پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، برنامه درسی، دوره متوسطه، ماهیت کار

دانلود پایان نامه ارشد

ك ارزشهاي اجتماعي، اقتصادي و معنوي ميرسند و نیز جامعه از دانشآموزان دوره متوسطه انتظار دارد، بعد از فراغت از تحصیل یا وارد بازار کار شوند یا مسیر شغلی آینده خود را با انتخاب رشته دانشگاهی رقم بزنند.
در همین راستا از اهداف دوره متوسطه تأمین نیازهای شغلی و حرفهای و جهت دادن افراد در مسیرهای خاص میباشد (ملکی، 1390: 17). رویکردهای جهانی آموزش در دهه‌های اخیر نیز موید همین مطلب است. به طور نمونه توصیهنامه‌های اجلاس‌های یونسکو عموماً بر رسالت مؤسسات آموزشی از ابتدایی تا عالی برای آماده‌سازی فرد جهت احراز شغل مناسب تاکید داشته‌اند (به عنوان مثال اجلاس‌‌های 1974 پاریس،1986 ژنو، 1989 ژنو) (یونسکو، 1998: 16).
مرور پژوهشهای انجام شده داخلی نشان میدهد که؛ صباغیان (1375) در پژوهش خود تحت عنوان «بررسی ایجاد انگیزه کار در قرآن و کلام معصومین» نتیجه میگیرد که با بهرهگیری از آیات و روایات و شناخت راه‌های انگیزش و تأمین نیازهای مادی و روحی افراد، میتوان بهرهوری نیروی کار را افزایش داد. عصیانی (1381) در «فرهنگ کار در اسلام» نشان داد که هدف اصلي دين اسلام هدايت انسانها به صلاح و فلاح در دنيا و آخرت است و كار و مسائل مربوط به آن نقش مهمي در رستگاري انسان دارد. درودی (1384) در «فرهنگ کار در اسلام» نشان داد که کار موجب کمال و تکامل وجودی انسان و عقل، مردانگی، بزرگی، سعادت و خوشبختی و رحمت است. نظری (1387) در «کار، اشتغال و تولید در نهج البلاغه» اشاره دارد که باید بین سه رویکرد فلسفی، جامعهشناختی و اقتصادی کار ارتباط منطقی وجود داشته باشد. جمالی زاده (1388) در «جایگاه کار در زندگی انسان» نشان داد که اسلام، تلاش برای امرار معاش و نیز کار در راه تولید برای رفع نیاز خود و دیگران را وظیفهای میشمارد که موجب قرب خداوند و از عوامل مهم تأمین‌کننده‌ی سعادت در دنیا و آخرت است. مشایخی پور (1390) در «اخلاق کار در نهجالبلاغه» نتیجه میگیرد که از منظر امام علی (ع)، خدامحوری، امانتداری، انضباط کاری، شایستهسالاری، قانونگرایی، تعهدمداری، استقامت و استمرار و تداوم، نشاندهنده اصول اخلاق کاری میباشند.
از سوی دیگر مرور برخی از پژوهشهای خارجی از جمله؛ عبدالسلام (1964) در «العمل فی الاسلام» به بررسی قانون کار و حقوق کارگر در اسلام پرداخته است. شریدن1 و ویلمر2 (1994) در «گنجاندن دین و معنویت در برنامه درسی کار اجتماعی» نشان دادند که نگرش مثبت نسبت به دین و معنویت در کار اجتماعی، مهمترین پیشبینی برای حمایت از گنجاندن چنین محتوایی در برنامه درسی است. المخزنجی (1995) در «اهمیۀ العمل فی الاسلام» نشان داد که کسب درآمد بر طبق دستورات اسلام منجر به حفظ کرامت نفس و سهیم بودن در بینیاز کردن جامعه در مسیر رشد و ترقی و تحقق مصالح مردم، میشود. شریدن و آموتوـ ون3 (1999) در «نقش دین و معنویت در آموزش کار و عمل اجتماعی» به این نتیجه رسید که موضع مناسب نسبت به نقش دین و معنویت در کار اجتماعی و بهره‌برداری از مداخلات معنوی گرا با مشتری وجود دارد. پاپ4 (2003) در «تحول فرهنگ کار» نشان داد که فرهنگ کار موجب تغییر کیفی در محیط کار و محصولات سازمانی میگردد و بنابراین، توجه به آن موجب تحول در مجموعه سازمان خواهد شد. فریدمن5 (2005) در «جهان مسطح: تاریخچهای از قرن بیست و یکم» معتقد است آموزش اخلاق و فرهنگ کار دستیابی به اهداف عمومی آموزش و پرورش را تسهیل میکند. کنزویک6 (2012) در «کار اجتماعی دانشآموزان و ارزشهای کار» نشان داد که ارزش کار در فرایند جامعه‌پذیری و موقعیت نظام ارزشی فرد، نسبتاً باثبات است. همچنین ارزشها بخش ذاتی از کار اجتماعی به شمار میروند و دانشآموزان رشتههای حرفهای خود را طبق نظام ارزشی خود انتخاب میکنند.
با عنایت به مطالب فوق، و هم چنین مرور پژوهشهای داخلی و خارجی؛ تاکنون پژوهش جامعی پیرامون مساله پژوهش حاضر «تحلیل محتوای ماهیت و پیامدهای کار در نهجالبلاغه به منظور ارائه پیشنهادهایی در طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه» انجام نشده است، برخی به نحو محدود به بررسی برخی از ابعاد کار پرداختهاند، بنابراین جا دارد در پژوهشی مستقل موضوع چیستی و پیامد کار در نهجالبلاغه مورد بررسی قرار گیرد و به منظور کاربرد این مباحث در اهداف برنامه درسی دوره متوسطه پیشنهادهایی ارائه گردد. از این جهت پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این است که؛ ماهیت و پیامدهای کار در نهجالبلاغه کداماند؟ و چگونه میتوان این زمینهها را در طراحی اهداف برنامههای درسی مدارس متوسطه، استفاده نمود؟

