پایان نامه رایگان درباره افزایش،، مقادیر،، E3

دانلود پایان نامه ارشد

می باشد. در حالات ، به ازای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در بقیه ارتفاعها جابجایی کل در حالت ، بزرگتر می باشد. در حالت ، تنها برای جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت به ازای تمام ارتفاعها جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. مقایسه با نشان می دهد که در حالت ، به ازای تمام ارتفاعهای سد جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت برای جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت، برای جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت تنها به ازای ، جابجایی کل سد بزرگتر از می باشد. در حالت به ازای تمام حالات ارتفاعی جابجایی کل سد در حالت بزرگتر از می باشد.

شکل 48.6 الف

شکل 48.6 ب

شکل 48.6 پ

شکل48.6 مقایسه جابجایی کل حداکثر در حالت E3 با افزایش

در حالت E4 ، با افزایش وزن مخصوص، جابجایی کل سد کاهش می یابد. در حالت ، برای ، به ازای تمام حالات ارتفاعی سد جابجایی کل بزرگتر از می باشد. در حالت ، به ازای جابجایی کل سد بزرگتر از می باشد. در حالت ، برای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. ولی برای بقیه حالات ارتفاعی جابجایی کل در حالت بزرگتر می باشد. در حالت تنها برای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. با مقایسه با مشاهده گردید که در حالات و به ازای تمام ارتفاعهای سد جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت ، برای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد ولی در بقیه حالات ارتفاعی جابجایی کل در حالت بزرگتر می باشد. در حالات ، تنها در حالت جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت ، به ازای تمام ارتفاعهای سد جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. مقایسه با نشان می دهد که در حالت ، برای تمام حالات ارتفاعی جابجایی کل بزرگتر از می باشد. در حالت ، برای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت ، برای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. البته این نکته باید ذکر گردد که در حالت ، جابجایی کل در حالت و تقریباً یکسان می باشد. ولی برای بقیه حالات ارتفاعی جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالات تنها برای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت ، به ازای تمام حالات ارتفاعی سد جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد.

شکل 49.6 الف

شکل 49.6 ب

شکل 49.6 پ

شکل 49.6 مقایسه جابجایی کل حداکثر در حالت E4 با افزایش

در حالت E5، با افزایش، جابجایی کل سد کاهش می یابد. مقایسه و نشان می دهد که در حالت تا به ازای تمام حالات ارتفاعی جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت ، برای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالات ، برای جابجایی در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت، به ازای، جابجایی کل در حالات و برابر می باشد. با مقایسه با مشاهده گردید که در حالت و ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت برای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت ، تنها به ازای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت ، در تمام حالات ارتفاعی جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در مقایسه با نشان می دهد که در حالت ، به ازای تمام حالات ارتفاعی جابجایی کل سد در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت ، برای ، جابجایی در حالت بزرگتر می باشد و در بقیه حالات ارتفاعی جابجایی کل در حالت بزرگتر می باشد. در حالت ، به ازای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر و برای ، جابجایی کل برابر با می باشد. در بقیه حالات ارتفاعی، جابجایی در حالت بزرگتر از می باشد. در حالات و ، تنها در حالت ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت ، به ازای تمام حالات ارتفاعی جابجایی کل سد در حالت ، بزرگتر از می باشد.

شکل 50.6 الف

شکل 50.6 ب

شکل 50.6 پ

شکل50.6 مقایسه جابجایی کل حداکثر سد در حالت E5 با افزایش

5.2.4.6 ممان خمشی حداکثر سپر فولادی2 در حالت مدول الاستیسیته ثابت و افزایش وزن مخصوص
در حالت E1، با افزایش، ممان خمشی حداکثر سد کاهش می یابد. مقایسه و نشان می دهد که در حالت تا ، به ازای تمام حالات ارتفاعی ممان خمشی حداکثر در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت ، به ازای ، ممان خمشی حداکثر در حالات و برابر می باشد. مقایسه با نشان می دهد که تنها در حالت ، به ازای ، و ، برای ، ممان خمشی حداکثر سد کوچکتر از ، می باشد. در مقایسه با مشاهده گردید که، در حالت ، برای و در حالات و ، به ازای ، ممان خمشی حداکثر در حالت بزرگتر از می باشد. این نتایج در شکل 51.6 نشان داده شده است.

