پایان نامه رایگان درباره ارزش ها و نگرش ها، اعتماد شهروندان، روابط اجتماعی، ارتباط مؤثر

دانلود پایان نامه ارشد

مشخص مي كند كه چگونه اطلاعات تقسيم مي شود .
نزديكي شبكه ها عملكرد مشابه و اطلاعات مشترك
ارزش ها و نگرش هاي مشابه شبكه ها فعاليت هاي مشترك
وقتي كه سازمان به هدف مي رسد نتيجه چه موفقيت باشد يا چه شكست ،افراد دانش خود را در ميان گروه ها منتشر كرده اند يا به عبارتي در سازمان مفهوم يادگيرنده نهادينه شده است .
مدير با ايجاد يك سيستم انگيزاننده بر مبناي پاداش هاي جمعي ،ايجاد و استفاده از سرمايه اجتماعي را تشويق مي كنند درحالي كه پاداش هاي فردي ،مانعي براي سرمايه اجتماعي محسوب مي شود سيستم انگيزانندهْ نامناسب مي تواند بزرگترين مانع براي ساخت اجتماعي باشد. (بيكر ، 227: 1382)
يك سازمان يك ساختار موقعيت ساز است كه به افراد اجازه مي دهد وآنها را تشويق نموده و به روابط خاصي نياز دارد و همچنين يك ساختار محدود كننده است زيرا از برخي فعاليت ها ممانعت مي نمايد كارهايي را ممنوع مي سازد و مانع برخي از روابط مي شود .هر سازماني فعاليت هاي مشتركي را برنامه ريزي مي كند كه در يك محيط سه بعدي عمودي ،افقي ،عمقي مي باشند واحدهاي عمودي ،سطوح قدرت و مسئوليت را تعريف مي كنند و تقسيمات عمقي ،مكان هاي مشترك فعاليت ها را نشان مي دهند در مجموع اين مشخصه ها ماهيت شبكه هاي اجتماعي را در يك سازمان مشخص مي كنند .جامعه شناس اسكات فلد مشاهده نمود ،افرادي كه فعاليت هاي آنان حول يك محور خاص متمركز است عاقبت به يكديگر متصل شده و يك خوشه را تشكيل مي دهند اين خوشه ها باعث پديد آمدن دنياي بزرگ يك سازمان مي شوند اگر مدير به فكر اثر طبيعي تمركز طرح سازماني نباشد وقت ، توجه و ارتباطات او به دايره توجهات دسته اي از فعاليتهاي سازمان يافته كشيده مي شود و شبكه هاي او كوچك و بسته مي شود مثلاً مديري كه تمام روابط او با واحد مالي سازمان محدود است و هيچ كس را از خارج نمي شناسد و به قطع خارج از شركت نيز با كسي آشنا نيست ممكن است كارش را از دست بدهد چون هيچ شبكه اي ندارد. (بيكر،141:1382)
اگر بافت سازماني يك دانشگاه را در نظر بگيريم در محيط دانشگاهي ،پلهاي ارتباطي بين دسته ها ي دانشجويي توسط باشگاهها ،انجمنها و شكل هاي دانشجويي ، ورزش و غيره ايجاد مي شود.
