پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، رفتار انسان

دانلود پایان نامه ارشد

است، از مردم انتظار هیچ چشم داشتی ندارد، فقط به فکر انجام صحیح وظیفه است و… . عملِ انسان زمانی مثمر ثمر واقع میگردد، که در درجهی اول رضای خدا را در نظر داشته باشد و کاری را جز برای رضای خدا انجام ندهد. لذا امام علی (ع) هدف از کار را در وهلهی اول رضای خدا میداند.
امام علی (ع)، بارها در نهجالبلاغه به این امر تاکید داشتهاند که، کار توشه اخروی است. تاکید حضرت ما را به این نکته رهنمون مینماید که، دنیا مزرعهی آخرت است و ما باید خود را برای سرای باقی آماده نماییم، این امر میسر نیست جز اینکه در انجام امور دائماً به این امر توجه داشته باشیم که آیا کاری که انجام میدهیم، برای زندگی اخرویمان سودمند میباشد یا نه؟ حضرت علی (ع) رفتار انسانها در دنیا و چگونگی کار و تلاش و تأمین زندگی را سازندهی زندگی آخرت دانسته و دنیا و زندگی انسان در دنیا را مقدمهی آخرت و زندگی آخرت میداند. به همین علت است که یکی از اهداف کار از منظر ایشان، توجه به جنبه اخروی کار و به تبع آن آماده نمودن انسان برای زندگی اخروی میباشد.
تقوا در کار و ارزش کار نیک، سومین و چهارمین هدف ذکر شده در نهجالبلاغه برای کار میباشند. به عقیده امیرالمؤمنین کار همراه با تقوی مورد پذیرش و تمام افعال متقی مورد رضایت خدا میباشد. لذا تقوی در ک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، سلامت جسمانی، امیرالمومنین، عزت نفس Next Entries منبع پایان نامه با موضوع تحلیل محتوا، تحلیل محتوایی، زبان فارسی، شعر معاصر