پایان نامه رایگان درباره استان مازندران، رطوبت نسبی، بازدارندگی

دانلود پایان نامه ارشد

تا خیلی مرطوب معتدل میباشد.
و: 6.9 درصد از سطح استان دارای اقلیم خیلی خیلی مرطوب فراسرد تا خیلی خیلی مرطوب معتدل میباشد
ی:27.4 درصد از سطح استان دارای اقلیم مرطوب فراسرد تا مرطوب معتدل میباشد [ 62].

شکل 1-2 طبقهبندی اقلیمی استان مازندران[16]
در بررسی دادههای بارندگی به نظر میرسد که میزان بارندگی سالانه و ضریب تغییرات آن از غرب به شرق استان مازندران کاهش یافته و روند تغییرات آن در نهایت کمی نزولی است که البته تغییرات معنی داري در مجموع 20 ساله محسوب نمیشود. در خصوص رطوبت نسبی نیز به نظر می رسد از غرب به شرق استان از میزان آن به وضوح کاسته می شود . بیشترین میزان میانگین رطوبت نسبی به ترتیب در فصول بهار، پاییز، زمستان و تابستان مشاهده میشود. طی 20 سال حدود پنج درصد از رطوبت نسبی منطقهی مطالعاتی کاسته شده است [17].
1-2-4- ضرورت انجام پروژه در استان مازندران
با توجه به اینکه بیش از 14800 کیلومتر خط لوله انتقال گاز در استان وجود دارد [18] و این موضوع که اکثر مناطق استان مازندران دارای اقلیمهایی شامل رطوبت زیاد هستند و همچنین پر رنگ شدن بیشتر قضیه خوردگی تجهیزات صنعتی در این مناطق مرطوب، لزوم انتخاب یک روش صحیح و معقولانه جهت هر چه به حداقل رسانیدن خسارات ناشی از خوردگی و همچنین پیشگیری از خوردگی ، بیشتر مد نظر قرار گرفته و پر اهمیتتر جلوه مینماید.
1-3- انواع موقعیت های مکانی خطوط انتقال گاز
1-3-1- اتمسفر
تفاوت بزرگ مشهود ، بین در معرضدهیهای اتمسفری ، غوطه وری و زیرزمینی ، مقاومت به شرایط جوی است .پوشش هایی که غوطه ور و یا برای استفاده زیرزمین طراحی میشوند، معمولاً در معرض شرایط جوی قرار ندارد. از طرف دیگرمقاومت به شرا یط جوی ، از دیدگاه در معرض دهی اتمسفری ، برجسته ترین حالت است. پوششی که در معرض اتمسفر قرار دارد، باید در شرایط متعددی از قبیل تشعشع رادیواکتیو، سرد و گرم شدن، بیشترین تماس با اکسیدکنندهها، ذرات شیمیایی موجود در هوا و تر و خشک شدن مکرر مقاومت کند. به علاوه، نیاز اساسیتری به چسبندگی قوی، سرعت انتقال بخار رطوبت کم، نیاز به برخی خواص بازدارندگی برای کاهش در خوردگی و زیربرش نواحی آسیب دیده، مقاومت به مواد شیمیایی عمومی و ظاهر خوب دارد. معمولاً پوششهای اتمسفری، فیلمهای نسبتا نازکی بوده که خواص فوق را حفظ می کند. شرایط در معرضدهی برای یک پوشش اتمسفری بسیار وسیع است، از پوششهایی که در اتمسفرهای بسیار گرم و خشک استفاده میشود تا آنهایی که در شرایط سردسیری به کار میرود ، گسترده است .پوششها به علت کاربرد در چنین محدودهی وسیعی نیازمند پیشرفت ، فرمول بندی ، و نیز اعمال دقیق هستند ، تا مقاومت خوردگی مورد نیاز ، بدست آید. پوشش های اتومبیل که بدون شک، مهندسی ترین پوشش ها در حال حاضر بهشمار می آید، از مثالهای خوب در این مورد است .این پوششها، نیاز به حفظ ظاهر و جلوگیري از خوردگی سطح زیري، در مقابل تمام شرایط اتمسفری، دماها، رطوبت، و مواد شیمیایی و سالها سرویس دارد. در اعمال آنها نسبت به تقریبا تمام پوششهای دیگر، کنترل بیشتری صورت می گیرد. سطح، کاملاً آماده میشود و پیش عملیات مییابد که بیشترین درجهی چسبندگی ، با کمترین زیر برش حاصل میگردد. بدون شک، این پوششها، بهترین پوششهای ساخته شده برای استفاده تحت وسیعترین شرایط اتمسفری ممکن، میباشد. پوششهای دیگری وجود دارد، که در شرایط خاص اتمسفری، از قبیل اتمسفرهای صنعتی و دریایی (مانند عرشهی کشتیهاو قایقها) تجهیزات صنعتی به خصوص صنایع نفت، گاز، پتروشیمی ، که در معرض بخارها و دودهای شیمیایی و پاشش قرار دارد ، بطور موثرتری عمل می کند [2].