يا در شركت هاي چند بخشي ،مديران كارآفرين ،محورهايي هستند كه سطوح ،بخشها ،عملكردها ،و مكانها را به يكديگر متصل مي سازند مهم نيست كه شما در چه محيط سازماني قرار داريد ،هدف يكي است ;تبديل به يك محوريت كه روشهاي كم و بيش پر قدرتي براي انجام آن وجود دارد همانند هر دنياي بزرگ ،محوريت ها (روابط اجتماعي) براي كوچكتر كردن آن ،ميان برهايي را در اختيار ما قرار مي دهند.(بيكر،142:1382)
افرادي كه صلاحيت احراز نقشهاي دوگانه يا چندگانه را در سازمان دارند در اطراف مرزهاي محيط سازمان پيوندهايي را به وجود مي آورند جايي كه يك فرد واحد بين واحد توليد و واحد مهندسي ، پل ارتباطي به وجود مي آورد و به هماهنگي فعاليت هاي آنان كمك مي كند و نقش ميانجي را در بين آن دو واحد ايفا مي نمايد و شبكه هاي كارآفرين خلق مي نمايد مثلاً مديري كه علاوه بر نقش مديريتي نقش طراحي سخت افزارو نرم افزار شركت را نيز بر عهده دارد نقش او ايجاب مي كند كه با مديريت توليد ،توسعهْ نرم افزاري ،و بخش توليد ارتباط داشته باشد .اوهمچنين با ارتباط با پيمان كاران توليد كه با شركت همكاري مي كنند ،با خارج از شركت نيز ارتباط دارد با توجه به نقش مديريتي او در يك شركت متوسط ،او با قسمتهاي يگر سازمان مانند فروش ،بازار يابي ،حسابداري ، خريد ،اختراع ،منابع انساني و خدمات ارتباط مؤثر دارد و چنين وضعيتي به شخص امكان مي دهد تا كل ساختار سازمان را پوشش دهد .نقشهاي دوگانه ،شبكه سازهاي طبيعي هستند .امروزه نقش هاي دوگانه در سازمان ها به وفور يافت مي شود مانند همكاران رئيس در كميته ها ،رهبران تيمهاي چندگانه ،مدير منابع انساني منطقه اي و …(بيكر، 147:1382)
چرخش مشاغل اين فرصت را در اختيار مديران قرار مي دهد كه شبكه اي از همكاران خويش بسازند كه قسمتهاي مختلف سازمان را در بر گيرد .ژاپني ها برنامه چرخش مشاغل را براي مديران و مديران اجرايي سازمانها به خوبي اجرا مي كنند و آنان را در موقعيت هاي مختلف شغلي قرار مي دهند ايجاد سرمايه انساني ،يكي از اهداف بزرگ برنامه هاي چرخش شغلي است و ساختن سرمايه اجتماعي هدف ديگر.
و پيوستن به كميته ها ،نيروهاي كاري و تيم هاي چند وظيفه اي به طور طبيعي شبكه هاي كارآفرين يا سرمايه اجتماعي پديد مي آورد زيرا با توجه به نوع طراحي آنها ،افراد با تنوعي از عملكردها و از ،بخش ها و سطوح مختلف در آنها عضو هستند وآنها ابزارهاي محوريت (شبكه ها) مي باشند و با فعاليت در اين كميته ها و ملاقات با افرادي كه از سراسر سازمان مي باشند ،شبكه ها متنوع خواهند شد .ماهيت اين كميته هاي چند وظيفه اي ممكن است كسالت بار و اتلاف وقت باشد ولي همواره فرصت هاي بيشماري كه براي ايجاد شبكه در چنين گروه هايي وجود دارد بايد مد نظر قرار داد و انجام وظيفه و كمك به ديگران بايد علاوه بر دستيابي به اهداف شبكه سازي مدنظر باشد يا به عبارتي كمك كردن و شبكه سازي بايد با هم در نظر گرفته شود.(بيكر،148:1382)
سازمان هايي كه براي فعاليت هاي جهاني داوطلب مي شوند مانند مأموريت هاي خارجي كوتاه مدت و بلند مدت ،كار كردن براي يك شركت خارجي مستقر در كشور خود فعاليت در تيمهاي چند مليتي و مذاكره با نمايندگان از شركت هاي خارجي هدف از اين فعاليت ها بسط دادن دانش فرهنگي و تجاري كه باعث ايجاد سرمايه انساني سازمان مي شود و شبكه هاي سازمان را نيز جهاني مي نمايد و يا به عبارتي شبكه هاي كار آفرين و با جهاني كردن شبكه هاي كارآفرين مدير در رأس اين جريان قرار مي گيرد و قابليت هاي خود را براي كمك به سازمان ،همكاران و مشتريان ارتقاء مي دهد.
