پایان نامه رایگان درباره اعتماد متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

رضايت شغلي را به همراه دارد.
فرضيه فرعي 1 : ميان اعتماد كاركنان و رضايت شغلي آنان در سازمان رابطه معني دار وجود دارد.
مزيت عمده اعتماد بين افراد، تسهيم اطلاعات و همكاري مي باشد وقتي افراد اعتماد داشته باشند كه به عقايد آنان احترام گذاشته مي شود ،آنها تمايل بيشتري براي ارائه عقايد خلاق ،اهداف و عقايد فردي دارند چنين محيطي عقايد خلاق را در سازمان به وجود مي آورد و تعارضات را در موقعيت برد- برد حل مي نمايد ،اطلاعات مؤثرترين و كارآمدترين ثروت و سرمايه هر ملت و به تبع آن هر سازماني مي باشد. اطلاعات ميزان دانشي است كه اعضاي شبكه اجتماعي از يكديگر دارند.فوكومايا معتقد است كه قبل از ورود به هر سيستم تجاري يا اجتماعي ،بايد آگاهي كافي درباره شبكه هاي اعتماد موجود در آن سيستم و ويژگي هاي آن به دست آورد ،زيرا اعتماد را پايه هر گونه مبادلات اقتصادي و فرهنگي مي داند.(علوي،34:1380)
امروزه در جوامع مختلف و به تبع آن در سازمان ها افراد از عدم اعتماد به مسئولين دولتي و سازماني رنج مي برند و همين عدم اعتماد ، موجب كاهش تشريك مساعي كاركنان و همچنين انصراف آنان از مشاركت با زيردستان شده ،نتيجه آن بي تفاوتي و كاهش ميزان انگيزش در ميان كاركنان خواهد بود.يكي از مشكلات سازمان هاي دولتي و غير دولتي عدم وجود همكاري هاي ارادي داوطلبانه و آگاهانه مي باشد و نبود آن به معناي پايين بودن سطح سرمايه اجتماعي سازماني است.
سرمايه اجتماعي از وجوه گوناگون سازمان اجتماعي،مانند اعتماد،هنجار ها و شبكه ها، رضايت اجتماعي است كه مي تواند با تسهيل اقدامات هماهنگ كارايي جامعه را بهبود بخشند چرخه مولد،فضايل منجر به تعادل اجتماعي همراه با سطح بالايي از همكاري ، اعتماد متقابل ، مشاركت مدني ، رفاه جمعي مي شود و اين خصايص معرف يك جامعه مدني است در مقابل نبود اين ويژگي ها در جوامع غير مدني ،عواملي مانند بي اعتمادي ، فريب ،حيله، نارضايتي ،…را تقويت مي كند.
مورهدگريفن توسعه ارتباطات غير رسمي را باعث افزايش اعتماد متقابل مي داند كه باعث كاهش اثر تفاوت هاي ناشي از مقام كه يكي از عوامل نارضايتي شغلي محسوب مي شود،مي داند.
اعتماد در دستيابي به يك سري منافع شبكه هاي اجتماعي ،نقش حياتي بازي مي كند مثال اعتماد مي تواند براي دستيابي به دارايي هايي از جمله دانش ،كه نسبتاً نامحسوس و بعضي اوقات ضمني هستند خيلي مهم باشد.
مديران و كساني كه بتوانند در سازمان ، سرمايه اجتماعي ايجاد نمايند ، راه كاميابي شغلي و سازماني خود را هموار مي سازند بي ترديد اعتماد ركن اصلي و اساسي و كليد درك اين ثروت نامرئي بوده و نقصان در آن مي تواند بنيان سرمايه اجتماعي را متزلزل نمايد. نتايج تحقيق مويد وجود رابطه مثبت و معني دار ميان اين دو متغير در سازمان مي باشد.
فرضيه فرعي 2: ميان مشاركت سياسي كاركنان و رضايت شغلي آنان در سازمان رابطه معني دار وجود دارد.
يكي ديگر از ابعاد سرمايه اجتماعي ،ميزان مشاركت شهروندان در بهبود نظام هاي سياسي است.ميزان مشاركت افراد در رأي گيري ها، مشاركت در احزاب و مشاركت در برنامه ها را مي توان از آن جمله دانست و در سطح سازماني ، مشاركت كاركنان و مديران در تصميم گيري سازماني را مي توان دليلي بر وجود سرمايه اجتماعي دانست.استفاده جدي و مؤثر از گروه هاي اجتماعي، مجامع كارشناسي ،انجمن هاي تخصصي ،اصناف و اتحاديه ها در برنامه ريزي و تصميمات مربوط به برنامه هاي توسعه ، سياست گذاري در سطوح داخلي و خارجي در واقع تبادل نخبه بين جامعه و طبقه حاكم كه موجب مشاركت بيشتر توده هاي مردم و مشروعيت و مقبوليت اقدامات دولت مي گردد.
منظور از مشاركت ،درگيري ذهني ،عاطفي اشخاص در موقعيت هاي گروهي است كه آنان را بر انگيزد تا براي رسيدن به اهداف گروهي يكديگر را ياري نمايند و در مسئوليت كار شريك شوند مردم به دليل م

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سطح معنادار، روابط انسانی، ارتباطات مؤثر، انقلاب اطلاعاتی Next Entries منبع مقاله درمورد نهج البلاغه، حکمت سینوی، علت فاعلی، عالم ماده