شکل51.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت E1 با افزایش

در حالت E2، با افزایش، ممان خمشی حداکثر سد کاهش می یابد. مقایسه و نشان می دهد که در حالت تا ، به ازای تمام حالات ارتفاعی ممان خمشی در حالت بزرگتر از می باشد. در ، به ازای ، ممان خمشی حداکثر در حالت بزرگتر از می باشد. مقایسه با نشان می دهد که در ، به ازای ، و در ، برای ، ممان خمشی حداکثر در حالت بزرگتر از ، می باشد. به ازای بقیه مقادیر، ممان خمشی حداکثر در حالت کوچکتر از ، می باشد. در مقایسه با مشاهده گردید که، تنها به ازای ، در حالات و ، ممان خمشی حداکثر در حالت بزرگتر از ، می باشد.

شکل 52.6 الف

شکل 52.6 ب

شکل 52.6 پ

شکل52.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت E2 با افزایش

در حالت E3، با افزایش، ممان خمشی حداکثر سد کاهش می یابد. . مقایسه و نشان می دهد که در حالت تا ، به ازای تمام حالات ارتفاعی ممان خمشی در حالت بزرگتر از می باشد. در ، به ازای ، ممان خمشی حداکثر در حالت بزرگتر از می باشد. مقایسه با نشان می دهد که در ، به ازای ، و در ، برای ، ممان خمشی حداکثر در حالت بزرگتر از ، می باشد. به ازای بقیه مقادیر، ممان خمشی حداکثر در حالت کوچکتر از ، می باشد. در مقایسه با مشاهده گردید که، در ، برای ، ممان خمشی حداکثر در حالت بزرگتر از ، می باشد. در حالات و ، به ازای ، ممان خمشی حداکثر در حالت ، بزرگتر می باشد. این نتایج در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل53.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت E3 با افزایش
در حالت E4، با افزایش، ممان خمشی حداکثر سد کاهش می یابد. مقایسه و نشان می دهد که در حالت تا ، به ازای تمام حالات ارتفاعی ممان خمشی در حالت بزرگتر از می باشد. در ، به ازای ، ممان خمشی حداکثر در حالت بزرگتر از ، می باشد. مقایسه با نشان می دهد که در ، به ازای ، و در ، برای ، ممان خمشی حداکثر در حالت بزرگتر از ، می باشد. به ازای بقیه مقادیر، ممان خمشی حداکثر در حالت کوچکتر از ، می باشد. در مقایسه با مشاهده گردید که، در ، برای ، ممان خمشی حداکثر در حالت بزرگتر از ، می باشد. در حالات و ، به ازای ، ممان خمشی حداکثر در حالت ، بزرگتر می باشد. این نتایج در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 54.6 الف

شکل 54.6 ب

شکل 54.6 پ

شکل54.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت E4 با افزایش

در E5، رفتاری مشابه با حالات E3 و E4، مشاهده گردید. این نتایج در شکل 55.6 نشان داده شده است.

شکل 55.6 الف

شکل 55.6 ب

شکل 55.6 پ

شکل55.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت E5 با افزایش

6.2.4.6 نیروی برشی حداکثر سپر فولادی2 در حالت مدول الاستیسیته ثابت و افزایش وزن مخصوص
در حالت E1، با افزایش، نیروی برشی حداکثر سد کاهش می یابد. در حالت ، به ازای تمام مقادیر، نیروی برشی حداکثر ایجاد شده در سد زیرزمینی بزرگتر از می باشد. مقایسه با نشان می دهد که، تنها در ، به ازای ، نیروی برشی در حالت ، بزرگتر از می باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که در ، نیروی برشی در حالت برابر با می باشد. در مقایسه با مشاهده گردید که در ، به ازای ، نیروی برشی در حالت ، بزرگتر از می باشد. در حالت ، برای ، نیروی برشی در حالت برابر با می باشد.