و قرار دادن فرصت هاي آموزشي در اختيار كاركنان باعث ايجاد سرمايه انساني و سرمايه هاي اجتماعي به طور همزمان مي شود مانند كارگاه هاي آموزشي كوتاه مدت تا برنامه هاي بلند مدت .برنامه هاي آموزشي در درون شركت ،براي ملاقات و تعامل با همتايان از گوشه و كنار شركت ، فرصت هاي مناسبي را در اختيار مدير خواهد گذاشت كساني كه در شرايطي غير از اين هيچ گاه يكديگر را ملاقات نمي كردند اين برنامه ها مديران را قادر مي سازد ارتباطاتي پديد آورند كه تا به تنوع شبكه هاي خويش در خارج از شركت بيافزايند و معمولاً تركيبي از برنامه هاي خارجي و داخلي ، مطلوب تر از يكي از آنها ست و باعث ايجاد شبكه هاي كار آفرين با اعضايي برونگرا خواهد شد.
يك سازمان نمونه بايد در شبكه اي برونگرا با مشتريان ،تأمين كنندگان ،سرمايه گذاران ،مشاركت هاي خاص ،ائتلاف هاي استراتژيك وغيره درگير باشد و با ايجاد ارتباط بين دسته ها ي مختلف و جدا از هم سازمان ،در شبكه خارجي ائتلافي شركت ،به يك سازمان كارآفرين تبديل شود. (بيكر ، 1382 : 149-151)
ريچارد فلوريدا47 و رابرت کاشينگ در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده اند که روابط اجتماعی قوی می تواند باعث رشد،نوعی همسانی شود که نوآوری را کاهش می دهد .از اين رو مناطقی که از سطوح سرمايه اجتماعی کمی برخورداند ،رشد و نوآوری بالاتری دارند .به طور فزاينده ای افراد خلاق از زندگی در مناطقی با سرمايه اجتماعی بالا دوری می جويند .
در مقابل به سمت محيط ها، شهرها،و دانشکده ها و سازمان هايی روی می آورند که در آنها سرمايه اجتماعی پايين است تا بتوانند با سرعت با اين جوامع هماهنگ شوند و در هر زمينه عقايدشان را در تجارت و هنر حفظ کنند. طبق نظريه پيوندهای ضعيف ،هرچه شدت و استحکام روابط ميان اعضای يک شبکه بيشتر باشد ،ارزش سرمايه اجتماعی کمتر است و بالعکس هر چه شدت و استحکام اين روابط ضعيف تر باشد ،نشان دهنده سرمايه اجتماعی بيشتر است.(رحمانپور،1383: 1-15)
سرمايه اجتماعی ايجاد شده از جمله روابط و پيوندها،هنجارها و اعتماد در يک محيط خاص،اغلب می تواند از يک محيط اجتماعی به محیِط اجتماعی ديگری ،انتقال داده شود و به اين ترتيب بر الگوهای تبادل اجتماعی تأثير گذارد.سازمان های اجتماعی مناسب می توانند ِيک شبکه بالقوه دسترسی به افراد و منابع شان از جمله اطلاعات و دانش را فراهم کنند و از طريق ابعاد شناختی و رابطه ای سرمايه اجتماعی ،ممکن است انگیِزش و قابليت را برای تبادل تضمين کنند(مشبکی،1383: 2-28)

2-1-17- سازمان هاي دولتي و سرمايه اجتماعي سرمايه اجتماعي در يك جامعه به شدت متأثر از عملكرد دستگاه هاي دولتي است مهمترين عوامل عملكردي دستگاه هاي دولتي كه مي توانند برسرمايه اجتماعي اثربگذارند عبارتندازمشاركت جويي ،احساس مسئوليت اجتماعي ،خصوصي سازي ،ساختارهاي منعطف وغيرديوانسالارانه ،تعقل جوهري در ارائهْ خدمات ،اطلاع رساني شفاف،قابليت پاسخ گويي ،رفتار عادلانه با كاركنان ،پاي بندي به ايدئولوژي مردم سالاري ،آموزش و توانمندسازي كاركنان ،پاي بندي به منشور اخلاقيات.
