پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، سلامت جسمانی، امیرالمومنین، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

خانوادهی خود پردازد، و غذای حلال خود را بخورد
خطبه 176
کسب روزی

از سلامت خدادادی بهرهمندند
خطبه 83
کسب سلامتی جسم
2

بر بدنهایشان هیچ‌گونه رنج و ناراحتی نرسد
خطبه 183
کسب سلامتی جسم

حاجتی را از خدا درخواست نمیکند جز آن که روا میگردد
حکمت 269
رفع حاجات دنیوی
1

عملی که رنج آن میگذرد و پاداش آن ماندگار است
حکمت 121
پاداش اخروی
16
47
منافع غیرمادی و اخروی برای فرد
از آن همه تلاش اجر خداوندی را میخواست
نامه 9
پاداش اخروی

پاداش داده میشوید به کارهایی که از پیش مرتکب شدهاید
خطبه 190
پاداش اخروی

(همانا انسان) پاداش داده خواهد شد
نامه 21
پاداش اخروی

در برابر کارهای نیک به شما پاداش میدهد، و با نعمتهای گسترده و بخششهای بیحساب شما را گرامی داشته است
خطبه 83
پاداش اخروی

در قبر، محل زندگی خویش، بهشت یا دوزخ را بنگرد و پاداش اعمال خود را مشاهده کند
خطبه 83
پاداش اخروی

از نعمتهای شکوهمند خدا برخوردارند
خطبه 83
پاداش اخروی

برای پاداش الهی عمل کنید
نامه 47
پاداش اخروی

آن گونه کاشتی، درو میکنی
خطبه 153
پاداش اخروی

در نیکیها، انجام دهندهی آن پاداش میگیرد
نامه 33
پاداش اخروی

هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشد، زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بیرغبت، و بدکاران در بدکاری تشویق میشوند. پس هر کدام از آن‌ها را بر اساس کردارشان پاداش ده
نامه 53
پاداش اخروی

عمل صالح زارعت آخرت است
خطبه 23
پاداش اخروی

آنچه در این راه نصیب تو میشود، برتر از آن است که از نیروی بدنی خود از دست میدهی
نامه 59
پاداش اخروی

هر کس عمل نیکو انجام دهد بهرهمند خواهد شد و مرگ او را زیانی نمیرساند
خطبه 28
پاداش اخروی

کوتاهی در اعمال نیکو با وجود یقین به پاداش آن، زیانکاری است
حکمت 384
پاداش اخروی

هر درختی که آبیاری‌اش به اندازه و نیکو باشد شاخ و برگش نیکو و میوهاش شیرین است و آنچه آبیاری‌اش پاکیزه نباشد درختش عیب دار و میوهاش تلخ است (در توصیف پیامد کار آمده است)
خطبه 154
پاداش اخروی

با اعمال نیکو به ایمان میتوان دسترسی پیدا کرد
خطبه 156
ایمان راسخ
1

در گرو اعمال خود بوده، برابر آن محاسبه میگردند
خطبه 89
بهشت یا دوزخ
10

هرکس در گرو اعمال خویش است
حکمت 343
بهشت یا دوزخ

او را به سوی منزلگاهش در درون زمین میبرند، و به دست عملش میسپارند
خطبه 109
بهشت یا دوزخ

پایان کارها به خدا برمیگردد
خطبه 182
بهشت یا دوزخ

در گرو کارهایی هستید که انجام دادهاید
خطبه 190
بهشت یا دوزخ

پس بهشت برای پاداش نیکوکاران سزاوار و جهنم برای کیفر بدکاران مناسب است
خطبه 83
بهشت یا دوزخ

برای جایزه بهشت با هم ستیز کنید
خطبه 241
بهشت یا دوزخ

چه کسی از عملکننده به بهشت، به بهشت نزدیکتر؟ و چه کسی از عملکننده برای آتش، به آتش نزدیکتر؟
نامه 27
بهشت یا دوزخ

