پایان نامه رایگان درباره استان مازندران، نقش برجسته، مشاغل آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

درجه اول توسعه صنايع دستي در روستاها است .لذا بلحاظ محدوديت وقت ، فقط اشاراتي به راهکارهاي اشاعه و ترويج گردشگري خواهم نمود و سپس پيشنهاداتي در ارتباط با چگونگي تقويت ، گسترش و حمايت از صنايع دستي به منظور تحقق اهداف ميان مدت و بلند مدت آن تقديم خواهم کرد.
به نظر مي رسد عوامل و پارامترهائي که مي تواند در تقويت گردشگري به ويژه داخي مؤثر باشد ، به ترتيب اهميت ، به صورتي که بيان مي کنم قابل طبقه يندي است :
اولين راهکار که به نظر بنده ، ساير راهکارها ،‌راهبرد ها و روشها را تحت الشعاع خود قرار مي دهد و اين راهکار دقيقاً قابليت تعميم به بخش راهبردهاي اساسي براي توسعه صنايع دستي را هم دارا مي باشد ، بحث مديريت است . چرا که در سخنراني ها به کرات شنيده شده که کشور ما پهناور است ، چهار فصل و جذاب است ، جنبه هاي متنوعي از اکوتوريسم را داراست ،‌از نظر تاريخي ،‌ سنتي ، آثار باستاني و ذوق و سليقه و هنر و صنايع دستي جايگاه رفيع دارد . پس چرا به قول يکي از محققين ، علي رغم همه امکاناتي که برشمرده شد ، در جمع خانواده بزرگ 70 ميليوني ايراني ، از کم سواد تا باسواد ، از پير تا جوان ، از شهري تا روستائي ، از صاحبان حرف و مشاغل دولتي تا مشاغل آزاد ، از ثروتمند تا فقير کم و بيش حرفهائي مي زنند که بوي نارسائي در اداره بخشهاي زيادي از جامعه به مشام مي رسد ؟
بله دوستان ، درست تشخيص داديد . اولين راهکار ، اصلاح ساختار مديريت گردشگري و به طبع آن صنايع دستي است .
– ايراني تيز هوش و دانا در همه جا مي درخشد . چرا براي اداره مطلوب جامعه نمي درخشد ؟
– تعداد دانشگاه ها و مؤسسات علمي معتبر که تربيت کننده نيروي انساني است بيش از دويست مرکز است . ولي چرا اثر بخشي اين منبع عظيم علمي بسيار پايين است ؟
– اين همه اساتيد دانشگاهي ، محقق ، نظريه پرداز ، اقتصاد دان و کارشناس و مدير وجود دارد ولي گره هاي کور مثلاً در اداره امور گردشگري و صنايع دستي روز به روز پيچيده تر مي شود بنحوي که جناب آقاي مشاعي معاونت محترم رئيس جمهور از آن به عنوان بحران ياد مي کند .
بنابراين عزيزان : ما بعنوان اساسي ترين راهکار در بخش تقويت گردشگري و هنرهاي صناعي که موضوع بحث مااست نياز داريم به :
الف – استقرار سيستم مديريتي نظامند باز بجاي بسته ، فراملي بجاي ملي ، ‌برون گرا بجاي درون گرا، گروه گرا بجاي فرد گرا ، تا اين صنعت که امروزه در جهان از درآمدهاي نفتي هم پيشي گرفته رونق پيدا کند .
ب – مقررات زدائي و جايگزيني ضوابط مترقي و تغيير بنيادين بروکراسي اداري .
ج – تدوين نظام مديريت پويا با تأمين شرايط احراز و انتصاب بجاي انتساب که مع الاسف در پاره اي موارد ديده مي شود .
د – پذيرفتن تغيير و تحول در عرصه بين المللي و رقابت هاي جهاني با حفظ منافع ملي و برنامه ريزي هاي دقيق به صورت کوتاه مدت ، ميان مدت و دراز مدت بجاي روزمره گي .
هـ – و خلاصه هدايت نظام مديريتي از روش سنتي به روش علمي ، کارآمد ، اثربخش و غير سليقه اي .