بررسي عوامل عملكردي يازده گانه سازمان هاي دولتي نشان مي دهدكه عملكرد سازمان هاي دولتي در زمينهْ فعاليت مشاركت جويانه ،مسئوليت اجتماعي،پاي بندي به ايدئولوژي مردم سالارانه ،پاي بندي به منشور اخلاقيات ،توجه به آموزش و توانمندسازي كاركنان ،كمتر از سطح متوسط است و در زمينه ساختارهاي منعطف و غير ديوانسالارانه ،تعقل جوهري در ارائه خدمات ،اطلاع رساني دقيق و شفاف به كاركنان ،قابليت پاسخگويي و رفتار عادلانه با مردم تقريباً در سطح متوسط ،فقط در زمينه خصوصي سازي بيشتر از سطح متوسط بوده است . شرايط كنوني و با توجه به گستردگي و پيچيدگي فعاليت هاي كنوني و با توجه به گستردگي و پيچيدگي فعاليت هاي دولت ،جز از طريق مشاركت و هم انديشي با شهروندان در يك ساختار مشاركتي راه ديگري براي ادامهْ حيات مديريت دولتي وجود ندارد.
آموزش و توانمندسازي ،فرايند طرح ريزي شده اي است كه شهروندان ،مشاركت خود را درجوامع مختلف احساس و نتايج حاصل را مشاهده كنند هدف از آموزش و توانمند سازي ايجاد فرصت دسترسي به ساختار اصلي و كسب اطلاعات است شهروندان و مديران بخش عمومي مي بايد همانند دو شريك در راه تأسيس نهادهاي آزاد منش با مراكز يادگيري همت گمارند با تحصيل دانش ، شهروندان و مديران مي توانند بهتر با يكديگر كار كنند و از ابتداي كار در اجراي اموري كه تعيين و مشخص گرديده اند مشاركت ورزند .يكي از مهمترين فرايندهاي موجود در جوامع براي ايجاد سرمايه اجتماعي آموزش است گذر افراد از آموزش هاي عمومي در تمامي سطوح و نيز آموزش هاي دانشگاهي ،نقش اصلي را در ايجاد سرمايه اجتماعي باز مي كنند .مؤلفه هاي فرهنگي در سطح جامعه به شدت متأثر از عملكرد نظام هاي آموزشي و تربيتي هستند .در سطح سازماني نيزمؤلفه هاي فرهنگي در سطح جامعه به شدت متأثر از عملكرد نظام هاي آموزشي و تربيتي هستند .در سطح سازماني نيز دوره هاي آموزشي كاركنان مي توانند بسترمناسبي براي تقويت سرمايه اجتماعي باشد( و شيرواني،1383: 1-7)
مؤسسات آموزشي سرمايه اجتماعي را به شكل قواعد و هنجارهاي اجتماعي منتقل مي سازند پزشكان تنها پزشكي نمي آموزند بلكه سوگند بقراط را نيز فرا مي گيرند .يكي از بزرگترين راه هاي جلوگيري از فساد اين است كه كيفيت آموزش حرفه اي ديوان سالاران عالي رتبه را افزايش بدهند و روحيهْ گروهي را بين اين نخبگان به وجود آورند.(تاجبخش، 197:1385)
شايد مهمترين بعد كيفيت در بخش دولتي ،رفتار مناسب و عادلانه با ارباب رجوع آنها باشد .يكي از مسائل كه موجب از ميان رفتن سرمايه اجتماعي مي شود رفتار عادلانه با مردم توسط سازمان هاي دولتي است .براي ايجاد سرمايه اجتماعي كارگزاران با بخش دولتي بايد بر اين عارضه غلبه كرده و نوعي رفتار تؤام با عدالت با ديگران برقرار سازند .سازمان هاي دولتي با سلوك و رفتار عادلانه با مردم قادر خواهند بود تا اعتماد شهروندان را به خود جلب نموده و در نتيجه سرمايهْ اجتماعي ايجاد نمايند .سازمان هاي دولتي بايد به فعاليت هايي دست بزنند كه مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش هاي آنها باشد آن دسته از دستگاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره کنترل اجتماعی، منبع کنترل، شبکه های اجتماعی، تحرک اجتماعی Next Entries پایان نامه رایگان درباره فرهنگ و سنت، انتقال دانش