پایان نامه رایگان درباره ارزش دفتری، ارزش بازار، آزمون فرضیه، دقت پیش بینی سود

دانلود پایان نامه ارشد

دوربين واتسون برابر با 16/2 است.
آزمون دوربین-واتسون
با توجه به جدول(4-14) مقدار آماره دوربين واتسون برابر با 2.16 است و از آنجا که اگر اين آماره براي مدلي در اطراف 2 برآورد گردد نشان دهنده عدم وجود خود همبستگي در مدل ميباشد، پس استقلال باقیمانده های این مدل نیز تایید میگردد.
ضریب VIF
مقادير VIF (عامل افزايش واريانس) شاخصي براي بررسي همخطي بين متغيرهاي مستقل است در صورتيکه مقدار آن بالاتر از 10 باشد احتمال وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل وجود دارد. ميزان اين شاخص در بيشترين مقدار برابر با 16/1 ( براي متغير اهرم مالی) است.
آزمون فرضیه ی پنجم پژوهش
هدف از آزمون فرضیهی پنجم پژوهش، بررسی رابطه ی بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازار آن طی سال می باشد.
اما فرضیه ی آماری آزمون به صورت زیر قابل بیان است.
H0 : بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازار آن طی سال رابطه معنا داری وجود ندارد.
H1 : بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن طی سال رابطه معنا داری وجود دارد.

اما با توجه به نتایج به دست آمده در جدول(4-14) از آن جایی که مقدار آماره t برای دقت پیش بینی سود برابر با 03/7 است.و این با توجه به نمودار(4-2)به معنای رد H0 می باشد و از طرف دیگر همانطور که قبلا گفته شد فرض H0 بر این بنا دارد که بین متغیر مستقل و وابسته رابطه ی معناداری وجود ندارد. پس نتیجه می گیریم که بین دقت پیش بینی سود با نسبت ارزش دفتری هرسهم شرکت سرمایه پذیر به ارزش بازاری آن شرکت سرمایه پذیررابطه معناداري وجود دارد.و به دلیل مثبت بودن علامت آن رابطهی مستقیمی بین دقت پیش بینی سود با نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازار آن وجود دارد به بیان دیگر میتوان گفت با افزایش (کاهش) دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازار آن شرکت نیز ،افزایش (کاهش) می یابد. و این نتیجه با مبانی نظری متفاوت می باشد.
دارابی و امام جمعه (1392) در بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر صحت پیش بینی سود که تعداد 106 شرکت در طی سالهاي 1386 تا 1390 از بین صنایع مختلف از شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون قراردادند، به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداري بین درصد مالکیت سهامداران (بزرگ وکوچک) و صحت پیش بینی سود وجود ندارد. یافته هاي دیگر این پژوهش بیانگر تاثیر مستقیم اندازه و رشد فروش شرکت بر صحت پیش بینی سود و تاثیر معکوس نسبت اهرم مالی بر صحت پیش بینی سود می باشد. همچنین رابطه معناداري بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری و میزان صحت پیش بینی سود وجود ندارد.
برازش فرضیه ششم
فرضیه ششم: بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده غیرعادی آن شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
(‏411)

در ادامه بحث اعتبار سنجی مدل برای اجرای روش های آماری و محاسبه ی آماره ی آزمون مناسب و استنتاج منطقی در باره این فرضیه ،مهمترین عمل قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب است.
انتخاب مدل مناسب
همانگونه که پيشتر گفته شد ابتدا مدل مناسب را از ميان مدلهای، ادغام شده، مدل با اثرات ثابت و يا مدل با اثرات تصادفي انتخاب ميگردد نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب در جدول (4-15) ارايه شده است:

جدول‏415- نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب
مدلها
آزمون چاو يا ليمر
آزمون هاسمن
نتيجه

آزمون اثرات
مقدار
درجه آزادي
مقدار احتمال
مقدار کاي -دو
درجه آزادي
مقدار احتمال

مدل ششم
مقدار F
2.33
(119.451)
0.000
44.55
5
0.000
مدل با اثرات ثابت

مقدار کاي – دو
276.20
119
0.000

منبع: یافته های تحقیق
مقادير احتمال آزمون چاو در این مدل كمتر از 05/0 است بنابراين مدل مورد استفاده داراي اثرات جداگانه‌اي براي شركتها هستند.
مقدار احتمال براي آزمون هاسمن در این مدل کمتر از 05/0 است بنابراين مدل مورد استفاده مدل با اثرات ثابت است در ادامه از اين مدل براي بررسي فرضيات استفاده گرديده است.
جهت تشخيص همساني واريانس
نمودارهاي باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده حاوي اطلاعات بسيار مهمي است از جمله اينکه نداشتن الگوي منظم درپراکندگي اين نقاط ميتواند مويد همساني واريانس که يکي از پيش فرضهاي مدلبندي رگرسيوني است، مي باشد. در نمودار زير به اين نکته توجه شده است وتقريبا پراکندگي در اين نمودار تصادفي بوده و الگومند نيست.