1-3-2- غوطه ور
پوششهای غوطهور ، در مقایسه با پوششهای اتمسفری ، عمدتا تحت محلولهای آبی ، از آبهای بسیار خالص تا آبهای حاوی غلظتهای زیاد مواد شیمیایی مختلف، قرار دارد. محدودهی نمونهها نیز ، از آب برف تا آب یون زدایی شده ،که در صنایع مختلف استفاده می شود و تا آب دریا و آبهای با غلظت بالا از مواد مختلف ، اسیدها ، بازها ، نمکها یا محلولهای آلی از جمله شکرها و گلیکولها ، گسترده است . البته موقعیتهای غوطه وری ویژهای هم وجود دارد، از قبیل آستر مخازن نفت و حلالها ، که محلولهای آبی در آنجا وجود ندارد . با این حال ، آب فاکتور کلیدی در اغلب شرایط غوطهوری است، زیرا اثر آب روی غالب مواد، بسیار شدید است . ملزومات عمده پوششها برای غوطهوری، عبارتست از : چسبندگی و مقاومت به انتقال بخار رطوبت ، نفوذ یونی ،اسمز ، مواد شیمیایی ، جدایش کاتدی و دماهاي متغیر. پوششهای غوطهور ، برای بسیاری از قسمتها ، نیاز به هیچ مقاومت خاصی در برابر شرایط جوی ندارد زیر ا در زیر سطح یک مایع یا آب ، تابش خورشید ، اکسایش هو ا، و شرایط مشابه وجود ندارد . با این همه ، این پوششها تحت تماس پیوسته با آب و یا مواد شیمیایی مختلف، به تنهایی یا حل شده در آب ، قرار دارند. این مطلب بدین معنی است که جذب آب، جذب یونهای مختلف و عبور رطوبت از میان پوشش، همگی در حداکثر مقدار است و پوشش باید طوری طراحی شود که در مقابل چنین نیروهایی ایستادگی کند . آب برف ، آب مقطر یا آب یونزدایی شده محدود میباشند، اما نفوذپذیرترین موادی هستند که پوشش در آنها غوطه ور است، از طرف دیگر ، با افزایش محتواي نمک آب ، محلول خورندهتر خواهد شد ، زیر ا ، رسانایی ، بیشتر شده و خوردگی با سرعت زیادی اتفاق خواهد افتاد . آب تازهی آلوده ، از آب تازهی خالص، خورنده تر است و نسبت به آب دریا ، خرابی بیشتری روی برخی پوششها ایجاد می کند . پوششهای اپوکسی قطران زغال سنگ ، در بسیاری از شرایط آبی از قبیل آب آلوده ، بسیار موثر است . از طرف دیگر ، براي آب نوشیدنی مناسب نیست زیر ا امکان آلودگی بو و مزه آب وجود دارد. پوششهای روی معدنی می تواند برای تماس پیوسته با نفت تصفیه شده و حلالهای مختلف استفاده شود، در حالی که این پوششها بویژه برای غوطهوری در آب یا آب دریا، بدون اعمال روپوش رضایتبخش نیست .پوششهای وینیل سالهاست که به عنوان پوشش مخازن ذخیرهی آب استفاده شده است .این پوششها آلوده کننده نیست و می تواند براي آب قابل شرب، استفاده گردد. از طرفی برای جایی که ممکن است آب، آلوده به حلالهای آلی باشد یا برای غوطه وری در بسیاری از حلالها مناسب نیست پوششهای اپوکسی دارای مقاومت خوبی به بسیاری از مواد شیمیایی آلی است، اما برای بسیاری از محلولهای اسیدی رقیق مطلوب نیست. بنابراین هر جا که پوشش تحت شرایط غوطه وری استفاده میشود، قبل از انتخاب هر پوششی، دقیقا شرایط را تعیین کرد [2].
