پایان نامه رایگان درباره ارزش دفتری، ارزش بازار، اندازه شرکت، رشد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

سودهای آتی؛
3- برآورد ریسک سرمایهگذاری در واحد تجاری و
4- برآورد ریسک وام دهی به واحد تجاری.
معمولا سرمایهگذاران به دنبال سهام شرکتهایی هستند که از توان سودآوری بالایی برخوردارند و حاضرند سهام این شرکتها را به قیمت بالاتر خریداری نمایند.(بولود،1386) ودقت در پیش بینی سود هر سهم منتشر شده باعث ایجاد حاشیه اطمینان در میان فعالان بازار سرمایه میشود(زیبا خواجه محمود،1390).
و از آنجا که نسبت بازده داراییها یکی از معیارهای حسابداری است که میزان کارایی مدیریت را در به کار گرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان میدهد(رمضانی،1387). دیگر آنکه بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار، همواره مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی و مالی است. این شاخص نشان دهنده بازدهی کل بازار سهام است و کارشناسان مالی و اقتصادی جامعه توجه زیادی به این شاخص دارند(پاکدامن وهمکاران،1390).دیگرآنکه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم طرز تفکر سرمايه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنماي آتي شرکت را بيان ميکند. و از آنجا که در نتيجه شناسايي اطلاعات مالي انتشار يافته -همانند سود هر سهم- و بررسي رابطه آن با بازدهي غيرعادي از اهميت فراواني برخوردار است(کوشا، 1389). واز آنجا که بـازده غیر عادي سهام از جمله معیارهایی است که به منظور سنجش محتواي اطلاعاتی سود پیشبینی شـده شـرکتهـا، قابـل استفاده بوده است(مشکی و ربانی،1390).
و همانطور که گفته شد به دلیل اینکه احتمال عوامل دیگری به غیر از دقت پیشبینی سود – همانند تئوری پرتفوی و مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار – موثربر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران ،وجود دارد. بنابراین بر آن شدیم که در این پژوهش تاثیرکیفیت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر را بر روی تصمیمات شرکت سرمایهگذار مورد آزمون قرار دهیم.
قایل ذکر است که پژوهشهای قبلی بیشتر به بررسی تاثیر عوامل دیگر به دقت پیشبینی سود پرداختند و رابطهی آنها را بررسی نمودند و کمتر پژوهشی وجود دارد که تاثیر دقت پیشبینی را بر دیگر عوامل بررسی نماید.
اهداف پژوهش
هر تحقیقي برای دستیابي به اهداف خاصي صورت ميگیرد، این هدف خود را در قالب مساله تحقیق نمودار ميسازد و از طریق‬ بیان آن آشکار ميشود(خاکي، 1388). در اجرای پژوهشهای علمي، پس از بیان مسئله تحقیق پژوهشگر قصد خود را به‬ صورت عملیاتي که از طریق مشاهدههای عیني قابل دستیابي است، بیان ميکند(بازرگان، 1385، ص 37).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هدفاصلی ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هدف کلي این پژوهش بررسي تاثیری است که کیفیت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر میتواند روی تصمیمگیریهای سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذار در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اهداف فرعی
1-تعیین رابطه بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایهگذار است.
2-تعیین رابطه بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با تغییرات حجم سرمایهگذاری در آن شرکت در دفاتر شرکت سرمایهگذار است.
3-تعیین رابطه بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود میباشد.
4-تعیین رابطه بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با بازده عملیاتی آن شرکت میباشد.
5-تعیین رابطه بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن طی سال می باشد.
6-تعیین رابطه بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با بازده غیرعادی سهام آن شرکت میباشد.
اهداف کاربردی
ارائه شواهد لازم جهت پاسخ به سوالات تحقیق از اهداف کاربردی تحقیق است و همچنین نتایج این پژوهش میتواند مورد استفاده کلیه مدیران و دستاندرکاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسان بازار سرمایه، سهامداران، فعالان بازار سهام، سرمایهگذاران، پژوهشگران و مجامع علمی که به دنبال پژوهشهای آتی و مرتبط با موضوعاند، قرار گیرد.
سرمایهگذاران شامل سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل، تحلیلگران مالي، مراکز پژوهشي، سازمان بورس و اوراق بهادار،‬ کارشناسان بورس و سایر استفادهکنندگان ميتوانند با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش، ارزیابي مناسبتری از‬ گزارشهای مالي شرکت داشته باشند . و تصمیمات شایستهتری در مورد آن سرمایهگذاری ها داشته باشند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
سوالات پژوهش
باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر را بر روی تصمیمگیریهای شرکت سرمایهگذار، مورد بررسی قرار میدهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول میکند به شرح زیر قابل بیان است:
سوال اصلی پژوهش
آیا بین کیفیت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با تصمیمگیریهای سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذار در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
سوالهای فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایهگذار رابطه معنی داری وجود دارد؟
2-آیا بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با تغییرات حجم سرمایهگذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایهگذار رابطه معنا داری وجود دارد ؟
3-آیا بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود رابطه معنا داری وجود دارد؟
4-آیا بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده عملیاتی آن شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟
5-آیا بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن طی سال رابطه معناداری وجود دارد؟
6-آیا بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده غیرعادی آن شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
فرضیه های پژوهش
همانگونه که در بخش اهداف پژوهش مطرح گردید، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت پیشبینی شرکت سرمایهپذیر بر روی تصمیمگیریهای شرکت سرمایهگذار است. بنابراین اهداف و سوالات پژوهش منجر به ایجاد فرضیاتی به شرح خواهند شد:

