پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، بخش غیر رسمی، ایدئولوژی، نیروی کار

دانلود پایان نامه ارشد

پذیري ذهنی، همدلی و انگیزه کسب موفقیت توجه نشان می دهد. بطور کلی و در یک تعریف توسعه عبارتست از: «تحول وضعیت اقتصادي در اثر بهبود بنیادهاي اقتصادي اجتماعی».
طی دهه 1940 تا 1970 رهیافت کینزي55 برمسائل توسعه در حوزه عمل و نظر سایه افکنده بود با این وجود از دهۀ 1970 تا به امروز تئوري اقتصادي نئوکلاسیک به میدان آمده است این تئوري متضمن یک تحول ایدئولوژیک بسیار مهم است به طوري که در 2000 ویلکن56 میگوید هر جاکه سابقا دًخالت دولت در آن معقول و مهم به نظر میرسید امروزه نامعقول و نابهنجار محسوب میشود. این تحول ایدئولوژیک در مبانی گسترشجهانی فلسفه سیاسی اقتصادي نئولیبرالیسم است که در فرآیند قطعی کالاها و خدمات نقش بازار را بر دیگر بازیگران اولویت می دهد.
در کنار این دیدگاههاي مرسوم، یک دیدگاه جایگزین نیز ارائه شده است که قایل به ترکیب عوامل متعدد است منشاء این رهیافت، سازمانهاي غیر دولتی، افراد، مؤسسات وابسته به سازمان ملل و مؤسسات خصوصی است.
برخلاف شیوه مرسوم توسعه، رهیافت جایگزین تأکید زیادي بر تناسب فرآیند توسعه و توزیع منافع آن دارد.

پيشينة تحقيق
تحقیقات خارجی
مطالعات زیادی مبنی بر عوامل موثر بر تقاضای تسهیلات خارج از کشور انجام شده است. تعدادی از عوامل توضیح می دهند که چرا قرض کنندگان ترجیح می دهند که از اعتبار استفاده نمایند. عوامل مربوط به شرکت استفاده کنندگان اعتبار در بازارهای اعتباری مورد تحقیق قرار گرفت. چنین عواملی را می توان به ویژگی های قرض کنندگان و شرایط وام و شرایط تحمیل شده توسط وام دهندگان تقسیم نمود.
مامون57 (2011) در مطالعه ای با عنوان “تجزیه و تحلیل اعتبارات خرد بر اشتغال در کشور مالزی”، به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور وی از رهیافت رگرسیون گام به گام و داده های دوره زمانی 2010-1970 برای کشور مالزی بهره گیری نموده است. یافته های اصلی این مطالعه نشان می دهد که اعتبارات خرد موجب افزایش اشتغال برای خانوارها شده است.
کارنانی58 (2007) در مطالعه ای با عنوان “اشتغال، اعتبارات خرد، راه حل این هاست”، با استفاده از داده های مربوط به سه کشور چین، هند و آفریقا طی دوره زمانی 2000-1990 و بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی به بررسی این موضوع می پردازد. یافته های اصلی این مطالعه نشان می دهد که قرضه های کوچک تا حدودی سودمند می باشد اما محدودیت هایی هم دارد. با مهارت کم، سرمایه های کم و اقتصادهای در مقیاس کوچک؛ بهره وری پایینی دارند و درآمدهای ناچیزی هم بدست می آورند که نمی توانند صاحبان خود را از فقر نجات دهند. ایجاد فرصت برای اشتغال پایدار در دستمزد مناسب بهترین راه برای نجات مردم از فقر می باشد. در همین خصوص، دولت ها مسئول ارائه خدمات عمومی برای افزایش بهره وری و اشتغال برای افراد فقیر در جامعه می باشند.
