پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، آینده نگری، ماهیت کار، مسئولیت پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

87
کار همراه با علم

مردمی که سزاوار بودند احکام دین را بیاموزند و تربیت شوند، و دانش فراگیرند، و کارآزموده شوند، و سرپرست داشته باشند، و دستگیرشان کنند و آن‌ها را به کار مفید وادارند
خطبه 238
کار همراه با علم

ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست
حکمت 81
کار همراه با علم

کار اندکی که ادامه یابد، از کار بسیاری که از آن به ستوه آیی امیدوارکنندهتر است
حکمت 278
مداومت در کار
3

چیز اندکی که با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از فراوانی است که رنجآور باشد
حکمت 444
مداومت در کار

کار او را تداوم بخشد
نامه 24
مداومت در کار

همانا عمل (علامه : کار) تو وسیلهی آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن توست
نامه 5
مسئولیت پذیری در کار
3

گذشت زمان آنان را از انجام وظائف پیاپی نرنجانده و از شوق و رغبتشان نکاسته
خطبه 91
مسئولیت پذیری در کار

انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولیتهای کوچک‌تر نخواهد بود
نامه 53
مسئولیت پذیری در کار

عمل صالح! عمل صالح! سپس آینده نگری! آینده نگری! و استقامت! استقامت! آنگاه بردباری! و پرهیزکاری! پرهیزکاری! برای هر کدام از شما عاقبت و پایان مهلتی تعیین شده، با آن هدایت شوید و برای اسلام نیز هدف و نتیجهای است به آن دسترسی پیدا کنید
خطبه 176
دوراندیشی در کار
1

عمل صالح! عمل صالح! سپس آینده نگری! آینده نگری! و استقامت! استقامت! آنگاه بردباری! و پرهیزکاری! پرهیزکاری! برای هر کدام از شما عاقبت و پایان مهلتی تعیین شده، با آن هدایت شوید و برای اسلام نیز هدف و نتیجهای است به آن دسترسی پیدا کنید
خطبه 176
صبر و استقامت در کار
6

و برای رسیدن به حق تلاش کنید، حال اگر شما پایداری نکنید، خوارترین افراد نزد من انسان کج رفتار است
نامه 50
صبر و استقامت در کار

پس در عمل به دستورات خدا، ..، استقامت داشته باشید و پایدار مانید
خطبه 176
صبر و استقامت در کار

با صبر و استقامت، نعمتهای خدا را بر خود تمام گردانید
خطبه 188
صبر و استقامت در کار

کارها را به پا داشت و استقامت ورزید
حکمت 467
صبر و استقامت در کار

و در همه کارها، آسان باشد یا دشوار، شکیبایی ورزد
نامه 53
صبر و استقامت در کار

حق شما بر من آن است که …، کاری را جز حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم
نامه 50
مشورت در کار
2

بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکن
نامه 53
مشورت در کار

تا عمل نکنیم، رعد و برقی نداریم و تا نباریم سیلی جاری نمیسازیم
خطبه 9
تناسب گفتار با کار
6

آیا سزاوار است که شعار دهید و عمل نکنید؟
خطبه 29
تناسب گفتار با کار

چراغ دل را از نور گفتار گویندهی با عمل روشن سازید
خطبه 105
تناسب گفتار با کار

نیکیها را با اعمال و گفتار خود در میان شما رواج ندادم؟
خطبه 87
تناسب گفتار با کار

آنچه را عمل میکرد میگفت، و بدانچه عمل نمیکرد چیزی نمیگفت
حکمت 289
تناسب گفتار با کار

در مقام حرف و شعار، صدایم از همه آهستهتر بود اما در عمل برتر و پیشتاز بودم
خطبه 37
تناسب گفتار با کار

اگر در تعصب ورزیدن ناچارید، برای اخلاق پسندیده، افعال نیکو و کارهای خوب تعصب داشته باشید
خطبه 192
تعصب در کار
1

رسیدگی به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگشان وامگذار
نامه 53
تنظیم اندازه کار
1

کارهای مهمی که انجام دادهاند برشمار، زیرا یادآوری کارهای ارزشمند، شجاعان را بر می‌انگیزاند
نامه 53
نتیجه مداری کار
2

جوینده چیزی یا به آن یا به برخی از آن خواهد رسید
حکمت 386
نتیجه مداری کار

هرگز تلاش و رنج کسی را به صاحب دیگری نگذاشته و ارزش خدمت او را ناچیز نشمار
نامه 53
عدالت در کار
2

مبادا گمنامی کسی باعث شود که کار بزرگ او را ناچیز بدانی
نامه 53
عدالت در کار

سرپرستی برگزین که بزرگی کار بر او چیره نگردد
نامه 53
رهبری خردمند کار
2

مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند، تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهرهمند شوند
خطبه 40
رهبری خردمند کار

