پایان نامه رایگان درباره ارزش بازار، بازده سهام، اندازه شرکت، ارزش دفتری

دانلود پایان نامه ارشد

متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین (Tobin’s Q) میباشد.
6- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده غیرعادی آن شرکت مورد بررسی قرار میگیرد.
(‏36)
AR=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ ε t
لذا اجزای مدل عبارت اند از:
AR : بازده غیرعادی55 سهام شرکت سرمایهپذیر
Forecasting Accuricy: دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر به طور میانگین در سه سال
Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین (Tobin’s Q) میباشد.
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغيرها آن شرايط يا خصوصياتي هستند که پژوهشگر آنها را دستکاري، کنترل يا مشاهده ميکند. به سخن ديگر، متغير عبارت است از ويژگي، صفت يا عاملي است که بين افراد جامعه مشترک بوده و ميتواند مقاديرکمي و ارزشهاي متفاوتي داشته باشد.
متغیرهای وابسته
متغيري كه تغييرات آن تحت تاثير متغير مستقل قرار ميگيرد.
افق نگهداری سهام (اعم از کوتاه مدت و بلند مدت) Maintenance
براساس(استاندارد شماره 15 حسابداری ایران،1386) سرمایهگذاری به دو نوع سرمایهگذاری بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم میشود که این همان معنی افق نگهداری سهام است. که متغیر مذکور به این ترتیب محاسبه میشود که ابتدا به سایت کدال مراجعه نموده و پس از نصب صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت سرمایهگذار مربوط به شرکت سرمایهپذیر مدنظر، به جستجوی جزء سرمایهگذاریها اعم از کوتاه مدت و بلند مدت میپردازیم و پس از یافتن آنها مجموع سرمایهگذاری را به دست میآوریم و سپس طبق فرمولهای (3-7) و (3-8) عمل مینماییم.
(3-7)
گذار سرمایه دفاتر در مدت کوتاه گذاری سرمایه نسبت=( مدت کوتاه گذاری سرمایه )/(مدت کوتاه گذاری سرمایه+مدت بلند گذاری سرمایه)

(3-8)
گذار سرمایه دفاتر در مدت بلند گذاری سرمایه نسبت=( مدت بلند گذاری سرمایه )/(مدت کوتاه گذاری سرمایه+مدت بلند گذاری سرمایه)

اگر فرمول شماره (3-7) 0.5 بود افق نگهداری کوتاه مدت و اگر شماره (3-8) 0.5 بود افق نگهداری بلند مدت می باشد.
تغییرات حجم سرمایهگذاری Δvolume
در این پژوهش میخواهیم تغییرات حجم شرکت سرمایهپذیر را بعد از مشاهده میانگین دقت پیشبینی سه سال قبل از سال جدید را که از فرمول زیر بدست میآید، محاسبه نماییم. که در این فرمول Vn همان حجم سرمایهگذاری در سال جاری و V0 همان حجم سرمایهگذاری در سال قبل میباشد.
(‏39)
Δvolume=(Vn-V0)/V0
که اجزای این فرمول نیز در همان صورتهای مالی حسابرسی شده در شرکت سرمایهگذار در سایت کدال وجود دارد.
بازده سهام Yield
بازده سهام در بورس اوراق بهادار، همواره مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی و مالی است. این شاخص نشاندهنده بازدهی کل بازار سهام است و کارشناسان مالی و اقتصادی جامعه توجه زیادی به این شاخص دارند ، که طریقه محاسبه آن به شرح فرمول (3-10) میباشد: که pt همان قیمت سهام در پایان سال و0P همان قیمت سهام در ابتدای سال است D سود سهام تقسیمی طی دوره میباشد.

(‏310)
Yield=(Pt-P0+D)/Pt
برای به دست آوردن این نسبت به گزارشی که به صورت سریزمانی معاملات شرکتها را نشان میدهد و از رهآورد به دست آمده، مراجعه میکنیم و قیمت ابتدا و انتهای هرسال سهام شرکت سرمایهپذیر را به دست میآوریم و سود تقسیمی را از گزارش EPS نرم افزار رهآورد نوین به دست میآوریم.
بازده عملیاتی سهام ROA
بازده داراییها یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل داراییهای آن شرکت میباشد و از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه میشود. که به صورت درصد بیان میشود (رمضانی،1387). که ما در این پژوش از فرمول زیر استفاده نمودیم.
(‏311)
ROA=(عملیاتی زیان یا سود)/(شرکت داراییهای مجموع)
اما برای به دست آوردن سود یا زیان عملیاتی و مجموع داراییها به نرمافزار رهآورد مراجعه نموده و به راحتی از ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای سرمایهپذیر بورسی استفاده نمودیم.