و – اطلاع رساني ، فرهنگ سازي ،‌مطالعه عميق روي موانع فرهنگي با هدف معرفي مراکز جاذب و جالب توجه براي گردشگران ، ارائه آموزش هاي لازم به ميهمان و ميزبان از طريق رسانه هاي گروهي و جرائد کثيرالانتشار .
ز – شناخت بافت قدرت ، نگرشهاي کلان مديريت ، جهت گيري ها و فرايندهاي داخلي و اتخاذ تدابير لازم جهت ايجاد هماهنگي بين کليه دستگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي مرتبط با امور گردشگري به منظور آماده کردن بستر توسعه توريسم . در واقع تا زماني که مرزهاي ايران به روي جهانگردان کاملاً باز نشود و مشکلات امنيتي ، اجتماعي جهانگردان با اعمال مديريت علمي ، روزآمد و نه سليقه اي رفع نشود ، ما روز به روز از کشورهائي همانند چين و هند که رقباي ما هستند ، چه در بخش گردشگري و چه صنايع دستي بيشتر عقب مي اقتيم .
ح – تقويت کادر قوي با تحصيلات مرتب با گردشگري و صنايع دستي ، تدوين قوانين شفاف و لازم الاجرا ، آگاه سازي و مشارکت دادن جوامع محلي در برنامه ريزي ها ، حفظ و احياي ارزش ها به لحاظ اينکه گردشگران جهت بازديد از ارزشهاي طبيعي ،‌سنتي و بومي مبادرت به سفر مي کنند .
ط – برنامه ريزي براي کاهش فصلي بودن مقاصد گردشگري و اختصاص فرصت هاي شغلي به نيروهاي محلي چه در مشاغل پردرآمد و چه ساده .
و اما قبل از پرداختن به راهکارهاي مرتبط با صنايع دستي ابتدا تعريفي از هنرهاي صناعي که توسط گروهي از صاحب نظران و کارشناسان سازمان مذکور در سال 62 بيان شده ارائه مي نمائيم .
” صنايع دستي به مجموعه اي از هنرها و صنعت ها اتلاق مي شود که عمدتاً با استفاده از مواد اوليه بومي و انجام قسمتي از مراحل اساسي توليد ،‌به کمک دست و ابزار دستي موجب تهيه و ساخت محصولاتي مي شود که در هر واحد آن ، ذوق هنري و خلاقيت فکري صنعت گر سازنده بنحوي تجلي يافته است “. دکتر محمد توکل دبيرکل وقت کميسيون فرهنگي يونسکو در ايران معتقدند ، رمز ماندگاري و حيات آينده کشورها در روند جهاني شدن ، در گرو نگاه کيفي و برنامه اي به صنايع دستي است . مولود فرآيند جهاني شدن حرکت به سمت يکپارچگي زندگي بشري است و آنچه که در اين فضا مي تواند اصالت و قوميت ها را زنده و پويا نگهدارد ، عمق دادن به هنر و فرهنگ محلي و منطقه اي با رويکرد زمان خود است .فضاي جهاني شدن ، روح حاکم زمان ماست و با انزوا ، بي تفاوتي و يا پيروي کورکورانه نمي توان پيروز اين ميدان رقابت بود .
و اما راهکارها و پيشنهادات :
1- راه اندازي بانک اطلاعات جامع صنايع دستي ، ضمن تمرکز کليه فعاليتهاي هنرهاي صناعي در يک نهاد منسجم و مسئول و همچنين متمرکز کردن مراکز تصميم گيري و تصميم سازي در بخش توسعه صنايع دستي و اجتناب از انجام امور موازي و پراکنده توسط متوليان گوناگون .
2- حمايت از توسعه کارگاه هاي توليدي از طريق اعطاي تسهيلات اعتباري و حمايت از ايجاد بازارچه هاي صنايع دستي بنحوي که منافع حاصله عايد خالقين اين آثار زيبا و ماندگار بشود ، بعبارتي حذف نگاه صرفاً تجاري و کاسب کارانه به اين صنعت . يعني به اين صورت نباشد که کالا به نازل ترين قيمت همانند آنچه که در بخش محصولات باغي متداول است از نقاط محروم خريداري و به گران ترين قيمت توسط اتحاديه ها و اشخاص در شهرهاي بزرگ به فروش برسد .