با نیروی جسمانی کار میکنند
نامه 53
ارزش کار یدی
2

با بدنهایی که منافع خود را تأمین میکنند
خطبه 83
ارزش کار یدی

کسی که به کارهای گوناگون پردازد، خوار شده و پیروز نمیگردد
حکمت 403
پرهیز از چند شغلی
1
18
شروط ماهیتی کار
بخیل را در مشورت کردن دخالت نده که تو را از نیکوکاری باز میدارد و از تنگدستی میترساند.
نامه 53
پرهیز از بخل در کار
2

در شگفتم از بخیل، …، و سرمایهای را از دست میدهد که برای آن تلاش میکند
حکمت 126
پرهیز از بخل در کار

طمعها به آنان شبیخون نزده، با تلاش دنیا را بر کار آخرت مقدم دارند
خطبه 91
پرهیز از طمع در کار
2

کسی که آرزوهایش طولانی است کردارش (اعمالش) نیز ناپسند است
حکمت 36
پرهیز از طمع در کار

کودنی و غفلت و فراموشی بر تلاش و کوشش و عزم راسخ فرشتگان راه نمی‌یابد و فریبهای شهوت، همت بلندشان را تیرباران نمی‌کند
خطبه 91
پرهیز از غفلت و فراموشی در کار
2

تاریکیهای فراموشی که همتهای بلند را نابود کرده است
خطبه 241
پرهیز از غفلت و فراموشی در کار

راحت طلبی آن‌ها را به کوتاهی در انجام دستوراتش وادار نساخته
خطبه 91
پرهیز از راحت طلبی در کار
1

عمل نیک انجام دهید بدون آنکه به ریا و خودنمایی مبتلا شوید؛ زیرا هر کس، کاری برای غیر خدا انجام دهد، خدا او را به همان غیر واگذارد.
خطبه 23
پرهیز از غرور و تکبر در کار
8

گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خودپسندی وادارد
حکمت 46
پرهیز از غرور و تکبر در کار

غرور و خودبینی دامنگیرشان نگردید، تا اعمال نیکوی گذشته را شماره کنند، شوق و علاقه خود را از انجام اوامر الهی و اطاعت پروردگار سست نمیکنند
خطبه 91
پرهیز از غرور و تکبر در کار

از آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید، زیرا اعمال فراوان و کوششهای مداوم او را با تکبر از بین برد
خطبه 192
پرهیز از غرور و تکبر در کار

اعمال گذشته خود را بزرگ نمیشمارند، و اگر بزرگ بشمارند امیدوارند
خطبه 91
پرهیز از غرور و تکبر در کار

خودپسندی، …، کردار نیک نیکوکاران را نابود می‌سازد
نامه 53
پرهیز از غرور و تکبر در کار

مبادا آنچه را انجام دادهای بزرگ بشماری، …، کاری را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند
نامه 53
پرهیز از غرور و تکبر در کار

از نشانههای پرهیزکاران: از اعمال اندک خود خشنود نیستند، و اعمال زیاد خود را بسیار نمیشمارند
خطبه 193
پرهیز از غرور و تکبر در کار

عوامل ترس آن‌ها را از مسئولیت باز نمیدارد، تا در انجام وظیفه سستی ورزند
خطبه 91
پرهیز از ترس در کار
2

ترسو را در مشورت کردن دخالت نده که در انجام کارها روحیه تو را سست میکند.
نامه 53
پرهیز از ترس در کار

4- بررسی سؤال چهارم پژوهش
چهارمین سؤال پژوهش عبارت بود از اینکه:
عمدهترين وجوه ماهیت كار38 از منظر امام علی (ع) بر اساس مجموعه تحليل محتواي انجام شده چه هستند؟

از مجموع بیانات حضرت در مورد ماهیت کار در نهجالبلاغه میتوان به دیدگاه جامعی از ایشان دست یافت، به گونهای که میتوان اذعان داشت، کار در کلام علوی تجلی عینی احکام، آداب، فرهنگ، آرمان‌ها و ارزشهای اسلامی است که نتیجهای جز وصول به قرب الهی نخواهد داشت.
با توجه به تحلیل صورت گرفته میتوان ماهیت کار را از نظر امام علی (ع)، به صورت استنباطی این‌گونه تعریف نمود: «کار عبارتست از تلاش و کوشش هدف‌دار در راه رضای خدا، رسیدن به توشه الهی و تقوا که مستلزم رعایت مناسبات و شرایط خاصی میباشد».
سه محور شاخص قابل بحث در تعریف مذکور عبارتند از: هدف کار، مناسبات کار و شرایط کار (نمودار شماره 4-1 ).