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم BV/MV
که از فرمول مقابل به دست میآید:
(‏312)
BV/MV=(سهم هر دفتری ارزش)/(سهم هر بازار ارزش)
طبق فرمول (3-12) مجموع حقوق صاحبان در ترازنامه شرکت سرمایهپذیر در نرمافزار رهآورد نوین موجود است. و اما ارزش بازار سهام را از فایل دیگری که در این نرمافزار بود بدست آوردیم که این فایل همان گزارش در مورد معاملات به صورت سریزمانی است. و ارزش بازار مد نظر ما ،همان ارزش در آخر سال مالی بود.
بازده غیرعادی هر سهمAbnormal Return
بـازده غیرعادي سهام از جمله معیارهایی است که به منظور سنجش محتواي اطلاعاتی سود پیشبینی شـده شـرکتهـا، قابـل استفاده بوده و از آنجاکه بازار، مازاد سود واقعی برسود پیشبینی شده را به عنوان خبري خوب تلقـی مـینمایـد؛ بنـابراین، انتظار است که رابطه مستقیمی بین عامل مزبور وخطاي پیشبینی سود وجود داشته باشد(مشکی و ربانی،1390).
که از فرمول زیر به دست می آید:
بازده غیرعادی سهام = بازده سهام منهای بازده مورد انتظار
که فرمول محاسبه بازده مورد انتظار به شرح زیر میباشد:
(‏313)

که منظور از rm همان نرخ بازده بازار است که از نسبت اختلاف شاخص پایان دوره و اول دوره بر شاخص اول دوره به دست میآید. منظور از rf همان میانگین نرخ بازده بدون ریسک است. و بتا شاخص ریسک سیستماتیک میباشد. (چترسحر و اولادی، 1387) واما ما در این تحقیق rf را از میانگین نرخ سود کوتاه مدت بانکی محاسبه نمودیم.
و اما بتا نشان دهندهي حساسیت نوسانات بازده اوراق بهـادار در ازاي نوسـانات بـازده پرتفـوي بازار بوده و از حاصل تقسیم کواریانس بازده اوراق بهادار(داراییهاي ریسکی) با بازده پرتفوي بازار بـر واریـانس بازده پرتفوي بهدست میآید(مشکی و ربانی،1390).
البته ما بخشی از اطلاعات فرمول بازده غیرعادی را با مراجعه به کتابخانه بورس واقع در ملاصدرا به دست آوردیم.
متغیر مستقل
منظور از متغیرهای مستقل متغیرهایی است که بر دیگر متغیرها اثر میگذارند. متغیر مستقل يك ویژگی محيط از محیط فيزيكي یا اجتماعی است كه بعد از انتخاب و دخالت پژوهشگر، مقاديري را ميپذيرد تا تاثيرش بر متغیرهای دیگر مشاهده شود.
دقت پیشبینی سود Forecasting Accuracy[t-3,t-1]
با توجه به اهمیت پیشبینی سود شناخت عوامل موثر در پیشبینی آن، اطلاعات مفیدی را برای ذینفعان فراهم می‌کند. اما آن‌چه در این مقوله حائز اهمیت می‌باشد، توجه به کیفیت سودی است که به عنوان پیشبینی‌ کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد(مومن زاده گل،1390).
اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد که ما در این پژوهش از معیار دقت پیشبینی سود استفاده خواهیم نمود. و اما برای به دست آوردن این متغیر ،ابتدا سه سال قبل از سال t را در نظر میگیریم و در هر سال طبق فرمول(3-14) عمل مینماییم:
(‏314)
بینی پیش خطای =(واقعی سهم هر سود-شده بینی پیش سهم هر سود )/(شده بینی پیش سهم هر سود )
و سپس دقت پیشبینی را از فرمول زبر به دست میآوریم:
(‏315)
خطای پیش بینی سود هر سهم -1 = دقت پیش بینی سود سهام
و بعد از به دست آوردن دقت پیشبینی سود سهام در سالهای t-1 و t-2 و t-3 از دقت پیشبینی در این سه سال میانگین میگیریم. مثلا برای اینکه ببینیم شرکت سرمایه گذار در سال 88 به دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر نیمنگاهی داشته و سپس سرمایهگذاری کرده است یا نه و اگر سرمایهگذاری کرده نسبت به سال قبل بیشتر بوده یا نه؟ ابتدا طبق فرمول بالا دقت پیشبینی سال 85 و 86 و 87 را به دست میآوریم و پس از آن از این سه دقت میانگین میگیریم و سپس با متغیرهای وابسته مقایسه میکنیم. که این به بخش آماری پژوهش بر میگردد.
و اما سود هر سهم یا (EPS)از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه میشود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است. اما ما در این تحقیق نیاز به EPS پیشبینی شده داشتیم که آن را از نرمافزار رهآورد نوین بهدست آوردیم.
متغیر کنترل
در يك پژوهش، پژوهشگر نميتواند تاثير تمام متغيرها را بر يكديگر مطالعه كند لذا بايد برخي متغيرها را كنترل كرده و آنها را خنثي نمايد.
اندازه شرکتFirm size
که از لگاریتم طبیعی مجموع داراییهای شرکت سرمایهپذیر در آخر سال مالی به دست میآوریم.
رشد شرکت GROWTH
که از فرمول زیر به دست میآید:
(‏37)
شرکت رشد =(مالی سال آخر در فروش -مالی سال ابتدای در فروش )/(مالی سال ابتدای در فروش)
اهرم مالی (نسبت بدهی) LEVERAGE
نسبتهاي اهرمي: اين نسبتها رابطه منابع مالي مورد استفاده واحد تجاري را از لحاظ بدهيها يا حقوق صاحبان سهام تعيين و ارزيابي ميكند و در واقع نحوه تركيب آنها را بررسي مينمايد. مهمترين نسبتهاي اهرمي عبارتند از نسبت بدهي و نسبت كل بدهيها به حقوق صاحبان سهم که مادر این پژوهش از نسبت بدهی که از فرمول زیر به دست میآید استفاده کردیم. به طور كلي وام و اعتبار دهندگان نسبت بدهي نسبتاً كم را ترجيح ميدهند. نسبت بدهي زياد معمولاً به معناي اين است كه شركت براي تامين منابع مورد نياز ناگزير از استفاده تسهيلات بيشتري شده است.
که از فرمول زیر به دست میآید:
(‏38)
بدهی نسبت =(بدهیها مجموع)/(داراییها مجموع)
کیو توبین Tobin’s Q
که از فرمول زیر به دست می آید:
(‏39)
کیوتوبین =(سهام صاحبان کل بازار ارزش+بدهیها کل دفتری ارزش)/(داراییها کل دفتری ارزش)

