پایان نامه رایگان درباره ارزش واقعی، مدیریت عالی، مدیریت اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

تصمیمات اثر مـی گذارنـد . تحقیقـات نشـان مـی دهـد کـه مـدیران و سـایرین در معـرض اشتباهات سیستماتیک و جهت گیري هایی قرار درند که در کیفیت تصمیم هاي اتخاذ شده می توانند موثر باشند .
هر تصمیم گیرنده ي باید از مسائل یابندگی قضاوتی ، شامل در دسترس بودن ، مشابهت و تکیه بر سابقه تعـدیل آگـاه باشد

2-1-7 قاطعیت در تصمیم گیري

با توجه به مدیریت فرایند تصمیم گیري ، می توان گفت که مدیر کار امد کسی است که قادر به گزینش دقیـق مسـائل و مشکلاتی باشد که پذیراي تصمیم گیري مدیرتی هستند . قاطعیت در تصمیم گیري دو جنبه مهم دارد : نحست انتخـاب مسائل و فرصتهایی که سزاوار رسیدگی و توجه مدیریتی باشند و دوم اتخاذ یک استراتزي براي بر خورد با مسائل .
2-1-8 استراتژي در گیر کردن دیگران در تصمیم گیري

یکی از اشتباهات مدیران جدید این است که می پندارند خودشان باید براي حل مساله تصمیم گیري کنندمدیران. عملاً تصمیم گیري را به یکی یا همه شیوه هاي ذیل انجام می دهند :
2-1-9 تصمیمات فردي ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی

مدیر براي هر تصمیم گیري باید به عوامل گوناگونی مانند برنامه ریزي، منابع، قوانین و نظرمشتریان و مصرف کنندگان توجه کند. مدیر براي تمامی این موارد نیاز به اطلاعات دقیق و صحیحی دارد تا بتواند موثرترین تصمیم را در موقع مناسب و در راستاي پیشرفت و تعالی سازمان بگیرد.
3-2 مدیریت در قرن 21 جایگاه خاصی براي دو سیاست کلان قائل است :

الف – استراتژي رقابت ب- کاهش هزینه ها ، که خود یک سیاست رقابت صادراتی می باشد براي لحـاظ کـردن ایـن دو استراتژي به کار بردن سیستم هاي اطلاعاتی مبتنی بر فن آوریهاي اطلاعات و ارتباطات ضروري می نماید .

مدیران امروز ، با انبوهی اطلاعات روبرو هستند . اطلاعاتی که به عنوان داده هاي سیستم بایسـتی پـردازش گردیـده و قابل فهم و تمیز و نگهداري و بازیابی گردد . از طرف دیگر سیستم هاي مـدیریت و ابـزار هـاي کنتـرل در طـول زمـان تغییرات زیادي پیدا کرده اند این تغییرات را می توان در چهار زمینه کلی عنوان کرد :

18

-1 کنترل سنتی -2 کنترل کاریزماتیک -3 کنترل بروکرتیک -4 کنترل اینفور ماتیک در ساختار هاي سنتی فئودالی ، کنترل از طریق سنت ، ادراك و عمال می شد . مقامات کنترلی به طـور سـنتی مـوروثی

