پایان نامه رایگان درباره استان خراسان، خراسان رضوی، شهرستان کاشمر، خراسان شمالی

دانلود پایان نامه ارشد

واحدهای جدید سیاسی از ده تا شهرستان ودرتمام پهنه سرزمینی ایران هویدا بوده وبخش قابل توجهی از تنش ها حتی درگیری های محلی یا ناحیه ای را تشکیل داده است .»(کریمی پور،26:1381)
3-2 . معرفی روش پژوهش
با توجه به توضیحات داده شده در قسمت قبل تلاش شده تا در این مطالعه از روش جدیدتر و کارآمدتری که همزمان امکان نمایش و تحلیل را فراهم می کند استفاده کنیم . و از آنجا که مطالعه حاضر در دوبخش نظری وعملی صورت می گیرد روش پژوهش در هربخش متناسب با اهداف مورد نظر انتخاب شده است.
3-2-1 . روش اسنادی
«روشهای اسنادی در زمره روشها یا سنجه های غیر مزاحم و غیر واکنشی به شمار می آیند به این دلیل که هنگام استفاده از دیگر روش ها نظیر مشاهده،مصاحبه و….مشکل اساسی جمع آوری اطلاعات است وحال آنکه به هنگام کاربرد روشهای اسنادی اطلاعات موجودند. استفاده از اسناد ومدارک زمانی صورت می گیرد که با تحقیقی تاریخی در دست انجام است و یا آنکه تحقیق مرتبط با با پدیده ها موجود بوده ولی محقق در صدد شناسایی تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع برآمده باشد. ویا آنکه پژوهش نیاز به استفاده از اسناد ومدارک را ایجاب نماید.» (ساروخانی،256:1388) از روش اسنادی متناسب با رویکرد پژوهش در بخش اول و همچنین در بخش کاربردی به منظور بررسی اسناد و نقشه های تاریخی برای مطالعه در مورد محدوده های تاریخی مناطق استفاده شده است .
3-2-2 . ناحیه بندی کارتوگرافیکی
شیوه فوق که در تقسیم نواحی بزرگتر به نواحی کوچکتر ودر عین حال همگن تر کاربرد دارد از ترکیب لایه های مختلف اطلاعاتی که همان روش هم پوشانی106 لایه ها می باشد بهره می گیرد. برای هر لایه اطلاعاتی می توان برحسب ملاک وزن های متفاوتی را در نظر گرفت، به این ترتیب، همراه با ترکیب لایه های مختلف میزان اهمیت هرشاخص نیز لحاظ می شود.107 این روش در بخش دوم پژوهش برای تلفیق وتحلیل لایه های اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته است .
بنا بر هدف اصلی این تحقیق که تعیین محدوده فضایی زیست منطقه می باشد بهترین راه، استفاده از توانایی نرم افزار GIS در هم پوشانی لایه های مختلف اطلاعاتی تشخیص داده شد.بنابراین GIS، ابزار اصلی مطالعه و هم پوشانی لایه ها و Region Groups به عنوان بخشی از توانایی نرم افزار GIS در تشخیص مجاورت ها و نقاط همسایگی تکنیک اصلی مورد استفاده در مطالعه حاضر در دو مرحله، چنانکه توضیح آن در ادمه خواهد آمد معرفی می شوند.
3-3 . معرفی محدوده مطالعاتی
در این مطالعه منطقه غرب خراسان رضوی چنانکه در مقدمه آمد به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است . رویکرد منطقه ای این پژوهش وتازگی موضوع که از ابتدا مشخص نمی کرد آبا مرزهای زیست منطقه فراتر از مرزهای رسمی – اداری خواهند شد یا خیر بررسی را در سطحی وسیع تر از یک شهرستان ایجاب می کرد وبه این دلیل گرچه این مطالعه با محوریت شهرستان کاشمر انجام شده است اما هفت شهرستان هم مرز با آن نیز برای بیانی واضح تر مدنظر قرارگرفته اند .شهرستان های مورد نظر در این پژوهش که مجموع داده های اطلاعاتی در ارتباط با آنها جمع آوری شده است عبارتند از شهرستان نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه ، کاشمر، فیض آباد محولات ، خلیل آباد و بردسکن .