1-2. اهمیت و ضرورت پژوهش
1-2-1. نظری
ـ کمک پژوهش به شناخت و توسعهی دانش نظری متأثر از کلام معصوم در زمینه؛ ماهیت و پیامدهای کار.
1-2-2. کاربردی
ـ کمک پژوهش به تربیت نیروی انسانی متناسب با فرهنگ اسلامی.
ـ نهادینه کردن فرهنگ کار در بین جوانان با عینیت دادن نتایج پژوهش در طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه توسط برنامهریزان درسی.
ـ شناخت مفاهیم و پیامدهای کار در اندیشههای دینی به منظور بسط و توسعه فرهنگ اشتغال کشور مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی.
ـ استفاده از مؤلفه‌های کار مبتنی بر مبانی نظری اسلام، در طراحی اهداف برنامه درسی.

1-3. اهداف پژوهش
1-3-1. هدف كلي:
شناخت ماهیت و پیامدهای کار در نهجالبلاغه به منظور ارائه پیشنهادهایی در طراحی اهداف برنامههای درسی دوره متوسطه
1-3-2. اهداف جزئی:
بخش اول:
تحليل محتواي متن نهجالبلاغه امام علی (ع)
الف: تحليل محتواي ماهیت کار در متن نهجالبلاغه امام علی (ع)
1- شناخت مصاديقي از ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه.
2- شناخت مؤلفه‌های ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه.
3- شناخت محورهاي ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه.
4- استنتاج عمدهترين وجوه ماهیت كار از منظر امام علی (ع) بر اساس مجموعه تحليل محتواي انجام شده.
ب: تحليل محتواي پيامدهاي کار در متن نهجالبلاغه امام علي (ع)
5- شناخت مصاديقي از پيامدهاي کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه.
6- شناخت مؤلفه‌های پيامدهاي کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه.
7- شناخت محورهاي پيامدهاي کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه.
8- استنتاج عمدهترين پیامدهاي كار از منظر امام علی (ع) بر اساس مجموعه تحليل محتواي انجام شده.
بخش دوم:
تبیین عمدهترين وجوه مطرح پیشنهادها جهت طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه
9- ارائه پیشنهادهایی در طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه.