به نسلهاي بعد منتقل می گردید و جامعه نیز این نوع ساختار کنترلی را چون سنت بود می پذیرفت و بدان گـردن مـی نهاد . در وضعیت کاریزماتیک ، کنترل از طریق رابطه بین رهبر یپروان اعمال می گردید .در این حالت ، رهبران کاریزما ، شیوه عمل را انتخاب می کردند و پیروان نیز از آنها تبعیت می کردند زیرآنها را قبول داشتند . در بروکراسی ، کنترل در ساختار سازمانی تعبیه می شد . ساختاري که بر قانون و مقررات استوار بود و جنبه غیـر شخصـی داشـت و تبعیـت از آن الزامی بود . در اینفوکرسی ، کنترل از طریق نرم افزار ها اعمال می شود . مجموعه دانشـها و آگاهیهـاي تخصصـی ، بسیار رشد کرده است و اینفوکراسی می تواند هر نوع اطلاعاتی را از طریـق شـبکه هـاي الکتـرو نیکـی بدسـت اورد . از سیستم هاي خبره ، استفاده کند و به تمامی دنشهاي تخصصی و حرفه اي مجهز شود ( زاهدي ، ص ( 1380 : 123 عملاً کار مدیر سیستم اطلاعات مدیریت ارائه گزارشات روز آمد و اطلاعات مفید به مـدیر شـرکت یـا موسسـه بـراي برنامه ریزي هاي آینده و تصمیم گیري می باشد این مدیر براي گرد آوري داده ها و پردازش آنهـا نیازمنـد سیسـتم هاي اطلاعاتی و رایانه اي و حتی سیستم هاي خبره می باشد پس مدیریت سیستم هم بایـد دیـد مـدیریتی و سیسـتمی داشته و از امکانات سیستم هاي اطلاعاتی و فن آوري اطلاعات استفاده کند که لازمه این استفاده ، داشتن سـواد رایانـه اي و سواد اطلاعاتی می باشد . ( کرافت و بویس ، ص 144 ، ( 1991 : 138

2-2-1 آغاز بکار گیري فناوري هاي اداري

براي آنکه تکنولوژي اطلاعات به صورت راهبردي در سطح سازمانی مورد استفاده قرارگیرد، به برنامه ریزي دقیقی نیاز است.این برنامه ریزي شامل مطالعه عمیق در فرهنگ سازمان ، توانایی سازمان ، انجام تغییرات ، محیط خارجی سازمان ، میزان پشتیبانی مدیریت ، نیازهاي اطلاعاتی سازمان و راههاي برآورده ساختن آنها می شود. همچنین باید مهارتهاي موجود در سازمان در زمینه تکنولوژي اطلاعات بررسی گردند تا اطمینان حاصل گردد که نیروي انسانی مناسب و کافی براي نگهداري سیستم ها هم در بعد سخت افزار و هم نرم افزار وجود داشته باشد. کمبود دانش مدیران در زمینه فناوري اطلاعات مانع پذیرش این تکنولوژي در سازمانها است.در نتیجه قبل از آنکه فناوري اطلاعات بتواند به نحو مؤثري در سطح سازمان به خدمت گرفته شود .مدیران باید در زمینه هاي مختلف این تکنولوژي آموزش دادهشوند. اما متاسفانه مدیران آنچنان درگیر دیگر جنبه هاي تکنیکی و انبوه کاریها شده اند که امکان توجه بر دیگر ابعاد مدیریت سازمان وجود ندارد.

استراتژي بکارگیري فناوري اطلاعات su)فناوري اطلاعات, strategic-uses of فناوري اطلاعات) به مدیران فناوري اطلاعات جهت در اختیار درآورن فرصتهاي موجود در موقع اجراي فناوري اطلاعات کمک می نماید.به منظور جلوگیري از صرف هزینه هاي مجدد و موازي و تاخیر در اجراي پروژه هاي بزرگ توسعه فناوري اطلاعات در سازمانها ابتدا باید استراتژي توسعه با ذکر جزئیات ، زمانبندي ، ابزارهاي دستیابی و راههاي موجود تدوین و تصویب شود.برنامه ها باید از استراتژیهاي مدیر محوري به برنامه محوري در فناوري نوین تغییر وضعیت دهند.در تنظیم فعالیتهاي مرتبط با فناوري اطلاعات باید وضعیت جاري ، جهت حرکت ، هماهنگی تلاشها ، چارچوب سرمایه گذاري، تخصیص بودجه، اعتقاد و اطمینان مدیران و فعالیتهایی که باید در طی یک دوره آینده صورت گیرد، تعریف و مشخص گردند.