3- تهيه و تدوين استاندارد مواد اوليه مورد مصرف با حفظ اصالت هاي بومي ، ملي و فرهنگي به اين معنا که انجام يک کار خوب بهتر از انجام دوکار معيوب است .
4- تأمين امنيت براي سرمايه گذاري در واحدهاي صنعتي و افزايش پوشش بيمه اي براي نيروهاي کار و توليدات صنايع دستي .
5- افزايش ميزان تنوع و زمينه هاي کاربردي آثار صنايع دستي و بالطبع بالا بردن کيفيت و افزايش ميزان دوام هنرهاي صناعي .
لازم به ذکر است با تلاش مجدانه و رايزني هاي مستمر مديريت محترم اتحاديه سراسري صنايع دستي مقرر است بخشي از جوائز اعطائي به دارندگان حسابهاي پس انداز قرض الحسنه بانکها ، پس از تصويب نهائي مراجع ذيصلاح از سبد صنايع دستي تأمين گردد که اميدواريم خود در رونق بازار اين صنعت کهن در سطح کشورمان مؤثر باشد .
6- توليد هنرهاي صناعي با الهام از فرم کلي و نگاره هاي آثار تاريخي و باستاني و نيز علائم و نشانه هاي هر کشور .
7- بسته بندي مناسب آثار صنايع دستي
8- قائل شدن تسهيلات لازم و ارزان قيمت حتي رايگان براي ارسال صنايع دستي به صورت پستي و فراهم آوردن امکانات و ارائه خدمات مناسب در زمينه بيمه ، حمل و نقل و تحويل سالم و بموقع آثار در مقصد مورد نظر گردشگران.
9- برگزاري نمايشگاههاي فصلي ، سالانه و نيز بازارهاي مکاره با هدف جلب و جذب توريست هاي خاص براي فروش آثار صنايع دستي و همچنين ايجاد موزه هاي دائمي گردشگري و هنرهاي صناعي .
10- کنترل و نظارت مستمر دولت و نهاد هاي ذيربط نه تنها در زمينه کيفيت بلکه در خصوص قيمت آثار صنايع دستي .
11- مشارکت فعال صدا و سيما در امر اطلاع رساني و تبليغ گسترده روي صنايع دستي با هدف ايجاد موقعيت مناسب براي عرضه کالا ( اگر بخواهيم به نقش مؤثر صدا و سيما در اطلاع رساني اشاره اي گذرا داشته باشيم مي توانيم به مسابقات جام جهاني فوتبال اشاره نمائيم که حتي مادر بزرگ ها هم تحت تأثير تبليغات گسترده رسانه اي در باره تيم هاي اروپائي صحبت و اظهار نظر مي کردند) .
12- صدور کالا و صنايع دستي کشور از طريق جهان گردان که خود تا حدودي مشکلات بازار يابي و هزينه حمل و نقل را در شرايط فعلي کاهش مي دهد .
13- و نهايتاً توجه به امر آموزش و حمايت هاي لازم در بخش تأمين مواد اوليه ارزان قيمت که از اين طريق از مصرف مواد اوليه فاقد کيفيت جلوگيري شود .
در خاتمه عرايضم و با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد صنايع دستي ايران که از
اهم آن امکان ايجاد و توسعه اين صنعت در اقصي نقاط کشور و تنوع اوضاع اقليمي و جغرافياي انساني اقتصادي ايران عزيز مي باشد ، ضرورت توجه به هنرهاي سنتي و بومي بيش از پيش احساس مي گردد و بايد نگاهي عميق و همه جانبه به آن معطوف نمود.
به قول سهراب : چشمها را بايد شست . جور ديگر بايد ديد و به فرمايش دکتر مير فتح الهي ، اميد آن است که بار ديگر تجديد نظري در نوع نگرش به اين صنعت و طرح جديدي از اين مقوله بتواند به نوعي استقلال و خود اتکائي ملي را به ارمغان آورد و ما شاهد اوج و عظمت ذوق و هنر ايراني در عرصه گيتي باشيم
……………………………………………………………………….
آرامگاه سيد مير حيدر آملي
جاذبه‌هاي گردشگري[ويرايش]

