پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه ارشد

های اصلی این مطالعه نشان می دهد که اعتبارات خرد موجب افزایش اشتغال برای خانوارها شده است. و لذا در این تحقیق از الگوی زیر به بررسی تاثیر اعتبارات خرد بر اشتغال در شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است.
مدل تحقیق به صورت زیر می باشد:
Y= α+ β1X1+β2X2+β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+ε
که در آن:
Y: اشتغال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، روش داده های تابلویی، متغیرهای کلان، داده های تابلویی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نیروی کار، بهره وری نیروی کار، رشد اقتصادی، افزایش بهره وری