فقر و بینیازی ما پس از عرضه شدن اعمال بر خدا آشکار میشود
حکمت 452
بهشت یا دوزخ

برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتار متناسب با آن انجام دهید
خطبه 132
بهشت یا دوزخ

از این خانه زاد و توشه بردارید که فردای رستاخیز نگهبانتان باشد
خطبه 64
محافظ در روز قیامت
2

با چیزهای فانی شدنی دنیا آنچه که جاوید میماند خرید کنید
خطبه 64
محافظ در روز قیامت

نیکوکاران را با نام نیکی توان شناخت که خدا از آنان بر زبان بندگانش جاری ساخت
نامه 53
ماندگاری نام نیک
2

نام نیکی که خدا برای کسی میان مردم قرار دهد، بهتر از مالی است که برای دیگران باقی میگذارد که او را ستایش نمیکنند
خطبه 120
ماندگاری نام نیک

دنیا خانهای است که کسی در آن ایمنی ندارد جز آنکه به جمعآوری توشهی آخرت پردازد و از کارهای دنیایی کسی نجات نمییابد
خطبه 63
رستگاری آخرت
2

(عمل نیکو) شما را به خانهی امن و امان دعوت میکند
خطبه 94
رستگاری آخرت

پس بهرهی هر دو جهان را چشیده
حکمت 269
بهره‌مندی دو جهان
2

مالک هر دو جهان میگردد
حکمت 269
بهره‌مندی دو جهان

با آبرومندی در پیشگاه خدا صبح میکند
حکمت 269
آبرو نزد خدا
1

کار مردم را اصلاح، و شهرهای مصر را آباد سازد
نامه 53
ماندگاری عمل نیک
1

من گواه اعمال شما بوده و در روز قیامت از شما دفاع میکنم و به سود شما گواهی میدهم
خطبه 176
شفاعت در آخرت
1

(روز قیامت) صاحبان کارهای پسندیده خوشحالند و تأسف میخورند که چرا اعمالشان اندک است
نامه 48
خوشحالی در آخرت
1

همسایگان خدا در سرای او باشید
خطبه 183
همسایگی جوار حق
1

همنشینان آن‌ها پیامبران و زیارت کنندگانشان فرشتگانند
خطبه 183
هم‌نشینی با پیامبران
1

چنان گرامی داشته میشوند که صدای آهسته آتش را نشنوند
خطبه 183
دوری از آتش جهنم
1

با دل و جان برای رسیدن به جایگاه نیکان تلاش میکنند
خطبه 165
رسیدن به جایگاه نیکان
1

برخی از تجربیاتی که بر ما پنهان مانده بود برای شما روشن گردد
نامه 31
روشنی عاقبت کار
1

کارها را به پاداشت و استقامت ورزید تا دین استوار شد
حکمت 467
سهم در پایدار سازی دین
1

نیکوکار، از کار نیک بهتر و بدکار از کار بد، بدتر است
حکمت 32
کسب منزلت حسب انجام کار
1

کسی که به اندازه کفایت زندگی از دنیا بردارد به آسایش دست یابد، و آسوده خاطر گردد
حکمت 371
آسایش ابدی
1

مردم از تلاش آنان سود میبرند
حکمت 199
بهره‌مندی عمومی
3
3
منافع برای عموم مردم
(بازرگانان) منابع اصلی منفعت، پدیدآورندگان وسایل زندگی و آسایش و آورندگان وسایل زندگی از دوردست میباشند
نامه 53
بهره‌مندی عمومی

برای قیامت خود را به زحمت میافکند، ولی مردم را به رفاه و آسایش میرساند
خطبه 193
بهره‌مندی عمومی

8- بررسی سؤال هشتم پژوهش
هشتمین سؤال پژوهش عبارت بود از اینکه:
عمدهترين وجوه پیامد كار42 از منظر امام علی (ع) بر اساس مجموعه تحليل محتواي انجام شده چه هستند؟