فرضیه اصلی
بین کیفیت پیشبینیسود شرکت سرمایهپذیر با تصمیمگیریهای سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذار رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی
فرضیه اول: بین دقت پیشبینیسود در شرکت سرمایهپذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایهگذار رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین دقت پیشبینیسود در شرکت سرمایهپذیر با تغییرات حجم سرمایهگذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایهگذار رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه سوم: بین دقت پیشبینیسود در شرکت سرمایه پذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده عملیاتی آن شرکت رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن طی سال رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه ششم: بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده غیرعادی آن شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
مدل مفهومی پژوهش

مدلهای آماری پژوهش
1- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه گذار مورد بررسی قرار میگیرد.
(‏01)
Maintenance= a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ ε t
لذا اجزای مدل عبارت اند از:
Maintenanc : افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت شرکت سرمایهگذار.
Forecasting Accuricy: دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر به طور میانگین در سه سال.
Controls: متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size ) و رشد شرکت(Growth )و اهرم مالی(Leverage) و کیو توبین(Tobin’s Q ) میباشد.
2- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با تغییرات حجم سرمایهگذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایهگذار مورد بررسی قرار میگیرد.
(‏012)
Δvolume=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ ε t
لذا اجزای مدل عبارت اند از:
Δvolume : تغییرات حجم سهام شرکت سرمایهپذیر در دفاتر سرمایهگذار
Forecasting Accuricy: دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر به طور میانگین در سه سال
Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size) و رشد شرکت(Growth )و اهرم مالی(Leverage) و کیو توبین (Tobin’s Q ) میباشد.
3- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود مورد بررسی قرار میگیرد.
(‏013)
Yield=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ εt

لذا اجزای مدل عبارت اند از:
Yield : بازده سهام شرکت سرمایه پذیر
Forecasting Accuricy: دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر به طور میانگین در سه سال.
Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size ) و رشد شرکت(Growth )و اهرم مالی(Leverage) و کیو توبین (Tobin’s Q ) میباشد.
4- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده عملیاتی آن شرکت مورد بررسی قرار میگیرد.
(‏04)
ROA=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ εt

لذا اجزای مدل عبارت اند از:
ROA : بازده عملیاتی شرکت سرمایه پذیر
Forecasting Accuricy: دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر به طور میانگین در سه سال
Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size ) و رشد شرکت(Growth )و اهرم مالی(Leverage) و کیو توبین (Tobin’s Q ) میباشد.

5- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن مورد بررسی قرار میگیرد.
(‏015)
BV/MV=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ εt

لذا اجزای مدل عبارت اند از:
BV/MV : نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم شرکت سرمایه گذار
Forecasting Accuricy: دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر به طور میانگین در سه سال.
Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size ) و رشد شرکت(Growth )و اهرم مالی(Leverage) و کیو توبین (Tobin’s Q ) میباشد.
6- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده غیرعادی آن شرکت مورد بررسی قرار میگیرد.
(‏016)
AR=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ εt t

لذا اجزای مدل عبارت اند از:
AR : بازده غیر عادی سهام شرکت سرمایهپذیر
Forecasting Accuricy: دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر به طور میانگین در سه سال
Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size) و رشد شرکت(Growth) و اهرم مالی(Leverage) و کیو توبین (Tobin’s Q) میباشد.
متغیرهای پژوهش
متغیر های وابسته
1- افق نگهداری سهام (اعم از کوتاه مدت و بلند مدت)؛
2- تغییرات حجم سرمایهگذاری در دفاتر سرمایهگذار ؛
3- بازده سهام ؛
4- بازده عملیاتی سهام ؛
5-BV/MV : نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم و
6-AR : بازده غیرعادی سهام .
متغیر مستقل
Forecasting Accuracy[t-3,t-1] : دقت پیشبینی سود
متغیرهای کنترل؛
Size : اندازه شرکت؛
GROWTH: رشد شرکت ؛
LEVERAGE : اهرم مالی (نسبت بدهی) و
Q Tobin’s: کیوتوبین.
روش پژوهش
این پژوهش از نظر نوع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش بازار، بورس اوراق بهادار، ارزش دفتری، بازار سهام Next Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، آزمون فرضیه، جمع آوری اطلاعات