فاصله فیزیکی خانواده های کشاورزی از موسسات وام دهی رسمی، یکی از عواملی است که دستیابی به اعتبار رسمی را تحت تاثیر قرار می دهد. بر طبق مطالعه هاسین59((2007 ، خانواده های کشاورزی برای قرض نمودن از بخش اعتباری میلی ندارند اگر که از آن فاصله داشته باشند. این به دلیل هزینه های موقتی و پولی معاهده به خصوص هزینه حمل و نقل است که با فاصله قرض کننده – وام دهنده افزایش یافته و هزینه موثر قرض گرفتن را حوزه دیگری در نرخ بهره پایین تر بخش، بالا می برد. هاسین(2007) در مطالعه اش همچنین دریافت که استفاده از بسته گسترده، به طور موثری نیاز به عرضه نیروی کار کافی دارد و بنابراین اثر مثبتی از نیروی کار خانواده بر انتخاب اعتبار رسمی برای مواد اولیه کشاورزی وجود دارد. انتخاب بخش رسمی با تعداد اعضای تولید کننده خانواده کشاورزی افزایش می یابد. این همچنین نشان می دهد که سطح پایین آموزش خانواده های کشاورزی شاید به دلیل استفاده محدود از اعتبار بخش رسمی توسط خانوارهای کشاورزی است. مردان تمایل بیشتری به قرض از منابع رسمی و نیمه رسمی نسبت به زنان دارد. که زن بودن، احتمال قرض از بخش های رسمی و نیمه رسمی را کاهش داده و احتمال قرض گرفتن از منابع اعتباری غیر رسمی را افزایش می دهد. بنابراین، بر اساس توضیحات بالا، دانش مراجع از برنامه های اعتباری در حوزه مطالعه، چهارچوب مفهومی زیر نشان دهنده مهم ترین متغیرهایی است که انتظار می رود دستیابی خانواده های کوچک کشاورزی را به اعتبار رسمی در حوزه مطالعه تحت تاثیر قرار دهد.
مطالعه در مصر توسط موهیدین و رایت60(2000) ، با به کارگیری تحلیل مدل درستی از بخش اعتبار اثر متغیرهای توضیحی بر نتیجه اینکه آیا شخص صاحب وام می شود یا نه را نشان دادند. هر دو الزامات فرد ( طرف تقاضا) و الزامات موسسه وام دهی ( طرف عرضه) معین می کند که آیا وام موجود است یا نه. نتایج مطالعه نشان داد که سطح سواد، مالکیت زمین، کل دارایی و اندازه های خانواده، عوامل معنی داراست.
بر طبق مطالعه هاسین(2007) ، تجربه بانک آلمان نشان می دهد که بیشتر شرایط تحمیل شده توسط موسسات اعتباری رسمی مانند الزامات وثیقه ، درواقع نباید در مسیر افراد با دارایی کم و فقیر برای به دست آوردن اعتبار قرار بگیرد. افراد فقیر می توانند وام ما را استفاده نموده و اگر فرایندهای موثر برای پرداخت ، بازرسی و پرداخت مجدد ایجاد شده باشد. از سوی دیگر، گتانه (2005)61، بیان می کند که روش وام دهی گروهی به صورت موثری برخی از گروه های خانواده های کشاورزی را تغذیه می کند ( فقیرترین ها). قرض کنندگان مشترک تمایل به انتخاب شخصی خود در یک گروه از افراد هم جنس دارند تا به صورت موثری در مقابل دیگران جدا شده و ریسک تحمیل بازپرداخت را در مشکلات قرض مشترک کاهش دهند. دستیابی به اعتبار رسمی می تواند تحت تاثیر ویژگی های خانواده باشد. همانگونه که توسط هاسین62(2007) ، بیان شده است. احتمال انتخاب بخش اعتبار رسمی به صورت مثبتی تحت تاثیر جنسیت، سطح سواد و نیروی خانواده و اندازه زمین است. او سپس توضیح می دهد که آموزش، اطلاعات اعتباری و بررسی گسترده، احتمالا پایه اطلاعات و توانایی های تصمیم گیری خانواده های کشاورز را افزایش می دهد که شامل توانایی مقایسه نظریات مخالف و موافق برای انتخاب اعتبار مناسب و تکنولوژی تولید است.