3-4 .مجموع داده های اطلاعاتی
مجموع داده های مورد استفاده این مطالعه بنا به رویکرد تکنیکی منتخب و ابزار مورد استفاده به صورت لایه های جی آی اسی خواهند بود. به منظور ارائه ای ساختارمند از مجموع اطلاعات جمع آوری شده و سهولت در امر تلفیق نهایی لایه ها،ابتدا 6 منطقه به نام های منطقه اکولوژیکی، منطقه تاریخی، منطقه اقلیمی، منطقه توپوگرافیک، منطقه اقتصادی، منطقه رسمی- اداری، منطقه فرهنگی در نظر گرفته شده و سپس بنا به ماهیت هرمنطقه داده های مرتبط در آن گروه قرا داده شده اند. مناطق موردنظر و منطق استفاده از داده های مرتبط در هرکدام از آنها در فصل 5 تشریح شده است .
اما برای آشنایی بیشتر با مجموع اطلاعات پایه ای که در تهیه نقشه های ترکیبی مورد استفاده واقع شدند آنها را به ترتیب زیر معرفی می کنیم
منطقه اکولوژیک – نقشه حوزه های آبریز ، نقشه اقلیم منطقه و نقشه توپوگرافی منطقه .
منطقه اقتصادی – نقشه مراجعات روستایی ، نقشه پوشش اراضی منطقه .
منطقه توپوگرافیک – نقشه توپوگرافی ، نقشه تیپ اراضی ، نقشه خاک منطقه .
منطقه اقلیمی – پهنه های اقلیمی تعیین شده در سیستم دومارتن با پارامترهای دما،درجه حرارت و میانگین بارش سالیانه .
منطقه تاریخی – نقشه بلوک های تاریخی منطقه در سده های نخستین اسلامی .
منطقه فرهنگی – زبان، مذهب، حضور قومیت ها در منطقه .
3-5 . تکنیک ترکیب لایه های اطلاعاتی
پس از توضیح ارائه شده در خصوص داده های مورد استفاده در این مطالعه به نحوه به کارگیری آنها را در محیط GIS می پردازیم. همانطور که دیدیم برخی از مناطق تنها از یک لایه از اطلاعات و برخی دیگر از ترکیب چند لایه اطلاعاتی تشکیل شده اند.
در مرحله بعد از جمع آوری اطلاعات، داده های مورد نظر وارد محیط نرم افزار شده و هم پوشانی در دو مرحله صورت گرفت :

مرحله اول ترکیب اولیه لایه های اطلاعاتی برای تشکیل هر یک از شش منطقه مورد نظر
مرحله دوم ترکیب نهایی شش منطقه مطالعاتی برای تعیین محدوده نهایی زیست منطقه
بنابرآنچه در توضیح نحوه تشکیل هریک از مناطق آمد سه منطقه ترکیبی توپوگرافیک ،اکولوژیک و منطقه اقتصادی خود از ترکیب لایه های اطلاعاتی جداگانه ای تشکیل می شوند. در اولین مرحله پس از اینکه داده ها طبقه بندی شده و به صورت نقشه درآمدند از ترکیب آنها برای تشکیل هریک از هفت منطقه مورد نظر استفاده کردیم. به عنوان مثال از ترکیب لایه های خاک، توپوگرافی ولندتایپ، به منظور تشکیل یک منطقه توپوگرافیک همگن بهره بردیم.
پس از تبدیل داده ها به رستر در اولین مرحله استفاده از دستور Combine ریزپهنه بندی کاملی از تمامی تفاوت ها در منطقه به دست داد در مرحله بعد پهنه های کوچکتر با توجه به همجواری وبراساس اصل مجاورت با پهنه های بزرگتر مجاور ترکیب شده و به صورت یک پهنه نمایش داده شدند . ودر نهایت پهنه بندی موجود به صورت آنچه در نقشه آمده است نمایش داده شدند. روالی که برای تشکیل مناطق ترکیبی در مرحله اول طی شده دقیقا همان مرحلی است که برای تشکیل زیست منطقه نهایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شکل 3-2 : نمایش نحوه هم پوشانی لایه های اطلاعاتی برای معرفی زیست منطقه