هتل قديم رامسر
جاذبه‌هاي فرهنگي و تاريخي[ويرايش]

پل ريلي دوآب در سوادکوه
مجموعه عباس‌آباد بهشهر

غار اسپهبد خورشيد

خانه نيما يوشيج

مجموعه فرح آباد

برج ديدباني بابل

قلعه کنگلو

سواحل زيباي بابلسر

پل شاپور

برج لاجيم

باغ شاه

شکل شاه

قلعه ملک بهمن

کاخ مرمر

امامزاده قاسم آمل

خانه شهرياري در بهشهر

علم کوه

درياچه ميانشه
آبشار شاهاندشت
ماهيگيري در بندر نوشهر

سد سليمان تنگه (رجايي)

ساحل پارک جنگلي سيسنگان
نوشتار(هاي) وابسته: فهرست جاذبه‌هاي گردشگري استان مازندران
* باغ عباس‌آباد
* مشهد مير بزرگ
* گوهرتپه
* پل محمدحسن‌خان بابل
* پل معلق بابلسر
* آرامگاه مير حيدر آملي
* دخمه سنگي کافر کلي
* پل دوازده چشمه
* برج رسکت
* غار اسپهبد خورشيد
* برج ديدباني کاخ بابل
* مجموعه تاريخي فرح‌آباد
* حمام فرح‌آباد
* تپه قلايا قلعه کتي
* خانه شهرياري
* خانه نيما يوشيج
* حمام وزيري
* پل چشمه کيله
* پل هفتصد و هشتاد و يک
* خانه کلبادي (ساري)
* برج لاجيم
* سه گنبدان
* برج سلطان زين العابدين مرعشي
* امامزاده عباس
* آرامگاه ناصرالحق
* کاخ شاپور
* بازار قديم آمل
* گورستان سفيد چاه
* آتشکده کوسان
* پل ورسک
* غارهاي رستم کلا
* پل شاپور
* تپه شورکا
* پل چشمه کيله
* غار هوتو کمربند
* باغ چهلستون بهشهر
* عمارت شهرداري تنکابن
* قلعه سفيد
* قلعه حسن بور سرخکلا
* نقش برجسته شکل شاه
* قلعه کنگلو
* چشمه عمارت
* بانک ملي ساري
* پل تجن
* خانه رمداني
* مسجد اميراسعد
* غار سياه پور اميري
* برج ديده باني شروين باوند
* مجموعه پل‌هاي راه آهن سوادکوه
* کليساي سرخ‌آباد
* قلعه پيش
* امامزاده هفت تنان
* محوطه و گورستان جير لپه دشت
* حمام قديم ميرزا يوسف
* آب‌انبار ميرزا مهدي
* تپه تيموري
* تپه شاه نشين ساري
* کاخ جهان‌نما
* بناي سنگي کوره سر
* پل دو دهانه خشت نو
* غار آب اسک
* آرامگاه سيد حسن
* آرامگاه شاه بانو زاهد آملي
* تپه? گيان
* برج ديدباني بابل
* برج هشتل
* قلعه‌گردن
* تپه جانب
* پل معلق آمل
* آتشکده آمل
* فيل سنگي
* شير سنگي
* قلعه ملک بهمن
* قلعه تميشان
* کاخ نور
* کيجا پل
* برج هشتل
* قلعه پولاد
* مقابر سلاطين استندار
* کاخ مرمر رامسر
* ساختمان فرمانداري رامسر
* هتل قديم رامسر
* تنگه بند بريده
* ملک جوي (کانال)
* قلعه کتي ابوالحسن کلا
* تپه قلعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مشارکت زنان، توسعه صادرات، مهاجرت معکوس Next Entries قصه درمانی، سلسله مراتب، خودپنداره