2-2-2 سیر تکامل فناوري اداري

سیر تکامل فناوري اداري شامل دوره هاي فناوري اداري، فناوري رایانه اي و فناوري ارتباطات است. در دوره اول کارفرمایان در تلا ش بودند تا محیطی را به وجود آورند که جدا از مسائل کارخانه اي و در معناي عام محیط تولید کلیه امور اداري، پرسنلی و تجارتی در آن صورت گیرد. از مهمترین شاخص هاي این دوره انجام مطالعاتی در مورد جایابی و فضاسازي براي محیط هاي اداري بود. در حقیقت در این دوره سعی در جدا ساختن فعالیت هاي اداري از

19

فعالیت هاي تولیدي بود و در نهایت واحدهاي ستادي از لحاظ مکانی از واحدهاي اجرایی جدا گردیدند. تفکر این دوره چنین بود که محیطی با شرایط بهتر براي انجام امور اداري که در آن زمان بیشتر امور محاسباتی نظیر حسابداري، حقوق و دستمزد مالی بود، فراهم گردد.در دوره دوم: طی فناوري رایانه با ورود رایانه هاي کوچک که از سرعت و دقت بالا یی بهره مند بودند، مدیران تصمیم گرفتند که با استفاده از این وسایل و سرمایه گذاري در رایانه اي کردن سازمان خود از سرعت و دقت رایانه در کاهش زمان کار و حذف اشتباهات انسانی استفاده کنند. پیامد این حرکت به وجود آمده این بود که کاربران را براي انجام امور روزمره شان به خوبی یاري کرد. در دوره سوم یعنی فناوري ارتباطات که با گسترش روز افزون و همه جانبه علوم و فناوري رایانه و استفاده از وسایل جانبی آن و یکپارچه شدن و ادغام هریک از این سیستم ها در یک دیگر همراه بود، در حقیقت امروزه سیستم هاي اداري سیستم هاي جهانی هستند که وظیفه اصلی شان ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. نوعا ارتباطات از لحاظ اطلا عات تجاري از اهمیت به سزایی برخوردار است. از مشخصات دیگر این دوره که الا ن در آن به سر می بریم، این است که سازمان ها و شرکت ها به ارزش واقعی اطلا عات به هنگام و با کیفیت پی برده اند و در بازارهاي پیچیده امروزي نبود ارتباط یا منابع اطلا عات به معناي از دور خارج شدن سازمان است. به دستآوردن ارتباطات درست و با کیفیت به معنی هماهنگی و سازگار بودن سازمان با محیط و جوابگو بودن نسبت به تغییرات است.ما بایستی توجه داشت که در حل یک مساله بخش عمده اي از آن از طریق ارتباطات بین فردي حاصل می شود. مدیر و کارشناس اطلا عات باید به اتوماسیون اداري به عنوان ابزارهاي مکمل چنین ارتباطات بین فردي بنگرند.

2-2- 3 دوره دوم ؛ یعنی فناوري رایانه

در این دوره با ورود رایانه هاي کوچک که ازسرعت و دقت بالایی بهره مند بودند ، مدیران تصمیم گرفتند که با استفاده از این وسایل و سرمایه گذاري در رایانه ي کردن سازمان خود از سرعت و دقت رایانه در کاهش زمان کار و حذف اشتباهات انسانی استفاده کرده و پیامد این حرکت به وجود آمده این بود که کاربران را بري انجام امور روزمره شان به خوبی یاري کرد .