1-4. سؤالهای پژوهش
بخش اول:
تحليل محتواي متن نهجالبلاغه امام علی (ع)
الف: تحليل محتواي ماهیت کار در متن نهجالبلاغه امام علی (ع)
1ـ مصاديقي از ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه چه هستند؟
2ـ مؤلفه‌های ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه چه هستند؟
3- محورهاي ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه چه هستند؟
4- عمدهترين وجوه ماهیت كار از منظر امام علی (ع) بر اساس مجموعه تحليل محتواي انجام شده چه هستند؟
ب: تحليل محتواي پيامدهاي کار در متن نهج‌البلاغه امام علي (ع)
5- مصاديقي از پيامدهاي کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه چه هستند؟
6- مؤلفه‌های پيامدهاي کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه چه هستند؟
7- محورهاي پيامدهاي کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه چه هستند؟
8- عمدهترين پیامدهاي كار از منظر امام علی (ع) بر اساس مجموعه تحليل محتواي انجام شده چه هستند؟
بخش دوم:
تبیین عمدهترين وجوه مطرح پیشنهادها جهت طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه
9- بر اساس تحلیلهای انجام شده، عمدهترين وجوه مطرح پیشنهادها جهت طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه چه هستند؟
1-5. تعاريف مفهومی و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات
الف) تعاریف مفهومی
1-5-1. تحلیل محتوا
تکنیکی پژوهشی است که برای استنباط‌هایی بر حسب شناسایی نظام روز و عینی ویژگیهای خاصی در یک متن بکار میرود؛ و هدف از تحلیل فراهم نمودن شناخت، بینشی نو، تصویر واقعیت و راهنمای عمل است. برلسون – از پیشگامان تحلیل محتوا – این تکنیک را «پژوهشی برای توصیف عینی، سیستماتیک و کمی محتوای آشکار پیام» معرفی میکند (کریپندروف، 1378: 25). تجزیه و تحلیل محتوا حداقل باید دارای چهار خصلت زیر باشد: 1ـ عینی بودن 2ـ منظم بودن 3ـ آشکار بودن 4ـ مقداری بودن. تحلیل محتوا، کنکاش علمی در شناخت محتوای پیامهاست (فرمهینی فراهانی، 1378: 106).
1-5-2. ماهیت
ماهیت یعنی ذات و چیستی یک شیء. ماهیت اشیاء، واقعیت و عینیتی است که در آن سوی حد و مرز دریافتهای فوری و بیواسطه قرار دارد. ماهیت وجه اساسی، داخلی و نسبتاً ثابت شیء یا مجموع این وجوه و شرایط است. همچنین، عامل اصلی و اساسی تعیینکننده شیء است و آن را باید طبیعت ژرف و عموماً نهان اشیا و روندها دانست، قوانین عینی همیشه ماهیت روندهای گسترش را تعیین میکنند. برای تشخیص ماهیت یک شیء به مقولههایی توسل میجوییم که با مقولههای ماهیت ارتباط نزدیکی دارند ولی با آن یکی نیستند. در زمینه اجتماعی ماهیت جنبه اساسی روندها را مشخص مینماید (شایان مهر، 1377: 275).
1-5-3. پیامد
در لغت به معنای «نتیجه و بازده» آمده است و در اصطلاح، به عواقب اجتماعی و بازده حاصل از نتایج برای اجتماع، گفته میشود. به عبارتی پیامد، به هرگونه تغییر در محیط که در نتیجه رفتار ارگانیسم پدید میآید و یا بالعکس هرگونه تغییر در ارگانیسم که در نتیجه رویدادهای محیطی حاصل میشود گفته میشود (فرمهینی فراهانی، 1378: 424).
1-5-4. کار
در لغت به معنای «عمل، فعل و کردار انسان» آمده است و در اصطلاح آنچه از شخص صادر می‌گردد و آنچه شخص خود را به آن مشغول میسازد که الفاظ دیگرش عمل، فعل و شغل است (دهخدا، ج 40، 1336: 107). به طور کلی کار، مجموعه اعمالی است که انسان بر روی ماده با هدفی معطوف به فایده و مصلحت، با کمک مغزش، دست‌هایش، ابزارها و ماشینها به انجام میرساند، این اعمال به نوبه خود بازتابی بر انسان دارند و او را متبدل میسازند، کار عمل هوشیارانه انسان است بر روی ماده و آن چیزی است که انسان را از حیوان متمایز میسازد (بیرو، 1380: 451). همچنین کار فعالیتی است که به وسیله آن انسان‌ها از طبیعت بهره میگیرند و بدین‌سان بقای خود را تأمین میکنند (شایان مهر، 1377: 423). بر اساس تعاریف مذکور کار دارای سه خصوصیت است: نخست، کار مبتنی بر فعالیت فکری و بدنی است؛ دوم، از طریق کار، کالایی تولید میشود یا خدمتی عرضه میگردد؛ سوم، در قبال انجام کار، دستمزدی پرداخت میگردد (توسلی، 1375: 9) .
1-5-5. امام علی (ع)
علی (ع)، امام اول شیعیان و جانشین و وصی و داماد و پسر عم رسول خدا (ص) میباشد (محمدزاده، 1379: 13). آن بزرگِ بزرگان و آن یگانه نسخهی انسان کامل که پس از وجود نازنین محمد مصطفی (ص) نظیر او به عرصه‌ی هستی گام نگذاشته است، تجلیگاه نمونهی همهی امتیازات والای پیشوایان معصوم میباشد. سخنان وی، بازگوکننده‌ی حقایق قرآن و تفسیر و توجیه‌کننده‌ی آن کتاب آسمانی است، و از زبان شخصی صادر شده است که نفس او تجلیگاه امتیازات همهی پیامبران و رسولان الهی بوده و مطابق آیه‌ی شریفه‌ی مباهله حتی با نفس مقدّس حضرت رسول‌الله (ص) اتحادی داشته است (دشتی، 1389: 13).
1-5-6. نهج‌البلاغه
نام کتاب معروف، مشتمل بر بعضی از خطب و مکاتیب و کلمات قصار امیرالمؤمنین علی ابن ابی‌طالب (ع) است که مرحوم سید رضی، آن را فراهم و از مجموع منقولات و مرویات از آن حضرت، زبدهای آن چنان که مدلول واقعی واژه «نهج البلاغه» بوده باشد برگزیده است. شروح بسیاری از دانشمندان شیعه و سنی بر آن تدوین گشته است که مرحوم آیت الله امینی محقق معروف صاحب الغدیر شمار آن‌ها را تا زمان خود به 81 شرح احصاء نموده است (حسینی دشتی، 1385: 841). مطالب این کتاب از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، ماهیت کار، دوره متوسطه، برنامه درسی Next Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، دوره متوسطه، امام علی (ع)، ماهیت کار