پایان نامه رایگان درباره استان خراسان، اعتماد متقابل، ارزش ها و نگرش ها، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

سياست گذاري، نوآوري در سياستگذاري و اثر بخشي اداري به كار گرفته شده است رايس و سامبرگ بر اين اساس چنين نتيجه مي گيرند كه رابطه قوي ميان مدنيت و عملكرد حكومتي كه پاتنام در مناطق ايتاليا پيدا كرد در ايالات آمريكا نيز وجود دارد .در بخش نتيجه گيري، رايس و سامبرگ شهرداري را به عنوان مكاني مناسب براي فرهنگ مدني و عملكرد حكومتي بر مي شمارند و از محققيني نام مي برند كه رابطه ميان فرهنگ سياسي و كيفيت زندگي را در نواحي كلان شهري ايالات متحده بيان كرده اند(رحماني،1387:99)).
د)- لو،پين10
سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي.مطالعه كشوري سرمايه اجتماعي اعتماد مشاركت مدني و رشد اقتصادي 38 كشور1990-1998دانشگاه آلا با ماع 2004
در اين تحقيق به بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با توسعه اقتصادي كشورها پرداخته شده پنج يافته عمده دارد:
1)- اعتماد و هنجارهاي مدني با رشد اقتصادي قوي در ارتباط است.
2)- عضويت در اين انجمن هاي داوطلبانه عموماً با كارايي اقتصادي بهتر كشور رابطه ندارد.
3)- اعتماد با نهادهاي رسمي مستحكم، رابطه مثبت و قوي داشته و در كشورهايي كه به لحاظ اقتصادي و اجتماعي از نابرابري كمتر بر حق خود دارند اين رابطه بزرگتر و بيشتر است.
4)- فرضيه پاتنام در كتاب بولينگ يك نفره مطرح شد كه به رابطه سرمايه اجتماعي و مشاركت مدني مي پردازد و به طور تجربي بر روي 36 كشور توسعه يافته و در حال توسعه صحيح بود.
5)- شاخص سرمايه اجتماعي اين تحقيق به طور مثبت و معني داري با رشد بيشتر در ارتباط بود.
ه)- كري آن،آگنيشن11
بررسي سرمايه اجتماعي يك اجتماع مطالعه شبكه اجتماعي و تعامل اجتماعي رساله دكتري دانشگاه ايالتي آيوا 2003
اين مطالعه در راستاي سياست تمركز زدايي و انتقال منابع و قدرت از سيستم فدرالي استاني به نهادهاي محل و توانايي هاي اجتماعات روستايي در بدست آوردن و حركت بخشيدن منابع در جهت در دستيابي به اهداف گوناگون آن در آينده با اين مناطق اختصاص دارد هدف اين مطالعه نيز بررسي و آزمون رابطه بين سرمايه اجتماعي و ظرفيت اجتماعي در عمل مي باشد اطلاعات اين تحقيق از طريق مصاحبه هاي با 116 نفر بدست آمده است

الف-بررسي نقش مديران فرهنگي در حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي در سازمان فرهنگي-هنري شهرداري تهران(1384)
از جمله تحقيقات داخلي انجام شده پيرامون سرمايه اجتماعي تحقيقي است كه توسط خانم مينا اصفهاني در مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي واحد علوم و تحقيقات انجام شده است. فرض بنيادي تحقيق اين است كه بين نقش مديران فرهنگي سازمان و حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي همبستگي وجود دارد. در اين پژوهش ابتدا مفاهيم سرمايه اجتماعي از ديدگاه صاحب نظران مختلف مورد بررسي قرار گرفته و سپس به بيان اهميت مطالعه سرمايه اجتماعي در سطح سازماني پرداخته و سپس مفهوم سرمايه اجتماعي سازماني را توضيح مي دهد در اين تحقيق عوامل مؤثر بر سرمايه اجتماعي شامل اعتماد، تعهد و مسئوليت، همكاري هاي گروهي، مشاركت در تصميم گيري ها ،تعهد ديني و آگاه سازي و اطلاع رساني و بستر سازي فرهنگي توسط مديران تشريح مي شود و سپس به نقش حياتي مديران فرهنگي در ايجاد و حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي اشاره مي شود.نتايج پژوهش نشان كمي دهد كه در سازمان فرهنگي –هنري بين ايجاد اعتماد متقابل ،مشاركت در تصميم گيري ها،ايجاد گروه هاي غير رسمي و بستر سازي فرهنگي توسط مديران و ارتقاي سرمايه اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.و از سوي ديگر نتايج حاصله نشان مي دهد كه بين اطلاع رساني و آگاه سازي ،احساس مسئوليت و تعهد مديران و تعهد ديني و پاي بندي به ارزش هاي اخلاقي توسط مديران و ارتقاي سرمايه اجتماعي همبستگي وجود نداشته و به طور كلي نتيجه مي گيرد كه سازمان فرهنگي- هنري تهران از سرمايه اجتماعي كمي برخوردار است.و مديران در زمينه ارتقاي سرمايه اجتماعي به صورت ضعيف نقش آفريني داشته اند.