با بررسی تحلیلهای صورت گرفته از بطن خطبهها، نامهها و حکمتهای موجود در نهجالبلاغه، میتوان به جهتگیری مشترکی درباره پیامد کار رسید و آن القای این نکته است که آثار کار و تلاش در دنیا، منحصر به نتایج دنیوی (فردی یا عمومی) نشده است بلکه میتواند ثمرات اخروی و غیر مادی نیز در برداشته باشد، که این آثار، جاوید و همیشگیاند.
از مجموع آنچه بیان گردید، میتوان از سه محور شاخص در بحث پیامد کار، صحبت به میان آورد که شامل؛ منافع مادی و دنیوی کار برای فرد، منافع غیر مادی و اخروی کار برای فرد و منافع برای عموم مردم، میباشند (نمودار 4-2).

کار و تلاش به منظور کسب روزی حلال، کسب سلامت جسمانی و رفع حاجات دنیوی، به ترتیب سه پیامد مادی و دنیوی کار کردن به حساب میآید.
از منظر امام علی (ع) مهمترین و حداقل پیامد ملموسی که کار و تلاش برای زندگی انسان به ارمغان میآورد، کسب روزی خود و تأمین معیشت خانواده میباشد. همین امر در فرد شوق به فعالیت و سازندگی را زنده میکند، باعث بینیازی از دیگران و در نتیجه احساس عزت نفس میگردد و پیشرفت و تعالی جامعه را نیز در بردارد.
از دیگر آثار دنیوی کار، برخورداری شخص از سلامت و نشاط جسمانی است. بیکاری، باعث استراحت بیش از حد، و در نتیجه پدید آوردن روحیه خمودی و افسردگی در شخص میشود. با کار، اعضای انسان توان خود را بروز میدهد و قدرت بدنی انسان به فعلیت میرسد. لذا حضرت علی (ع)، سلامت جسمانی افرادی که بدنهای خود را در راه کار و فعالیت، به زحمت میاندازند، تضمین میکنند و به سرزنش افرادی که راحتطلبی را مایهی طول عمر و سلامت جسمانی میدانند میپردازند.
حضرت در بین جملات نهجالبلاغه، خطاب به رهروان خویش میفرماید: «آن کس در دنیا برای آخرت کار میکنند، …، حاجتی را از خدا درخواست نمیکند جز آن که روا میگردد»، لذا برای پیروان سختکوش خویش، که برای آخرت و رضای خدا به کار و تلاش میپردازند، رفع تمامی حاجاتشان را از بارگاه حق تعالی تضمین میکند.
از منظر حضرت علی (ع)، پیامدهای کار فقط به جنبههای مادی آن خلاصه نمیشود، بلکه بیشترین آثاری که برای کار برشمردهاند، مواردی را شامل میشود که به بعد اخروی و غیر مادی زندگی انسان نظر دارد. تجلی کامل اعمال و رفتار انسانها در سرای آخرت به وقوع میپیوندد و پیامدهای واقعی و ذاتی اعمال در آنجا آشکار میگردد. همين امر باعث تشويق و ترغيب به کار برای افرادي ميشود که علاوه بر توجه به مسائل دنيوي، سعادت اخروي را نيز طلب مينمايند.
در کلام امیرالمومنین (ع)، پاداش اخروی حاصل از کار، بهشت یا دوزخ و کار به عنوان محافظ در روز قیامت، به ترتیب مهم‌ترین پیامدهای غیر مادی و اخروی کار میباشند.
انسان با در نظر داشتن اهداف الهی و کسب رضای حق در کار، میتواند به اجر و پاداش اخروي نائل گردد، و کار را وسیلهای جهت وصول به کمالات قرار داده و به سبب آن به پاداشهای بیکران الهی و اخروی از جمله؛ همسایگی در جوار حق، هم‌نشینی با پیامبران، دوری از آتش جهنم، رسیدن به جایگاه نیکان، آسایش ابدی، رستگاری در آخرت، بهرهمندی در دو جهان، شفاعت در آخرت و خوشحالی در قیامت، نائل آید.
لازم به ذکر است که کار دارای پیامدهای غیرمادی در زندگی دنیوی نیز میباشد که عبارتند از؛ ایمان راسخ، ماندگاری نام نیک، آبرو نزد خدا، ماندگاری عمل نیک، کسب منزلت، پایدارسازی دین و روشنی عاقبت کار.
بر اساس آنچه از خطبهها، نامهها و حکمتهای نهجالبلاغه برمیآید کار علاوه بر آثاری که در بعد فردی زندگی مادی و غیرمادی انسانها دارد دارای اثر جمعی نیز میباشد، که مهمترین آن، از منظر امام علی (ع)، بهرهمندی عموم از منافع کار افراد در جامعه است. کار افراد در جامعه مکمل هم بوده و باعث ترقی و پیشرفت جامعه میشود. لذا افراد جامعه با کار میتوانند نیازهای همدیگر را تأمین کنند. همچنین بر توان اقتصادی جامعه افزوده میشود و افراد جامعه در برابر دیگر جوامع توان مقابله مییابند.
جمعبندی محورها، مؤلفه‌ها و مصادیق پیامد کار در کلام امام علی (ع) در نهجالبلاغه، در جدول شماره 4-8 آمده است.