2-2- 4 دوره سوم ؛ یعنی فناوري ارتباطات

با گسترش روز افزون و همه جانبه علوم و فناوري رایانه و استفاده از وسایل جانبی آن و یکپارچه شدن و ادغام هر یک از این سیستم ها در یکدیگر در حقیقت امروزه سیستم هاي اداري سیستم هاي جهانی هستند که وظیفه اصلی شان ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات هستندنوعاً. ارتباطات از لحاظ اطلاعاتی تجاري از اهمیت بسزایی بر خوردار است . از مشخصات دیگر این دوره که الان در آن به سر می بریم ، این است که سازمانها و شرکتها به ارزش واقعی اطلاعات به هنگام و یا کیفیت پی برده اند و در بازار هاي پیچیده امروزي نبود ارتباط با منابع اطلاعاتی به معناي از دور خارج شدن سازمان است . به دست آوردن ارتباطات درست و با کیفیت و مربوط به معنی هماهنگی و سازگار بودن سازمان با محیط و جوابگو بودن نسبت به تغییرات است . تعریف اتوماسیون اداري : بسیاري عقیده دارند که سیستم و چارچوبی به نام اتوماسیون اداري وجود ندارد ، بلکه ترکیبی از وسایل و تجهیزات گوناگون براي تسهیل در امور مرتبط با فعالیتهاي اداري را اتوماسیون اداري می نامند .

اما از دهه 1960 که جنبه هاي بیستري از کاربرد ها و فعالیتهاي اداري و بازرگانی گسترش یافت . وجود یک سیستم یکپارچه اداري ، مناسب که حجم عظیم اطلاعات ، مکاتبات ، مراسلات را در بر گیرد به وضوح احساس شد که با نامهاي مختلفی همچون سیستم هاي اداري ، سیستم هاي اطلاعاتی اداري ، سیستم هاي کاربر نهایی و سیستم هاي محاسباتی کاربر نهایی نامیده شده است . ولی عمومی ترین و بالاترین درجه از اتوماسیون سیستم هاي دري به نام اتوماسیون اداري نامیده می شود .
2-3 نقش استراتژیک اطلاعات

20

اکثریت رهبران سازمانها اطمینان یافته اند که مدیریت اطلاعات ، مهمترین عامل موثر در عملکرد سازمانی و برتري رقابتی است . اکنون بیش از پیش روشن شده است که اهمیت محوري اطلاعات از آنجاست که کنترل آن به دست مدیران اطلاعات سپرده شود . تصمیم گیري درباره شبکه هاي اطلاعات و سایر کاربرد هاي انفجار تکنولوژي ، امروزه در حوزه مسئولیت مدیریت عالی سازمان است . اما اگر مدیر عالی سازمان باید این تصمیمات را اتخاذ کند . پس نقش اطلاعات چه خواهد بود ؟ کارکنان اطلاعات در آینده مسئولیتهاي کلیدي متعددي را بر عهده خواهند داشت . این قسمت محل گرد آوري تخصصهاي فنی است . به عنوان رابط در کاربرد ها ي فزاینده علمی و تکنولوژیکی عمل می کند . رهبري لازم را در توسعه کاربرد هاي مربوط به منظور ارائه خدمت به مدیریت عالی سازمان فراهم می آورد و سیستمهاي حمایتی لازم را براي عملی کردن تصمیمات عمده سازمانی به گونه اي مستمر حمایت می کند ( بک هارد و پریتچارد ، ( 87 کیفیت اطلاعات و کارایی فرایند آن ، در صحیح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر می شود . سرعت

عمل مدیر در تصمیم گیري و درستی تصمیم او بستگی تام به کم و کیف اطلاعاتی دارد که در دسترس او قرار می گیرد . همچنین باز خورد اطلاعاتی و تصمیم ؛ امکان اصلاح تصمیمات و غنی سازي آنها را براي مدیران فراهم می سازد ( طالقانی ، ص ( 1382 : 2
2-3-1 سیستمها

تعریف : مجموعهاي از عناصر که به صورت دقیق مرتب شده و چیده شده باشند، به صورت مناسب با یکدیگر مرتبط باشند و یک هدف خاص را تأمین کنند.

سیستم ، گروهی از عناصر می باشد که به خاطر خواسته مشترك رسیدن به یک هدف با هم ترکیب شوندمثلا. ً در یک مرکز اطلاعاتی ، منابع انسانی ، رایانه اي و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مصادره به مطلوب Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اقشار کم درآمد، توسل به زور، دوران مدرن