1-3-3- زیر زمین (مدفون)
ضرورتهای پوشش برای شرایط زیرزمین، همان ضرورتهای غوطه وری است: چسبندگی، انتقال بخار رطوبت، مقاومت به عبور یونی و مقاومت به اسمز . شرایط زیرزمین از بسیاری جهات شبیه شرایط غوطه وری است ، در جایی که یک لوله در زیر آب یا زیر جدولهای پرآب قرار دارد ، در واقع همان شرایط غوطه وری را دارد . آب درون زمین ، یک عنصر کلیدی است که در شرایط زیرزمینی در نظر گرفته میشود . پوششها برای موثر بودن، باید دارای مقاومت به آب و انتقال بخار رطوبت بسیار بالایی باشد . از طرف دیگر، فاکتورهای دیگری از قبیل تنشهای حرارتی نیز موجود است و میتواند به شدت مخرب باشد خطر بیولوژیکی نیز در نتیجهی فعالیت باکتریهای کاهنده ی سولفات یا قارچهای مختلف، ممکن است موجود باشد. به هر حال ضخامت پوشش، احتمالاً برای زیرزمین مهمتر از غوطهور و اتمسفر است . لوله هاو سازه های زیرزمینی تحت شرایط پشتبندهای مختلف، تغییر حرکت خاك و انبساط و انقباض در نتیجه ي کمتر و بیشتر بودن رطوبت در خاك، قرار دارند .نیروهای درون خاك میتواند به اندازهی کافی قوی باشد که پوشش را از سطح فلز بکشد ، و سپس پوشش ترك خورده و عوامل خارجی دیگر ممکن است که با فلز واکنش دهد . جدایش کاتدی و الکتروانداسمز، هر دو فاکتورهایی هستند که در شکست پوشش زیرزمینی شرکت دارند .مقاومت بالای دیالکتریک نیز ضرورت دارد . ضخامت به این علت مهم است که نقاط سنگ خورده و خراب در طی پر کردن کانال، بسیار معمول است .ضخامت همچنین به نفوذپذیری در مقابل رطوبت و سایر مواد شیمیایی موجود در خاك کمک میکند. عموما بسیاری از پوششهایی که روی لوله ها و سازههای زیرزمینی به کار می رود، دارای ضخامت بیشتری نسبت به پوششها یا آسترهای اتمسفری است . بسیاری از لولهها دارای پوشش پلاستیک روزن رانی شده ممکن است ضخامتشان از 50 تا 250 میلی متر تغییر کند .نوارهای لوله که از پوشش های ذوبی استفاده میکنند ، برای ساخت پوشش لایهای تقویت شده بر روی سطوح لوله استفاده میشود . پوششهای نازك روی لولهی زیرزمینی ، نسبت به پوشش های سنگینتر یا آنهایی که روزن رانی شده است ، معمولاً کم دوامتر و نامطلوبتر است . در انتخاب پوشش براي اتمسفر، غوطه وری، یا زیرزمین، باید تمام شرایط، در نظر گرفته شود، زیرا هیچ دو پوششی حتی اگر به نظر برسد که شرایط یکی است، مانند هم عمل نمیکنند [20و21].