نمودار‏46-نمودار پراکندگی- فرضیهی ششم- متغیر وابسته: بازدهی غیرعادی
و اما مدل برازش شده به صورت زیر می باشد: (که ضرایب متغیرها از جدول(4-16) در آن قرار گرفت.
(‏412)

جدول‏416- برازش مدل پانل برای فرضیه ششم
پارامترها
مقدار ضرايب
مقدار t
مقدار احتمال
نتيجه
VIF
مقدار ثابت
12.974
3/61
0.000
معنادار و مثبت

دقت پیش بینی
0.0003-
-1/10
0.273
بي معني
1.10
اندازه شرکت
0.458-
-3/56
0.000
معنادار و منفي
1.12
اهرم مالی
0.278-
-0/80
0.424
بي معني
1.16
رشد شرکت
0.0040-
-3/28
0.001
معنادار و منفي
1.04
کيو-توبين
0.588-
-6/95
0.000
معنادار و منفي
1.13
مقدار F
2.74
مقدار احتمال F
0.000
ضريب تعيين
0.43
دوربين واتسون
2.14
منبع : یافته های تحقیق
معناداری کل مدل
H0 : مدل معنا داری وجود ندارد.
H1 : مدل معنا داری وجود دارد.
در جدول (4-16) مدل با اثرات ثابت برآورد شده است مقدار احتمال معني‌داري F برابر با 000/0 است. اين مقدار بيشتر از 05/0 است بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان 95 ‌درصد رد نمي‌شود يعني در سطح اطمينان 95 درصد مدل معني داري وجود ندارد.
ضریب تعیین
ميزان ضريب تعيين برابر با 43/0 است يعني در حدود 43 درصد از تغييرات بازده غیر عادی توسط دقت پیش بینی سود و متغیرهای کنترل بيان ميگردد.
آماره دوربین واتسون
توجه به جدول(4-16) مقدار آماره دوربين واتسون برابر با 2.14 است و از آنجا که اگر اين آماره براي مدلي در اطراف 2 برآورد گردد نشان دهنده عدم وجود خود همبستگي در مدل ميباشد، پس استقلال باقیماندههای این مدل نیز تایید میگردد.
ضریب VIF
مقادير VIF (عامل افزايش واريانس) شاخصي براي بررسي همخطي بين متغيرهاي مستقل است در صورتيکه مقدار آن بالاتر از 10 باشد احتمال وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل وجود دارد. ميزان اين شاخص در بيشترين مقدار برابر با 16/1 ( براي متغير اهرم مالی) است .
آزمون فرضیه ی ششم پژوهش
هدف از آزمون فرضیهی ششم پژوهش، بررسی رابطهی بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده غیرعادی آن شرکت میباشد.
اما فرضیه ی آماری آزمون به صورت زیر قابل بیان است.
H0 : بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده غیرعادی آن شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
H1 : بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده غیرعادی آن شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