خیرف الله(2003)63 در مقاله خود تحت عنوان ” تقاضا برای وام های کشاورزی تحت شرایط اسلامی” در تحليلي اقتصاد سنجي، تقاضا براي وام در کشور سودان را تحت قوانين اسلامي بررسي کرد و با تحليل عوامل مؤثر بر شرکت خانوارها در بازارهاي غير رسمي روستايي، تابع تقاضا براي وام را با استفاده از مدل توبيت نوع سوم تخمين زد .يافته هاي وي نشان ميدهد که مشارکت خانوارها در بازار اعتبارات به شدت تحت تأثير وضعيت اقتصادي و خصوصيات اجتماعي مثل اندازه مزرعه، آموزش و نرخ بهره است.
برد (2003) در تحقیقی با موضوع اطلاعات تجربی در اتیوپی در منطقه آمها را64 ، نشان می دهد که در سال 2003، خانواده هایی با سرپرستی مرد دارای دستیابی بالاتری به اعتبار نسبت به خانوارهایی با سرپرستی زنان است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از همه مردان حاضر در حدود 1/47 درصد اعتبار به دست آورده اند در حالیکه از زنان حدود 7/38 درصد از خانوارها اعتبار دریافت نموده اند. این نشان می دهد که خانواده هایی با سرپرستی زنان که بخش آسیب پذیر تر جامعه هستند، دستیابی اندکی به اعتبار دارند.
به علاوه فلیسگ و همکاران65 (2003) بیان می کنند که در کشورهای در حال توسعه ، اطلاعات نامتقارن، ریسک های بالا، عدم وجود وثیقه، فاصله وام دهنده – قرض گیرنده، موجب می شود که معاهدات اعتباری کوچک و مکرر خانواده های روستایی، هزینه های واقعی استقراضی را به وجود بیاورد که در بین منابع مختلف اعتبار، متفاوت می باشد.
پتريك (2002)66 در مقاله ای با عنوان”سیاست گذاری در اعتبارات عمومی و رتبه بندی سرمایه گذاری در کشاورزی، یک تحلیل سنجی در سطح خرد” نيز در تحليلي اقتصاد سنجي، آثار دسترسي به اعتبارات را بر رفتار سرمايه گذاران کشاورزي با استفاده از مدل توبيت بررسي کرد. نتايج مطالعه او حاکي از اين است که دسترسي به اعتبارات ارزان (حمايت شده) نقش تعيين کننده اي در رفتار سرمايه گذاران کشاورزي دارد و اثر نهايي اعتبارات روي سرمايه گذاري کوچکتر از يك است، بدين معنا که اعتبارات تا حدي براي هدفهايي به غير از بهر ه وري سرمايه، به کار رفته است. اما درکل ، نتايج نشان مي دهد که افزايش, اعتبارات باعث افزايش اثر نهايي ميشود.
روگ(2002)67 در بررسي آثار دسترسي به اعتبارات بر رفتار پس انداز کنندگان با استفاده از مدلهاي استاندارد نشان مي دهد که دسترسي بيشتر به اعتبارات نه تنها باعث کاهش پس اندازهاي کل ميشود، بلكه انگيزه احتياطي پس انداز، انباشت پسانداز براي سرمايه گذاري، خريد خانواده يا پيامدهاي ناگهاني را نيز ميکاهد همچنين دسترسي بيشتر به اعتبار باعث انتقال پس اندازهاي افراد از دامپروري و ديگر فعاليتهاي کم بازده و يا بدون بازده به درون حساب پسانداز هاي پر بازده ميگردد.
