پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، روش داده های تابلویی، متغیرهای کلان، داده های تابلویی

دانلود پایان نامه ارشد

تغيير در دارايي به دليل دريافت وام گزارش شده است بعضي از اين دارايي ها مولد بوده كه به طور عمده به چرخ خياطي و گلدوزي بوده است كه مي توانند در جريان درآمدي آتي عضو نيز اثرگذار باشند) 96 درصد (و بعضي شامل كالاهاي خانگي نظير كولر و يخچال بوده است كه صرفاً اثر رفاهي داشته است ) 4 درصد( به طور كلي اين برنامه موفقيت هايي در زمينه افزايش دسترسي زنان كم درآمد روستايي به وام داشته است و در مقايسه با برنامه هاي ديگر در سطح بين المللي به لحاظ پايداري عملكرد متوسطي داشته است.
میر و همکاران(1383) در مقاله ای با عنوان ” بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی و نقش آن در توليد، مطالعه موردی استان سيستان و بلوچستان ” اشاره می کنند که سرمايه به سبب قابليت تبديل شدن به ديگر عوامل، در فرايند توليد نقش بسيار مهمي دارد. از آنجا که سرمايه امکان به کارگيری نهاده های کافی و مناسب را برای توليد ايجاد ميکند، ضرورت تشکيل سرمايه و تأمين آن امري بديهی است. در بخش کشاورزی استان سيستان وبلوچستان، به علت وجود تنگنکهای ساختاری و کمبود امکانات مورد نيازکشاورزان، مسائل مربوط به سرمايه و سرمايه گذاری اهمیت بيشتری دارد. در اين مطالعه با بررسی ١٨٠ بهره بردار کشاورزی در استان سيستان و بلوچستان، بااستفاده از مدل توبيت عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی و نقش اين اعتبارات در تو ليد کشاورزی تحليل شده است .نتايج نشان می دهد که عواملی مثل سطح زيرکشت، تعداد نيروی کار خانوار، داشتن پس انداز در بانک بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی مؤثر است واعتبارات نيز نقش مثبتی در توليد دارد. در پايان هم با توجه به نتايج مطالعه، پيشنهادهايی ارائه شده است.
مهاجرانی (1382)، در مطالعه ای توصیفی با عنوان “بررسی وضع اعتبارات خرد در ایران و برخی از کشورهای موفق در این زمینه”، بیان می کند که در ایران عملیات پراکنده ای توسط دستگاه های مختلف مانند بانک ها، کمیته امداد، كميته امداد، سازمان اقتصاد اسلامي، صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي جهاد، طرح حضرت زينب كبري، مؤسسه همياران غدا، مؤسسه قر ض الحسنه شاهد، صندوق توسعه پايدار و خانواده و غيره كه عمليات آن بصورت فشرده در اين گزارش آمده مؤيد آنست كه اين راه حل مفيد و مؤثر كم يا بيش در كشور معرفي شده ولي هنوز بطور رسمي مورد توجه مسئولين امر قرار نگرفته و بصورت سياستي خاص در زمينه تأمين مالي خرد اعلام نگرديده بانك ها نيز علاقه چنداني به اين موضوع ابراز نداشت هاند. در حاليكه جامعه ما كه در حال حاضر با دو معضل عمده يعني فقر و بيكاري مواجه است و استفاده از اين روش يعني اعتبارات (تأمين مالي) خرد موفقيت در مبارزه مؤثر با فقر و بيكاري را به اثبات رسانده است منتهي اگر اقتضا مي كند كه اين برنامه بصورت پراكنده عمل شود ضروري است كه به جنبه رقابت از نظر خدماتي كه به قشر فقير جامعه ارائه مي شود توجه لازم بشود. دراسفند ماه گذشته سمينار بين المللي اعتبارات خرد براي جوانان در شيراز تشكيل گرديد.
افراشته (1382 ) نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه 76 درصد وام هاي دريافتي كشاورزي جاري، در مواردي غير از هدف اوليه مصرف شده اند. طبق يافته هاي كريم كشته وهمكاران (1383 )، زارعان اعتبارات دريافتي از منابع رسمي را ب يشتر در مسير توليد به كار )گرفته اند، به طوري كه حدود 64 درصد نمونه مورد بررسي آنها در امر توليدات كشاورزي از وام استفاده كرده اند. ولي زارعاني كه از منابع غيررسمي وام دريافت كرده اند، بيشتر مبالغ دريافتي را به مصرف نيازهاي روزمره و ساير نيازهاي خود رسانيده اند. مطالعات فالس بوردا76 نيز بيانگر آن است كه فقط 10 درصد از هزينه زندگي دهقانان متعلق به امور كشاورزي بوده و بقيه به امور مصرفي اختصاص يافته است (ازكيا، (1382.