1-4- پوششها
به طورکلی پوششها موادی هستند که جهت ایجاد مانع بین محیطهای خورنده و جسم موردنظر بکار برده میشوند. پوششها با توجه به مکانیسمهائی که دارا میباشند ، چهار وظیفهی اساسی را به عهده دارند :
الف: جلوگیری از تماس بین محیط و جسم مورد نظر، مانند آب نیکل کاری
ب: محدودیت تماس بین محیط و جسم مورد نظر، مانند پوششهای آلی
ج: انتشار مواد و ایجاد شرایط حفاظتی یا کندکنندگی حملات بر روی جسم مدنظر، مانند آسترهای کروماته
د: تولید جریان الکتریکی حفاظت کننده، مانند گالوانیزه کردن
به این ترتیب پوششها با توجه به جنس آنها به سه دسته تقسیم میشوند (بدون در نظرگیری مواد کامپوزیتی ) :
1-پوششهای فلزی
2-پوششهای آلی
3-پوششهای معدنی
پوششهای فلزی خود به دو دسته تقسیم می شوند (پوششهای نجیب یا کاتدی و پوششهای از بین رونده یا آندی ). پوششهای آلی نیز انواع زیادی دارند (نظیر رنگها ، لاکها ، لعابها ، لاستیک ها، پلاستیک ها، مواد قیری و غیره ) پوششهای تبدیل شیمیائی و پوششهای سیمانی، پوششهای شیشهای، پوششهای معدنی که مهمترین آنها می باشند .خاطر نشان می سازد که در اجراي عملیات مربوط به پوشش دادن بهویژه در مورد مواد سنتتیک آمادگی سطحی عامل بسیار مهم و موثری است [2].
1-4-1- انتخاب مواد مناسب
به علت پیشرفت سریع صنایع و گسترش آن در زمینههای گوناگون بویژه در یک قرن اخیر استفاده از مواد و مصالح صنعتی مختلف دامنه بسیار وسیع پیدا کرده است ، به طوری که امروزه به منظور ساخت قطعات و وسائل و دستگاههای مورد نیاز در صنایع اتومبیل سازی، خطوط لوله ، پل سازی، نیروگاهها، واحدهای عملیاتی (بخصوص صنایع شیمیائی) ،عملیات دریائی ، معادن ، سفینههای فضائی و غیره از فلزات و آلیاژهای گوناگون ، مواد طبیعی ، چوب ، بتنها و سرامیکها ، مواد مصنوعی و سنتتیک (لاستیک هاو پلاستیک ها) و . . . استفاده میگردد. انتخاب هر کدام از آنها با توجه به خواص و مشخصات مربوطه در برابر عوامل محیطی صورت میپذیرد . به طور کلی هر مادهای ممکن است فقط در کاربردهای معین و مشخصی نسبت به دیگر مواد مناسبتر باشد .
بطور کلی از عناصر شناخته شده در حدود 80 مورد آنها را فلزات تشکیل می دهند که هر کدام خواص مکانیکی، شیمیائی و فیزیکی خاصی داشته و نیز میزان و سرعت و رفتار خوردگی آنها در محیطها و شرایط معینی با دیگری متفاوت میباشد. در تهیه و ساخت آلیاژها که تقریبا نیمی از این عناصر فلزی شرکت دارند پیشرفتهای بسیار سریعی انجام گرفته به طوری که تا کنون بیش از 40000 نوع آلیاژ ساخته شده و با گذشت زمان تعداد زیادی نیز به این رقم اضافه خواهد شد [7].
در عمل عوامل مختلفی در کاربرد مواد مدنظر قرار میگیرند، مثلا اگر قیمتها و قابل دسترس بودن به عنوان عامل موثرمحسوب نمیشد، می توانستیم بهترین و مقاوم ترین مواد در برابر خوردگی را انتخاب کنیم .به هر حال عوامل مهم مداخله گر در این مورد عبارتند از :
الف: قیمت
ب:

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره اصل تناظر Next Entries دانلود پایان نامه درباره دادگاه صالح، قواعد آمره، اصل تناظر