ماخذ : مطالعات پژوهش

فصل چهارم- بررسی منطقه مورد مطالعه

4. معرفی منطقه مورد مطالعه
بنا برآنچه در توضیح تئوری راهنمای این مطالعه گفته شد شناخت کامل منطقه مورد بررسی به منظور درک شرایط طبیعی وتاریخی خاص حاکم بر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود. بر این اساس تعیین این منطقه با محوریت شهرستان کاشمر(ترشیز قدیم) و درنظر گرفتن هفت شهرستان هم مرز با آن که تحت عنوان منطقه غربی خراسان معرفی می شوند ، با شناخت منطقه توسط نگارنده توجیه خواهد شد. براین اساس منطقه ای که به عنوان ناحیه مورد مطالعه در پژوهش حاضر انتخاب شده است محدوده ای است در غرب وجنوب غرب خراسان رضوی مشتمل بر شهرستان های نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه، فیض آباد ومحولات، بردسکن ،خلیل آباد و کاشمر که با محوریت شهرستان کاشمر برای مطالعه حاضر و تایید تجربی زیست منطقه مورد نظر معرفی می شود .در ضمن این مطلب با توجه به موضوع مورد مطالعه وبا در نظر گرفتن مجموع داده های طلاعاتی ضروری است تا از نحوه پراکنش داده های اطلاعاتی در کل منطقه غرب خراسان رضوی چنانکه در بخش عملیاتی به آن پرداختیم اطلاع یابیم .
سپس به شناخت شهرستان کاشمر با تاکید برفاکتور های عمده ای چون اقلیم و تاریخ و موقعیت جغرافیایی آن در طول تاریخ خواهیم پرداخت. تردیدی نیست که موقعیت های جغرافیایی وتصمیم گیریهای سیاسی نقش به سزایی در تکوین سکونتگاهای بشری در طول تاریخ داشته اند. از این نظر مطالعه جغرافیای تاریخی منطقه به منظور بررسی گذشته تاریخی وتاثیر عوامل مخلف در تحول مکان ها در این عرصه به ما کمک زیادی خواهد کرد. بررسی قلمروهای تاریخی در شهرستان مورد نظر با تاکید بر موقعیت جغرافیایی آن و قرارگیری شهرستان در محدوده های تقسیماتی مختلف در طول زمان مورد بررسی قرارخواهدگرفت. اما از آنجا که مطالعه حاضر با رویکردی منطقه ای صورت می گیرد و با درنظر گرفتن این مسئله که از سویی غرب خراسان بخش وسیعی از استان خراسان را تشکیل می دهد واز سوی دیگر توجه به این نکته که شهر قدیمی نیشابور به عنوان یکی از مهمترین شهرهای استان در طول تاریخ از مراحل بسیاری گذشته و هم اکنون نیز نقش مهمی را از نظر جمعیتی واقتصادی در استان ایفا می کند لازم دیده شد که بررسی موقعیت جغرافیایی منطقه را به منظور درک بهتر قلمرو های تاریخی آن و موقعیت جغرافیایی شهرستان های مورد بحث در طول تاریخ از استان خراسان آغاز کنیم .این امر به درک بهتری از گذشته تاریخی منطقه یاری خواهد رساند.
در توضیح سیر تاریخی استان خراسان تا حدود زیادی با تاریخچه شهرستان های مورد نظر نیز آشنا خواهیم شد. مطابق با اطلاعات تاریخی نیشابور ابر شهر منطقه در طول تاریخ حوادث بسیاری را به خود دیده است و مهمترین شهر منطقه محسوب می شود به گونه ای که سبزوار،ترشیز، زاوه و حتی در دوره ای مشهد در زیر سایه این شهر قرار می گرفتند. سپس توضیح جغرافیای طبیعی تا حد زیادی ما را با زیر ساخت های طبیعی منطقه آشنا خواهد ساخت.
4-1 . اوضاع تاریخی منطقه خراسان
4-1-1 . قلمرو خراسان در ادوار تاریخی
معنی “خراسان” در دائرة المعارف اسلامی ومعجم البلدان سرزمین نورانی یا طالع آمده وآن را مرکب از دو کلمه “خور” به معنی خورشید و”آسان” به معنی شرق دانسته اند .در زبان فارسی قدیم خراسان به معنای خاور زمین است. وبه گفته لسترج این محدوده «تقریبا استان شرقی کشور است که شامل خراسان کنونی،خوارزم، بخارا، سغد، گرگان، سیستان ودیگر ولایات شرقی است.»(لسترج 138،480)
استان خراسان رضوی بخشی از استان پهناور خراسان بزرگ می باشد که با مصوبه دولت در سال 1383 وپس از تقسیم خراسان به سه قسمت شمالی،رضوی وجنوبی ایجاد شده است .این استان در سال 1390 طبق آمار ارائه شده توسط گزارش آمایش استان که تا زمان انجام این پژوهش یک بخش آن انجام پذیرفته بود، دارای وسعتی بیش از 116 هزار کیلومتر مربع، معادل 7.8 درصد وسعت کشور، می باشد که بین مدار جغرافیایی 33 درجه و52 دقیقه تا 37 درجه و42 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و56 درجه و19 دقیقه تا 61 درجه و 16 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است .استان خراسان رضوی از شمال وشمال شرقی به طول حدود 531.6 کیلومتر دارای مرز مشترک با جمهوری ترکمنستان واز شرق به طول302 کیلومتر دارای مرز مشترک با کشور افغانستان بوده واز لحاظ مرزهای داخلی از شمال غربی با استان خراسان شمالی ،از جنوب با استان خراسان جنوبی واز غرب ونیمه شمال غربی به استان های یزد وسمنان محدود می باشد .108
استان خراسان ایران(مجموع سه استان خراسان شمالی،رضوی و جنوبی) از نظر وسعت شامل کمتر از نیمی از خراسان بزرگ است که مرزها و تقسیمات داخلی آن در طول تاریخ طولانی ایران تحولات بسیاری به خود دیده است.
«در دوران هخامنشیان که داریوش ایران را به 30 ساتراپ تقسیم کرده بود پارت یکی از ایالات امپراطوری هخامنش بود.مرکز ایالت پارت که بعدها نام خراسان خود گرفت در آغاز شهر نیسایه یا نساء بوده است .این شهر رایونانیان “پارتااوتیسا” می خوانند .
در دوره ساسانیان ودر زمان سلطنت خسرو انوشیروان ایران را به چهار استان یا بخش بزرگ به نام “پاذوکس” تقسیم شده بود که یکی از آنها استان “خوراسان” نامیده می شد این ایالت جزء ایران شهر وحاکم آن را سپهبد می نامیدند که چهار مرزبان در اطاعت از اوبودند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حوزه نفوذ، مدل جاذبه، تحلیل جریان ها، تحلیل عوامل Next Entries پایان نامه رایگان درباره استان خراسان، تقسیمات کشوری، افغانستان، خراسان شمالی