نتايج مطالعه ميداني باقري وهمکاران (1382 ) در ميان كشاورزان استان فارس نشان داد كه نوع فعاليتي كه وام انجام مي شود، تأثير منفي در سطح 5 درصد بر احتمال عدم بازپرداخت وام دارد . به عبارت ديگر، زارعاني كه وام هاي سرمايه اي گرفته اند و وام هاي شان را صرف فعاليت هاي درآمدزا كرده اند، در بازپرداخت وام موفقيت بيشتري داشته اند . از سوي ديگر وام هاي جاري كه هزينه هاي جاري را تأمين كرده اند، توانايي بازپرداخت وام گيرندگان را كاهش داده اند . سطح زيركشت محصولات نيز تأثير مثب ت در سطح 10 درصد، بر بازپرداخت اعتبارات داشته است .نسبت درآمد مزرعه اي به درآمد كل نيز، تأثير منفي در سطح يك درصد، بر نرخ عدم بازپرداخت اعتبارات داشته است . بر همين اساس، تأثير منفي درآمد مزرعه اي و خارج از مزرعه، سطح تحصيلات، و نظارت كارشناسان بانك بر مصرف وام، بر عدم بازپرداخت اعتبارات در سطح عدم » ، 5 درصد به تأييد رسيد.
همچنين زيبايي ( 1382) در يافته هاي پژوهش خود را از جمله عوامل مؤثر در بي ثمر شدن آموزش كافي كشاورزان به وسيله كارشناسان ذي ربط طرح هاي سامانة آبياري تحت فشار كه كشاورزان از طريق اخذ و ام، اقدام به راه اندازي آنها كرده بودند، برشمرده است.
احمدپور(1381) در مطالعه خود با بررسي عوامل مؤثر بر تقاضاي اعتبارات کشاورزي درمنطقه سيستان و تخمين تابع تقاضاي اعتبارات به اين نتيجه رسيده است که بين تقاضا براي وام و قيمت محصول و سطح زيرکشت و نيروي کار خانوادگي رابطه مستقيمي وجود دکرد، در حالي که تقاضا براي وام با نرخ بهره و سود دوره قبل آشاورز رابطه غير مستقيمي دارد. نتايج مطالعه وي همچنين نشان داد که کشاورزان منطقه مورد مطالعه از نظر زمين و نيروي کار با تنگنا مواجه نيستند در حالي که اين آمبود سرمايه است که فعاليت آنها را محدود کرده است.
باقری(1380) در مطالعه ای با استفاده از مدل توبيت عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی را در استان فارس بررسي کرد. نتايج تحقيق وی نشان داد که متغير های سطح زير کشت، شاخص تنوع، ميزان پس انداز، سطح زير کشت، خسارات طبيعی ، بيمه محصولات، درامد خارج از مزرعه بر باز پرداخت وام مؤثر است.
بخشی(1378) براساس مطالعه خود، نتيجه گرفته است كه زارعان داراي سطح تحصيلات بالاتر، تمايل بالايي به استفاده از اعتبارات در اموري غير از فعاليت مورد نظر دارند .وي در نهايت با توجه به سابقة اندك مطالعات در زمينه عوامل مؤثر بر بازپرداخت وام از سوي كشاورزان، پيشنهاد انجام مطالعات مشابه بيشتر را به منظور استخراج راهكارهاي عملي ارائه كرده است . سطح تحصيلات، دوره عضويت در بانك، سطح زيركشت و تنوع منابع درآمدي زارعان، ريسك گريزي كشاورزان به همراه نبود برنا مه هاي پشتيباني كننده در برابر ريسك، عدم تحقيق در مورد دريافت كنندگان اعتبارات، ميزان سوددهي فعاليت هاي كشاورزي، و تعداد دفعات نظارت، از ديگر عواملي هستند كه بر نرخ بازپرداخت وام تأثير مي گذارند.
شاهين فر و صدرالاشرافي(1375)، در مطالعهاي با به کارگيري تابع توليد کاب-داگلاس نشان دادند که سرمايه نقش مهمي در توليد داشته است. در عين حال، هزينه هاي جاري نسبت به هزينه هاي سرمايهاي نقش مهمتري را ايفا ميکند که نشان دهنده عدم استفاده بهينه از سرمايه در واحدهاي مورد بررسي بوده است.
در یک جمع بندی کلی نتایج نشان می دهد که اعتبارات خرد بر روی ایجاد اشتغال با دستمزد و حقوق بی تأثیر است و بر ایجاد اشتغال بدون دستمزد و حقوق تأثیر بسیار اندکی دارد. و عوامل اعتبارات خرد یکی از عوامل موثر بر اشتغال در کشورهای مختلف بوده است و در این تحقیق به بررسی این دو عامل برای شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است که تاکنون در کشور مطالعه ای بدین گونه انجام نشده است.