برای به دست آوردن ارزش دفتری کل بدهیها به ترازنامه شرکت سرمایه پذیر مراجعه کرده و مجموع بدهیهای کوتاه مدت و بلند مدت را بدست میآوریم و سپس برای به دست آوردن ارزش دفتری دارایی ها نیز مانند بدهیها مجموع داراییهای کوتاه مدت و بلند مدت را بهدست میآوریم و اما برای به دست آوردن ارزش بازار کل صاحبان سهام ابتدا از گزارش سریزمانی معاملات که قبلا صحبت کردیم، در پایان سال نرخ بازار هر سهم را به دست میآوریم و سپس از همان گزارش نیز تعداد سهام را به دست آورده و این دو را در هم ضرب میکنیم.
روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضیههای پژوهش
برای تحلیل منسجم و مناسب دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی اقدام به تحلیل خواهد شد.
آمار توصیفی و استنباطی
به دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تقسیم میگردد.
آمار توصیفی
موضوع آمار توصیفی 56تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش ترسیمی، و محاسبه مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و … می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده به دسته‌جات مشابه تعمیم داده نمی‌شود. در ابتدا از شاخص‌هاي مرکزي از جمله ميانگين، ميانه و شاخص‌هاي پراکندگي انحراف معيار چولگي و کشيدگي به عنوان شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش استفاده خواهدگردید.
3-11-1-2-آمار استنباطی
چنانچه به جای مطالعه کل اعضای جامعه، بخشی از آن با استفاده از فنون نمونه‌گیری انتخاب شده، و مورد مطالعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، صورتهای مالی، شرکتهای پذیرفته شده، اهرم مالی Next Entries پایان نامه رایگان درباره اثرات ثابت، روش حداقل مربعات، رگرسیون، مدل ترکیبی