اما با توجه به نتایج به دست آمده در جدول(4-16) از آن جایی که مقدار آماره t برای دقت پیش بینی سود برابر با 1.10- است.و این با توجه به نمودار(4-2)به معنای عدم رد (قبولی) H0 می باشد . و از طرف دیگر همانطور که قبلا گفته شد فرض H0 بر این بنا دارد که بین متغیر مستقل و وابسته رابطهی معناداری وجود ندارد. پس نتیجه میگیریم که بین دقت پیشبینی سود با بازده غیرعادی شرکت سرمایه پذیر رابطه معناداري وجود ندارد و این برخلاف مبانی نظری میباشد.
بال و براون (1968) در بررسی ارتباط بين سود، نرخ بازده غيرعادي و حجم فعاليت دریافتند كه بين سـود و بـازده غيرعـادي رابطـه معناداري وجـود دارد و سـود، اطلاعاتي را به بازار سهام منتقل ميكند. از طرفي سود ميتواند عاملي در تعيين قيمت سهام باشد؛ زيرا براساس فرضيه بازار كارا، اطلاعات ممكن است از منابع ديگـر كسب شوند و تأثير لازم را بر قيمت سهام بگذارند.
فرت و همکاران ( 1998 )با مطالعه بر روي 716 شركت جديدالورود به بورس نيوزلند طي سالهاي 1999 -1997 ارتباط بين سود پيشبيني شده و ارزش شركت و بازده غيرعادي سهام اين نوع شركتها را در مقطع عرضه اوليه بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه پيشبينيهاي سود در ارتباط با ارزش شركتهاي داراي عرضه عمومي اوليه سهام بوده و از ساير ابزارهايي همچون سود انباشته موثرتر هستند و بين خطاي پيشبيني سود و بازده غيرعادي رابطه مثبت معني دار وجود دارد. جرجیا (2003) در بررسي محتواي اطلاعاتي پيشبيني سود شركتهاي جديـدالورود بـه بـورس آتـن توسـط جرجيا مؤيد اين است كه پيشبيني مديران بسيار بهترودقيقتر از پيشبيني مدلهاي سـري زماني است و از طرف ديگر بين خطاي پيشبيني سود و بازده غيرعادي سهام رابطـه مثبـت معنادار وجود دارد .
کردستانی و آشتاب(1388) در پژوهشی رابطهي بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام شركتهاي جديدالورود به بـورس اوراق بهادار تهران را براساس دادههاي 104 شركت طي دوره 1378تا1384 مورد بررسي قرار دادند و با استفاده از تحليـل رگرسـيون خطي چند متغيره نشان ميدهد، به این نتیجه رسیدند که بين خطاي پيشبيني سود و بازده غيرعادي سهام شـركتهـاي جديـدالورود رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
و اما در ادامه نتایج آزمون فرضیه ششم، براي اهرم برابر با 80/0- (بي معني), براي رشد شرکت برابر با 28/3- (معنادار و منفي) و براي کيو-توبين برابر با 95/6- (معنادار و منفي) است مقدار آماره t براي عرض از مبدا برابر با 61/3 است که در سطح اطمينان 95 درصد در ناحيه رد فرض صفر قرار دارد يعني عرض از مبدا معنادار است.

4-4- خلاصهفصل
در این فصل فرضیات پژوهش بر اساس اطلاعات گردآوری شده از 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 با استفاده از تحلیل پانلی مورد آزمون قرار گرفت.در پایان نتایج حاصل از آزمون فرضیههای 1 و 3 و 4و 5 نشانگر رابطه مثبت بین متغیر دقت پیشبینی سود و هر یک از متغیرهای افق نگهداری سهام و بازده سهام و بازده عملیاتی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم بود. و همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیههای 2 و 6 بیانگر این موضوع است که بین دقت پیشبینی سود با افق نگهداری سهام و بازده غیرعادی هیچ رابطهی معنا داری وجود ندارد.

خلاصه نتیجهگیری و پیشنهادها

دیباچه
هدف این پژوهش بررسي تاثیری است که کیفیت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر میتواند روی تصمیمگیریهای سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذار در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در فصل اول به کلیات پژوهش پرداخته شد و در فصل دو به بیان مبانی نظری و پیشینهی پژوهش پرداخته شد، در فصل سوم روش شناسی پژوهش و در فصل چهارم تحلیل های آماری و مراحل آزمون فرضیه های پژوهش تشریح گردید، به این ترتیب که در ابتداي فصل قبلی تحليل داده ها با آمار توصيفي شروع شده و با آزمون نرمال بودن متغير وابسته را مورد بررسي قرار داديم اين آزمون با استفاده از آزمون كلموگروف– اسميرنف انجام شده است نتايج حاصله نشانگر اين است تمام متغيرهاي وابسته به جز يک متغير نرمال بوده است با تبديل لگاريتمي آن متغير نيز نرمال شده است. اين فرض يکي از مهمترين پيش فرضهاي مدلبندي است. با توجه به ماهيت داده ها که به صورت زماني و مقطعي بوده است از تحليل پانلي براي مدلبندي استفاده شده است. در اين مدلها وجود يا عدم وجود اثرات ( ثابت يا تصادفي) در مدلها بررسي شده و در نهايت مناسبترين مدل برآورد شده است. آزمونهاي چاو براي وجود يا عدم وجود اثرات وآزمون هاسمن براي وجود اثرات ثابت يا تصادفي استفاده شده است. ساير پيش فرضها از جمله وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل(با استفاده از ماتريس همبستگي بين متغيرهاي و شاخص VIF)، همساني واريانس(با استفاده از نمودارهاي باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده) و عدم خود همبستگي بين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بازده سهام، اثرات ثابت، دقت پیش بینی سود، متغیر مستقل Next Entries پایان نامه رایگان درباره دقت پیش بینی سود، ارزش بازار، ارزش دفتری، بازده سهام