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه
در این فصل در مورد روش انجام تحقیق ، جامعه آماری ، روش نمونه گیری ، روش جمع آوری اطلاعات و نیز نحوه استخراج داده ها اشاره گردیده است . آزمون های مورد نیاز در این مطالعه، آزمون نرمال بودن داده ها، آزمون مانایی، آزمون هم خطی، آزمون واریانس ناهمسانی، آزمون خودهمبستگی و آزمون هم جمعی می باشند. در اين مطالعه از آزمون لوین، لین و چو جهت بررسي کردن وجود ريشه واحد و ايستايي داده ها استفاده مي شود سپس با استفاده از داده هاي مقطعی براي دوره زماني مورد بررسي الگو برآورد شده و سپس آزمون هاي ناهمساني واريانس و عدم وجود هم خطي بررسي مي شود. اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته وکنترلی تحقیق در سال های 1390 تا 92 و به صورت مقایسه ای و به صورت مقطعی و روش داده های تابلویی برای دوره زمانی 1387 تا 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ نوع داده ها مورد استفاده و ماهیت موضوعی از انواع پژوهش های کمی بوده و از نظر نحوه گرد آوری داده ها ( طرح پژوهش ) نیز همبستگی می باشد .

روش گرد آوري داده ها
بخش عمده اي از اطلاعات مربوط به متغيرهاي تحقيق، با مراجعه به داده هاي سري زماني بانک مرکزي ج.ا.ا. (www.cbi.ir) و مرکز آمار ايران و نيز ترازنامه ها و صورتهاي مالي شعب بانک ملت در استان سيستان و بلوچستان ا ستخراج خواهد شد. از اين رو روش گردآوري داده ها، کتا بخا نه اي شاخه اسنادي است.

جامعه آماري مورد بررسي
اطلاعات مربوط به متغيرهاي مستقل و وابسته وکنترلي تحقيق براي شعبات بانک ملت در استان سيستان و بلوچستان در طي سال هاي 92-1390 برای روش داده های مقطعی و طی دوره زمانی 1387 تا 1392 برای روش داده های تابلویی مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.
جدول3-1. اسامي شعب بانک ملت استان سيستان و بلوچستان
حوزه زابل
حوزه شرق زاهدان
حوزه غرب زاهدان
حوزه چابهار
حوزه ايرانشهر
مرکزي زابل
مرکزي زاهدان
بازار زاهدان
چابهار
خاش
بعثت
شهيد رجايي
خرمشهر
بلوار صياد
سراوان
ميدان جهاد
شهيد بهشتي
اميرالمومنين
بازار چابهار
سوران
پادگان
بلوارطباطبايي
جام جم
کنارک
ايرانشهر
هيرمند
دانش
مصطفي خميني
نيکشهر
بازار ايرانشهر
زهک
چهارراه رسولي
خدمات درماني


ترمينال
شهيد مزاري
ميرجاوهمنبع: ترازنامه هاي شعب بانک ملت استان سيستان و بلوچستان

مدل پژوهش و متغیر های تحقیق
دراین مطالعه سعی شده است درچارچوب الگوهای مختلف به این سئوال پاسخ داده شود میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی استان سیستان و بلوچستان در شعب بانک ملت در استان به چه میزان است؟
در این مطالعه اشتغال استان متغیر وابسته می باشد. در این تحقیق از دو دسته داده های درون سازمانی و برون سازمانی استفاده شده است که داده های درون سازمانی مختص شعب بانک می باشد و اعداد هر شعبه با یکدیگرمتفاوت می باشد، که عبارتند از: اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، میزان سپرده ها، نسبت بدهی، ساختار بانک.
داده های برون سازمانی که شامل متغیرهای کلان اقتصادی می باشند عبارت اند از: تورم، رشد اقتصادی.
لازم به ذکر است به دلیل ثابت بودن داده هایی از جمله تورم و رشد اقتصادی در روش مقطعی با مشکل همخطی مواجه می شد که بر این اساس داده های کلان اقتصادی در درجه شعبه ضرب گردید و با این روش مشکل همخطی برطرف گردید. اما به دلیل اطمینان بیشتر از نتایج حاصل از تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر اشتغال، علاوه بر روش داده های مقطعی، روش داده های تابلویی نیز به منظور استفاده از متغیرهای کلان به صورت خود متغیر (نه حالت ضربی آن) بکار گرفته شده است.
اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره، میزان سپرده ها، نسبت بدهی، به عنوان متغیرهای مستقل
و نیز بازده داراییها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائیهای بانک به دست میآید، به عنوان شاخصی برای ساختار بانک در نظر گرفته شده است.
الگوی این تحقیق برگرفته از مقاله مامون77 (2011) است که طی این مقاله به بررسی تجزیه و تحلیل اعتبارات خرد بر اشتغال در کشور مالزی می پردازد. بدین منظور وی از رهیافت رگرسیون گام به گام و داده های دوره زمانی 2010-1970 برای کشور مالزی بهره گیری نموده است. یافته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، بخش غیر رسمی، ایدئولوژی، نیروی کار Next Entries پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، سیستان و بلوچستان