه جعفری: هیچکس به خیر نمیرسد، مگر کسی که عمل به خیر کند) (نامه/33).
ـ دنیا خانهای است که کسی در آن ایمنی ندارد جز آنکه به جمعآوری توشهی آخرت پردازد و از کارهای دنیایی کسی نجات نمییابد (خطبه/63).
ـ خدا شما را بیامرزد، اعمال نیکو بر اساس نشانههای روشن (راه و رسم آشکار پیامبر ص) انجام دهید، زیرا که راه، روشن است و شما را به خانهی امن و امان دعوت میکند. هم اکنون در دنیایی زندگی میکنید که میتوانید رضایت خدا را به دست آورید، با مهلت و آسایش خاطری که دارید. اکنون نامه عمل سرگشاده، و قلم فرشتگان نویسنده در حرکت است، بدنها سالم و زبانها گویاست، توبه مورد قبول و اعمال نیکو را میپذیرد (خطبه/94).
ـ نام نیکی که خدا برای کسی میان مردم قرار دهد، بهتر از مالی است که برای دیگران باقی میگذارد که او را ستایش نمیکنند (خطبه/120).
ـ آگاه باش هر عملی رویشی دارد و هر رویندهای از آب بینیاز نیست و آبها نیز گوناگون میباشند. پس هر درختی که آبیاری‌اش به اندازه و نیکو باشد شاخ و برگش نیکو و میوهاش شیرین است و آنچه آبیاری‌اش پاکیزه نباشد درختش عیب دار و میوهاش تلخ است (خطبه/154).
ـ (حضرت داوود با نی زنبیل درست میکرد) و با بهای آن به خورد نان جویی قناعت میکرد (خطبه/160).
ـ نگاه کنید چگونه روی زمین راه میرود (مورچه)، و برای به دست آوردن روزی خود تلاش میکند (خطبه/185).
ـ روزی بر دو قسم است: آن که تو را میخواهد، و آن که تو او را میجویی، کسی که دنیا را خواهد، مرگ نیز او را می‌طلبد تا روزی او را به تمام پردازد (حکمت/431).
ـ ای فرزند آدم، روزی بر دو قسم است: روزیی که تو آن را میجویی و روزیی که آن تو را میجوید (حکمت/379).
ـ با ایمان میتوان به اعمال صالح راه برد و با اعمال نیکو به ایمان میتوان دسترسی پیدا کرد (خطبه/156).
ـ همانا ثروت و فرزندان، محصول دنیا و فانی شدنی و عمل صالح زارعت آخرت است، …، عمل نیک انجام دهید بدون آنکه به ریا و خودنمایی مبتلا شوید؛ زیرا هر کس، کاری برای غیر خدا انجام دهد، خدا او را به همان غیر واگذارد (خطبه/23).
ـ فکرت را به کار گیر، مالک کار خویش باش، و سهم و بهرهات را بردار (نامه/63).
ـ مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی برای تأمین هزینه زندگی و زمانی برای واداشتن نفس به لذتهایی که حلال و مایهی زیبایی است. خردمند را نشاید جز آنکه در پی سه چیز حرکت کند: کسب حلال برای تأمین زندگی، یا گام نهادن در راه آخرت، با به دست آوردن لذتهای حلال (حکمت/390).
ـ پیش از آنکه مرگ شما فرا رسد، با اعمال نیکو آماده باشید، زیرا در گرو کارهایی هستید که انجام دادهاید و پاداش داده میشوید به کارهایی که از پیش مرتکب شدهاید. …، (در مورد کار سربازان فرمودهاند) ثواب اعمال نیکویی که قصد انجام آن را داشته خواهد برد، و نیت او ثواب شمشیر کشیدن را دارد (خطبه/190).
ـ آن گونه کاشتی، درو میکنی؛ آنچه امروز پیش میفرستی، فردا بر آن وارد میشوی، پس برای خود در سرای آخرت جایی آماده کن، و چیزی پیش فرست. ای شنونده هشدار، هشدار، ای غفلت زده، بکوش! بکوش! …، همانا تمام حیوانات در تلاش پر کردن شکم هستند… (خطبه/153).
ـ برای قیامت خود را به زحمت میافکند، ولی مردم را به رفاه و آسایش میرساند (خطبه/193).