شکل 56.6 الف

شکل 56.6 ب

شکل 56.6 پ

شکل56.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر سد در حالت E1 با افزایش

در حالت E2، با افزایش، نیروی برشی حداکثر سد کاهش می یابد. در حالت ، به ازای تمام مقادیر، نیروی برشی حداکثر ایجاد شده در سد بزرگتر از ، می باشد. مقایسه با نشان می دهد که، تنها درحالت ، به ازای ، نیروی برشی در حالت بزرگتر از می باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که در ، نیروی برشی در حالت برابر با می باشد. در مقایسه با مشاهده گردید که در ، به ازای ، نیروی برشی در حالت ، بزرگتر از می باشد. در حالت ، برای ، نیروی برشی در حالت برابر با می باشد. این نتایج در شکل 6.57 نشان داده شده است.

شکل57.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر سد در حالت E2 با افزایش
در حالت E3، با افزایش، نیروی برشی حداکثر سد کاهش می یابد. در حالت ، به ازای تمام مقادیر، نیروی برشی حداکثر ایجاد شده در سد بزرگتر از می باشد. مقایسه با نشان می دهد که تنها در ، به ازای ، نیروی برشی در حالت بزرگتر از می باشد. در مقایسه با مشاهده گردید که در، برای ، نیروی برشی در حالت بزرگتر از می باشد و در ، مقدار نیروی برشی حداکثر تقریبا برابر با می باشد. در ، به ازای ، نیروی برشی در حالت ، بزرگتر از می باشد. این نتایج در شکل 58.6 نشان داده شده است.

شکل 58.6 الف

شکل 58.6 ب

شکل 58.6 پ

شکل58.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر سد در حالت E3 با افزایش

در حالت E4، با افزایش، نیروی برشی حداکثر سد کاهش می یابد. در حالت ، به ازای تمام مقادیر، نیروی برشی حداکثر ایجاد شده در سد بزرگتر از ، می باشد. مقایسه با نشان می دهد که تنها در ، به ازای ، نیروی برشی در حالت بزرگتر از می باشد. در مقایسه با مشاهده گردید که در، برای ، نیروی برشی در حالت بزرگتر از می باشد. در ، به ازای ، نیروی برشی در حالت ، بزرگتر از می باشد.

شکل59.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر سد در حالت E4 با افزایش
در حالت E5، رفتاری مشابه با حالت E4، مشاهده گردید. این نتایج در شکل 60.6 نشان داده شده است.

شکل60.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر سد در حالت E5 با افزایش

3.4.6 سپر فولادی 1

1.3.4.6جابجایی کل در حالت سپر فولادی 1
در حالت ، با افزایش وزن مخصوص خاک، جابجایی کل سد کاهش می یابد. در حالت مقدار جابجایی کل از حالات ، و بزرگتر می باشد. این تغییرات را می توان در شکل 61.6 مشاهده کرد.

شکل 61.6 الف

شکل 61.6 ب

شکل 61.6 پ

شکل61.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش

در حالت ، با افزایش ، شاهد کاهش جابجایی کل سد هستیم. در حالت ، مقدار جابجایی کل نسبت به حالات ، بزرگتر می باشد. با مقایسه حالت با مشاهده گردید که به ازای ، جابجایی کل سد در حالت بزرگتر از می باشد ولی به ازای بقیه حالات ارتفاعی، جابجایی کل در حالت بزرگتر می باشد.

شکل 62.6 الف

شکل 62.6 ب

شکل 62.6 پ

شکل62.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش

در حالت ، با افزایش وزن مخصوص جابجایی کل سد کاهش می یابد. در حالت ، به ازای ، جابجایی کل بزرگتر از می باشد ولی در بقیه حالات ارتفاعی، جابجایی کل کوچکتر از می باشد. در مقایسه با مشاهده گردید که تنها به ازای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در تمام حالات ارتفاعی جابجایی کل سد در حالت بزرگتر از می باشد.

شکل63.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش
در حالت ، با افزایش وزن مخصوص شاهد کاهش جابجایی کل سد هستیم. در حالت ، جابجایی کل بزرگتر از حالات ، به ازای و برای ، می باشد. در بقیه حالات ارتفاعی جابجایی کل سد در حالت کوچکتر از و می باشد.

شکل 64.6 الف

شکل 64.6 ب

شکل 64.6 پ

شکل64.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش

در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مخصوص،، 38.6، 34.6 Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی توزیع فراوانی، ضریب همبستگی، عمل طراحی