جدول 4-8 . محورها، مؤلفه‌ها و مصادیق پیامد کار در کلام امام علی (ع) در نهجالبلاغه
مصادیق
مؤلفه
محور
فراوانی
حکمت 269، نامه 31، حکمت 423، خطبه 185، خطبه 160، حکمت 431، حکمت 379، نامه 63، حکمت 390، حکمت 390 و خطبه 176
1ـ کسب روزی
منافع مادی و دنیوی کار برای فرد
14
خطبه 83 و خطبه 183
2ـ کسب سلامتی جسمانی

حکمت 269
3ـ رفع حاجات دنیوی

نامه 9، حکمت 121، خطبه 190، نامه 21، خطبه 83، خطبه 83، خطبه 83، نامه 47، خطبه 153، نامه 33، نامه 53، خطبه 23، نامه 59، خطبه 28، حکمت 384 و خطبه 154
1ـ پاداش اخروی
منافع غیرمادی و اخروی کار برای فرد
47
خطبه 156
2ـ ایمان راسخ

خطبه 89، حکمت 343، خطبه 109، خطبه 182، خطبه 190، خطبه 83، خطبه 241، نامه 27، حکمت 452 و خطبه 132
3ـ بهشت یا دوزخ

خطبه 64 و خطبه 64
4ـ محافظ در روز قیامت

نامه 53 و خطبه 120
5ـ ماندگاری نام نیک

خطبه 63 و خطبه 94
6ـ رستگاری آخرت

حکمت 269 و حکمت 269
7ـ بهره‌مندی دو جهان

حکمت 269
8ـ آبرو نزد خدا

نامه 53
9ـ ماندگاری عمل نیک

خطبه 176
10ـ شفاعت در آخرت

نامه 48
11ـ خوشحالی در آخرت

خطبه 183
12ـ همسایگی جوار حق

خطبه 183
13ـ هم‌نشینی با پیامبران

خطبه 183
14ـ دوری از آتش جهنم

خطبه 165
15ـ رسیدن به جایگاه نیکان

نامه 31
16ـ روشنی عاقبت کار

حکمت 467
17ـ سهم در پایدارسازی دین

حکمت 32
18ـ کسب منزلت حسب انجام کار

حکمت 371
19ـ آسایش ابدی

حکمت 199، نامه 53 و خطبه 193
1ـ بهره‌مندی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، علامه جعفری Next Entries پایان نامه رایگان درباره دوره متوسطه، برنامه درسی، نظام آموزشی، امام علی (ع)