ـ به اندازه توان در امور رعیت تلاش کنی، زیرا آنچه در این راه نصیب تو میشود، برتر است از آن مقدار نیروی بدنی خود که از دست میدهی (علامه: زحمت تو به نتیجه زحمت و مشقت آن میارزد) (نامه/59).
ـ آیا ندید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند، و کاخهای استوار میساختند، و مالهای فراوانی میاندوختند، چگونه خانههایشان گورستان شد و اموال جمع آوری شده‌شان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید؟ …، کسی که جامه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد. پس در به دست آوردن بهره های تقوا فرصت را غنیمت شمارید، و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتار متناسب با آن انجام دهید (خطبه/132).

جدول 4-5 . مصادیق پیامد کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه
ردیف
مصادیق پیامدی کار
آدرس
1
در گرو اعمال خود بوده، برابر آن محاسبه میگردند
خطبه 89
2
هرکس در گرو اعمال خویش است
حکمت 343
3
نعمتهای دنیا نیز بدون تلاش به او روی میآورد
حکمت 269
4
پس بهرهی هر دو جهان را چشیده
حکمت 269
5
مالک هر دو جهان میگردد
حکمت 269
6
با آبرومندی در پیشگاه خدا صبح میکند
حکمت 269
7
حاجتی را از خدا درخواست نمیکند جز آن که روا میگردد
حکمت 269
8
عملی که رنج آن میگذرد و پاداش آن ماندگار است
حکمت 121
9
از آن همه تلاش اجر خداوندی را میخواست
نامه 9
10
(همانا انسان) پاداش داده خواهد شد
نامه 21
11
چه کسی از عمل کننده به بهشت، به بهشت نزدیکتر؟ و چه کسی از عمل کننده برای آتش، به آتش نزدیک‌تر؟
نامه 27
12
عمل نیکو انجام دهد بهره‌مند خواهد شد و مرگ او را زیانی نمیرساند
خطبه 28
13
با چیزهای فانی شدنی دنیا آنچه که جاوید میماند خرید کنید
خطبه 64
14
از این خانه زاد و توشه بردارید که فردای رستاخیز نگهبانتان باشد
خطبه 64
15
در برابر کارهای نیک به شما پاداش میدهد، و با نعمتهای گسترده و بخششهای بی حساب شما را گرامی داشته است
خطبه 83
16
در قبر، محل زندگی خویش، بهشت یا دوزخ را بنگرد و پاداش اعمال خود را مشاهده کند
خطبه 83
17
از نعمتهای شکوهمند خدا برخوردارند
خطبه 83
18
از سلامت خدادادی بهرهمندند
خطبه 83
19
پس بهشت برای پاداش نیکوکاران سزاوار و جهنم برای کیفر بدکاران مناسب است
خطبه 83
20
برخی از تجربیاتی که بر ما پنهان مانده بود برای شما روشن گردد
نامه 31
21
روزی دو قسم است: یکی آن که تو آن را میجویی و دیگر آن که او تو را میجوید
نامه 31
22
برای پاداش الهی عمل کنید
نامه 47
23
(روز قیامت) صاحبان کارهای پسندیده خوشحالند و تأسف میخورند که چرا اعمالشان اندک است
نامه 48
24
او را به سوی منزلگاهش در درون زمین میبرند، و به دست عملش میسپارند
خطبه 109
25
با دل و جان برای رسیدن به جایگاه نیکان تلاش میکنند
خطبه 165
26
در روز قیامت از شما دفاع میکنم و به سود شما گواهی میدهم
خطبه 176
27
خوشا به حال کسی که به خانه و خانوادهی خود پردازد، و غذای حلال خود را بخورد
خطبه 176
28
پایان کارها به خدا برمیگردد
خطبه 182
29
همسایگان خدا در سرای او باشید
خطبه 183
30
همنشینان آن‌ها پیامبران و زیارت کنندگانشان فرشتگانند
خطبه 183
31
چنان گرامی داشته میشوند که صدای آهسته آتش را نشنوند
خطبه 183
32
بر بدنهایشان هیچگونه رنج و ناراحتی نرسد
خطبه 183
33
برای جایزه بهشت با هم ستیز کنید
خطبه 241
34
خدا دنیای او را کفایت میکند
حکمت 423
35
نیکوکار، از کار نیک بهتر و بدکار از کار بد، بدتر است
حکمت 32
36