کار برای رضای خدا، کار به عنوان توشه الهی، تقوا در کار و ارزش کار نیک؛ به ترتیب چهار هدف اصلی هستند که حضرت علی (ع) در لابه لای جملات نهجالبلاغه برای کار بیان فرمودهاند.
انسان، زمانی که در انجام امور رضایت خدا را در نظر داشته باشد هرگز شکست نمیخورد چرا که پیروزی در درون رضای خدا نهفته است، از مردم انتظار هیچ چشم داشتی ندارد، فقط به فکر انجام صحیح وظیفه است و… . عملِ انسان زمانی مثمر ثمر واقع میگردد، که در درجهی اول رضای خدا را در نظر داشته باشد و کاری را جز برای رضای خدا انجام ندهد. لذا امام علی (ع) هدف از کار را در وهلهی اول رضای خدا میداند.
دومین هدفی که انسان، باید مدنظر داشته باشد این است که دنیا تجارت خانهای بیش نیست و او باید خود را برای سرای باقی آماده کند، و این میسر نیست جز اینکه در انجام امور به این امر توجه داشته باشیم که آیا کاری که انجام میدهیم برایمان سودمند است یا نه؟ حضرت علی (ع) رفتار انسانها در دنیا و چگونگی کار و تلاش و تأمین زندگی را سازندهی زندگی آخرت دانسته و دنیا و زندگی انسان در دنیا را مقدمهی آخرت و زندگی آخرت میداند. به همین علت است که بارها در نهجالبلاغه به این امر تاکید شده است که کار توشه اخروی است.
تقوا در کار و ارزش کار نیک، سومین و چهارمین هدف ذکر شده در نهجالبلاغه برای کار میباشند. به عقیده امیرالمؤمنین کار همراه با تقوی مورد پذیرش و تمام افعال متقی مورد رضایت خدا میباشد. لذا تقوی در کار، نیز هم وزن توشه آخرت و رضای خدا است. بیانات حضرت در مورد ارزش و اهمیت کار نیک، یک فهم و تابلوی عمیقی پیش روی ما قرار میدهد که میتواند راهنما و مشوق ما برای انجام فعالیتهای الهی باشد.
بیشترین تاکید حضرت علی (ع) در مبحث ماهیت کار، مربوط به توصیههای رهنمودی و مناسبتی ایشان در مورد کار است. از نظر امیرالمؤمنین مهمترین عناصری که در انجام کار باید، مدنظر داشت عبارتند از: مدیریت زمان، کار همراه با علم و تناسب کار با شخص. منظور از مدیریت زمان، کنترل آگاهانه بر روی زمانهایی است که صرف فعالیتهای مشخص میشود و باعث باروری و اثربخشی فعالیت میگردد. بنابراین حضرت میفرماید: «کار هر روز را در همان روز انجام بده، زیرا هر روزی کار مخصوص به خود را دارد».
از منظر حضرت علی (ع) علم و عمل پیوند نزدیکی با هم دارند و کسی که دانست باید عمل کند چرا که علم، عمل را فرا می‌خواند. همچنین در جای دیگر میفرمایند: «عمل کننده از روی آگاهی چون رونده بر راه راست است». لذا علاوه بر این که علم و آگاهی باعث میگردد که ما به سمت عمل سوق داده شویم، این همراهی آثار و نتایج بس فراوانی برای عامل خواهد داشت.
سومین توصیه مورد تاکید حضرت این است که باید کار مدنظر با ویژگیهای عامل تناسب داشته باشد، ایشان میفرمایند: «بیش از تحمل خود، بار مسئولیتها بر دوش منه» و همچنین در جای دیگر میفرمایند: «آنان برای کاری که در شأن آن‌ها نبود سر برافراشتند و بیش از رسیدن به آن سرکوب شدند». لذا یکی از توصیههای موکد حضرت برای بر عهده گرفتن کار این است که باید متناسب با ویژگیهای افراد باشد زیرا در غیر این صورت باعث هلاکت فرد میگردد.
لازم به ذکر است که رهنمودهای حضرت در مورد کار به این سه مورد خلاصه نمیشود بلکه ایشان به عناصری چون؛ توکل به خدا در کار، بهرهور بودن کار، عامالمنفعه بودن کار، استفاده از تجربه دیگران در کار، جدیت در کار، بهرهوری در کار، پاک‌دامنی در کار، تقسیم کار، دقت در انجام کار، مداومت در کار، مسئولیتپذیری در کار، دوراندیشی در کار، صبر و استقامت در کار، مشورت در کار، تعصب در کار، تنظیم اندازه کار، نتیجه مداری کار، عدالت در کار، رهبری خردمند کار و ارزش کار یدی، اشاره دارند.
امام علی (ع) تنها به بیان اهداف و مناسبات بسنده ننمودهاند، بلکه رهروان خویش را از ابتلائات و آفاتی که ممکن است کار هر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، مسئولیت پذیری، ماهیت کار، تقسیم کار Next Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، ماهیت کار، آینده نگری، مسئولیت پذیری