ب)-ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان(در 28 استان كشور)
مجري اين پژوهش وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي سال 1378 بوده است .هدف از اين طرح ها ،اندازه گيري تحولات فرهنگي و نگرش هاي اجتماعي در فاصله هاي منظم (دو ساله) است تا بر اساس يافته هاي آن امكان برنامه ريزي و سياست گذاري علمي فراهم گردد .براي سنجش متغيرهاي مورد بررسي تعريف عملياتي از متغيرها و مقياس سازي صورت گرفته است .اين مطالعه تحت عنوان يك پيمايش ملي در سطح 28 استان كشور صورت گرفته شده است .تكنيك تحقيق بر اساس مصاحبه حضوري مبتني بر پرسشنامه ها و داده ها با استفاده از نمونه گيري گردآوري شده است.(رحماني، 107:1387)
ج)- بررسي عوامل مؤثر بر شكل گيري اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان كارشناسي ارشد دكتراي دانشگاه تبريز
در اين مطالعه كه در ميان دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تبريز صورت گرفته است محمد عباس زادگان به اين نتيجه رسيده است كه اعتماد اجتماعي از جمله مفاهيمي است كه در چند دهه اخير با چشم انداز خاصي مطرح شده است به طوري كه دانشمندان متعددي از جمله اوچي اعتماد اجتماعي را كليد موفقيت سازماني دانسته در تأييد آن اوسلانر از آن به عنوان تسهيل گر روابط انساني ياد كرده است.توجه اصلي پژوهش به متغير هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي مؤثر بر اعتماد احتماعي مي باشد. تحقيق نشان مي دهد كه در تبيين اعتماد اجتماعي عوامل عمده اي دخيل بوده و در پژوهش حاضر سهم عوامل اجتماعي و فرهنگي بيشتر از سايرين بوده است.
رضايت شغلي درسازمان ازموضوعات مهم و مورد توجه پژوهشگران علوم رفتاري مي باشد.و در اين مورد مطالعات زيادي صورت گرفته است كه مختصراً به برخي از آنها اشاره مي شود، در پژو هشهاي انجام شده در عموم كشورها رضايت شغلي در رشته ها و حوزه هاي علمي متعددي همچون روانشناسي،جامعه شناسي،اقتصاد و مديريت مورد بررسي علمي قرار گرفته است و بخش عمده اي از اين تحقيقات معطوف به گروه كاري است كه داراي سطوح مختلف تخصص و مهارت هاي شغلي مي باشد در مجموع اكثر پژوهش هاي انجام شده در داخل و خارج از كشور، رضايت شغلي در پرتو متغيرهاي فردي و درون سازماني و در سطوح خرد و ميانه مورد مورد تبيين و تحليل قرار گرفته شده است و متغييرهاي كلان و ساختاري چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
تحقيقات انجام گرفته پيرامون رضايت شغلي درساير نقاط جهان:
.الف )- آليسون لارك12 درسال 1998 تحقيقي تحت عنوان رضايت شغلي در صنعت انتشارات انجام داده است براي انجام اين تحقيق 500 آژانس انتشارات كه حداقل داراي 10 كارگر هستند به صورت تصادفي در سطح كشور آمريكا انتخاب شده اند و بين آنها پرسشنامه اي توزيع شده است.يكي از هدف هاي اين تحقيق مشخص نمودن عوامل رضايت وتفاوت آن ها بين زنان و مردان (daily ,1998) . بوده است
(Ed lock,1999)
ب)- يك ديدگاه شخصي راجع به رضايت شغلي در شركت هاي آمريكايي و ژاپني عنوان مقاله اي است از”سوچن بالابان13″( 1996). اين مقاله تلاشي است درجهت شناختن تفاوت هاي شركت هاي آمريكايي وژاپني وانتظاراتي كه اين شركت ها از كاركنان خود داشته و نيز به دست آوردن شاخص هاي رضايت شغلي در بين كاركنان دو كشوراست.