کسی که به اندازه کفایت زندگی از دنیا بردارد به آسایش دست یابد، و آسوده خاطر گردد
حکمت 371
37
مردم از تلاش آنان سود میبرند
حکمت 199
38
نیکوکاران را با نام نیکی توان شناخت که خدا از آنان بر زبان بندگانش جاری ساخت
نامه 53
39
هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشد، زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بیرغبت، و بدکاران در بدکاری تشویق میشوند. پس هر کدام از آن‌ها را بر اساس کردارشان پاداش ده
نامه 53
40
کار مردم را اصلاح، و شهرهای مصر را آباد سازد
نامه 53
41
(بازرگانان) منابع اصلی منفعت، پدیدآورندگان وسایل زندگی و آسایش و آورندگان وسایل زندگی از دوردست میباشند
نامه 53
42
کوتاهی در اعمال نیکو با وجود یقین به پاداش آن، زیانکاری است
حکمت 384
43
فقر و بینیازی ما پس از عرضه شدن اعمال بر خدا آشکار میشود
حکمت 452
44
کارها را به پاداشت و استقامت ورزید تا دین استوار شد
حکمت 467
45
در نیکیها، انجام دهندهی آن پاداش میگیرد
نامه 33
46
دنیا خانهای است که کسی در آن ایمنی ندارد جز آنکه به جمعآوری توشهی آخرت پردازد و از کارهای دنیایی کسی نجات نمییابد
خطبه 63
47
(عمل نیکو) شما را به خانهی امن و امان دعوت میکند
خطبه 94
48
نام نیکی که خدا برای کسی میان مردم قرار دهد، بهتر از مالی است که برای دیگران باقی میگذارد که او را ستایش نمیکنند
خطبه 120
49
هر درختی که آبیاری‌اش به اندازه و نیکو باشد شاخ و برگش نیکو و میوهاش شیرین است و آنچه آبیاری‌اش پاکیزه نباشد درختش عیب دار و میوهاش تلخ است (در توصیف اینکه هر کاری پیامدی دارد)
خطبه 154
50
و با بهای آن به خورد نان جویی قناعت میکرد
خطبه 160
51
و برای به دست آوردن روزی خود تلاش میکند
خطبه 185
52
روزی بر دو قسم است: آن که تو را میخواهد، و آن که تو او را میجویی
حکمت 431
53
روزی بر دو قسم است: روزیی که تو آن را میجویی
حکمت 379
54
با اعمال نیکو به ایمان می‌توان دسترسی پیدا کرد
خطبه 156
55
عمل صالح زارعت آخرت است
خطبه 23
56
فکرت را به کار گیر، مالک کار خویش باش و سهم و بهرهات را بردار
نامه 63
57
مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند: زمانی برای تأمین هزینه زندگی
حکمت 390
58
کسب حلال برای تأمین زندگی
حکمت 390
59
در گرو کارهایی هستید که انجام دادهاید
خطبه 190
60
پاداش داده میشوید به کارهایی که از پیش مرتکب شدهاید
خطبه 190
61
آن گونه کاشتی، درو میکنی
خطبه 153
62
برای قیامت خود را به زحمت میافکند، ولی مردم را به رفاه و آسایش میرساند
خطبه 193
63
آنچه در این راه نصیب تو میشود، برتر است از آن مقدار نیروی بدنی خود که از دست میدهی
نامه 59
64
برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتار متناسب با آن انجام دهید
خطبه 132

جمعبندی مصادیق پیامدی کار در متن کامل نهجالبلاغهی امام علی (ع) مبین آن است که در مجموع 64 مقوله مصداقی در خصوص پیامد کار احصاء شده است.

6ـ بررسی سؤال ششم پژوهش
ششمین سؤال پژوهش عبارت بود از اینکه:
مؤلفه‌های پیامد کار40 از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه چه هستند؟

مجموعه مصادیق احصاء شده در خصوص پیامد کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه با عنایت به مفاد موضوعی آن‌ها در 23 مؤلفه مستقل، دسته بندی شده است (جدول شماره 4-6 ).
در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، آینده نگری، ماهیت کار، مسئولیت پذیری Next Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)