مطالعه توسط آتلن68( 2001) نشان می دهد که سطح درآمد، فاصله تا منابع اعتباری، شرکت قبلی در اعتبار و دارایی هایی مورد تملیک، متغیرهای معنی داری بودند که مشارکت در بازارهای اعتبار رسمی را توضیح می دهد. هاسین(2007) همچنین نشان می دهد که خانوارهای کشاورزی با احتمال بیشتری بخش غیر رسمی با توجه به انعطاف پذیری در برنامه ریزی بازپرداخت وام در زمان های شوک های درآمدی غیر انتظاری، ترجیح می دهند. این نیز بوسیله پادمنابهان69(1996) تایید شده است، که بخش اعتبار غیر رسمی را با رسمی مقایسه نموده و می گوید نزدیکی، جوراحت، اعتبار سریع در همه زمان ها، آزادی جهت دهی، انعطاف باز پرداخت و هزینه های معامله پایین تر، مزایای بخش غیر رسمی است که باعث ضروری شدن آن بخصوص برای کشاورزان کوچک شده است.
فريمن و همكاران(1998)70 با بررسي عوامل مؤثر بر دسترسي به اعتبارات و تأثير آن در توليد شير در واحد هاي کوچک توليد شير در دو کشور اتيوپي کنيا با به کارگيري مدل رگرسيوني خود تنظيم درونزا دريافتند که ۴٨ درصد از واحدهاي کوچک در اتيوپي وام رسمي يا غير رسمي دريافت کردهاند.در اين تحقيق در مرحله اول با استفاده از مدل پروبيت و بهرهگيري از متغيرهايي همچون سن، جنسيت، سابقه فعاليت، اندازه خانوار، کلاسهاي ترويجي، درآمد ناخالص، اندازه گله، نسبت افراد خرد سال به بزرگسال عوامل مؤثر بر دسترسي به اعتبارات بررسي شده است.
زلر71(1994) و کاشولیزا و کید72(1996) آشکار نمودند که نوع موسسه مالی و سیاست آن غالبا دسترسی را مشخص می سازد. جائیکه دوره اعتبار ، شرایط پرداخت، وثیقه لازم و تهیه خدمات تکمیلی تناسب با نیازهای گروه هدف ندارند، قرض کنندگان بالقوه از اعتبار استفاده نمی کنند حتی اگر در آنجا اعتبار وجود داشته باشد و زمانیکه استفاده می کنند نمی توانند دسترسی داشته باشند.
آسفا73(1989) ، به صورت تجربی مجموعه ای از عوامل اقتصادی اجتماعی و دیگر عوامل مهمی را که استفاده از اعتبار کشاورزی را در بین کشاورزان کوچک تحت تاثیر قرار می دهند مورد آزمون قرار داد و هدفش جداسازی قرض گیرندگان از غیر قرض گیرندگان است. با استفاده از تحلیل جداکننده آسفا دریافت که اندازه زمین بزرگ، سرمایه گذاری بالا، اتخاذ تکنولوژی بهینه، متغیرهای معنی دار در مشخص کردن قرض گیرندگان از غیر قرض گیرندگان است.
در مطالعه دیگری، بر اساس اطلاعات به دست آمده از تحقیق نمونه ای 699 کشاورز دهقان انتخاب شده به صورت تصادفی در بولیوی توسط لادمن و میلر74( 1983) ، یک تحلیل تشخیصی برای تعیین مجموعه از عوامل اجتماعی – اقتصادی، فیزیکی و روانی انجام دادند که استفاده از اعتبار را در بین کشاورزان کوچک تحت تاثیر قرار می دهد به همراه نظری به تفاوت میان قرض دهندگان، قرض کنندگان بالقوه و کسانی که قرض نمی گیرند. نتایج مطالععه نشان داد که قرض گیرندگان دارای ویژگی باید منابع بالاتر، اندازه زمین، سطح بالاتری از آموزش، تعداد زیاد حیوانات اهلی، درآمدهای خانوادگی بالاتر، سطح بلاتری از یکپارچگی بازار، استفاده بیشتر از تکنولوژی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، مناطق روستایی، بازاریابی، افزایش درآمد Next Entries پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، اشتغال زایی، تعاونی ها، تسهیلات بانکی