ج)- ج)- مك گين 14(2003)در پژوهشي به بررسي عوامل مؤثربررضايت شغلي كتابداران افريقايي امريكا،در چند كتا بخانه عمومي ايالات متحده پرداخت و اين چنين نتيجه گرفت كه عوامل كمك به مردم ،آموزشگري اين حرفه و عقايد مذهبي ،سبب رضايت اين كتابداران ،و آنچه سبب نارضايتي شان مي شود ،عدم مهارت مديران در اداره سازمان و ارزيابي وظايف كاري و اعطاي ترفيعات ،و نيز تبعيض نژادي در برخورد با اين كتابداران است و عامل حقوق ،نقشي در رضايت يا نارضايتي اين افراد از شغلشان ندارد. (عبدالحسين فرج پهلو،1386: 17)
الف)- بررسي رضايت شغلي دبيران بر مبناي نظريه هرزبرگ در مدارس راهنمايي پسران شهرستان دامغان عنوان تحقيقي است كه توسط رمضان جهانيان از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1374انجام شده است .اين تحقيق در پي آزمون فرضيه هاي زير است:1- عوامل انگيزشي در ايجاد رضايت شغلي اثر دارد.2- عوامل انگيزشي در ايجاد نارضايتي شغلي اثر دارد 3- عوامل بهداشتي در ايحاد رضايت شغلي كاركنان اثر دارد4- عوامل بهداشتي در ايجاد نارضايتي شغلي كاركنان اثر دارد.و براي آزمون اين فرضيات 50 نفر به صورت تصادفي انتخاب گرديد نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه رابطه عوامل انگيزشي با رضايت شغلي كه مقدار آن42% است رابطه معناداري در در حد قوي مي باشد و رابطه عوامل انگيزشي با نارضايتي شغلي كه مقدار آن 52% است رابطه معناداري در حد متوسط مي باشد.و هرزبرگ در نظريه خود بيان داشته بود كه عوامل بهداشتي نقش اندكي در ايجاد رضايت شغلي و سهم زيادي در به وجود آوردن نارضايتي شغلي كاركنان دارنداما نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه رابطه عوامل بهداشتي با رضايت شغلي كه مقدار 53%است رابطه اي معني دار دارد(رمضان جهانيان،پايان نامه تحصيلي:1374)
ب)- بررسي نظام انتخاب و انتصاب مديران با رضايت شغلي كاركنان در استانداري بوشهر و فرمانداري هاي تابعه
اين تحقيق كه توسط آقاي مجيد ضماهني انجام شده است نظام انتخاب و انتصاب كاركنان با استفاده از مهم ترين شاخص هاي رضايت شغلي مورد مطالعه قرار گرفته است. فرض بنيادي اين پژوهش اين است كه بين نظام انتخاب و انتصاب كاركنان و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد و روش تحقيق، اسناد پيمايشي است كه با استفاده از نمونه گيري تصادفي با حجم نمونه مناسب (75نفر) جامعه آماري 350 نفري كاركنان استانداري بوشهر و فرمانداري هاي تابعه با تكنيك مصاحبه و پرسشنامه و استفاده از روش هاي تجزيه و تحليل آماري انجام شده است و نتيجه اين پژوهش اين است كه بين نظام انتخاب و انتصاب مديران بومي از داخل سازمان و مديران بومي خارج از سازمان با رضايت شغلي رابطه معناداري به صورت مثبت وجود دارد پيشنهاد مي كند كه مديران ارشد مي بايست تلاش نمايند تا حد امكان از كاركنان بومي كه درون سازمان باشند و نيز شايستگي لازم را براي احراز پستهاي مديريتي داشته باشند استفاده نمايند چون مديران بومي با فرهنگ و آداب و رسوم منطقه آشنايي كامل دارند و مي توانند موجبات خوشنودي كاركنان را فراهم سازند و با بررسي شاخص هاي مختلف رضايت شغلي در اين تحقيق ،تأثير دو شاخص ارتقاءكاركنان و فرهنگ سازماني را به اثبات مي رساند.(ضماهني،پايان نامه تحصيلي:1379)
ج)- بررسي رابطه بين رضايت شغلي و عملکرد رانندگان اتوبوس رانی شرکت تهران (1385)
. هدف تحقيق: شناسايی رابطه بين رضايت شغلي و عملکرد رانندگان اتوبوس رانی شرکت تهران
فرض اصلی:رانندگان اتوبوس رانی تهران بين رضايت شغلی و عملکرد خود رابطه معناداری وجود دارند.
اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه شاخص توصيف شغل می باشد و روش شناسی تحقيق از نوع پيمايشي است و جامعه آماری اين تحقيق 1000نفر می باشد و حجم نمونه حدود 95 نفر می باشد در اين تحقيق با آزمون های ناپارامتريک مانند دوجمله ای ،فريدمن و خی دو و داده های به دست آمده از پرسشنامه ،اين رابطه را ارزيابی نموده است.و با آزمون هايی که انجام داده به اين نتيجه رسيده است که با سطح معناداری 0/00 درصد فرض اصلی تحقيق با سطح اطمينان 99%تأييد می شود.(جوادی،1385)
د)-بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان رضوي و عوامل مرتبط با آن(1385)
هدف كلي تحقيق
1- توصيف ميزان رضايت شغلي
2- تبيين عوامل مرتبط با رضايت شغلي كاركنان و مربيان اين مركز مي باشد.
در اين پژوهش پس از طرح مسئله به تشريح تئوري هاي موجود در اين زمينه پرداخته و با استفاده از آنها عوامل مؤثر بر رضايت شغلي را برآورد نموده است تحقيق به روش پيمايشي و با يك نمونه 512 نفري ازجامعه آماري 690 نفر مي باشد. و ضريب آلفاي كرونباخ جهت روايي پرسشنامه مورد استفاده در حدود 76% برآورد شد.و در نهايت محقق با توصيف ويژگي هاي نمونه مورد تحقيق، بررسي مقايسه اي رضايت شغلي در بين كاركنان شهرستان ها و تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان اين مركز به اين نتيجه مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب Next Entries پایان نامه رایگان درباره شهرستان اهواز، استان خوزستان، روابط انسانی، حضور اجتماعی